Selasa, 01 April 2014

GAGURITAN ALA AYUNING DEWASA

OLEH
I KETUT REMEN

PURWAKA KATA

Buku gaguritan puniki wastanin titian Ala Ayuning Dewasa, santukan ring geguritan puniki kawicarayang ala ayuning dewasa makadin ipun nu5turang dina becik rikala ngawit nangun karya, mangda tan lantud pemargine taler tan keni kasinang kawon, sapunika taler sapindikan rahina ala, sane tan patut marginin, sasidan antuk mangda akimpasin, santukan kaucap pacang ngawetuang penangkan ala.
Indik punika ketah ring Bali kawastanin padewasaan, kekeniang ring wariga, kantun kemanggehang ring masyarakat Bali, santukan tan wenten sane purun lempas ring kecaping wariga.
Punika awinan sarat manah titiang ngapus gagauritan paindikan wariga punika puniki, makanjalaran antuk tembang, jaga katur ringsang mammawosang, kaping ajeng para guru miwah sisia druwene, mangda kaketus paidepan ipun melajahin sarwi metembang.
Janten pisan geguritan puniki akeh kekurangan ipun, munggwing wangun kalih basa sane manggah iriki, nunas ampurayang, ngiring sareng-sareng dabdab becikang.
Patut iriki taler uningin gaguritan puniki tulis titiang antuk aksara latin,dumadak gaguritan puniki wenten pikenoh ipun, maka pawuwuh piranti ring masyarakat miwah ring sekolah.

Mengwi, 6 Juni 1980


I Ketut Remen

SINOM
 1. Ada kidung geguritan, tembang sinom dasar gendin, mangapus tatwa carita, pongah juari nguritin, mapi-mapi ngaku ririh, tuara nawang pasuduk, anggah-unguhing wariga, kebatek demen nulis, yan tan manut, ampurayang iwang titian.
 2. Ban manahe lintang sarat, mapawuruk midabdabin, mapitutur ban matembang, apang aluh melajahin, ngapalang sambil magending, prade sida saking halus, awinan mamanah nyurat, ngulati sane kaapti, sida lantur, asing lampah nemu melah.
 3. Ene ada tutur tattwa, magelar baan gending, blibagang rikala senggang, apang eling tatas uning, paindikan dina becik, di wariga ada mungguh, nuturang saanan lampah, ane patut kamarginin, sida anut, sapari polah majalan.
 4. Apang sida pada tawang, indike pada mabedik, anggon sasuluh ring raga, wariga patut elingin, pilihne sujati penting, rembang jani anggon anggon kampung, kelidin lempas pejalan, majalaran dina becik, ento turut, sinah sida nemu bagia.
 5. Yen mengawag sinah rusak, pajalane nemurugi, asing gawe patut plapan, melahang malu pilihin, ne nyandang kaambahin, pangda pejalane lantud, yan lantud sinah nyasar, ban ngawage uwug dadi, krana ditu, dewasa ayu pang tawang.
 6. Pewarangan jani wilang, manutala ayun sasih, kasa kocap ayu rendah, kadang asih junjung wargi, pamuput tiwas dadi, keto kasub ane mungguh, yan kasa mapawarangan, ento pinehang pang sai, pangda lantud, pajalane salah tindak.
 7. Karo sida dirge yusa, nanging langah ne mabati, reh arang manggihin putra, sentana ulian ngidih, wetu sedih tiwas jati, yan katigane karuruh, loba corahe kaliwat, bisa palas wetu sedih, nemu inguh, yan katigane buatang.
 8. Kapate ye werdi putra, suka sada ayu bakti, pukerenan nemu bagia, paras paros asuh asih, pada satya laki bini, bisa mupu darma sadu, dewasane ngonyang melah, ento ingetang pang sai, nyandang turut, ulatiang sasih kapat.
 9. Kalimane mukti boga, nanging iyege sesai, peteng lemah ye merebat, tuara ngitung selid sore, ngawe ibuk sakit hati, keto kalimane mungguh, Keneme tuara beda, nemu boga iyeg sesai, daka durus, kalima kanem kelidang.
 10. Kapitu geringe nyadang, kirang brana tiwas dadi, lewat ala ya kaucap, kawulu patut kelidin, kesanga katiben sakit, desti galak adug-adug, pemragatne bisa tiwas, ngawe susah bingung paling, da mamurug, sinah sangsara wekasan.
 11. Kedasa ngonyang melah, kweh putra laba jati, ayu bagiane stata, pradnyan wicaksana luwih, asing tingkah nemu bati, ento tuwut apang adung, jesta asadane kasar, pisuna membah sesai, uyut terus, ento ingetang de ampah.
 12. Pawiwahan manut tanggal, tanggal pisah dahat luwih, pindone asing kasidan, ping telu putrane werdi, ping pat ne lanang mati, ping limane manggih ayu, ping nem nemu sengsara, ping pitu suka pinanggih, yan ping kutus, dahat ala ne kaucap.
 13. Ping sia lewat sengsara, ping dasa wirya sujati, ping solas kirang sekaya, ping rorase sakit hati, ping telulas laba mukti, ping pat belas iyeg terus, ping limolas ala dahat, keto elingang sasai, de mamurug, bisa katiben sengkala.
 14. Pawiwahan manut dina, sapta warane pedasin, redite ala mabuat, soma manggih suka luih, anggara uyut sesai, budane dahating ayu, wrespati kinasihan, sukra suka wibuh sugih, kaping wungkur saniscara panes bara.
 15. Yan nuju ngulati dina, sida panggih sane luih, rikala mepandes reko, sukra painge pilihin, tanggal ping dase menampi, ento dina sedeng tuut, kaucap melahe ngonyang, dirge ayu sida gati, keto mungguh, miwah kinasihing dewa.
 16. Ala ayu ngewangun umah, sashin patut wilangin, apang sida ne kabuat, manggih sadia ayu luih, kasa karo mungguh becik, kapat kalima ne luwung, kanem kadasane melah, ento kocap sasih luih, yan ngewangun, nyandang ambahin da lempas.
 17. Ngewangun umah manut dina, sapta wara ne pilihin, dite alane kaliwat, soma rahayu kepanggih, angga iyeg sesai, buda suka nemu landuh, werespati pangan kurang, sukra kinasihan tuwi, kaping wungkur,saniscara kesangsaran. 
 18. Sanga warane pedasin, dangu kawon jangur sakit, gigis gering nohan kasar, ogan masih ngawe sedih, erangan kemalingin, urungan sentana putus, tuluse mautama, dadine kasidan jati, eda bingung, milih dina ngewangun umah.
 19. dina ayu nguwug umah, patut pedasang pang sai, wuku nemu dina melah, ane nyandang kaambahin, dewasa ayune alih, landepe buda katuju, tolune ya masih buda, medang sia wrespati, nuju ugu, saniscara ambahang.
 20. Medangkungan saniscara, merakihe ke wrespati, ento kocap dina melah, nyandang tuwut kaambahin, pang da kanti salah pilih, ngawilang dewasa ayu, yan lompang nemu ala, ngawe ibuk uyang paling, da ka susu, yan ngawit nguwug umah.
 21. Apang de kageni baya, kala ngerabin ingetin, da mapas geni rawana, tanggal pangelonge elingin, padasang apange pasti, ping limane suba kasub, ping neme ya masih melah, saniscara kelidin, ne ping pitu, sukrane nyandang kelidin.
 22. Ngawit nembok de mengawag, masih pilih dina luwih, ulatiang apang pedas, ne kaucap jati becik, sukra painge pilihin, katuju tanggal ping telu, ento nyandang tuwut pesan, sinah sidane keaapti, kasub luwung, onyang ajak menyaratang.
 23. Kala nabdab wewangunan, apang ya nganutin sasih, kasa gedong bale tengah, karo pewaregan becik, ketiga kubu wangunin, kapate bale kasumbung, kalimane bale melah, keenem lumbung padi becik, yan kapitu, kubu ring carik utama
 24. Kawulu genah ketungan, kasanga ngewangun kuri, kedasa kahyangan melah, jestane kaban karyanin, asada genah lesung padi, ento tuwut apang adung, yang lepas mekrana ala, yan tuut ayu ke panggih,da mamurug, ngawage mekrana iwang.
 25. Liyu anak tuara nawang, milih dina ane jati, ane kocap ngranayang melah, ane nyandang ruruh alih, rikala nyumu ngeranjing, ka umahe ngawit masuk, buda kliwon dina tunggal, tuara nyandang milih buin, dina kasub,rikala ngulihin umah.
 26. Yan katuju ngawe prabot, ne melakar baan besi, yan ngawag mekrana pocol, bisa puntul pungak pelit, patut dinane pilihin, apang sida manggih ayu, aryange ngonyang melah, katuju brahma nemonin, nyandang tuwut, yan nuju mekarya prabot.
 27. Metanduran de ngawag, sapta warane pilihin, ditene soroh masoca, soma soroh maumbi, anggarane madon luih, buda sarwa sekar ayu, wrespati sarwa wija, sukra soroh pala becik, apang anut, saniscara turus melah.
 28. Wrespati wage medangkungan, ento yukti dina becik, katuju mamula mulan, soroh mabatu to alih, werespati matal manis, mula gedang ditu luwung, wage menial nuju buda, mula pijer ento ambahin, dina luwung, nyandang tuwut sida karya.
 29. Nandur padi apang tangar, wilang dina ane pasti, dite manis merakih melah, somane tolu umanis, anggara umanis uye, julungwangi buda nuju, wrespati wugu melah, sukra manis langkir luwih, watugunung, saniscara manis kocap.
 30. ade buin patut tawang, turun damuh manut sasih, kasa nuju tanggal dasa, damuh lengis turun pasti, padi cicih tandur becik, karo damuh api turun, panglong ping lima kocap, sarwa bungkah tandur becik, panglong pitu, damuh lengis turun membah.
 31. Katiga kapat kalima, janten turun damuh api, pala gantung pala bungkah, sarwa mabun tandur becik, kaneme damuh angina manemonin, panglong pitu, pala gantung bungkah melah.
 32. kawulu jani tatasang, damuh banyune nedunin, padi tahun tandur melah, ka sanga damuh lengis, padi cicih tandur becik, kadasane damuh banyu, padi tahun tandur melah, jesta damuh lengis nganti, masih nimbuh, damuh angina pangelong molas.
 33. Asadane apang tawang, tanggal molas damuh lengis, padi cicih tandur mokoh, panglong molas damuh angin, pala bungkah pula becik, pala gantung masih luwung, sarwa mabun ditu melah, ento pedasang elingin, eda linglung , salah pilih nemu jengah.
 34. Catur labane ingetang, manut tanggal panglong pasti, yan pawilangan apisan, asing karya nemu bati, pindo masih melah gati, ping telu pocol ketemu, ping pate ya masih kasar, ping lima boga mamukti, ping nem lantud, pitu rahayu wekasan.
 35. Ping kutuse kaon rusak, sia madurgama gati, ping dasa rahayu ngonyang, ping solas lalungan becik, ping roras ngawinang mati, ping telulas rahayu mulus, pat belas nemu sengsara, ping molase tresna asih, nyandang hitung, pawilangan dina melah.
 36. Dadigkrana jani satwang, manut tanggal pangelong pasti, asanggama ento kelidang, dite ping pindo nemonin, somane ping pisan nampi, anggara dasa katuju, budane ping pitu nyadang, wrespati ping nem nganti, sukra pindo, pitu saniscara nimbal.
 37. Kala dangastra kocap, dina tan patut ambahin, asing karya nemu ala, dite ping roras menampi, soma ping solas kelidin, anggara ping dasa nampung, budane ping sia nimpal, kutuse nuju werespati, sukra pitu, ping neme ka saniscara.
 38. Kala keciran nuju tanggal, asing landep gawe becik, taji pengiris utama, pindo pat dite kaungsi, soma ping dasa nemonin, anggara dase katuju, ping pitu manuju buda, ping neme ke wrespati, sukra pindo, saniscara kutus nimbal.
 39. Kala katemu ingetang, paruman wentenang becik, luas mapikat ya melah, tanggal pindo nemu seri, ping tiga uma kaungsi, ping pate kala katemu, ping neme manuju brahma, tanggal pitu rudra nampi, yama kutus, gurune tanggal ping sia.
 40. Kala meretyu apang pedas, ento dina ala gati, asing karya pacing rusak, asanggama ento kelidin, medangkungan nepen dite, anggara wayang kacunduk, katimbal ban budan sinta, tolune ya ka wrespati, sukra pujut, saniscara medangsia.
 41. Jani satwang kala ngadeg, nangun pamedalan kori, melah mekarya guwungan, budane kuningan paing, dungulan anggara wage, sukra kliwon watugunung, anggara wage dungulan, karulut redite wage, ento tuwut, apang sida manggih sadia. 
 42. Kala nanggunge tuturang, patut alane tangarin, tuara nyandang ngewangun karya, ri kala buda umanis, somane katuju paing, saniscara wage nemu, redite pone menanggap, ento elingang pang sai, yan mamurug, sinah nemu ala dahat.
 43. Kala gumarange kocap, dewasa patut impasin, kulantir pon nuju sukra, pujut pone buda nampi, sukra pone nuju tambir, dite pon prangbakat nunggu, watugunung pone buda, ento ingetang da lali, apang rungu, rahina tan wenang papas.
 44. Da mapas kala ngruda, yan katemu ento impasin, da ngewangun karya mabuat, soma sungsang nuju manis, soma painge menail, redite pon wuku dukut, dewasa kaucap kasar, asing gawe nemu jele, da mamuwuk, sinah sengkala manyandang.
 45. Kala jengking jani sambat, ngawe bubu sawu becik, sarwa jarring ditu melah, manusa yadnya impasin, anggara keliwon tambir, saniscara manis pujut, budane paing kuningan, sukra wage wuku uye, soma pon wugu, buda kliwon gumbreg ketah.
 46. Kala jengkang suba lumrah, redite umanis ukir, ngadaang tajen ditu melah, kala muncrate elingin, ngawe tumbak miwah keris, soma paing merakih nemu, kala caplokan rambang nuju soma paing merakih, dina ayu, ngawe pancing ditu melah.
 47. Kala atat maulatan, dina luih ngawe tali, sadia ngawe bakul kranjang, asing ulat sida gawe, kala atate pedasin, buda pon watugunung, kala jepitane kocap, nuju soma paing merakih, ditu mungguh, ngawe jebab ayu dahat.
 48. Kala mangape kelidang, ketuju redite manis, meblanja ditu ingetang, ngawe koos boros dadi, kala kilang kilung buin, ngawe sok penarak ayu, sekancan soroh totonan, werespati wuku tambir, mula luwung, melah ngawe keben bodag.
 49. Kala gegere pedasang, ngawe genta ento pilihin, ngawe kulkul miwah kendang, wariga pon wrespati, kala timpange ento buin, ngawe sungga ditu mungguh, sukra pon medangsia, kala jangkut ento tatasin, pepet kajeng nuju, acepang ye ngawe pencar.
 50. Ene ada kala upa, pasha panirone ugi, ngawit ngubuh wewalungan, celeng jaran miwah sampi, bebek siap bangkung kucit, sekancane patut ubuh, ento kocap dina lumrah, liyu anake ngulati, sida lanus, asubuh mesekaya.
 51. Kala sudukan da mapas, yen ngisidang anak sakit, buda manis redite pon, kangin kauh ambah becik, ritatkal soma paing, saniscara wage patuh, ngajanang miwah ngelodang, ditu elingang de lali, yan mamurug, sinah bencana menyadang.
 52. Kala rawu da mepapas, manut tanggal pangelong ugi, kangine ping telu ping solas, ping pat roras kelod kangin, lima telulas kelod nampi, ping nem pat belas kelod kawuh, kaje kauh pindo dasa, pisan sia kaja kangin, keto mungguh, kutus molase utama.
 53. Kala merenge elingang, metanduran pedasin, wrespati pone landep, redite pon julungwangi, anggara pone ke langkir, buda pone ka pujut, soma pone dungulan, wrespati pone tambir, soma pon wugu, redite pon prangbakat.
 54. Kala gotongane kocap, mendem sawa ento kelidin, wilang dinane pang jelas, sukra keliwon dite paing, saniscara umanis, keto masih semut sedulur, sukra pon dite keliwon, saniscara wage nemonin, suba kasub, tan kawenang mendem sawa.
 55. Kelebu rawu atiwa-tiwa, ukir redite umanis, anggara manis wariga, gumberege ya sukra paing, landepe redite wage, buda painge kerulut, dite manis warigadian, saniscara paing merakih, buda manis dukut, redite wagene wayang.
 56. Wrespati wage medangkungan, anggara pone langkir, redite pon medangsia, uyene anggara manis, balane anggara paing, saniscara pon wugu, buda kliwon matal, anggara wage matal malih, watugunung, redite kliwon nanggap.
 57. Dina ayu atiwa-tiwa, saptawarane pilihin, pancawara miwah tanggal, wrespati kliwon becik, tanggal ping solas nemonin, mungguh ento dina ayu, nglaksanan atiwa-tiwa, janten panggihe ulati, suba kasub, pantes anggon rerambangan.
 58. Tan yogia atiwa-tiwa, tanggal pangelonge tilikin, tatasang apanga jelas, yang mamurug ala kapanggih, tanggal ping sia impasin, panglong pisan da mamuwuk, panglong ping neme da mapas, ping pat belas keto masi, eda bingung, pedasang apange tawang.
 59.  Ene ade buin cacakan, gagak anusung pati, tanggal ping siane kocap, yan mamurug ala panggih, ada buin dina kelidin, janten bencana kepangguh, madan larung pagelangan, werespatine pedasin, yan katuju, nemu tanggal pangelong ping nem.
 60. Pati patane ingetang, asing karya ento impasin, eka sungsang nuju indra, duwi tambir nemu seri, tri kulawu uma nampi, catur wariga kala nuju, panca Pahang nemu yama, sad bala brahma nampi, rudra nuju, sapta kulantir menanggap.
 61. Asta langkir nemu uma, nemu guru nawa uye, dasa sinta nuju rudra, rambang ingetang sesai, ulehang ento impasin, yan misadia pala ayu, pati patane da mapas, yening ampah wetu rugi, dadi lacur, ngawage uwug makada.
 62. Karma sula dina kasar, yan kasidan de ngambahin, ri kala ngewangun umah, sapta warane pingetin, tanggal pangelonge elingin, dite ping roras kacunduk, soma ping solas menyadang, wrespati ping sia ugi, ala nemu, salah ulahe mejalan.
 63. Kala jejepan pang plapan, dewasa ala ngerabin, sapta warane ingetang, tanggal pagelong masih penting, ping kutus ka weres pati, ento elingang da bingung, ri kala ngerabin umah, ulehang ja da ngambahin, lacur tepuk, kala jejepan ngubeda.
 64. Geni rawana da mapas, impasin kala ngerabin, tanggal pagelong saptawara, anggara ping dasa tuwi, ene ade cacakan buin, rahina tan wenang tuwut, geni agung patra limutan, redite brahma jati, da mamakuh, ngerabin muah ngingsir umah.
 65. Ada buin katuturan, geni agung doyan basmi, anggara katuju brahma, anggara purwani tuwi, geni rawana pedasin, tanggal pangelonge anut, petekin apanga terang, kelidin ngerabin ugi, manggih ayu, yen teleb ngingetang dina.
 66. Tanggal pindo geni rawana, tanggal ping pat ye ngantinin, tanggal kutuse manimbal, tanggal solase nyalukin, pangelong ping tiga nyambungin, panglong ping pate katemu, pangelong ping dasane nyadang, pangelong ping telulase nampi, apang rungu, da mapas geni rawana.
 67. Geni rawana jejepan, ala dahat nemu pati, redite tanggal ping roras, soma tanggal solas pasti, anggara ping dasa tuwi, buda tanggal sia nunggu, wrespati ping kutus nyaga, sukra ping kutus ngantinin, nu maikut, tanggal ping nem saniscara.
 68. Pameda samara tatwa, anggon gending sai-sai, mlajah mitetin kita, asanggama lawan istri, ulati rahina becik, wekasan manggihin ayu, twara ngambekang dursila, iedepang pawarah yukti, nyandang turut, asing kecaping aksara.
 69. Dina ayu asanggama, rahina soma umanis, buda pon masih melah, sukra pone masih dadi, asanggamane impasin, anggara ping katuju, wage nuju dite anggara, buda kliwon wrespati paing, ada enu, kliwon nuju saniscara.
 70. Miwah ala asanggama, purwanin dina muang sasih, pati pata dadig krana, purnama tilem luang pati, kala mertyu kelidang ugi, kala ngruda tuara adung, dina wetone kelidang, ulehangja mamitenin, dadi uwug, ngawage nyalanang kita.
 71. Purna suka jani satwang, ngawit nangun karya becik, sukra manise purnama, sida ayu anggon ngawit, werdi guna buin ingetin, asing gawe manggih ayu, buda wage tanggal lima, sasih kasane nemonin, tuhu nulus, asing gawe sida karya.
 72. Yen magunting masih plapan, rahina nyandang pilihin, wrespati tanggal pisan, kasa tanggal lima luih, ento rembang anggo gending, ketah dina pinih lung, pantes tuwut eda lempas, yan lempas mapuara kali, lakar hancur, tingkah laksanane tungkas.
 73. Mahayu rare ingetang, sida karya ayu yukti, wetu nemu dirgayusa, sapta warane pilihin, tanggale pang manut indik, buda pon ping dase kasub, ento dina mautama, ngawitin mahayu rare, sida tulus, yan ngalompang ompong teka.
 74. Ngelaksanayang dewa yadnya, dewasa patut pilihin, ngawage nguwugang manah, bisa pesu sakit hati, laksanane tanpa kerti, yan prade tan manut unduk, buda wage tanggal ping dase, ento dina dahat luwih, manggih ayu, ngelaksanayang dewa yadnya.
 75. Sedana tiba kaloktah, nangun karya yukti luih, pitra yadnya dewa yadnya, nangun sanggah yadin panti, ibu merajan pitui, wrespati wage ping pitu, ketah mula ditu melah, makejang ajak ngedotin, nemu adung, asing lampah sida karya.
 76. Dewa anglayang dewasa, dina ayu kasub yukti, pitra yadnya dewa yadanya, manut tanggal miwah sasih, kasane ping roras nampi, ping lima ping molas karo, ento dina melash pesan, nyandang jalanin pedasin, apang tepuk, bagia ri kala wekasan.
 77. Merta yoga ngonyang melah, liyu anake mabudi, ngadakang manusa yadnya, soma paing wuku menail, soma tolu nuju manis, soma kliwon landep adung, soma wage medangsia, medangkungan soma manis, soma pon wugu, dukut krulut nuju soma.
 78. Merta dewane utama, yan mekarya nto pilihin, kaping ajeng dewa yadnya, tanggal lima wrespati, sukra apisan nemonin, saniscara ping pat nyambung, redite ping nem manimbal, soma ping pitu ngentosin, anggara ping telu, buda pindone menyadang.
 79. Merta dadi masih rambang, amuja hilang ento pilihin, soma nuju beteng reko, kajeng purnama nimpalin, merta akase buin, purnama anggara nemu, amerta sabuawana, dite purnama menyanding, brahma nuju, nemu aryang utama.
 80. Merta gati apang tawang, dina becik kala ngawit, saptawarane ingetang, tanggal pangelong apang pasti, sukra pisan merta gati, werespati pindo nyambung, anggara ping pindo nanggap, ping telu ping lima tuwi, ento tuwut, kala ngawitin mekarya.
 81. Ratu mangemban elingang, ngajah buron ditu becik, sapta wara panca wara, wrespati paing tambir, ento ketah dina luih, ngajah buron apang anut, yan lempas sinah mamengkal, laksana tan mapikolih, wetu bingung, pajalane kutang-kutang.
 82. Pamacekan apang tatas, ngawit mekarya ke carik, saptawara tanggal pangelong, dite roras molas yayi, soma solas molas nemonin, anggara dasa molas nyambung, buda sia molas nimbal, werespati kutus molas nganti, sukra pitu, ping nem molas saniscara.
 83. Seri murti patut wilang, upacara dewi seri, ka lumbung ngaturang canang, betenge nemonin seri, ento ingetang sesai, upakarane ring lumbung, apang inih nunas merta, ring ida batari seri, ento tinut, seri murti apang tawang.
 84. Kajeng kliwon enyitan kocap, ngastawang pasikepan becik, kajeng kliwon uwudan kocap, ngastawang pangiwa becik, uncal balung apang uning, ngawit anggara dungulan, ngantos buda kliwon Pahang, dina kaon ento elingin, wilang malu, asing gawe nemu ala.
 85. Rangda tiga madurgama, elingang ukune ugi, wariga kalawan Pahang, warigadian miwah menail, pujut prangbakat yukti, sasidan kelidang malu, janten sinah nemu ala, yan mamurug jele, rambang malu, rangda tiga madurgama.
 86. Tanpa guru dina kasar, ngawitin melajah tan becik, wukune wilang pedasang, gumbreg kuningane pasti, medangkungan klawu malih, mungguh dina tanpa guru, tan nyandang ngawit melajah, yening ngulah ejoh alih, kaden aluh, yan kapapas nemu jengah.
 87. Tutut masih caritayang, ngajah jaran kebo sampi, wrespati manis sinta, soma paing ukir, soma wage julung wangi, buda pone nemu pujut, anggara painge sungsang, anggara pon nemu langkir, ada enu, soma kliwone kuningan.
 88. Sukra paing nuju Pahang, werespati kliwon merakih, saniscara pone matal, anggara kliwone tambir, sukra wage wayang nampi, anggara kliwon prangbakat nyambung, yening ngajah soroh buron, tutut masihe ulati, sinah tepuk, pangaptine sida teka.
 89. Suba cara dina melah, ngawitin mlajah becik, saptawarane pedasang, tanggal pangelonge elingin, soma paing tigane jati, anggara pitu miwah kutus, buda pindo telu enem, lima enem werespati, sukra manut, ping pindo ping empate nyandang.
 90. Sedana yoga utama, ngawit madolan ento alih, sapta wara tanggal pangelong, redite ping kutus jati, somane ping tiga tuwi, anggara nuju ping pitu, budane pindo menanggap, ping pate ka werespati, sukra ditu, ping nem saniscara lima.
 91. Merta sula jani wilang, dina tan patut ambahin, yan prade matangun yadnya, dina kasar ento impasin, saptawarane wilangin, tanggal pangelong apang anut, werespati ping pitu kocap, sasidan sidan kelidin, ditu mungguh, ala yan ngawangun yadnya.
 92. Patra limutan jani nimbal, masang guna wisesa sakti, somane nuju beteng, kajenge tilem nemonin, merta papageran luih, ngawe gering sakit ibuk, saniscara purnama, katuju yama nimpalin, suba kasub, dina ngawe gering kebakaran.
 93. Kelebu rawune rambang, asing gawe jele tampi, soma nemu tilem beteng, purwanin dinane jani, somane katemu wage, anggara kliwon kacunduk, buda keliwon manyadang, sukra wagene ngentosin, apang tahu, saniscara kliwon nanggap.
 94. Tali wangke de ngengsapang, dina tan becik marginin, yan ngawit ngewangun karya, tali wangkene impasin, soma pon sinta kaungsi, soma pon wariga nyambung, soma paing langkir nimbal, nyaluk soma wage tambir, saniscara kliwon krulut, soma umanis bala.
 95. Wrespati pon wariga, buda landep nemu paing, sukra wagene kuningan, soma kliwon uye yukti, soma manis wayang tuwi, amonto ya suba ingkup, pawilangan suba pragat, keto ingetang sesai, nemu lacur, yan tan waspada ring dina.
 96. Was panganten waspayang, dina tan patut marginin, tan kalugra mendem swa, yan mamurug wetu gering, rarene katiben mati, redite kliwon tolu, miwah saniscarannyane, redite wage nemonin, dungulan uku, saniscara kliwon was.
 97. Tatwan inkele tatasang, wong tan yogia ngambil istri, sato twara nyuang ubuhan, mina ngawit ngubuh be, manuk twara nyuang paksi, taru tan mete tanduran, buku nyepeg tiing kelidang, ento ingetang de lali, nyandang gugu, janten nemu sida karya.
 98. Panca mertane pedasang, mari suda raga becik, buda paing tanggal lima, dirge ayu ada buin, dina luih kasub jati, ngawit melajahin pitutur, jawat nyumunin memantra, miwah tattwa tuhu yukti, tur kasumbung, anggara pon nuju pandita.
 99. Panca werdine elingang, mapandes wiadin mapetik, palanyane dirgayusa, saptawarane pilihin, pawilangan tanggal pasti, panca wara apang adung, soma paing tanggal lima, ditu mungguh dina luih, nyandang tuwut, wettu pahala utama.
 100. Dewasa wisesa kocap, maningning lan mabersih, mabiseka ratu melah, dewasa wisesa jati, budane katuju paing, tanggal ping telulas katemu, ento dina melah pesan, liyun anake ngulati, sida nulus, dewasa ngeningang raga.
 101. ade buin dirge yusa, manusa yadnya tanginin, buda pon tanggal ping dasa, dewasa melah tan sipi, ade buin merta murti, mahayu raga kasumbung, pedasang apange jelas, buda keliwon ping roras alih, suba kasub, merta murti ngonyang melah.
 102. Dasa mertane ingetang, marisuda raga suci, sukra paing tanggal dasa, swarga menga ento pedasin, nangun pitra yadnya luih, soma wage dukut kasub, pindo soma paing warigadian, tlulas sukra wage kuningan, apang rungu, solas sukra paing matal.
 103. Angara pon ukir solas, wrespati paing kulantir, sukra painge ka gumbreg, kutus umanis merakih, nem wrespati paing tambir, pisan wrespati pon uye nyaluk, soma umanis bala, kliwon klawu wrespati, masih mimbuh, wilangan tanggal ping dase.
 104. Ayu muluse utama, asing karya becik panggih, redite tanggal pang tiga, somane ping telu masih, anggara ping pitu jati, budane ping telulas nyaluk, wrespatine ping lima, sukra apisan nimpalin, tur kasebut, saniscara tanggal ping lima.
 105. Dewa setata ne wilang, dewa yadnya laksanain, mula kasub dina mabuat, redite ping dasa pasti, somane ping sia luih, anggara ping nem katemu, budane ping kutus melah, ping pitu ka wrespati, ento ruruh, sukra sia saniscara dasa.
 106. Merta danta jani satwang, mahayu sarira suci, ngelaksanayang tapa berate, madulur yoga semadi, redite ping neme luih, soma ping lima kasumbung, anggara tanggal ping pat, buda tanggal ping telu becik, wrespati pindo ayu, sukra pisan saniscara lima.
 107. Seri gati jani nimbal, yan lakar ngunggahang padi, dinane wilang pang terang, urukung kajeng umanis, pilihin rahina suci, kajeng umanis maulu, mula dina mautama, yen pet ngupakara padi, nyandang anggo pedewasaan.
 108. Dewa ngelayang pedasang, muruk kedarman ngawit, ngawe jukung masi melah, dite tanggal ping nem becik, somane ping telu luih, anggara ping telu mungguh, budane ping telu nanggap, werespati ping lima jati, sukra nemu, pisan saniscara lima.
 109. Kala uuse mautama, yan mekarya kaun lampit, buda wage klawu melah, kala empas jani pedasin, nasarin umah becik, sukra wage uye kasub, asing dasar wewangunan, ento tuwut tuhu yukti, nemu ayu, pakaryane dadi antar.
 110. Dina luwange ingetang, sapta wara manut sasih, kesane redite luwang, karo ka buda ngungsi, ketigane anggarane nampi, kapate soma katemu, kalimane sukra luwang, kaneme ya ka weraspati, yank a pitu, saniscara dina luang.
 111. Kawulu sukrane luwang, kasanga ka wrespati, kadasane soma luang, jestane buda menampi, asada anggara kaungsi, keto tatwan nyane mungguh, tan kewenang nemuang wong, ala tan patut ambahin, dina suwung, dina luwange ya tunggal.
 112. Titi buwuk jani sambat, dewasa nyandang elingin, sapta warane kawilang, kraman nyane manut sasih, sinta wariga ngaran jati, landep tolu sungsang pujut, tambir balane ring buda, sukra dungulan kuningan ukir, medangsia krulut, wrespati nyaluk nimbal.
 113. langkir uye gumbreg prangbakat, masih nuju ke wrespati, kulantire nuju buda, anggara ka julung wangi, warigadian medangkungan ugi, masih anggara ka tuju, matal medangkungan Pahang, milu masih wuku menail, saniscara mungguh, titi buwuk ditu ngodag.
 114. Watugunung miwah wayang, kelawu miwah merakih, reditene ya kaojog, titi buwuk ditu pasti, ingetang ento sesai, ampahe makrane lumpuh, titi buwuk, keto satwan nyane lumrah.
 115. Pawilangan tahun kocap, elingang apang uning, tahun gajah padi rusak, tahun bikul padi sakit, tahun kambing padi gering, tahun macan sampi lumpuh, miwah kebo kesakitan, tahun asu siat dadi, naga tahunm saanan bikule pejah.
 116. tahun buaya sarwa gaga, sarwa padi tumbuh becik, tahun jaran padi rusak, kurang ujan tahun kambing, wo- wohan arang tahun were, keto katatwane kasub, pedasang apange tawang, patut rambang anggon gending.
 117. Lanang wadon padewasan, di panca warane alih, petekin apang terang, wadon kaucap umanis, painge kaucap banci, pone ya bancih mungguh, wagene pawakan wadon, kaliwon lanang sujati, apang rungu, lanang wadone ingetang.
 118. Sadwara jani wilang, tunglehe kaucap banci, aryange ketah lanang, urukunge lanang masih, paniron kasengguh kedi, wase wadon ya mungguh, maulune ya lanang kocap, ento ingetang de lali, anggon suluh, mlibagang dewasa melah.
 119. Lanang wadon saptawara, redite lanang pasti, somane kasengguh wadon, anggarane kaucap kedi, budane pawakan bancih, wrespati lanang kasub, sukrane wadon kalumbrah, saniscara wadon tuwi, keto mungguh, lanang wadon padewasaan.
 120. Pawilangan lanang wadon, anggon tengger sai-sai, rikala matatanduran, wadon dadu lanang besik, dewasa ayu tan sipi, yan telu lanang macepuk, ento kocap ala dahat, dewasa patut impasin, wadon telu, dewasa ngonyang melah.
 121. Kajeng rendetan utama, mapamulan ento ambahin, saptawara panca wara, ukune ya wilang malih, adungang ya apang pasti, respati pon landep nemu, anggara painge sungsang, redite umanis merakih, sukra klawu, buda painge kuningan.
 122. Sukra painge ke Pahang, redite pon julung wangi, saniscara pon matal, anggara pone ke langkir, anggara kliwon ke tambir, anggara pone kelawu, sukra pone prangbakat, dite wage wayang nampi, wrespati dukut, watugunung saniscara.
 123. Mitra satruning rahina, nganutin paweton ugi, yen redite buda mitra, miwah sukra wrespati, maka satru soma jati, ngara saniscara milu, yening wetone ring soma, anggara miwah wrespati, sniscara patuh, maka mitra dina soma.
 124. Soma strune kaucap, redite buda tuwi, masih milu dina sukra, anggara mitrane jani, buda miwah wrespati, saniscara masih milu, maka satru dite soma, sukra milu manimpalin, keto mungguh, mitra satrune pedasang.
 125. Buda soma maka mitra, anggara sukra asih, maka satru dite kocap, saniscara wrespati, wrespatine wilangin, dite soma mitran ipun, sukrane milu maruwang, ngara buda satru jati, saniscara milu, ento pedasang pang jelas.
 126.  Caritayang jani sukra, dite soma mitra jati, budane milu maruang, maka satru wrespati, anggara satru jati, saniscara masih milu, jani tatasang de bimbang, yening bimbang urung dadi, perlu rungu, mitra satruning rahina.
 127. Saniscara jani kocap, maka mitra wrespati, ngara buda masih mitra, maka satrune redite, soma sukra satru jati, ento pedasang eda linglung, yan lepas maniwakang, tatanduran rusak rugi, pilih malu, dina mitrane buatang.
 128. Merta masane ingetang, manut tanggal muang sasih, kaloktah dina utama, asing karya manggih becik, kasa ping dase nemonin, karo tanggal pitu mungguh, katiga ping sia kocap, kapate purnama nampi, dina ayu, asing gawe nemu melah.
 129. Kalima tilem mananggap, keenam tanggal kutus yukti, kapitu tanggal ping tlulas, kawulu pindone luwih, kesanga ping nem nemonin, kadasa ping pate mungguh, jesta lima nemu bagia, asada ping pisan luih, eda bingung, merta masane pedasang.
 130. Kala angine pedasang, mungguh dina kasub gati, ngajah buron ditu melah, soroh suku pat utami, nuju saniscara menail, redite bala kasumbung, anggara bala utama, kocap nto kala angina, apang tahu, kala ngajah suku empat.brha
 131. Dewasa manut wewaran, sadwara elingin, tungleh dina mula kacang, aryang jatmane ambil, urukung nyuang buron luwih, paniron mengawe bubu, sahanan pangejukan ulam, was pangejukan kedis, yan maulu, mula sarwa wija melah.
 132. Asta warane pilihang, seri nandur kelapa padi, indra ngawit maguru melah, guru mekena jarring, Yamane medagang becik, ludra ngawe semer kasub, brahma ngawe awig melah, kala ngawe tugu luih, uma luwung, ngawit mekarya pagehan.
 133. Sangawara kocapan, dangu mekarya palinggih, jangur mekarya pagehan, gigis mapamulan becik, nohan melah ngawe margi, ogan asing prabot luwung, erangan ngawe penyuru melah, urungan ngebah kayu luwih, semer tulus, dadi mamula wo-wohan.
 134. Bayu wurunge de mapas, dewasa ala tan sipi, nuju buda wuju sinta, sukra landep dite kulantir, anggara tolu menampi, werespati gumbreg katuju, saniscara wariga, somane kajulung wangi, apang tahu, buda wawuku sungsang.
 135. Sukrane wuku dungulan, redite mawuku langkir, anggarane medangsia, respati pujut nemonin, somane paing menampi, buda tambir katuju, sukrannyane medangkungan, dite uye anggara menail, keto mungguh, banyu wurung dina kasar.
 136. Wrespati prangbakat, saniscara bala tuwi, somane katuju wayang, buda klawu nemonin, sukrane dukute yukti, banyu wurung ditu mungguh, asing karya nemu ala, ingetang ento impasin, yan mamurug, sinah baya lakar nyadang.
 137. Kajeng isiane ingetang, ngawe kubu bubu becik, ngawe kungkungan masi melah, ngawe pancing masi luih, sapta warane ingetin, wukune apanga adung, budane mawuku wayang, kuningan buda nemonin, dina luwung, ngawe pangejukan ulam.
 138. Dina mamakuh elingang, buda tolu dina becik, soma warigadian melah, medangsia wrespati, sukra Pahang masih luih, dina wrespati krulut, yan memakuh ento ingetang, dewasa ayu sujati, buda dukut, masih dina kasub melah.
 139. Sasih anglawean kocap, dahat alane tan sipi, tan wenang anagun graha, ceda mabuat panggihin, ngulihin karang kelidin, putus putra doyan buduh, jele muang kaogan, yen nemuang alahi rabi, wetu balu, asing karya tan kasida.
 140. Ingetang apanga pedas, sasih anglawean yukti, matapakan pengalihan, purnama tilem elingin, tanggal pageloge pedasin, tilem hilang tanggal satu, purnamane pangelong pisan, ento kocap dina jele, suba kasub, dewasa meteras buta.
 141. Yan melesin de ngawag, yan prade mnagubuh kucit, pilihin dinane melah, apanga sida digati, beteng nuju was pilihin, ketah dina lintang ayu, ingkel macam apang tawang, ngejuk kebo kuda sampi, nyandang rungu, wrespati pon wariga.
 142. Ngulati pangupa jiwa, pajalane pangda pelih, saptawarane ingetang, dite kelod muang kangin, soma tan nyandang ambahin, anggarane kaje mupu, budane kaja buatang, yadin kangin masih dadi, yan mamuwuk, pajalane kutang-kutang.
 143. Wrespati jani kocap, kelod kangin jati urip, sukrane kaja tujuang, saniscara kauh becik, keto tatawane pedasin, yan ngawag pocol katemu, pajalane tanpa puara, encen patutne kaungsi, eda mamuwuk, ngulati pangupa jiwa.
 144. Yan demen muguh-ubuhan, kala nanggune pedasin, eda nyuwang wewalungan, yan pisuna gawe becik, redite pone kaungsi, soma paing katuju, buda manis menanggap, saniscara wage yukti, kala nanggu, nyuwang wewalungan ala.
 145. Yening linuh sasih kasa, dewi pertiwi mayogi, gumi landuh padi mokoh, asing tandur sarwa nadi, karo hyang gangga mayogi, mupu melah gumi landuh, katiga wisnu mayoga, padi lanus mokoh werdi, mrana lebur, yan linuh nuju katiga.
 146. Kapat hyang brahma mayoga, padi lanus mrana melaib, kalima jani kocapan, Ida Hyang Semara Mayogi, asing pula mokoh werdi, mrana hilang ngulah laku, kanem Hyang Uma Mayoga, masan sayah liyu sakit, wetu ibuk, wireh jagat kageringan.
 147. Yan kapitu kalinuhan, Ida Hyang Guru mayogi, para prabu nemu lara, seungguh corah wiku luih, kawulu Indra mayogi, padi pula rusak kepyur, pamulane kamaranan, kesanga Durga mayogi, gumi kebus, panes bara mabuat.
 148. Kadasa Hyang Kara kocap, katuju Ida mayogi, gumi landuh sarwa melah, Jesta Hyang Uma mayogi, gumi melah ayu werdi, asing tandur sarwa mupu, Asada Hyang Naga mayoga, gumi sakit uyak gering, keto mungguh, ingetang apanga tawang.
 149. Sapta warane kalinuhan, nuju dite gumi gering, soma linuh padi rusak, anggarane kemalingan, yan buda dagange rugi, wrespati prabu lampus, sukra ida istri sungkan, saniscara uyak sakit, apang rungu, linuh nuju sapta wara.
 150. Yan dite suryane gra, prabawan sang para istri, yan soma gumine boros, anggara loba mamukti, yan buda burone sakit, respati sang prabu mantuk, sukrane serang merana, saniscara ujan sai, apang tahu, ento ingetang pang tawang.
 151. Yan dite bulan kepangan, gumine ketekan gering, yening soma kemalingan, anggara gumine sakit, yan buda ubuane mati, yan wrespati gumine uyut, sukra sang prabu sengsara, saniscara panes dadi, keto kasub, katuju bulan kepangan
 152. .Ampura yang banget pisan, titian belog mapi ririh, baan kenehe lintang sarat, mapawuruk antuk gending, madasar kenehe bakti, wetu manah ngurit kidung, kaangen dasar melajah, majeng ring semeton sami, mangda rungu, KETUT REMEN wastan titiang 

Sabtu, 30 Maret 2013

Geguritan Atma Prasangsa


Pupuh Durma
1. Gung ampura atur titiang ring pamiarsa, antuk tambet titiang puniki, astu tan ke cakra bawa, wantah mawosan sanghyang atma, sasidan titiang ngaturin, inggih punggelang, sane mangkin kekawitin.

Pupuh Semarandana
1. Ring panumayan  sampun prapti, katon warong kurungan nya, dumilah  warong hyang atma, tangkejut  dane hyang atma, saking uning ring kemoksan, nenten sue raris enduh, uduh niki sriran titiang.
2. Metu  eling sang atma malih, ring kekurungan utama, nenten pisan kadroponan, alus baivose sang atma, mantuk ring sang kinasihan, sang atma sarat ngrumrum, sane mangkin kekawitan.
3. Uduh dewa dahat luwih, genah titiang mlajahang raga, ring idewa nenten siyos, beli tan lali ring idewa, witsangkaning panumayan, titiang pamit mangkin ratu, mogi  idewa katemu riwekas.
4. Hyang atma ngewehin margi, mantuk ring kekurungan nya, uduh adi jwa idewa, mulih i dewa  ring geni utama, ring bayu jala pertiwi  muah, rika dewa jua manyusup,  nangun kerti sane utama.
5. Dewa meyasa rin pertiwi, ring kayune rumusupa, rumusup dewa maring wdon, rumusup who-wohan ring umbiyan, anyusupa maring garba, mapreyoga ring sang ibu, matemahan jwa amerta.
6. Maring angina dewa makerti, anyusupa ring manusa, maring weteng jua manyusup, matemahan sanji wania, ngawetuang rasa ring sarira, ngardi kesempurnaan hidup, mangkin titiang ngalahin idewa.

Pupuh Adri
1.    Kacerita upakarane wus puput, ring tepin layon, kepanggih ring sanghyang atma, bubu pirate luwir ipun, nasi takilan pasepan murub, sekar ura panjang ilang a prangkatan, tuak arak ulam itik sampun tumut, darpana adi sejangkepnya, darpana alit nyatur desa.
2.    Pasucian toya kumkuman sampun, sami ring plangkane, upakara sang pelatra, akweh tamyu para menak riku, pasliweran pada matulung, wenten sane alungguha, para santi ngaji playon lwir kidung, tetangguran tan pepegatan, angklung luwang sinawuran.
3.    Ambun asep mapulpul-pupul, ebek ring ambara, sanghyang atma eling ring raga, idepnyane pacang mapitutur, maituturin pianak cucu, miwah kadangnya ne uripa, sanghyang atma sedih bekut, pan tan sida mangucap, sira pacang anggen jalaran.
4.    Wenten jadma warnan nyane alus, sanghyang atma, manyusup ring sarirannya, pan sang atma rin aji wus weruh, baan engsape jadma puniku, tangan suku bebuyutan, raris ngucap banban alus, sang miarsa engsek ring angga, miragiang sang kelaran.

Pupuh Ginada  
1.    Pangucape sang kelaran, katuju ring sang kantun urip, uduh nyama ajak makejang, tan prasida nutug tuwuh, titiang mangkin sampun pejah, mengalahin, nyama braya pianak sumah.
2.    Sape sira pacang sueca, manah titiang matempahin, pianak cucuk kantun alit, maring sira titiang sadu, titiaang jadma tan paguna, tuna kanti, turin nista arta brana.
3.    Banget titiang nunas ampura, ndaweg titiang kantun urip, akweh ngardi ucap para, mangda sampun menggah ring kayun, wantah bekel titiang menjadma, tan luput ring, iwang patut sugih tiwas.
4.    Ida dane sinamian, ring paswecan sane nguni, katiba ring sikian titiang, tan sida baan titiang mundut, mangkin titiang sampun pejah, sampun pasti, dados bekel rawuh kawekas.
5.    Mangkin titiang nunas ica, ring ida hyang prama kawi, moga dewa dirgayusa, akweh boga tur rahayu, dumadak titiang riwekas, katemu malih, masawitra ring I dewa.
6.    Mangkin wenten pemanes titiang, majeng ring ida dane sami, mungguing kakurungan titiang, sane leteh pacang katur, sarengin sentanan titiang, pacang ngaci, mangda dados prelina.
7.    Uduh cening nyah I bape, suwud cening sedih kingking, wireh sangkan panumayan, bapa ngalahin cening bagus, jani bapa mapewrah, apang cening, menyama braya ingetang.

Pupuh eman-eman
1.    Pelapanin ngaba awak, eda cening drenggi cinging, patilesang awake tuara, nistan bape cening mundut, eda emed nunas ica, ring hyang widhi, apang mangguh dirgayusa.
2.    Nyama kanti anggon rerama, pisagane gelantingin, eda ngawe sebet anak, pang eda dadi tanggun tutur, tekek bintil tutur bape, anggon gending, nah amonto pragat.
3.    Uduh pandita mautama, suskman titiang nenten dugi, ri wus titiang ke jaya jaya, ketiwakin tritan sang wiku, sarirane dados ingan, leteh sami, kadi toya dados hima.
4.    Mogi ratu kerahajengan, miwah putra putu sami, ampura pemargin titiang, sarin darpana titiang ngelungsur, peresikan toya kumkuman, mangda suci, tan patlutuh dewek titiang.
5.    Kagiat sampun ngalesuang, jadma sane kasusupin, paliyanya kadi gawang, semunnya lek turin kimud, kabunbun ring jadma katah, sane mangkin, ngadika ida sang pandita.
6.    Uduh pianak putun sang ilang, ajak makejang nyumbah cening, sang atma ayat mejalan, sami parek lawut metimpuh, manyumbah ring sang aninggal, sambilang ngeling, nyambat nyambat sang aninggal.
7.    Uduh bapa cingak titiang, pangubaktin titiange sami, becik bapa jua mejalan, tangkil ring pramesti guru, madak ica ida nugraha, ngewehin margi, mangda bapa mangguh swarga.
Pupuh Demung
1.    Kagiat sang atma mabur ring ambara, wawu lepas ring sariran ipun, presentana ngajap-ajap, manulame nungtung tangis, bapa titiang sat anaking ayam, katinggalan antuk induk, tan urungan titiang kelaran, manah enyag tan sinipi, bapa naka panedungan, mangkin sampun ngalahin lampus.
2.    Akweh nyama pisaga ngajap ajap, satsat punyan bingine atub, tan urungan kepanesan, duwaning mangkin sampun basmi, uduh bapa sang meraga atma, mogi riwekas malih matemu, menjadma ring mercepada, mamuponin sarin jagat, ne mangkin becik memarga, swarga bwana gelis kepangguh.

Pupuh semarandana
1.    Kagiat  mangkin sang atma luih, jumujug maring pamrajan, tangkil ring hyang pramesti guru, aturannyane alus banban, duh pakulun subaktin titiang, aksi pengastawan ulun, suweca ugi anugraha.
2.    Duh betara guru pramesti, titiang pacang ngelungsur pamita, ri bukpadan palungguh I ratu, mangda tan keneng upadrawa, ledang I ratu mapaica, panugrahan kapituhu, anggen titiang serahina.
3.    Ne mangkin dados atma luwih, pundut titiang kayang kawekas, malih wenten pinih ungkur, titiang pacang nyujur suarga, dahat banget pinunas titiang, mangda gelis jwa kepangguh, tan wenten alang ring jalan.
4.    Semalih ratu hyang pramesti, wenten kadi sentanan titiang, kija malih titiang sadu, picayang kerahayuan, pianak titiang rawuhing warga, mangda ipun nugtug tuwuh, pacang ngayah ring betara.
5.    Puput atur titiang mangkin, pacang nyujur suarga bwana, titiang mepamit ring pakulun, mogi gelis malih mangjadma, meriki ring mercepada, ngatur ayah ring I ratu, sane mangkin titiang pamita.

Pupuh Sinom
1.    Betara purwaka ngandika, uduh cening sang atma luwih, wastu cening mangguh suarga, moga tan kalang ring margi, nah mejalan I dewa mangkin, tangkil ring pura dalem dumun, bakti I dewa ring Hyang Durga, pengandikan Hyang Pramesti, suksma ingsun, pamit titiang ring betara.
2.    Sampun puput ida ngandika, sang atma raris mepamit, sumurup ida Hyang Surya, maka cihna sampun wengi, sang atma gelis menangkil, pura daleme katuju, wenten suara ngelur ring setra, kadi suaran singa murti, ngulun-ulun, dahat tangkejut Nyang atma.
3.    Kagiat ida hyang atma, ring kori dalem ngeranjing, ngraris tangkil ring betara, ri sedek ida betari, ketangkilan rencang sami, bebutane sami kumpul, njek pupu anja-anja, malinggih ring sor hyang betari, sami nguntul, mirage sabdan hyang durga.

Puh Ginada
1.    Kmangmang rare gok papengka, I kalika reregek malih, nganteng ida hyang atma, sinarengan mangerubung, idepnyane pacang nadah, dahat nyejehin, raris memarga hyang atma.

Puh Bebasuran
1.    Umedek ring sanghyang durga, ke aksi dening betari, wenten atma tangkil, betari ngandika arum, maring sang meraga atma, atma ngasih, lungguh ring sor betari durga.
2.    Uduh cening sang hyang atma, brecala tan sandang jejehin, cening atma tan padosa, ring kemoksan tatas weruh, lwir cening luwih dahat, sabdan hyang dewi, sang atma egar ring manah.
3.    Sang atma matur sembah, mantuka ring hyang betari, om mustikaning baktin titiang, ring bukpadan pakulun, betari dewan manusa, atma malih, sekancan bregala muwah.
4.    Sanghyang bagawanti ngaran, ring bale agung malinggih, micayang ke dirgayusan, yan ring setra gandamayu, sanghyang durga parab I dewa, hyang betari, ngrahajengang para atma.
5.    Hyang Berawi parab paduka, ring pamuhunan malinggih, ring gunung agung lugguha, giriputri parab pakulun, jagat bali nyungsung hyang, danu dewi, ring batur linggih I dewa
6.    Ring telaga mwah pancoran, mapuspata dewi Gayatri, ring tukad agung maligga, Dewi Gangga aran pakulun, bethari ring ulun sawah, bethari seri, ngardi sekatahing entikan.
7.    Dahat luwih wimban paduka, ring buana agung miwah alit, inggih mangkin ingsun uninga, wenten aturan sentanan ulun, sekar arum mwah pajegan, punika sami, wantah katur ring betara.
8.    Sapunika nenten iwang, mangda arsa hyang betari, kwanten ledang mepaica, panjang yusa tur rahayu, sane mangkin atur titiang, titiang mepamit, pacang nyujur swarga bwana.

Pupuh Sinom
1.    Mesabda ida Hyang Durga, sabda nyane alon manis, ngardi ledang sanghyang atma, uduh cening sang atma luwih, rarisang cening memargi, wastu gantar pacang nyujur, swarga bwana ne utama, sekancan penyadak asih, ring gua gunung, miwah alas madurgama.
2.    Tan kocapan sanghyang atma, matur nganjali mepamit, pemargine sada dabdab, ngejabayang saking candi, wintang siang manyuluhin, maring wetan ida metu, kadi nuturang hyang surya, ayat medal sane mangkin, sinah sampun, rahina ngedas lemah.
3.    Ngaja kanginan hyang atma, margine asri kemarginin, kacingak olih sang atma, sekare ring tepining margi, ambun nyane merik sumirik, waluya manyusur irung, raris medal sanghyang surya, angine rawuh ngusirsir, egar kayuh, sang atma raris ngencolang.
4.    Paksine pada masuara, pedem nyane ketinggalin, wenten sane nyusur sekar, who taru wenten ke ungsi, ipudak dahat ngedanin, Bungan nyane miyik ngalub, I tambulilingan magriyungan, sat pujan ida sang resi, lintang anut, rikalaning nyurya swana.
5.    Pemargin ida sang atma, tukad serayu keungsi, wenten batu lempeh petak, taru cempaka ngungkulin, maidep sang atma mangkin, masiram ring toyan serayu, kagiat wenten buaya medal, bungut nyebak manyejehin, raris nuju, sanghyang atma ketampekang.
6.    I Buaya raris ngarepang, idepnya nadah atma luih, tambis sang atma ketadah, yan tan gelis kakelidin, sang atma ngandika aris, duh dewa sang jugul agung, beli uning ring I dewa, sareng medal ngajak beli, maring ibu, ari ari pawakan I dewa.

Puh Adri
1.    Uduh dewa sang jugul agung, dewa sameton beline, eda adi ngalangin beli, yening patut beli pundut, dong olasin titiang dumun, ngelintangin tukad punika, sang jugul menangis nguntul, ikut nyane kutal kutil, singgih beli ampura titiang.
2.    Sang jugul ngenjuhang tundun, sanghyang atma mangke, raris munggah egar ring hati, tan asuwe raris rauh, ring tepining yeh serayu, raris tedun sanghyang atma, suksme beli, adi sang jugul, sang atma raris memarga, mangersiania lumampaha.

Puh Ginada Eman-eman
1.      Gelis rawuh ring tepining wana, tangkejut sang atma yukti, wireh burone pablesat, katah paksine paburbur, ngungsi genah sane sengka, nenten mari, suara ngelebur kapirengang.
2.      Mandeg sang atma nlektekang, kagiat wenten raksasi, margin sang atma kempetang, matane melodlod pelud, bungut nyebak sat gua linggah, gigine lanying, mageluran magejeran.
3.      Yang idepnya sanghyang atma, nenten pisan ajerih, raksasi ulu ketampekang, bawosnyane banban alus, pianak meme puniki titiang, sampunang jahil, ngandeg pejalan titiang.
4.      Genah meme tuah yukti, dahat luwih tan kasorang, puniki titiang pacang nyujur, swarga sane mautama, sang raksasi, ngandika ring sanghyang atma.
5.      Mogi I dewa polih genah, sawireh I dewa atma luwih, tatas ring aji kelepasan, uduh cening meme cumpu, raksasi ulu makipekan, sarwi ngeliling, katah taru sane balbal.
6.      Sang atma raris lumampah, ring spirit gunung memargi, kacunduk ring macan galak, sang atma ngandika alus, eda dewa nyadak titiang, titiang puniki, semeton idewa sane nguni.
7.      Genah I dewa maring rah, ndaweg beli mijil ring kundi, rika dewa sareng medal, punika witnyane malu, I samong kadi ngeresepang, lawut nyingkir, raris ipun matinggal.
8.      Carita sang atma mamarga, sarwi ngisep ambu miyik, katah sekar nedeng kembang, kajenkan sang atma ulangun, kagiat makecos ya ikidang, kadi mapagin, sapangerauh sanghyang atma.
9.      Mangigel ipun I merak, I belatuk bengong mebalih, kebatek baan legannya, ngantenan sang atma rawuh, I lelipi pada ngadang, kancit kepanggah, asu ireng ngarepang.
10. Mesaput sayong maceblengan, gede tegeh kadi bukit, sang atma raris ngandika, pengucape dabdab alus, uduh adi nyaman titiang, titiang puniki, pacang ngungsi moksa buawana.
11. Mangkin beli manuturang, indik adi miwah beli, yeh nyom peragan I dewa, sinarengan lekad mapunduh, sang asu selem mirengang, nungkruk sedih, yeh matane tan papegatan.
12. Kesilapin punika hyang atma, ikut nyane kutal kutil, mojar ring sajeroning arsa, wastu beli gelis rawuh, irika ring swarga buana, titiang ninggalin, memarga sira hyang atma.
13. Sampun tajep sanghyang arka, rupan sang atma kadi masuci, maidep pacang mesayuban, kesamping bulakan ditu, wenten paksi klik klik ngindang, saha mamunyi, sat nuturang wenten prapta.
14. Ring batu lempeh irika, sang atma masila tiding, ri kanjekane punika, akweh buta kala rawuh, makuwug suarannya binal, ngeresing hati, tan ajerih idep hyang atma.

Pupuh Durma
1.      Sang atma tan mari kaiderin butha, wenten sane nagih ngelempagin, midep maniwakang cakra, wenten mebudi menadah, sang atma ngandika aris, ih sang butha, sampunang I dewa brangti.
2.      Duh sang bawal, sang bad pamid, mrajassela, sang kreda luir sang badmoti, butha jigruk muah, wireh titiang mawak atma, ring sunia genah titiang niki, merika I dewa, kaumah titiang sampun siaga.
3.      Upakara aturan sentanan titiang, segeh bubuh sang badmoti, sekar rura sang mrajesela, bubur pitara sang bawal nerima, duh dewa sang buta gridig, ketipat lan segeh takilan, pengangkat angkate malih.
4.      Panjang ilang sang bad pamid nerima, ulam bebek tuwak malih, sang buta jigrug punika, di gelis bebutane matinggal, ngojog purin sang atma luwih, raris nadah, caru miwah tetayuban sami.
5.      Megancangan sang atma lumampah, pemargine ngaler kangin, tan kocapan maring jalan, mereren nyamping ring margi, tan pesangkan, angina baret rawuh ma ngresin.
6.      Mebya yuhan wit taru pada balbal, angin ngelinus mlejeg ke langit, buron uyut baan jejehnya, kedis pesliwer ring ambara, karenga suara manyerit, sang atma egar, wireh atma wicaksana tur suci.
7.      Kaget wenten kala patpat ngarepang, rambut barak inggel nyejehin, kedek ngakak mebyayuhan, ada atma lakar jambal, sinah suba tulangnya ngritik, sang atma siaga, apan sang atma kwihin suci.
8.      Uduh dewa sang jogormanik, sang suratma, maha kala rain beli, miwah Sang Dorakala, Ida Dewa mialang titiang, semeton beli titiang puniki, sampunang sumenia, mangkin titiang ngaturin indik.
9.      Duh dewa meparab sang anggapatia, mrajapati, banas pati, muwah banas pati raja, sang tutur pesengen titiang, ring papusuh sang anggapati, sabda UH suarannya, saking cangkem I dewa medal.
10. Mrajapati maring hati I dewa magenah, saking irung I dewa mijil, sabda “EH” surannya, banaspati mayoga ring ungsilan, saking pengaksian medal wyakti, “AH” suarannya, sapunika mangda pasti.
11. Pinih ungkur Sang Banas Pati Raja, maring nyali dewa melinggih, I dewa metu saking karna, suara “IH” maka sabda, sapunika jua elingin, nah dumadak, beli adi menampesin.
12. Beli adi durusang dewa memarga, jumah titiang sampun siaga beli, darpana sejangkepnya,  sangkala patpat mengandika, titiang ngalahin I dewa mangkin, nah dumadak, dewa kepapag olih widiadari.

Pupuh Adri.
1.    Mangersania sang atma lumaku, pemargan nyane, dadbdab alus masemu asri, kadi jejaka mepayas agung, ambun sekare nyusup cunguh, ngawe ulangun sanghyang atma, kagiat panggih pasiraman agung, dahat suci toyane mahening, pancake, kasub ring jagat.
2.    Sanghyang atma masiram makumur, maring telagane, raga nyalang sat kasepuhin,  kocap dumun taman puniku, papiteges  Ida Hyang Wisnu, lamakane sanghyang atma,  widia dara widia dari ngayunyun, mapagin sang atma, sehananing para dewata.
3.    Para putra gada kober kapundut, makuwug suryane, pidabdabe warna warni, pemargine bamban alus, riantukan busana murub, tetamhan mwanti-wanti, suling rebab curing lan angklung, saluwiring tetabuhan, tan mari gambuh lan rejang.
4.    Sanghyang Atma masuci wus puput, ring batan kayune, malinggih sambil mengetis, wastu tangkejut ngrena suara ngerudug, duk punika raris mejujuk, nyantos ring genahe ngetis, dewatane sami rawuh, gargita hyang dewata, ngandika ring sanghyang atma.

Pupuh Ginanti
1.      Uduh dewa sampunang takut, apan dewa dewa atma luwih, wenten ling ida betara, memagpagin I dewa mangkin, sawireh I dewa luwih darmika, kalih tatas sastra aji.
2.      Patut gelis memargi nyujur, swragane kalintang luwih, muponin pikenoh kaluwihan, miwah sad rasane sami, apan dewa pupating kedarman, dahat suweca ida hyang widhi.
3.      Sane tampi dewa ditu, umah emas sane luwih, manganjali sira sang atma, atur nyane nyunyur manis, bawos ratu banget pisan, mamuji titiang puniki.
4.      Daging suksmaning aji puniku, titiang puniki nenten uning, semalih aji kemoksan, wantah tan uningin mami, mesabda ida betara, tuah idewa manyingidan.
5.      Yadian dewa tuara weruh, kebanta bolong sane yukti, dewa sampun luwihing laksana, ring jgat turmaning bakti, pageh kukuh ring mercapada, sinah sanghyang widi asih.
6.      Tutup mangkin sampun rawuh, ring jempana sang atma luwih, dahat dumilah ring pedapane, pepayasan sarwa luwih, wastra dahat becik pisan, luwir gelung emas mesanggling.
7.      Sekadi magpag sang ratu, dewatane lintang asri, mundut bebaktane samian, gegambelan minakadi, widiadari widiadara, sinamian pada mesanti.
8.      Suaran suryake, makuwug, kanjekan dewane memargi, marerod maring ambara, keluwihane mangenyudin, ring margi tan kaceritayang, rawuh ring margi surge luwih.
9.      Wenten bale rika kepanggih, irika ring ajeng candi, bale antuk candra kanta, tejane kalintang asri, irika sang meraga atma, betarane menyiramin.
10. Risampun puput, kejaya jaya den agelis, olih para resing wyat, ngastawayang atma luwih, raris matur sembah, ring budpadan ida betara.

Pupuh Adri
1.    Sanghyang atma raris lumaku, maring purin betarane, katuntun para dewati, maring puri luwihing warna murub, ring temboke lintang nguwub, dumilah manik abang, kulawarga sang atma katemu, maka sami nyapa hyang atma, Sanghyang atma raris ngandika.
2.    Uduh dewa titiang malih katemu, semeton titiange, dewa malih kacunduk deriki, dahat liang manah, lintang sueca hyang sinuhun, mapaica puri luih, inggih betara dija malih puri  ne tuhu, titiang  meled sauninga, kawentenan hyang betara.
3.    Ida betara raris ngandika arum, duh dewa sang atma, dasa paneling saking deriki, sakewanten srahina betara guru, tan mari ida pacang tedun, me mritiaksa yang moksa pada, sapunika duh sang wawu rawuh, kagiat wenten swaran rebab, tan pegatan ring ambara.

Bremana Ngisep Sari
1.    Hyang atma tur ngaksi ring awan, wenten pelinggih luwih, mahias manik surya kanta, luwih asri maring langit, ngapehang ambu mrik utama, ring langit tedun malujug, dahating asri manyurarit.
2.    Agelis Sang Atma ngaran Sika, saksat batis andus yukti, midep ngacep yogan bethara, wantah mraga sarin semadi, nemuang tiga dados nunggal, Sanghyang Atma luwuhing kukuh, ngerastiti Sanghyang Widhi.
3.    Singgih Sanghyang Siwanata, ledang jeng bethara ngaksi, ratu mraga asta guna, ngerahajengang jagat sami, uppeti stiti muang prelina, ring sehananing tumuwuh, ngawisada dewata sami.

Pupuh Ginada (eman eman)
1.    Ring pancapita mawisesa, Hyang Siwa Guru sampun pasti, malih maring ratna yoga, Sakya muki parab pakulun, ring tata gata sri werocana, wantah yukti, utamaning panca budha.
2.    Duwaning paduka bethara, pamuputing darmaning luwih, ngewasayang sedagingnya, kangin putih gajah sinangguh, sampun yukti mapesengan Hyang Iswara.

Pupuh Ginada Linggar Petak
1.    Ring daksina warna barak, bethara anglihin paksi, mapesengan Sanghyang Brahma, Maring kulon kuning tuhu, ngalinggihin nagapasa, kaparabin, wantah Sanghyang Mahadewa.
2.    Maring lor mewarna ireng, gruda wantah kelingihin, sampun kaloktah ring jagat, keparabin Sanghyang Wisnu, kelod kangin warna danta, sampun pasti, warak maka pelinggih
3.    Hyang Mahesora parab paduka, kelod kauh jingga warni, kelod kauh jingga warni, misa  maka palinggihan, Sanghyang Rudra kang sinangguh, Sanghyang Sambu biru warnia, kaje kangin, wilmana maka palinggihan.
4.    Sastra sang, bang, tang, punika, pragayan hyang duk kastiti, antuk manusa ring jagat, mangda sida molih ayu, ne kebawos panca brahma, sastra ang, ing, keragayang sang meraga sucia.
5.    Aksara malih lelima, Nang, Mang, Sing, Wang, Yang, Tan mari, kebaosang dasa aksara, sastra lintang pingit tuhu, gagelaran sang pradnyan, mangda panggih, margi pacang nekeng suarga.

Pupuh Sinom
1.    Sampun puput matur sembah, ring ida sang maha niti, rikalaning sasih kapat, ambun sekar kembang wangi, para atma garjita mangkin, ring bongkol tarune atub, duwur batune menegak, lega manah nya mebalih, sekar tunjung, sekar ungu pudak angsana.
2.    Ke asrian sura bwana, tan wenten sane nyamenin, rika ring tukade linggah, wenten jwa paksi blibis, tingkah nya ngenyudin hati, nguwuhin manah ulangun, ikekupu ipun bungsang, nyusur sekar kembang wangi, I kecubung, nenten  ke kasorang.

Pupuh Durma
1.    Tan kacrita watek kingkirana prapta, tangkejut wara atma sami, midep katkeng baya, risampune ketatasang, dewata nitah raksasi, atma presama, mangda menangkil ke puri.
2.    Wara atma garjita tangkil ngapurian, nangkil ring dewa sami, pacang mapewarah, wara atma trepti pisan, siaga pacang mamiragi, hyang dewata, raris ngawedarang indik.
3.    Kangin putih irika genah malingga, sang mraga dana sitti bakti, kelod kangin dadu merunnya, sang kasub webuh ring jagat, kelod meru abang yukti, sang nlebing tattwa, sanghyang aji saraswati.
4.    Kelod kauh natan sios meru jingga, liggih ida sang tresna asih, ring para jana, kawuh meru kuning rika, purusa ring yuda yukti, uduh dewa, sapunika jwa elingin.
5.    Kaja kauh meru wilis natan iwang, sang sadu budhi malinggih, teleb ring tapa brta, meru ireng kaja muwah, sang wicaksana tossing luwih, kaping untat, sane mangkin kelanturin.
6.    Kaja kangin meru jingga warnan nya, sane patut ngeliggihin, sang pupating darmika, sdaging kahyun mresidangyang, maring madia manca warni, sang luwihin suci, puput ngalarang yoga semadi.

Pupuh Pucung
1.    Sanghyang atma, mretyaksayang salwir pituduh, sampun sinah pisan, kawentenan sami ngaksi, wantah patut, kemargian rawuh riwekas.
2.    Antuk kepastu, ring ida sanghyang sinuhun, duk ring merca pada, tan luputing letuh yukti, alah ayu, kasupat ring hyang wisesa.
3.    Mangkin tuhu, pengandikan ida iratu, sanghyang parama wisesa, para atma mangda ngungsi, genah ipun, manut maring swadarman nya

Puh Ginada
1.    Kirang langkung aturan titiang, ring pamiarsa sareng sami, titiang nunas gung ampura, tambet titiang wantah katur, pangkah nulad sang wicaksana, sampun wyakti, akweh kekirangan titiang.

Maka penyineb titiang OM SANTIH SANTIH SANTIH OM