Selasa, 22 Maret 2016

I Sudasa Karma _SINOMMatur sisip nunas ampura
Ring ida dane sami
Duaning titiang langgane
Paskah mangaturang gurit
Anggen titian mengastiti
Ring ida sang maha agung
Ring ida masuweca
Sane mangkin sareng sami
Sane katur paindikan karmapala

Teges Ipun:
 1. Inggih pare pamiarsa sareng sami titian nunas sinampura sadurunge ngelanturang geguritan titian puniki
 2. Pemekas mantuke ring ida dane semeton titiang sareng sami sane seneng mirage geguritan puniki
 3. Rieh ne titian puniki rumase ring padewekan kalintang belog, kalintang tuna dahating pongah juari
 4. semaliha titiang wantah pangkah cumangkah jaga ngaturang geguritan puniki, ring galah sane pinih becik puniki
 5. sakemaon gegitane puniki wantah anggen titian maka dasar lantaran bhaktin titian puniki sane banget pisaratang titian
 6. sugra pakulun titian ring ida sane ngemban kahuripan puniki wantah ida Sanghyang pramakawi sane areka inggian suka, duka, lara kalawan pati ring jagat sekala
 7. sane banget pisaratang titiang kadi mangkin mugi mugi ida ledang mepaica kerahajengan
 8. pamekas ring ida dane sareng sami mangda kesobyahang kerahayuan taler, kerahajengang, sane banget taler tunasang titiang
 9. turmaning bantang carita sane pacang katur titiang mangkin, unggahang ring gegitane puniki wantah parindikan karmapala, mangda tatas ida dane sareng sami 

Ngamargiang kahauripan
Ring jagat ne puniki
Yukti dahat sengka pesan
Duaning akeh ne nambakin
Saking dewek nya satuwuk
Muah saking jagat maya
Rehning indria ne mamurti
Yen ten mangguh
ngawetuang sungsut manah
 

1.       Teges Ipun :

 1. Inggih pare ida dane sareng sami maka kasujatiannyane ngemban kahuripan puniki
 2.  pemekas nyane boya je nenten sios puniki ring jagat padane
 3. Yening mewali-wali maosang paridabdang kahuripan ritatkala ngemargiang dahating sulit, turmaning sengka pisan
 4.  napi ke mawanan kadi asapunika, wireh selantang urip ngemargiang pastika mejanten makeh sane mewaste gegodan ngalangin sepemargin nandakin kahuripan punika
 5. pengaruah gegodan punika boya je nenten sios nika wantah metu saking angge saking pedewekan soang-soang
 6.  taler wenten gegodan punika mawit saking jagat maya punika
 7.  riantukan indriane punika sane mamurti ring angge sarirane ngangganin pedewekan soang-soang pastika sampun dadon gegodan
 8. tur maning yen tan sida kedagingin Indriane punika sekadi sane keaptiang pastika sampun ngawetuang kaduhkitan, brahmantia, kroda asapunika

 
Sios malih nemu duka
Akeh bencana nenibenin
Rawuh nyane tan pesangkan
Biar pare tan kadi
Beh nemu lara pati
I Sudasa karma katutur
Ipun state nemu duka
Rasa tan sida ye nampi
Reh satuwuk katiben duka sengsara

Teges Ipun:

 1. Lianan ring sungsut manah taler jagi nemu duka ring sajeroning manah
 2. yening suba sungsut ring sejroning pekayunan taler wenten pacang bencana sane pacang rauh
 3. turmaning pengerauh bencana puniki nenten presida pisan narka ring dija kaden tekan nyane
 4. Kaduhkitane punika wiakti dahating agung pisan
 5. bilih-bilih yen pradine kaduhkitan pinika nenten presida antuk nandakin, tambis-tambis nemu sane mewasta padem
 6. inggih kaceritanang ne mangkin I Sudarsa Karma
 7. ipun ten surud-surud nemu sane mewasta papa neraka, kabiah paran
 8. tambis-tambis ten presida nandakin inggian kaduhkitan sane banget agung punika
 9. saduaning ipun state nemu sane mewasta kabiahparan ring jagat sekalane
Kahuripan ira katurang
Wutsahannya tan mupu sami
Bencana ne pinih rahat
Pianak nunggal Nemu pati
Raris istri tan kuasi
Lawut ipun sungkan buduh
Isudase karma dahat duka
Metu manah, nya pacang tangkil
Ring dang, Guru Kirti Murti ya mangaran

Teges Ipun:
 1.   kawentenan urip ipun wiakti tuna pisan
 2.   saluwir sane kausahayang ipun sami nenten wenten mapikolih
 3.   kabiahparan sane pinih ageng nibenin I Sudase Karma
 4.   pianak ipun sane wantah asiki nemu palatra
 5.   muasta raris somah ipune tan sida nandakin kaduhkitan ipune dahat-dahat
 6.   tur raris somah ipun punika sungkan buduh
 7.  duaning asapunika sampun janten pisan I Sudase Karma lintang sedih pisan
 8.   raris ipun manah pacang lunga menangkil
 9.   ring ida sang merage guru nenten ya boya tios sane meparab ida dang Guru Kirti Murti
Ida guru dahat pradnyan
Wicaksana lan wolas asih
Kagiat ida ne manyingak
Mengatonang rawuh tangkil
Ida dang guru ngadeg raris
Manganjali ne kawuwus
Nyambut ipun I Sudase
Tur ngandika sada aris
Cening bagus, ade ape ne buatang

Teges Ipun:
1.       yaning bawosang indik kawikan ida dang guru Kirti Murti lintang widagda pisan, tur wikan ring sastra-sastra agama
2.       taler ida dang guru dahating wicaksana pisan tur sayang ring sikian ida dane sinareng sami
3.       ida dang guru kagiat pisan ipun mengaksi sepengerawuh I Sudarsa Karma
4.       wiakti tengkejut ida mengatonang I Sudarsa Karma menangkil ring ajeng ida dang guru
5.       tur maning premangkin ida dang guru ngadeg tur melingih ring singasane
6.       nuli ida raris nguncarang pengastungkara “Om swasti astu”
7.       pengastungkara pinaka penyanggra sepengaruh I Sudase Karma
8.       ri wus punika ida dang guru ngruntuhang pawecana bih dahataing dabdab alus tur banban pisan
9.       uduh ne te cening bagus I Sudasa Karma I Dewa tegarang-tegarang tuturang teken bape ape mirib sane pacang aturang rarisang

 
Cening katon sedih dahat
Mata kuyu tanpa prani
Awak dekil tanpa runguang
Mai negak parek dini
Tur tuturang ne jani
I Sudase raris matur
Gelis Je tulungin titiang
Nenten sida titiang urip
Dahat agung bencana maniben titiang

Teges Ipun:
 1.  napike mawanan asapunika atur bapane marep teken cening, sawireh yening kecingak ben bape dewek ceninge punika sekadi sedih pisan
 2.  taler yen cingak ban bape uli sledet panyingakan idewa layu dudus, kadi sang maurip sakewala tan madue bayu
 3. yening tolih bape ukudan ceninge dekil latig waluye sing ade anak ngerunguang padewekan ceninge cening
 4.  nah-nah ne ceing bagus tanpekang-tampekang ragan idewane mangkin mangda presida bape manuturin
 5.  ane jani lautang-lautang tuturang tekening bape ape marep kekewehan ceninge apang bape nawang
 6.  ri wawu asapunika pengandikan ida dang guru I Sudase Karma raris tatas miragiang pitaken ida dang guru, tur lantur kecawis pitaken punika
 7.  uduh ratu-ratu dang guru sane banget suksmayang titiang palungguh cokor I Dewa gelis-gelis je tulungin dewek titiang
 8. Saduaning nenten sida titiang pacang ngelanturang urip titiange iriki ring jagate puniki ratu-ratu dang guru
 9.  wiakti kalintang ageng ratu pape nerakan titiange sane maniben dewek titiange puniki

  Napi minab dosan titiang
Pianak titiang nenten kari
Somah titiang sungkan rahat
Nenten eling maring niri
Idup titian murat marit
Ento bape suba nawang
Uli sebeng caine mai
Layu dudus sinah cai
dahat kelaran, Sakewala dahat duka

Teges Ipun:
 1.  titiang puniki rumasa nenten uning napi-napi minab iwang titiang ratu, antuk parilaksana titing ring lemah ring jagat puniki
 2. sane banget sungsutan titiagn kaliwat kabiahparan titiang ratu, pianak titiang puniki asiki sampun ipun ngemasin padem
 3. turmaning sangkaning nenten presida nerima pianak titiang ngemasin padem, kurenan titiang taler nyarengin sungkan buduh nenten eling ring rage
 4. ipun nenten eling ring rage dahat pisan bencana sane nibenin titiang
 5. kewentenang urip titiange mangkin tanpa unduk  ten je uning titiang ring kangin kauh
 6. riwawu kadi sapunika atur I Sudasa Karma raris ida dang guru menyaurin ngeruntuhang pawecana, nah kene-kene cening sujatine unduke ne bapa nak suba nawang nyin cening
 7. ulian nyingak sebeng ceninge teka mai bape anak suba nawang cening
 8. kadirasa tanpa jiwa dewek ceninge mai sinah cening dahat sedih
 9. sakewala kene nyin cening de pisan cening sedih makaduaning hidup di jagate ne wantah nyalanin utawi ngemarginin sane mewasta karma pala cening

Tidak ada komentar:

Posting Komentar