Selasa, 26 Juni 2018

GEGURITAN AJI PELAYON

Di susun Oleh I Nyoman Tangkas, A.MA

 Pengaksama
Om Suasti astu
            Maka purwaning atur titiang, sembah pangubhakti angayu bagia, santukan melarapan antuk banget pasuwecan Ida Sanghyang parama kawi, taler piteket utawi paweweh saking sang rumaga pradnyan ring sajeroning sastra agama, kandugi prasida titiang nagturang cakepan alit puniki sane ketus titiang saking kakawin aji palayon.
            Majeng ring sang kawiswara sane ngupakradi kakawin Aji Palayon sane data paripurna, titiang matur suksma nunas agung rna sinampura, mogi-mogi tiang ten keni cakra wibawa, duaning titiang pangkah cumangkah nedun kalih milpil “Geguritan Aji Palayon” puniki sane sampun sinah katah kekirangan ipun sane during manut ring lengkara, sor singgih basa basita ipun.
            Pinih untat, titiang rumasa pisan ring dewek kalintang tuna, inggian punika, titiang nunas ring sang wibuhing sastra ledang mastikayang malih mangda dados anggen kapungkur, tur wenten pikenoh ipun.

Matur suksma
Om santih santih santih om
Tianyar, 31 Januari 2003
Titiang sane milpil,


(I Nyoman Tangkas, A.MA)

___________________________________________________________________

Sinom
 1. tatujon sang mautama, I panjak wantah kardinin, titiang wantah jadma tuna, taler meled maninutin, sakewanten doh wiakti, kadi pamargan sang sadu, titiang puniki waluya, kedis kapecit gumanti, cenik ipun nanging munyinne makatah.
 2.  Ring kahyangan kaucapang, genah sang atma luih, ne stata ngawe ledang, para semeton sami, rawuh ring sawitra malih, pade egar pada lulut, dening sampun mresidayang, nepud ring suniata luih, sampun lebur, punika ipanca indria.
 3.  Napi anggen magruatang, ngicalang wisaya sakti, wantah aji kalepasan, aksarane sane suci, adasa kawilangin, SA BA TA A I punika, tur malih NA Ma SI WA YA, tri kayane mangda suci, I Sadripu, sapta timirane punah.
 4.  Atma luih dahat ledang, presida malesat mangkin, saking guwungnyane medal, sampun sue katekepin, kadi tirta sanjiwani, mawastu usan kablenggu, sang atma gaok mayingak, nyingak barong manembenin, tur mabulu, warnane selem denges.
 5. Riwaune sapunika, atma luih eling malih, marupa barong ragannya, tur kacingak sampun ngendih, sang atma ngarepang gelis, nampekin guwung puniku, sang sayang misaratang, mangrumrum mangreremih, atur alus, dahat alon turing dabdab.
 6. Inggih dewa guwungan titiang, genah mlajah ne riin, linggih titiang nenten lian, titiang boya pacang lali, ring tresnan dewane riin, sane mangkin sampun tutug, urip titiange pamekas, titiang pacang ninggal mangkin, benjang pungkur, madak katemu ring dewa.
 7. Guwungan titiange dewa, mantuk I dewa ring api, angine yeh miwah tanah, yasane pageh apikin, tur medal saking pertiwi, ring bun bune dewa nyusup, saking muncuk don buah, maka miwah akah malih, dewa nyusup, rauh katengahing garba.
 8. Saking garba kalanturang, manyusup raris, yukti ,anados amreta, nging Amerta sanjiwani, Ring Angga sarira nunggil, dados kabecikan bayu, ri kenjekan sapunika, madak dewa temu malih, uduh-uduh titiang jagi ninggal dewa.

Ginanti
 1.  I sang atma mapikayun, jagi mebaos ne mangkin, ring tamyune ring sawitra, sang atma bingung premangkin, duaning nenten presida, tatujune ne kaungsi.
 2.  Teos malih mangkin katur, wenten jadma berag aking, sekadi kirangan pangan, ipun sane kerangsukin, ri antuk ida sang atma, engsap ngejer lima batin.
 3. Jadma sane engsap iku, mebaos ring tamiu sami, inggih jero tamiun titiang, sane ledang mengaruhin, baowos titiange inista, pirengang je apang pasti.
 4. Yening nenten manut, ampurayang sane mmangkin, yening wenten sane iwang, sampunang jrone salit, titiang lintang kemewehan, nista pisan tuna kanti.
 5. Daging tresna jero tamu, nenten pisan titiang lali, dumadak hyang widhi wasa, asung kerta ngalugrahin, mapaica urip panjang, arta brana amerta malih.
 6. Ne gumanti anggen naur, indik daging olas asih, rasa tan sida ngualesang, tresnane ring sang kasi asih, madak jrone manggih genah, inggih kantin titiang sami.
 7. Sami pacang manggis lampus, sakatah sane maurip, sami pacang manggih sirna, sakancan wentene mangkin, nenten pisan dados palas, indeke punika sami.
 8. Sampunang teleb mangugu, ring tutur ipian malih, sane ptut nyandang tulad, pradene wenten salit, sampunang nyesel ring rage, suka duka malinder panggih.
 9. Daging tuture puniki, kadi wantilan umpami, jadmane mendahan pisan, wenten tambet wenten ririh, wenten nis wenten utama, wenten daak wenten sugih.
 10. Salamine papa pangguh, yan I belog katuutin, mawinan elingang pisan, darma patute gugunin, tur yatna kapining raga, tan mamokak iri hati.
 11. Laksanan titiange dumun, yening wenten sane salit, nika samai ampurayang, sampunang banget minehin, solah anake mabrayam gebeh cedok yen umpami.
 12. Duaning mangkin sampun tutug, urip titiange gumanti, mangkin titiang jagi ninggal, ring jrone sareng sami, dastun titiang mapasah, mugi pungkuran kapanggih.

Maskumangbang
 1.   Jadmane sane kantun engsap matur malih, ring ratu peranda, inggih ratu perranda luih, mogi batara sueca.
 2.  Nenten lali ring kapitresnane mangkin, rikenjekan titiang, kalukat kadwijatim manah titiang liwat galang.
 3. Sadurunge anggan I ratu ngwedanin, mungguing manah titiang, bas kaliwat peteng paling, kadedetan tanpa  sinar.
 4. Risampune titiang puput kabersihin, kasiratin tirta, antuk tirta sance suci, awak titiang mrasa ingan.
 5.  Gelis titiang jagi mepamit sane mangkin, dumugi rahjeng, miwah oka putu sami, duaning ratu lintang darma.
 6.  Ampurayang daging upakara niki, titiang manerima, sarin tarpanane mangkin, kumkuman lan peresikan.
 7. Nika sama matatujuon mangda basmi, tur suci nirmala, sadaging malane sami, ne neket ring awak titiang.
 8. Caritayang anake engsap ne mangkin, kocap sampun lebar, maunnyane tanpa getih, paliat kadi kiap. 
Ginada
 1. Ida pranda mawecana, dabdab alon nyunyur manis, luir kadi madu drawa, nah pianak cucun sang lacur, gancangin ngaturang sembah, tambis-tambis, memargi ida sang atma.
 2. Lian mangkin kawarnayang, di sisin layone mangkin, akeh anake anake irika, menyembah dane sang lampus, munyinnyane alus bamban, inggih-ingih, sembah pangubhaktin titiang.
 3. Kadi gedahe pantigang, remuk manah titiang mangkin, sembah tan sida pupulang, kanggen titiang ring iratu, pirengang san atur titiang, ngasih-asih, katiban antuk kalaran.
 4. Nenten malih kapresida, I ratu pacang ke panggih, dumugi kapunggur wekas, prasida malih katemu, panrestiane ring jagat, ratu malih, mamuponin sarin jagat.
 5. Inggih duh ratu sang atma, kadi pasar yan umpami, ragan I ratu sang atma, sane kakaonin ipun, ipunyan bingin rob samah, ne tan mari pacang nandang kepananesan.
 6. Wantah ratu paying titiang, genah titiange mangungsi, ngalih dayuh paimbonan, dija mangkin genah ratu, cingak mangkin cucu sanak, lara sami, I ratu makajalaran.
 7. Kalintang arsa sang atma, mamirengang mikayunin, uncaran pangastungkara, kaaduk ban rasa sungsut, pitresnannyane kaliwat, ring sang kari, sane subakti manyumbah.
 8. Mangkin memargi sang atama, manuju pamarajan suci, ngastawa bhatara tiga, aturnyane ngetus kayun, inggih pangubaktin titiang, tiga sakti, meraga lelangit titiang.
 9. Wantah paduka bhatara, arsa mapica pamargi, ngardi titiang dados atma, atma suci tanpa letuh, swecan ratu langkung pisan, ngicen margi, gumentos rauh kasuarga.
 10. 10.                        Wenten sapanyaman titiang, kantun hidup sane mangkin, dumugi ratu suweca, ngicen karahajengan ipun, mangedoh saking gagodan, durus aksi, daging pangalungsur titiang.
 11. Ratu paduka bhatara, titiang mangkin nunas pamit, pungkuran malih kawitang, titiang tangkil ring I ratu, ring suwecan ratu bhatara, nenten lali, titiang ngaturang suksma. 

Samarandana
 1. Bhatara kawitan gelis, manyawis atur sang atma, dumadak idewa mangke, polih genah suarga loka. Mamuponin kebecikan, wantah kadi sapunika, pangandikan Hyang kawitan.
 2. Sang atma gelis mapamit, duk punika caritayang, sampun sumurup suryane, langit pradesane peteng, dilangite ade bukal, kelap kelip pakeburbur, ngungsi kayune mabuah.
 3. Tios caritayang malih, I celepuk mamunyi sawat, mangawinang res manahe, anake sane mangidam, ngidam sadurung masomah, jejeh ktarang anak liyu, pedas dadi kakedekan.
 4. Atmane malih manangkil, ring pura dalem ucapang, wenten suara ring setrane, manyerit wakuya macan, sang atma sampun lumampah, tatujone manda pangguh, dewi durga nora lian.
 5. Sang atma ngranjing ring kori, maring kori pura dalem, hyang durga ucpang reke, katangkilin antuk panjak, butane sami medampyak, anja-anja ne makumpul, raregek miwah kalika.
 6. Akeh yening kawilangin, sane ngiringang Hyang durgam pada pajerit butane, sami ngarunnyung sang atma, mabudi pacang manadah, atma luih pati kaplug, tangkejut jagi katadah.
 7. Hyang durga ngandika raris, mangandika dabdab banban, eda bapa jejeh mangke, teken ikala bregala, manira suba pastika, bapa yukti atma putusm betel ring kadiatmikan.
 8. Sapunika ling bethara, ngajum sang maraga atma, mangda ledang manah nyane, sang atma raris ngastawa, ring bukpadan sanhyang durga, aturnyane manis alus, inggih ratu hyang sinembah.
 9. Wantah paduka batari, dewaning manusa atma, sekatah setan raregek, papengkah miwah kumangmang, mungguing pesengan paduka, rikala ring bale aggung, Sanghyang Bagawati ngaran.
 10. Hyang Durga ngaran bhatari, ritatkala maring setra, ngardinin atmane reke, rahayu kerahajengan, Sanghyang Berawi mengaran, yan ring patunon malungguh, katah pasengan paduka
 11. Dewi Putri Hyang Bathari, ring gunung agung malingga, ring muncuk gunung bature, dewi danu ratu ngaran, ring pancoran miwah tlaga, miwah sekancan puniku, Dewi Gayatri ngaran.
 12. Kanjegan ratu batari, yen malinggih maring tukad, Sanghyang Gangga pupatane, yen carike malingga, Dewi Sri ngaran paduka, ngardi urip pang rahayu, sakathing sarwa bawa.
 13. Inggih paduka batari, napi wenten upakaran, mungguing nyaman titiange, sane kantun maring lemah,sekar pajegan lan dupa, wantah katur ring iratu, dumadak ratu sueca.
 14. Parekan ratu batari, nunas pamit jaga mrika, irika ring suargane, sanghyang durga mangandika, uduh-uduh atma kita, madakja manggih rahayu, ring margine kasuargan.


Adri
 1. Kawinursita sang atma lumaku, saking kori medal, bintang siange mangendih, macihna Hyang surya metu, ngaje kanginan lumaku, ngulangunin pisan-pisan, margine sane kajujur, katah sekare mewarna, miyik ngalub ngardi liang.
 2. Sanghyang baskaradipati medal sampun, sakadi sapuhang, indik punika I langit, bintang bulane puniku, sami ical antuk ipun, akasane sayan galang, kedise sawat makebur, mamunyi mabyayuhan, wenten sane ngerereh buah.
 3. Sios malih wenten sane ring carang kayune, mamunyi matinggah, ngawe egar ngulangunin, kagambelang baan ipun, kedis sikata iku, suarane kadi genta, ngardi ledang sang magrungu, sira ke tan pacang egar, sejawaning mamirengang.
 4. I punyan pandan kadi ida sang wiku, donnyane punika, mangelenteng tiup angin, kadi tangan ida sang wiku, ri kanjekan ida sang wiku, manguncarang daging weda, sekar sane aas punika, winalutya sekarura, sarin sekar andus dupa.
 5. Suaran itambulilingan ngrieng umung, kadi pangastawan, ida sang wiku motami , mengastawa hyang sinuhun, sanghyang giripati wuwus, ngastawayang sanghyang atma, mangdene presida mangguh, manggih rahayu rahajeng, irika ring suarga loka.


Durma
 1. Tukad srayu katuut antuk sang atma, toyannyane liwat ening, wenten batu pilah, batu putih ring sisine, don cempakane ngungkulin, becik pisan, ngawe lila sang nyingakin.
 2.  Rikanjekan sang atma rauh masiram, ring tukade sane ening, saget wenten buaya, saking toya ipun medal, bungut nyebak manyejehin, gagelisan, sang buaya ngarepang mangkin
 3. Mapikenoh pacang neda sang atma, sang atma tambis-tambis, kacegut sang buaya, gelis makecos sang atma, nah sang buaya ne te cai, eda pesan, cai jani mangalangin.
 4. Cai mula adin wakene prasaja, parupayan ari-ari, manitis kalemah, ngaliwatin tukad, sapunika bawos ida, ring sang buaya mamancanin, maegolan, kadi pacang nuutin.
 5. Aduh adi-adi sang marupa buaya, gandong ja beli jani, ngaliwatin tukad, apang sida mangliwat, saking tukade puniki, sang buaya prayatna ngarepang.
 6. Kaenjuhang tundunnyane ring sang kaka, sang atma malinggih mangkin, ring tundun ibuaya, gelis rauh maring tukad, ampurayang beli adi, tur suksma pitersnan adi.
 7.  I Buaya ikut ngegol maanggutan, nyihnayang sampun katampi, babaos sang atma, raris sang atma mamarga, ngaler kanginang mamargi, alas wayah, rejeng madurgama panggih.
 8. Akeh taru ageng-ageng tegeh pisan,  teep angsoka lan bingin, kresek celagi kepah, bunut lan kepuh gintungan, sami punika kepanggih, ring sang atma, mangkin lian kawilangin.
 9. Curik crukcuk bango-bango sikep merak, kuanaan krekuak kakelik, keker lan kokokan, ring carange mabyayuhan, kidang celeng alasan malih, bojog ijah, rase lubak, lutung klesih.
 10. Sami pada mecanda meliang-liang, masliweran cagcag cigcig, wenten munyi banter, kedis buron sami sambrag, tongose mengkeb kaungsi, sami jejeh pati luplup bingung paling. 

Pangkur
 1. Ring tengah margi sang atma, jag kacadang, iraksasi sirsa jail, nelik ngendih matan ipun, winaluya kadi surya, mabok selem, winaluya kadi eduk, bungut ipune manyebak, goa linggah yan umpami.
 2. Layah ipun  kadi naga, maangkihan, mangelinus kadi angin, lanying nyapnyap gigin ipun, winaluya gigin boma, tur memargi, saking guane mangelur, raksasa lengar mangerak, kaliwat banter piragi.
 3. Bawosang mangkin sang atma, nenten jerih, ngadeg sarwi mgarepin, masarana daging atur, ngasih-asih dabdab pisan, uduh ibu, memen titiange yukti patut, mungguing pajalan titiang, sampunang meme ngalangin.
 4. Raksasi mangkin mapajar, eh eh ih ih, pianak meme mula jati, dumadak I dewa mangguh, manggih suarga galang padang, reh I dewa, teleb maring daging tutur, aji palayon utama, makawinan manggih becik.
 5. Mangkin malih kalanturang, caritayang, sang atma kalangkung luih, margine sane kajujur, rejeng bukit garembengan, tur katemu I macan barak kacunduk, sang atma umatur ngejer, nah I macan adin beli.
 6. Beli gumanti muatang, suarga loka, eda adi mengempetin, sujatine pang adi weruh, sedek beli dadi atma, atma rare, digetih adi alungguh, di getih meme tan lian, bareng lekad ngajak adi.
 7. Macambarak makipekan, ikuhnmyane, ngegol tur gelis  magedi, kadi matutang ipun, babawos ida sang atma, sada alon, pakaad pajalan ipun, ledang sang atma mamarga, sinambi mangisep sari.
 8. Nenten sue sumaring marga, makesiab, kamemegan atma luih, nyingak lalipine agung, liwat ring arep sang atma, manawita, wenetn pamancana rauh, sapunika bawos ida, sang atma prayatna malih.
 9. Icicing selem ngarepang, gede tegeh, panak gunung yan umpami, kasayubin gulem mubu, irika raris sang atma, gelis matur, ring icicing selem iku, adin beli cicing selem, eda adi mangalangin.
 10. Dewa wanth panitisan, sane riin, mawit saking yeh nyom yukti, adi bareng-bareng laut, ngajak beli bareng lekad, nyamping adi, eda adi ngawe santul, manyongkok I cicing selem, nretes yeh matane ngeling.
 11. Kasilapin tangan ida, ikuhnyane, mangegol kutal-kutil, inggih dewa atma, ayu, memargi mangkin idewa, dumadakja, digelis I dewa rauh, rauh irika ring suarga, icicing maninggal raris.

 Sinom
 1. Sunaran ida hyang surya, kadi api yan umpami, tambis tajeg sanghyang surya, sang atma maraup mangkin, sisin bulakane ening, manyurya sewana laut, sang atma sampun masila, kakelik ajer mamunyi, cirin ipun, ngawangsitang wenten kala.
 2. Rikala asapunika, buta kalane parapti, makuung pajingkrak-jingkrak, suarannyane manyejehin, ah ah eh eh atma iki, lakar tadah ingong seduk, uli telun tuara mangan, sedeng melaha buka jani, suba tepuk, ingong lakar nadah atma.
 3. Nenten ja takut sang atma, raris matur ajer gelis, inggih sang maraja sela, sang bawal kalih badmoti, miwah sang badpamiad malih, sampunang jerone bendu, menggah piduka ring titiang, duaning titiang puniki, tangan puyung, rauh mriki tanpa sarana.
 4. Yan wantah jerone arsa, iring titiang sane mangkin, ngerauhin umah titiang, irika sampun kecawis, daging upakara sami, bubur pirata katur, wantah sang bawal nerima, nasi tepeng sang badmoni, ring sang jigrug, ulam bebeke katrima.
 5.  Cegceg I bawa nerima, banten prajapati nampi, ikradana nampi perangkat, pajegan ibudagasih, dewi durga nanggap jijih, igridig tuak aklukuh, ijajruman nampi jinah, taruna nampi  kakenyir, malih katur, berawa nampi pasepan.
 6. Sekar urane katrima, sang mrajesela muponin, panjang ilang sang badpamiad, angakat-angakatan sang gridig, nasi katipate malih, ring sang kreda wantah katur, gelis para buta kala, miwah ganane mamargi, sampun rauh, manadah caru inuman.
 7. Atma anak pradnyan, tur weruh linging aji, tan baat makta labaan, tan santulan maring margi, aji sastrane kasiwi, susatya darma sadu, atma anak belog ika, memondong labaan bintit, pacang santul, ring margi kirang labaan.

Durma
 1. Kacerita mangkin ida sang atma, ngaja kanginang memargi, akeh gunung alas, kalangkungin sawat pisan, maring marga telu raris, masandekan, duaning lesu tan mari.
 2. Rauh angin mangalinus baret pisan, malejeg neked kelangit, kedise makejang, suud mamunyi tur jejeh, nging sang atma tan ajerinh, duaning ida, pageh tur maraga luih.
 3. Wus punika caritayang wenten kala, kalane patpat digelis, raris mangarepang, rambut ipun magambahan, gelgel tapis duk upami, langkung lumbang jeleg ipun ngagaokin.
 4. Tangann iun kadi punyan kepuh leser, sarwi angucap mayerit, ah ah atma kita, lakar tusuk lakar amah, tumbak tebek pungsang pangsing, mangarepang, jagi mamancana gelis.
 5. Isang atma nuli matur siaga, inggih sang suratma beli, kalih belin titiang, sang jogormanik tan lian, mahakala adin beli, dorakala, sampunang dewa ngalangin.
 6. Sang suratma caritayang kedek ngakak, liwat degag atma cai, mangaku manyama, makrama cai manyama, satwayang lautang jani, yening lepas ingong lakar manumbakin.
 7. Atma luih raris gelis mangkin ngucap, kadi tandruh ragan beli, sane dumun titiang, ngiring beli sareng-sareng, ring garban ibiang yukti, duk punika, mungguing pasengan beli.
 8. I Lambana Abra kered I Sugian, pasengan beli sujati, sesampune embas, raris magentos pasengan, I Salahir, I Jalahir, maka miwah I Mokahir, I Salabir.
 9. Risampune pada duhur mapesengan, angga pati prajapati, banaspati miwah, saha Banaspati Raja, iriki suargan mangkin, mapesengan Sang Suratma Jogormanik.
 10. Sang Dorakala ping trini, Mahakala iku malih, napi mekawinan, lali manyama ring titiang, Sang Suratma wau eling, kedek ngakak, saja beli engsap adi.
 11. Jogormanik di gelis mangkin atanya, sujatine gawen adi, sang atma mananggap, titiang wantah kasuargan, kocap titiang atma luih, mangkin ledang, ragan beli ngicen margi.
 12.  Nanging jani tonden dadi adi kema, mapan adi tonden bersih, adi mawak leteh, apang ilang leteh mala, beli nyadia ngateh adi, mandus kema, ke pancake tirta suci.
 13. Inggih beli titiang wantah mangiring, kayun beli sane mangkin, sadurung kalukat, ledang beli midartayang, Panca tirtane puniki, napi wantah, mustikane mangda uning.
 14. Beli jani manuturang apang pedas, jadma ane muat maid, laksanane ala, kalukat tur kabersihang, ring bethari Brahma yukti, di daksina, di tlagane suci ening.
 15. Di pascima druwen Ida Mahadewa, tirtane mewarna kunig, jadma salah ulah, langgah teken muaninnya, agamia alpaca buin, yan kalukat, malannya gempung bersih.
 16. Di utara bathara wisnu nruwenang, tirta selem nanging suci, panglukatan leak, jadmane memanah corah, istri jalir maroasih, lan mamitra, corahnyane sida bersih.
 17. Tlaga purwa druwen Ida Hyang Iswara, tirtane mewarna putih, panglukatan jadma, adwa teken ujar, bobab mauk minakadi, to makejang, corahnyane dadi bersih.
 18. Tlaga madya druwen Ida Sang Siwa, tirta manca warna yukti, panglukatan jadma, ke sasar tut sakit ila, nanging yen pada siratin, gempung corah, mala patakane basmi.
 19. Keto adi suksman pancake tirtam lautang adi mabersih, Sang atma lumampah, mangungsi pancake tirta, toyane mewarna-warni, caritayang, aggan sang atma bersih.


Sinom
 1. Mangkin kawinursitayang, Batara Siwa ngesengin, ring wateking widyadara, miwah apsarine sami, mangdene sang atma luih, kapapagin tur katuntun, iring ring suarga loka, duaning sang atma luih, satya sadu, sukerti ngelarang darma.
 2. Para dewane ngarepang, mapagin sang atma luih, magandika banban pisan, uduh dewa atma luih, sampunang jejeh ajerih, Batara Siwa mangutus, gelis memargi I dewa, kasuargan sane mangkin, ne katuju, muponin rasa utama.
 3. I dewa mraga parjnyan, pageh mangastiti widhi, Hyang widhi kalintang sueca, ring I dewa kadi mangkin, pikolih sane puponin, ring gedong mase malungguh, sang atma mangkin ucapang, aturnyane nyurnyur manis, singgih ratu sampunang manyumbung titiang.
 4. Boya teleb manah titiang, ring daging tutur utami, aji palayon punika, ratu titiang nenten uning, during midep rauh mangkin, sampunang banget manyumbung, para dewane ngandika, yadiapin dewa tan uning, nanging sampun, jati bakti melaksana.


Semarandahana
 1. Sapunika yukti becik, pangandikan para dewa, Sanghyang atma ledang mangke, malinggih maring jempana, waluya kemplongan emas, magelungan wastra alus, becik pisan mungguing warna.
 2. Para dewane mamargi, kadi paksi ring ambara, marerodan ring langite, raris tedun ring jabayan, ring bale alite kocap, kasiramang atma iku, oleh para rsi dewa.
 3. Risampun puput mabersih, sang atma raris ngastawa, ring cokor para dewane, raris ngaranjing irika, ring korine gedong mas, mangunrenyeb manic banyu, kadi bintang ngendih ngabar.
 4.  Akeh pisan yan wilangin, mustikan daging kayangan, lian mangkin babaose, ring sapanyaman sang atma, makatah panggihin ida, sinarengan raris ipun, mataken maring sang atma.
 5. Gelis sang atma manyawis, inggih nyama nyaman titiang, miwah para atma kabeh, liwat bagia manahtitiang, duaning sampun kasidan, ring sameton matemu, wit pasuecan para dewa.
 6. Uduh jero atma sami, ring dija purin Hyang samara, sane luih mangurenyeb, durus ndikayang ring titiang, mangda titiang sauninga, sampun sue titiang cumpu, ring linggih ida hyang Smara.
 7. Inggih atma wau prapti, purin Ida Hyang Smara, dasa nalika doh nyane, mengpeng mangkinbecik pisan, Ida Hyang Jagat Karana, ida gelis pacang tedun, mretiaksayang daging suargan.
 8. Atmane kagiat mangkin, macacingank ring ambara, kacingakin jempanane, mangurenyeb kadi surya, kadulurin gagitayan, janngih rempuh banban alus, pamagine gelis pisan.
 9. Tan wenten tios gumanti, wantah ida Hyang Isana, malinggih ring jempanane, sapunika atur atma, sami rumasa gargita, masarana dupa harum, mangastawa hyang isana.


Sinom
1.     Singgih paduka bathara, sembah baktin titiang aksi,maraga jagat karana, sami wantah ngawiwitin, miwah tatujuon sang urip, iratu meraga tutuk, ngardi kerahajengan jagat, sang Iswara kapesengin, duk iratu, ngamedalang sinar petak
2.  Mapesengan Hyang Mesora, kala ngamedalang warni, sinar dadu kamedalang, Sanghyang Brahma kapesengin, sinar barak medal warni, sanghyang Rudra mangkin wuwus, ngamedalang sinar jingga, Mahadewa kapesengin, duk iratu, mawarni kuning kinucap.
3.     Mapesengan Hyang Sangkara, rikala ratu mewarni, ngamedalang sunar galang, Hyang Wisnu baosang mangkin, rikala ratu mewarni, sunar selem yukti patut, Hyang Sambu kaucapang, kenjekan ratu mewarni, wantah metu, ngamedalang sinar nila.
4.     Duk I ratu ngamedalang, sunar sane tan manesin, Sri Danta kebaosang, sadawege mapekardi, teja sane galang suci, mapesengan Sanghyang guru, maka sewaning sang pradnyan, mawisesa betel jati, satsat iku, sekadi sunaran surya.
5.     Kenjekan ratu bethara, ngelebur papa momo budi, saluir angkara murka, hyang Berawa kapesengin, langite jenek linggih, tatiga ratu macakan, tangan paduka bathara, wantah patpat kawilangin, nika ratu, manyihnayang kawisesan.
6.     Linggih paduka batara, bongkoltunjung Hyang pertiwi, kebaosang daun sekar, akasane miwah langit, betel tinggal suci bersih, dagig sarwa mala luput, caksu indria granen indria, sroten indriane makadi, jangkep sampun, kawisesan hyang betara.

Ginanti
1.     Ri sampun Sang Atma, ngabakti ngastawa elis, us ngastawa majantosan, ring batnelempeh putih, kuparengga sekar ratna, tunjung kukung miwah mlati.
2.     Ambunnyane miik ngalub, sekar warna warni, magilehin I telaga, ngawe liang ngulanguin, I kakupu masliweran, I sadpada inguh paling.
3.     Kingkara I sana rawuh, ring genah atmane luih, atma luih sami seneng, nenten caritayang malih, atma miwah para dewa, tios caritayang mangkin.
4.     Merune ring suarga laus, meru slake kawastanin, genah ipun maring wetan, kobernyane warna putih, genah atma sane pageh, ring tapa brata samadi.
5.     Meru tembaga kawuwus, ring bedelod genah linggih, kobernyane warna barak, genah atma wanen luih, tur utama maring jagat, suka wirya kapupunin.
6.     Meru mas sane bedauh, kobernyane warna kuning, genah para atma pageh, mayoga mayasa kerti, pageh ngwangun pitra yadnya, kadi munggah maring gurit.
7.     Meru besi kaping catur, maring kaler polih linggih, kobernyane warni selem, genah atma ratu luih, sane utama ring jagat, asta brata kanggen kanti.
8.     Meru anik mangkin katur, kobernyane manca warna, sane magenah ring madya, genah atma wiku luih, pageh mabrata ring jagat, catur weda teleb yukti.
9.     Atma sane ngulah laku, sane bobab nilun kuping, maring tegal penangsaran, genahe sane kaungsi, ring pungkur meru slakam tegal linggah ngareresin.
10.            Genah para atma iku, sane jail himsa karmi, mademang wong tanpa dosa, kawah naraka kaungsi, ring pungkur meru tembaga, genahkawahe kacawis.
11.            Atmane alpaca guru, langgahmaring biang aji, maring pungkur meru mas, kagantung ring punyan tiing, beten ipun wenten jurang, titi gonggang ugal agil.

Mas Kumangbang
 1. Maring samping, palangkane kocap mangkin, irika sang atma, ring batara matur gelis, singgih ratu hyang batara.
 2. Napi titiang, polih genah sane becik iriki, ring suargan, saantukan sane riin, pangabenan titiang alit.
 3. Pangandikan, Hyang batara nyunyur manis, uduh kita atma, pangabenan agung alit, nora janten mangguh suarga,
 4. Ne utama, tuah pekardine becik, bhakti ring kawitan, astiti bhaakti ring widhi, mapeweh dana punia.
 5. Sapanyaman, sang atma kalih atiti, aturnyane banban, nyunyur ring atmane suci, inggih atma utama.
 6. Mogi ratu, mamanggihin genah becik, ring suarga loka, tatujone sami luih, panggih ratu ring suniata.

 Sinom
Gitane puput sinurat, ring rahina siwaratri, sukra pahing wuku matal, tanggal parbelas prewani, warsa isaka wialngin, siusanga patlikur, warsa masehi ucapang, kalih tali lintang trini, duk punika payogan Ida Hyang Siwa.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar