Jumat, 14 April 2017

GEGURITAN LUBDAKA

JRO GDE SUKANATA
WIDYA SABHA KABUPATEN BULELENG

PUPUH SINOM
1.    Ndaweg nunas sinampura, pangkah tityang manginutin, ngawe gita nganggen tembang, tembang sinom basa-Bali, karunane tan paindik, wireh tembe ngawe kidung, antuk nyalin maring kecap, kardin Ida Empu rsi, Mpu Tanakung, pacang ngardi ayu jagat.
2.    Indik Siwa Ratri kocap, mayoga sane utami, dening nuju dina melah, sasih kepitu nujonin, rawuh panglong ngemalihin, ping patbelas ngaran iku, payogan Ida Sanghyang Siwa, wong sejagat patut ngiring, ngardi ayu, maring jagat sinarengan.
3.    Ndaweg nunas kasuwecanan, maring Ida Empu Resi, wus amoring acintya, sang ngardi luwihing gurit, maka tedung maring gumi, melid manah titiyang nyumbung, kepradnyanan ngardi gita, mautama tan sinipi, nyandang sungusng, anggen arca maring manah.
4.    Dot mangenyud maring manah, tan sida antuk nawengin, nika sane mengawinang, nunas lugra menyalin, mangda nora katibanin, rajapinulah puniku, mangda sida kedagingan, melajahin saking jati, sida mangguh, utamaning ring agama.
5.    Mangkin ngawit nyaritayang, kadi kecap manginutin, kirang langkung sinampura, kayuinain anggen pakeling, mengelingang sane jati, mumpung kari urip nunggu, apan urip pacang ninggal, anggen bekel mmaring margi, lunga nuju, bakti maring Sanghyang Siwa.

PUPUH DURMA
6.    Sane mangkin rawuh maring durmanggala, ana wong alaki rabi, saha lawan pyanak, ngarandane sang Lubdaka, gawen nyane magelining, maring alas, maboros ya sai-sai.
7.    Umah nyane maring alas gunung pucak, ngaran alas lintang asri, ngulangunin pisan, nora ada kesayangan, dening gawe ne ngawinin, maring alas, maburu mamati-mati.
8.    Nora ada rasa saying ring sesaman, sane ngaran kawit tunggal, buron iku ngaran, wantah lian manah rupa, sami kardi Sanghyang Widhi, iwang solah, dados buron manumadi.
9.    Duke urip nguni iwang parisolah, momo angkara tan sipi, memati laksana, nika sane mengawinang, dadi buron manumadi, keto dewa, pala karma ne kepanggih.
10. Kasuwen ya melaksana maring las, daging alas sami kerih, nanging wenten galak, mekadi ipun imacan, wireh timpalnya kweh mati, budi nyarap, ngewalesang sang nyakitin.
11. Kocap mangkin pejalannya Sang Lobdaka, nuju dina lintang luwih, lwih ngaran utama, pangelong ne ping patbelas, sasih kapitu nujonin, pasemengan raris ya mejalan nuli.
12. Nganggen baju barak ulem makta panah, maring alas lintang asri, bebungah ring alas, munggah munduk tedun jarang, tukad pangkung kepanggihin, toya modal, maring paras lintang ening.
13. Wenten bale kadi linggih nangun tapa, kaungkulin taru bingin, ulangun ngantenang, tetanduran sarwa sekar, ambun nyane merik minging, ngawe lega, tambililingan ngisep sari.
14. Yen bawosang malih langkung panjang pisan, maring alas sane luwih, ampura makirang, dening iku payas jagat, ngawe bungah tan pedaging, sane buat, wantah daging sane jati.
15. Pejalane sang Lubdaka maring alas, pegawene tan mikolih, dugi arahina, nora molih baburon, saget sampun kire wengi, lintang payah, bedak nyane tan sinipi.
16. Mangireyang pacang surup Sanghyang Surya, Sang Lubdaka nora manggih, buron daging alas, merasa lesu ring manah, marariyan ya agelism sisin toya, maring danu sane luwih.
17. Danu ika kaunggulin taru bila, daunnyane lintang luwih, tan pendah sanjata, sanjata ngaran gagelaran, anggen bakti ring Hyang Widhi, sida karya, panyudine sane jati.
18. Sang Lubdaka takut nyane mangeliwat, dening daging alas pajrit, minab ngewalesang, Sang Lubdaka gelis munggah, taru bila ne unggahin, mangda sida, katunggonin antuk urip.
19. Rasa takut sambilangnya mesangkliban, sayan wengi takut malih, takute ring kiyap, yening pulse sinah ala, raga runtuh pacang mati, amah macan, macan galak ngubat-ngabit.
20. Mangkin metu naya melah ngawe ceding, mangicalang kiyap jati, kiyap ngawe ala, iku ne ngaran gagodan, daun bilane kakepik, seka bidang, maring toya katibanin.
21. Ngepik daun mangraris tan parariyan, abiding-abidang nuli, tibakangring toya, apan iku ngaran tamba, tamba kiyap sane becik, saget galang, linggan Siwa kakeninin.
22. Jati iku ngaran lingga Sanghyang Siwa, mangkin sampun sinah jati, luwir surya nyalang, dening sampun galang lemah, Sang Lubdaka wawu eling, pacang budal, raris tedun tur memargi.
23. Sane mangkin sampun dane rawuh jumah, jumah nyane langkung sepi, kadi kejarahan, Sang Lubdaka bengong nyingak, gelis dane mengeranjing, sampun sinah, anak rabi lintang sedih.
24. Dapetang oka rabi matatangisan, dening lakinora prapti, ne dibi ring alas, saget mangin wawu prapta, legan nyane tan sinipi, gelis nyapa, wawu rauh beli mangkin.
25. Seksek keweh manah titiyang mangantosang, dening tan rawuh beli, nganti arahina, sengguh tityang beli ala, kebencanen maring margi, tengah alas, dening buron galak sai.

PUPUH  GINANTI
26. Mangkin gentos tembang ipun, anggen daging lalah manis, mesalitan ne kaucap, ginanti ne anggen ngiring, linggan Ida Sanghyang Siwa, ngawit nangun yoga jati.
27. Siwa Ratri ngaran iku, gagelaran yoga semadi, mangelebur sarwa mala, mala ngaran sarwa sisip, nunas agung sinampura, maring Ida Sanghyang WIdhi.
28. Manuju sasih kepitu, pangelonge manujonin, ping patbelas ne kaucap, nika wantah margi suci, pabersihan sarwa mala, maring jagat katibenin.
29. Kala wengi ne keatuju, saking sane mangda ngawit, benjang semeng mangusanang, ngemanggehang mangda kapti, rawuh puput sida karya, anggen bekel ne utami.
30. Sang Lubdaka kocap iku, duking mungguh kala wengi, maring witing taru bila, manuju dewasa luwih, payogan Ida Sanghyang Siwa, megadang ya takut mati.
31. Aswening usan maburu, Sang Lubdaka nemu sakit, sakit rahat jantos seda, sang atma ne maninggalin, mesat mabur ring ambara, pacang nuju swarga luwih.
32. Sang atma mangkin kawuwus, kari dane maring margi, paling bingung ring ambara, nora manggih marga jati, saget rawuh Yama Bala, Sang Lubdaka kategul gelis.

PUPUH DURMA
33. Mewali malih mangucap durmanggala, ne cai atma dekil, corah mangeliwat, momo angkara ring jagat, laksana memati-mati, noratelad, sai-sai menyakitin.
34. Nora bisa ngerasa kapiolasan, ring sesaman galak sai, ditu maring alas, jani cai apang nawang, rasan ane kesakitin, tan pangucap, sang atma merasa pelih.
35. Sang utusan ggelis malih manibakang, pedang tumbak muang keris, anggennya menyempal,, lian malih ne ngalempang, sang atma ya bingung paling, kesakitan, kija laku ya makelid.
36. Kangin kawuh kaja kelod sami nyadang, makta pedang menyagjagin, sadiya ya pacang nyempal, sang atma ya ketakutan, aduh-aduh jerat-jerit, nika wantah, ngaran kenerakan jati.
37. Kocap mangkin ring Lingga Siwa Loka, Sang Hyang Siwa ngandika aris, maring watek dewa, duh dewa makesamiyan, merika mangkin rawuhin, wenten atma, Yama Bala menyakitin.
38. Atma iku ajak, maring Siwa Loka, Sanghyang Yama ne aturin, mangda usan duka, menyakitinya sang atma, dening mangkin kanugrahin, ring sang atma, pengampura sane luwih.
39. Watek dewa sami mingsinggih memarga, pemargane gelis-gelis saget sampun tiba, maring genahnya sang atma, rawuh ring sang menyakitin, ngandikayang, wacananing Sanghyang Siwa.
40. Yama Bala, bendu Ida lintang-lintang, dening wacana ngiwangin, lempas ring sesana, atma liwat corah pisan, polih genah langkung becik, iku iwang, tatan nganut maring awig.
41. Nora patut genahnya di Siwa Loka, apan liyu negen pelih, pelih ngaran nraka, patut ajak di neraksa, maring kawah labuh geni, tan supatan, siyu tahun kesakitin.
42. Yen dumadi patut ngaba pala karma, dadi buron mangelining, ditu maring alas, menatingin sarwa galak, kaborosin sai-sai, kanti berag, malaibin takut mati.
43. Nora nawang jurang pangkung pelaibnya, dening takut pacang mati, tuwara ya nawang, hidup buron kesenagsaran, demenhidup takut mati, tan ngerasa, yening hidup nandang sakit.
44. Tan urungan pacang pejah kesakitin, yening solah kari dekil, twara nawang sila, manumadi tan pegata, dening sai ngawe pelih, mangawinang, sakit manah sai-sai.
45. Apan buron mula wantah pinih andap, andap asor nista jati, banding ring manusa, sida molih tapa brata, mangirang insolah pelih, sayan nunggal, kaluwihan ne numadi.

PUPUH ADRI
46. Watek dewa sami ida bendu, Yama Bala ne ngawinang, nora kayun mangicenin, mengambil atma puniku, dening atma ngaba letuh, patut pulang ring kawahe, kesakitin siyu tahun, nora keneng sinupatan, Yama Bala memanggehang.
47. Dening tungkas sami maring kayun, bebawose sami kroda, Yama Bala dewa sami, mengawinang yuda iku, saling sempal saling amuk, pedang tumbak lan panahe, langkung rame pada kukuh, yudane nora rariyanan, ngamedalang kawisesan.
48. Asweing maring payudan iku, Yama Bala kalah, ring payudan sami lilih, glis sami ida malayu, nangkil ring Hyang Yama iku, nguningang kasor yudane, Sanghyang Yama lintang bendu, metangi raris memarga, lunga maring Siwa Loka.
49. Watek dewa agelis lumaku, atma Sang Lubdaka, ring Siwa Loka menangkil, maring Ida Hyang Sinuhun, Sanghyang Siwa wit kasungsung, menangkilang Sang atmane, kenak ida tur mawuwus, uduh cening Sang Lubdaka, kapatutang mangguh swarga.
50. Apan cening tuwah jati tuhu, menginutin yoga, tapa brata sane suci, saduk Siwa Ratri iku, jani cening pacang mangguh, ane ngaran woh kardine, jani cening nampi puput, kalwihan ring Siwa Loka, mesarengan ring dewata
51. Kocap mangkin sampun Ida rawuh, Hyang Yama ring Siwa, gelis Ida matur bakti, maring Sanghyang Siwa iku, saha sembah suci tuhu, nunasang indik atmane, sane ngaran iwang patut, mangda tatan iwang parna, mengawinang salit marga.
52. Sanghyang Yama raris Ida matur, dewa Sanghyang Siwa, ndaweg tityang menagkil, nunasang sang atma iku, sane ngaran iwang patut, dening ana atma mangke, ngawe iwang mangelangkung, ngawenya ring merca pada, patut tiba ring neraka.
53. Pekarsan Bhatara sampun rawuh, katiba ring tityang, nanging sami mangiwangin, kadi manah tityang sampun, atma corah letuh langkung, patut ipun ring kawahe, tibenin ya geni murub, nanging mangkin mabinayan, mangda maring Siwa Loka.
54. Sanghyang Siwa agelis mawuwus, duh dewa Hyang Yama, lawan muang dewa sami, atma Sang Lubdaka iku, nora wenang manjing letuh, apan ya duking yogane, Siwa Ratri yaw us tinut, nora turu sawengi ya tatan obah.
55. Iku ngaran pageh ring yoga tuhu, solah nya utama, sarwa letuh ical sami, suci jati ngaran iku, wenang molih genah ayu, maring suwarga lokane, maring Siwa Loka tumut, molih ring genah utama, suci dahat iku ngaran.
56. Indik solah Siwa Ratri ne utama, sadurungnya beresihin, indryane kutang, suka duka ne icalang, momo angkarane malih, mangda kedas, sarwa ketuh basmi sami.
57. Pranayama ne mangda kukuh manunggal, iku ngaran nadi luwih, malih ne utama, ngaran uriping cakra, apan iku ngembak margi, lanus galang, kadi surya mangalangin.
58. Mengawitang mangkin nangun bhakti yoga, nguncarang mantram ne jati, ngagem gegelaran, tibakang tengahing telaga, linggan Ida Sanghyang Widhi, cingak galang, utamaning yoga jati.
59. Mengaturan canang peras lan daksina, sekar harum burat wangi, dupa dipa munggah, asep harum tan pegatan, dulurin kidung kekawin, sane ngaran, gita Lubdaka kekawin.
60. Sarwa wangi kawuwuhin daun bila, maka caru ne malihin, bubuh muang gula, empehan sami ratengang, who-wohan jangan malihin, dulur ulam, asep menyan ne malihin.
61. Kala wengi aturu tatan kawenang, tekaning esok niya enjing, iku ne utama, yoga semadi lanturang yening sida ngawit malih, nangun yasa, nora turu ngemalihin.

62. Saking semeng dugi sore surup surya, iku ngaran lintang luwih, utamaning yoga, suci nirmala mengaran, panunggalan cakra nadi, margi galang, Upadesa kerauhin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar