Kamis, 17 Mei 2018

Kidung Pitra Yadnya


I. WAWU SEDA
(Sronca=Guru-Lagu tan Manggeh)

1.Tungtung nieng sunia sara prih,
Pengpeng tayania satata,
Tatasania yata pengpeng,
Prih rasania sunieng tungtung

2.Msat nirang manmata sunia marga
Prastista munggwing rata mega waha,
Ikang watek dewata pada ngiring doh
Haten manonton alawan maha rsi.
PENEBUS / NGAGAH

1.   Indah ta kita sang suratma iku
Sang jogormanike
Sira ta ngawe sutrepti
Sukertaning petra iku
Iki panebusan ulun
Marupa saji lalauhe
Sajin sang durloma iku
Sira mekel petra ika
Iki amet sajin ira

2.   Sega punjung iwak jatah iku
Bathara saci reke
Sira lurah petra iki
Danghyang parimiti iku
Penyarikan petra inut
Iki wreti kakelune
Maka panebusan ulun
Ri kita lan Bethara Yama
Sira maka ratuning petra

3.   Nihan sang sarwa damel puniku
Maka panebusane
Aturan ingsun teki
Prasama sira apupul
Elingan sajin sireku
Wehen tangulun nugraha
Mangda sida manggih ayu
Ulun anebus sang atma
Nista madya mautama

4.  Aja tan nyukretaning ulun
Abencana reke
Anyengkala anyengkali
Icenin mangda rahayu
Tang marga apadang iku
Tuduhan maring swarga
Mangda sida ayu nulus
Om Sidhirastu astawa
Manusa matur suksma

BANTEN KE SURYA

     Bantene ke surya niki ratu
          Suci ngero reke
Pras ajengan dewa dewi
Pabangkite beten sampun
Gelar sanga pagenan iku
Magenah ring undag sanggar
Tetep ring pawedan sampun
Suci ngero bebek ukudan
Pras sesantun sarwa patpat

PEMERASAN

1.    Uduh bapa cingak titiang
Dija bapa uli nguni
Titiang ngruruh mailehan
Duh deriki jua kepangguh
Durus bapa cingak titiang
Uli driki
Pianak cucu mengantosang

2.   Pianak cucu jak makejang
Trima pamrasane mangkin
Pada bedik jua kanggoang
Nanging kayune rahayu
Selegang ja cening jumah
Bapa pamit
Nutugang menangun yasa

3.   Durusang bapa memarga
Mogi polih genah becik
Yasayang ja titiang jumah
Raris mangkin munggah jukung
Tan gantas gantas memarga
Tolah tolih
Jukunge nglampah segara

4.   Pianak cucu jak makejang
Cingak jukunge memargi
Sayan sayan mangejohang
Ban ban alon samar saru
Leluhure ngulap ulap
Uduh cening
Bapa maninggalin luwas

5.   Sentanane bengong engsek
Di pamerasane nangun tangis
Bantene tan karunguang
Buyar inguh mangu mangu
Leluhure mrawat rawat
Ane jani
Upakarane lanturang

RING MRAJAPATI

1.   Om Awighnam Sanghyang Sinuhun
Sembah manusane
Ngastawa Hyang Mrajapati
Ulun angaturaken pawungu
Sweca ratu gelis turun
Ngaksi damuh Batharane
Mangayap ngaturang kukus
Manusa manunas ica
Kenak ratu manugraha

2.   Asep menyan mwang kukus arum
Iringan pujane
Dinulur gagending sari
Tejaning Sanghyang tumurun
Umanjing ring budi mungguh
Manyusup ring cita mangke
Manincap ring rasa sampun
Wus malingga ring adnyana
Jenek nyeneng ring hredaya

3.   Puniki aturan sane mungguh
Canang ajumane
Pras daksina mwang suci
Maduluran canang santun
Kirang luwih niki ratu
Gung arta pamopognya
Kenak ratu atatuku
Ring pasar soring wandira
Saha kenak pakayunan.

RIKALA NGANGKID / NGAGAH

1.   Sri Kunti ngregep semu sendu
Pareng lan sanake
Mamusti ngesti wrespati
Kancit sang bima rawuh
Amundut atman sang pandu
Miwah dewi madri reke
Prapta sira maring luhur
Enak ambek dewi kuntya
Muwah sang panca pandawa

2.   Sri dewi kunti gelis anambut
Inangisan reke
Bathara pandu kinaris
Dewi madri tan kantun
Samya nangis melas kayun
Tinutupaken galihe
Prasama sampun akumpul
Sri dewi raja amojar
Duh bapa panca pandawa

TATUKON
TEMBANG UKIR / ADRI

1.   Tatukone mangkin anggen kidung
Upakara matine
Ngiyune makebat kampil
Kasane punika mungguh
Pada ya masurat iku
Ring kasa mungguh surate
Dasaksara padma ring niyu
Kampile masurat padma
Beras mereka wong-wongan

2.   Pindaka sirah klapa awungkul
Bila utu reke
Benang seleme ngebokin
Lekesane solas ditu
Di boknya masih mungguh
Don intaran di alise
Cambenge pindaka cunguh
Jaum keling bulunnyane
Istri selikur lanang solas

3.   Gumpulukan netra adeng iku
Tingkihe ring netra
Tunjung biru ika malih
Pindaka paliat iku
Ring polo tape maungkus
Pinda kuping don deleme
Godoh sumpinge puniku
Sama karna ya pindaka
Manggis pindanang bibihnya

4.   Kasunane rong dasa ring untu
Pat bawang putihe
Punika pindaka caling
Sekar rijasa isit ipun
Pinda layah dodol iku
Pangi pejang di jagute
Kasturi pindaka tilu
Durene pejang di muka
Puput sampun maring sirah

5.   Buluh gading acengkang ring bahu
Mules sutra petak
Jebugarume sawiji
Batun salak pindan ipun
Lungad duang iis iku
Pindaka tulang singgele
Pinda lengen bantal agung
Base buwah juringan lima
Kecambahe bangkit tangan

6.   Tebu cemeng petang keleng mungguh
Seasta panjange
Pinda lengene kekalih
Bantal base jerijin ipun
Ring jerijin tangan ya mungguh
Pindaka tlapakan tangan
Jahe duang impang ditu
Pinda susune karuwa
Limang soroh to akehnya

7.   Miwah ketan gajihe mabubuh
Empehan leput lempe
Kalawan bulung sasapi
Don gatepe anggen ngaput
Geti gempole puniku
Pindaka pungsed ta reke
Ring dumine paya tanduk
Pisang edak duang ijas
Punika pindaka iga

8.   Pinda kampid antuk nyalian buluh
Duang bancang reke
Pusuh biyu pusuhan dadi
Kalih ijas pisang kayu
Nika pindaka peparu
Gula pindaka atine
Benang putih punika usus
Kladi gondange pindaka
Maka rwa babuwahan

9.   Pindaka nyaline paya puwuh
Limpa buah gedange
Bubuh sumsume makulit
Dluwang masurat padmeku
Punika pindaka tudtud
Tebu cemeng bantal pudak
Seasta panjangnya iku
Nanging pada patpat-patpat
Pida batisnya karwa

10.    Base jriji kalih dasa mungguh
Lan bebantenannyane
Punika ya jrijin batis
Tlapakan batise iku
Jahe duang impang iku
Tuwung bwaka tunggak batise
Betek suku ban katimun
Babalungan ban cecana
Atal lengis catur warna

11.    Puniki prasama pinda muluk
Arak berem reke
Tuwak miwah berem injin
Sami-sami pada mapucung
Muwah galuga bareng ditu
Pindaka getih ta reke
Kawat slaka pada galah
Punika pindaka uwat

12.    Genti gempong miwah genti gunung
Gagala sinurane
Prada reke lan gagunting
Maka isin raga iku
Benang sutra bija catur
Lan benang catur warnane
Banyu emas ika tinut
Prasama ika pindaka
Maka rerampinging awak

13.  Tuwung bola sukun lan katimbul
Waluh bligo pare
Kacang rangkep tanah putih
Wangi-wangi masih mungguh
Sranduning raga puniku
Srampitan kebo yosbrana
Bubuh pirata puniku
Lengis merik lungsir petak
Punika sranduning awak

14. Sutra petak kulite puniku
Carang ee baase
Seet mingmang ya dagingin
Maka tatekene iku
Genep sawarnaning temu
Muwang plawa ampinane
Ne mungguh ruwaning taru
Tatukuan kayu emas
Kayu sugih lan kikihan

15.  Kenanga daun ancake mungguh
Teja ambengane
Padang lepas ika malih
Woh-wohan nasi sagulung
Siap matingkag di tundun
Miwah sarwa babungkilan
Bubuh pirata puniku
Kadagingin calon jatah
Lan ajuman petak jenar

16.  Pindaka kuku kepitan pusuh
Lan tuwung pitpite
Mwang cepaka putih kuning
Maka miwah guling taluh
Carang dapdap anggen nusuk
Sampyannyane naga puspa
Wastra petak anggen rurub
Rajah sastra triaksara
Orti kecer jajepitan

PENGADANG-ADANG

1.   Sajin pangadang-adang puniku
Rarapan pitrane
Sang cikrabala aturin
Pacang ngicalang lareku
Kakalih mewadah wakul
Maaled kampil masurat
Beras nasi kalih pulung
Nanging alednyane ceper
Ambengan lan padang lepas

2.   Madaging klapene abungkul
Antigan satane
Jatah calon deng deng ati
Muwang brabas ayung-ayung
Jangannyane bayem luhur
Miwah balung gagenderan
Katupang lan balung kidung
Ular alir serambitan
Garem miwah sera rakta

3.   Madaging tum kacu lan tum ijung
Tum gagenderane
Balung bolong muwang kakali
Miwah urutan matunu
Daging ya panak biyu
Saka wenang rakannyane
Wadah antuk wakul busung
Kecer orti jajepitan
Rateng mentah pada nunggal

4.   Sajin bwanane punika mungguh
Sega tepengane
Sambel adas kadagingin
Miwah sajenge apucung
Malih sajin weci iku
Sekul sasah lan kawangen
Mawadah piring puniku
Kalawan bubuh pirata
Miwah bija catur warna

5.   Sajin Bathara Kalane mungguh
Payuk misi toya
Punika makalung pipis
Nanging wantah lima likur
Pabresihan bija catur
Miwah dyus kamaligine
Duwegan ditu abungkul
Kelawan plawa ambungan
Punika dados awadah

6.   Bathara Kala mamukti iku
Pasajinnya reke
Muwang sorohan pebangkit
Malih sajin awan iku
Kembang urane puniku
Sajin titi gonggang reke
Bubuh piratane mungguh
Sajin semut gula klapa
Buluh mules sutra petak

7.   Medaging bulun merak puniku
Kemaon maleme
Bulun angsa jaum kodi
Matekep ban jebugarum
Klawan sekule apulung
Sera rakta iwaknyane
Elingang pun ika ratu
Patut patut kabuatang
Bawang jahe ika muwah

8.   Sajin rarene punika ratu
Akeh segehane
Sami ya mawadah tangkih
Nanging wantah pelukutus
Kacang komak iwak ipun
Sajin empas ijo reke
Taluh bebek ya tatelu
Miwah ulam bawi mentah
Kalih bija catur warna

9.   Klapane asigar nika ratu
Madaging gendise
Awadah punika dadi
Sajin kebo raja iku
Muncuk dapdap tigang muncuk
Miwah padang lepas reke
Sajin asu gaplong mungguh
Sagulung sekul punika
Iwaknyane calon patpat

10.  Taler munggah balung gending iku
Sawenang rakane
Sajin itik ulu leking
Segene ya kalih pulung
Brengkes miwah balung kidung
Miwah daging jajerone
Lan sajin waksida malung
Bubuh pirata punika
Wot bekatul iwak nika

11.  Dagingin punika bija catur
Awadah dadosne
Sajin asu jamprah malih
Segene nika apulung
Maiwak katupang balung
Isin jeron lan berengkes
Kadagingin bija catur
Miwah sajin temekure
Satus kutus akehniya

12.  Dadosang limang wadah puniku
Sajin tukad reke
Sajin uma sajin pasih
Sajin bwana sajin gunung
Saji manca warna iku
Sami matunggalan wadah
Di madya segehe brumbun
Sane putih miwak nyalyan
Sane barak miwak udang

13.  Sane ireng nika mulam yuyu
Sane kuning lele
Brubun srandu iwak malih
Pabyakawon sareng ditu
Matunggalan wadah ratu
Miwah saji panebusan
Sajin Suratmane mungguh
Lalawuh anggen iwaknya
Puput punang panebusan

14.  Sajin kaki patuk mangkin mungguh
Sanunggal tumpenge
Be tutu ayam dagingin
Nanging wadahnyane wakul
Tungked wesi canggah telu
Matanceb carang agondang
Kampil anggen kamben wakul
Pepetete wastra poleng
Madaging beras akulak

15.  Muwang jinah satak lima likur
Lawe lan pisange
Iber iber ayam wiring
Pelas miwah gerang agung
Woh wohan lan bija ratus
Jajepitan lan kakecer
Matanceb orti puniku
Presama pada magalah
Sami nika tunggal wadah

16.  Mangkin sajin jikrabala mungguh
Iwak sulampite
Lima likur kehnya jati
Lan sajin kokokaniku
Segehnya ramesan iku
Balung gagending iwake
Antiganing itik iku
Miwah klapane asigar
Gendise sakerak ika

17.  Malih sajin  Widyadari ratu
Sege pangkon reke
Sekul petak miwah kuning
Mawunga sekar manurut
Warnan segehe puniku
Matekep adeng madadar
Tepat pesor taler mungguh
Sakawenang rakan niya
Punika dados awadah

18.  Malih sajin sang buta kakulung
Sege pangkon reke
Iwakniya genep akawis
Muwah sajin bangkaliku
Ulamniya mewadah sinduk
Miwah sajin sang suratma
Sekule mewadah kawu
Maulam ya balung gita
Nanging sami pada matah

19.  Sera lebeng matah ulamiku
Isin jajerone
Presama nika madaging
Dados petang ceper iku
Brengkes miwah pelas marus
Sama ya pada magalah
Malih sajin buta pancung
Iwaknya tasik selutan
Sembuwuk sekul lembaran

WEWEHAN

1.   Maka bekel Sanghyang atma tuhu
Sarin pagawene
Ento sangu bekel mulih
Boya ja I pangan kinum
Miwah panganggene murub
Ento tuah anggen di lemah
Makejang ento tanpa unduk
Di suban ceninge metinggal
Kasugian tanpa guna

2.   Pianak somah braya liyu
Ngateh ke semane
Pada mekelin eling
Di subane pada mantuk
Cening laut pati untul
Tuara tepuk baan margane
Angen-angen ngelah liyu
Sane jati tan pasaja
Bas sanget baan ngamotang

3.   Dwaning keto cening melah ngerungu
Dabdabang bekele
Sane utama kardinin
Kotaman bekele mantuk
Angge kasukan setuhu
Eda mengulah sekalane
Sekala niskala ruruh
Dasarin baan kanirmalan
Kadi linging Hyang agama

TEMBANG UKIR

1.   Suwung awak atmane tinancut
Pangkong griya mangke
Matinggal sajroning hati
Ati ati ane ayu
Layone kadi aturu
Mara sayang ira pejah
Mangungsi genahe suwung
Matinggal ring madyapada
Eling sira tininggalan

2.   Kungkungan raga puniku
                  Wiwitnyane reke
Panca Maha Bhuta jati
Rilepasnya atma iku
Sang mur pwa mangkin kawuwus
Jatinya ida sang atma
Kari urip wantah iku
Nganggen raga kaniskalan
Kaliput panca tan matra

3.   Sadurung sida lepas puniku
Panca tan matrane
Punarbhawa pacang malih
Meraga sekala iku
Nerusang uripnya iku
Pacang nglepasang malane
Jantos sida nunggal iku
Aworing panangkanniya
Maring Ida Hyang Siwatma

4.   Munggah nirmala sang atma iku
Sarin utamane
Galang apadang kapanggih
Tan pamaya langgeng iku
Amerta nir pangan kinum
Lan tan keneng inucapan
Apan sampun kapresida
Amerta jagat putusan

5.   Punika wenten munggah ring tutur
Becikang ta mangke
Kardinin karmane becik
Mangda ayu palan ipun
Apan karma phala iku
Nyantenang polah manusa
Yan sampun karmane ayu
Luwih phalannya riwekas
Dados janma luwih suka

6.   Kawisayan titiang wantah memacul
Lemah peteng  reke
Lemah mengebet keladi
Lemeng menyambangin biyu
Malinge reke bas liyu
Tetanduran titiang akeh
Botor komak kacang jagung
Kacang rijig mwang pagpagan
Keladi ubi  kesela


 Nedunang layon, pacang nyiramang

GIRISA
ooo/ooo/---/--o/ooo/o

1. Ata sedengira mantuk Sang Sura laga ringayun,
Tucapa Aji Wirata karyasa nangisi weka,
Pina hajengira laywan sang putrenalap iniwa,
Pada litu hajeng anwam lwir kandarpa pina telu.

2. Lalu laranira nasa asambat putranira pejah,
Laki bi sira sumungkem ring putra luru kinusa,
Ginamelira ginanti kang laywan lagi ginugah,
Inutusira masabda kapwa ajara bibi aji.

3. Hana kalehengikasih yan tunggal kita pejaha,
Kita tiki katiga lyus ndyanung panglipura lara,
Syapa tiki palarengkwa muktyang rajya sumiliha,
Ri ilangi tanayangkwa aduh ngwang yenaka pejaha.

4. Nda wuwusira masambat karwa strya apega malume,
Ina ri wuwu tekap sang sri Pandawa atmaja malara,
Pinahayu kinabehan sampun purna rinuruban,
Hinanyut i pajang ing lek munggwing Pancaka gineseng.


II. Nyiramang layon
1.   Siramin toya anyar puniku
     Sisig kurah  reke
     Kukune patut kerikin
     Yeh kumkuman anggen ambuh
     Suwah petate puniku
     Rangsukin mangke pengangge
     Tali itik itik iku
     Don intaran di alise
     Cermi genahang ring netra

2.  Papusuh menuhe maring irung
     Karna don deleme
     Untu waja kadagingin
     Minyak wangine ring rambut
     …………………… ???
     Adeng sikapa ring dada
     Blonyoh putih sirah iku
     Blonyoh kuning maring dada
     Don tuwung bola prana lanang

3.   Daun tunjung prana istri iku
      Base jerijine
      Tangan suku kedagingin
      Batu las buku-buku
      Minyak asem naka iku
  Lungan wajane ring dada
  Kwangene lalima ratu
  Sirah dada lan angene
  Lulutnia kwangen kraras

4.   Angkeb rahi wastra petak iku
Lan angkeb pranane
Wastra ireng kedagingin
Sampun puput nika ratu
Matirta sepatut ipun
Sentanane raris nyembah
Raris let-let layon iku
Sentanane sinuluban
Raris munggah ring payadnyan

KAYEH - NGENING

1.   Ring wetan tirtane petak iku
Anggen panglukatan
Yan hana wong adwa munyi
Mamobab manguluk-uluk
Rawose setata hayu
Tan nyihnayang naya hala
Semitane semu halus
Hyang Iswara mamicayang
Pangleburan dasa mala

2.   Ne ring kidul tlagane mungguh
Rakta warnannyane
Tetamane sami becik
Druwen Hyang Brahma puniku
Irika ta hulun adyus
Pangleburan dasa mala
Panglukatan wong midudu
Mandung mandung padrebean
Salwiring laksana hala3.   Tirta jenare punika ratu
Kulon ya genahe
Hyang Mahadewa ndruwenin
Panglukatan wonge iku
Laksana dratikrameku
Solah gamya punika
Alpaka ring yayah ibu
Angkara ring sane lanang
Lukat dening tirta ika

4.   Sane ring lor ireng warna iku
Druwen Hyang Wisnune
Panglukatan sane luwih
Ganda ring Widhi puniku
Miwah pitrania puniku
Sahananing lara ica
Lebur dening tirta iku
Mala petakane telas
Geseng antuk we Hyang Siwa

5.   Malih ring madya genahe iku
Druwen Hyang Siwane
Panglukatan wong agering
Melaksana tatan patut
Suda antuk toya iku
Salwiring laksana hala
Rabining wong ya kaburu
Turing ngalap somah anak
Lebur antuk toya ika

NGELUKAT / SUDAMALA

1.   Ongkara stuti ngurakang santun
Krepu kenakane
Muang dupa dipa sumirit
Watek gandharwane parum
Kadi tinuduh dening harum
Dadia sinawuran puspa
Prasida amoring cupu
Dadia lukat tanpa mala
Amuji rahaden bima

2. Sri Kunti Dewi mwang Dharma sunu
Presama ta mangke
Nararyarjuna sireki
Nakula sadewa iku
Samya musti sekar harum
Wus siniratan maka rwa
Dane Hyang amerta iku
Sanjiwani pangarania
Puput kang yoga malukat 

Sronca=Guru-Lagu tan manggeh

1.Ya matangnya haretu haywa soka,
Purihing janma kita nira wasana,
Si hurip kadi mega lahru,
Rinarah ning pati pawakan samira.

2.Taya mulaniking haneng triloka,
Sakareng tawamwah mareng habawa,
Ndyata marma niking hurip katresnan,
Tuhu yawat krettaken katon hanitya

BALA UGU

1. Bala Ugu dina melah, 
Manuju tanggal sasih,
Pan Brayut panamaya, 
Asisig adyus akramas,
Sinalinan wastra petak,
Mamusti madayang batis,
Sampun puput maprayoga,
Tan aswe ngemasin mati.

2. Ikang laywan ginosongan, 
Ne istri tuhu satya,
Den mapahayun matingkah,
Eteh-eteh sang paratra,
Toya ening pabresihan, 
Mesi gandha burat wangi,
Lengise pudak sategal, 
Sumar gandha mrebuk arum.

3. Pusuh menuhe utama, 
Malem sampun macawisan,
Tekaning don intaran, 
Bebek wangi lengis kapur,
Monmon mirah windusara,
Waja meka Pancadatu,
Don tuwung sampun masembar, 
Sikapa kalawan taluh.

3. Buku-buku panyolasan, 
Pagemelane salaka,
Kawangene panyelawean, 
Gegalenge satak seket,
Sampun puput pabresihan, Winiletang dening kasa,
Tikeh alus wijil Jawa, 
Lante maulat panyalin.

4. Tatindihe sutra petak, 
Riruban dening kasa,
Anak putunia ngabakti, 
Ibunia munggwing ayun,
Ginosongan punang laywan, Kidunge mawanti-wanti,
Bedil kulkul tan karengwan,
Gong gambang gender lan suling.

5. Tumpang salu palinggihan,
Kelewaran dadi naga,
Semu rimrim Sang hyang atma, 
Tumoni raga kurungan,
Umunggu ring damar kurung, Nyuluhin ring marga sanga,
Tatas apadang kang marga, Mangungsi Suarga Bhuwana.

6. Sanggar tawange bantenin, Sapalinggihan pabaktian,
Bedeg pipis lan sangsangan, Salang mute salang pipis,
Sada luih lan ukur mas,
Cecanden lan ulap-ulap,
Angenan mapucak manik, 
Suci katur ring Bhatara.
7. Pepek aturane genep, 
Pisang kembang pisang jati,
Bebek katur ring Bhatara,
Pinda lan bubuh pirata,
Toya pangentase buatang, Pangelebe mas leyaran,
Ulantagane sumanding,
Sampun puput pabresihan.
MAS KUMAMBANG
1.Dina ayu,
nyiramang layone mangkin
Tirtha ning suci pawitra
Tirtha panglukatan suci
Nyuciang sekancan mala

2.Sapta Sindhu,
Tirtha kalintang utami
Godawari miwah Gangga
Narmada mwah Saraswati
Nglebur sarwa papa klesa

3.Tirtha Srayu,
Sindhu Yamuna nyangkepin
Sapta Sindhu mautama
Tirtha pawitra lintang suci
Nglukat duka papa dosa

4.Mogo rahayu,
atma sarirane mangkin
Risampun masucian
Mawastra sami suci bersih
Mogi polih margi sorga

5.Uduh ratu,
Dewa dewi makasami
Suryaning mwah picayang
Margi becik atmane niki
Ampurayang dewa ampura

6.Brahma Wisnu,
Iswara Dewa Trimurti
Hyang Yama mwah Kingkara
Icen atma margi becik
Ko sorga utawi mol


III. Mamargi ke setra
MEMARGI

1.   Kacerita pamargan Sang Bayu
Sampun adoh reke
Lampahira tanpa nolih
Ngungkulin negara iku
Prapteng ambarane sampun
Akeh henu kalintangan
Kapungkuran tan aketug
Rawuh maring catus pata
Ararian sirengkana

2.   Awak tandruhing margine catur
Tansah mlecut reke
Raden Bima anarungin
Angelor lampahe asru
We wecine tan kaitung
Prapta maring penangsaran
Lampah nireng suta bayu
Angelor lawan wetan
Ngidul ngulon tan karengwa

3.   Hana danta danti dudu iku
Danta duk gedange
Pisang gading aran teki
Ambilan tatan panawur
Uwa-uwi aran ipun
Sang jogor manik angucap
Suka ingulun angerungu
Wastu kita manggih swarga
Maring meru tumpang lima

4.   Ikita ring lor wetan tinuju
Katemu swargane
Sapa wani angalangin
Sang atma anembah halus
Pukulun duh Hyang Sinuhun
Amwit ingsun sakeng ngke
Lumampah angantun-antun
Prapta ring banjaran sekar
Araryan sira ring arsa

5.   Akweh tang atma alaku anut
Atawan tangise
Apan tan weruh maring margi
Tur angucap duh sang putus
Welasin kelawan ingsun
Apan ingsun nemu jele
Lamun urip maring besuk
Ingsun anawuran hutang
Sang wiku alon angucap

6.   Angucap sira asemu sendu
Kangen kang atmane
Swarane ngasih asih
Duh aja ta sira milu
Apan twara Widhi asung
Sang atma alon lampahe
Prapta ring bale tatemu
Kancit prapta widyadara
Amakta jempana ratna

7.   Batara Pandu lumakwa ring ayun
Lan sri dewi kabeh
Sang pandawa parek sami
Dewi madrine katuntun
Nakula sadewa ngarubung
Prasama alon lakune
Prapta ring banjaran santun
Munia umung tatabuhan
Gong gending munia sasaron

8.   Sampun liwat ring banjaran santun
Prapta ring pangastren
Sesek widyadari prapti
Amapag ring margi agung
Muni tetabuhe halus
Preret kendangnyane kembar
Kasawurin pada umung
Sungu suling karerengwa
Curing nganyih swaran guntang

9.   Widyadarane sami amundut
Jempana mas ratna
Asamir sutra manjeti
Permase sarwa awungu
Kelasa sutra tinurut
Kumeredep paradane
Amangle komala turut
Pekarining pakaranang
Gegrantangan sarwa endah

10.  Bethara pandu munggah amungguh
Ring jempana ratna
Kalih sareng dewi madri
Widyadarane amundut
Widyadari pada ngarubung
Mwang prawatek swarga kabeh
Angayap betara pandu
Kumerebeg kang lumampah
Swarane tan panglinggaran

11.  Tatabuhania muni ring ayun
Ngureret ngarengia
Curinge anganyih-anyih
Ketanjekin gangsa anut
Sulinge angalup-alup
Kadi sungsut sasolahe
Gupit swarania ngulangun
Kalentingan lawan sangka
Umenge maring akasa

12.  Gong maswara angalun-alun
Mwah swaran bende
Tlembungnia amunia jangih
Kocap-kocap ulat rengu
Swarane amelas kayun
Kumerebeg pakerenceng
Endah pelag lwir tinutur
Jengah punang wong angayap
Kumerinting pakenyahnyah

13.  Wus liwat bale pangarip iku
Prapta ring pangastren
Trus lampah sampun kairing
Ring bale kandeg katemu
Meh prapta ring bale agung
Liwat kaketeg puniku
Ring bale warna alungguh
Irika sami mararian
Tumurun alelesuan

14.  Betari Kunti ika angrubung
Sang pandawa kabeh
Hyang pandu sama angrepekin
Munggah sira maring meru
Sareng dewi madri tumut
Ring meru tumpang sawelas
Tan sipi alep dinulu
Ring meru wetan linggihnia
Ari sumena angraras

15.  Angladag paratama arurus
Mabatur cenana
Asri alep angreresik
Watu komalania wungu
Mwah sekar merik arum
Alep tinonton polahe
Teja abang abra murub
Dina ratri tan tengeran
Wengine sama rahina

   PANCA LAYWA

1.   Panca laywane punika mungguh
Kedapan plasane
Soka nata nagasari
Kedapan kepel puniku
Bangsah muang muncuk gadung
Pusuhan padma putih reke
Busung daun pudak iku
Tunjung biru lan rijasa
Dusa keling don intaran

2.   Mangkin raris reka galih iku
Tunjunge ring sirah
Pusuhan padma dadi pipi
Alis don intaran iku
Baongin baan muncuk gadung
Betek batis daun pudak iku
Pala lengen baan busung
Isite kembang rijasa
Kajang sinome ban bangsah

3.   Rarisang nyepit punika ratu
Tetep magelang benang
Arta satak manimpalin
Raris sepit saking hulu
Ring sasenden genah iku
Arinira sami kabeh
Tetep panyepite sampun
Ring bale slunglung gingsirang
Irika pacang mangirag

4.   Sampun munggah ring bale salunglung
Sami sentanane
Sanak putu tetep sami
Duwegan gading puniku
Pangiragan antuk tebu
Tebu ratune utama
Raris ngirag mangkin asru
Sami tata laksanane
Satingkah sama utama

5.   Wus mangirag rarisang manyidu
Sidu antuk emas
Sentanane mangrihinin
Kesarengin sanak putu
Sami pada wus manyidu
Kagenahang ring kalungah
Bekelin mas perak iku
Miwah jinah wadon sangka
Wadon sarine utama

6.   Adegang puspane mangkin ratu
Upih pangawake
Galihin baan tiying gading
Wastra sutra petak halus
Antengin daluang kayu
Kalawistane dimuka
Matimpal kalpika asru
Tunjung biru di kupingnya
Sekar jepun kembang patpat

7.   Ee baas tungkednyane puniku
Malilit ambengan
Matimpal kapuk madori
Payas puspa nika halus
Pamangku mapuja sampun
Raris kalukat puspane
Wus malukat mangkin asru
Pamitang mangkin ka surya
Mrajapati dalem pura

8.   Wus malukat mangkin pacang nganyut
Kapundut puspane
Matatakan bokor ngrawit
Raris mider ya ping telu
Nganyut ke segara gunung
Sami ramia suwarane
Gong gambang gender lan angklung
Sampun edoh pemargine
Prapta ring genahe lina

9.   Tumuli gelis sira inanyut
Hyang Baruna astawa
Bethara nata ring giri
Ngampura mangda rahayu
Saha suci sampun puput
Sampun wusan nganyut mangke
Prasama kabeh umantuk
Tan kocapan Hyang dewata
Prapta ring genahe lina


INDRAWANGSA
OO-/--O/O-O/-OO
1. Mamwit narendraatmaja ring tapowana,
Manganjali ryagraning Indra Parwata,
Tan wismreti sangkanikang ayun teka,
Swabhawa Sang Sajana rakwa mangkana.

2. Mangkat dateng toliha rum wulatnira,
Sinambaying camara sangka ring geger,
Panawanging mrak panangis nikung alas,
Erang tininggal masaput-saput ima.

3. Lungang lengit lampahira ngawetana,
Lawan sang Erawana Bajranaryama,
Tan warnanen desa nikang katungkulan,
Apan leyep muksa sahinganing mulat.

4. Bawisyati meh datengeng Suralaya,
Grehadi naksatra kabeh padakrama,
Tejomaya purwa kadatwaning langit,
Pamuktyaning jadma sudira subrata.

5. Taranggana aditya sasangka mandala,
Alit katonanya sakeng swa manusa,
Ageng iwa mangkana deni doh nika,
Katon sakeng madya pada anghulap-hulap.

6. Wintang lewih litnya leyep tininghalan,
Ruhurnya sangkeng sasi wimba karana,
Sadohning aditya sakeng nisakara,
Kadoh nikang bumi sakeng diwakara.

7. Tingkah nikang swarga lawan halep nika,
Watang nika lalana gostya tut hawan,
Pajar sang Erawana ring nrepa atmaja,
kadi ing pangpyan tan i rat hidep nira.

8. Katon tikang Indra pada prabaswara,
Wetan sakeng meru marep mangambara,
Kutanya malwa gupuranya pat manik,
Kerangning aditya sasangka nityasa.

9. Samar diwa ratri nikang Suralaya,
Dening prakasa atmakasarwa baswara,
anghing sekar ning kumuda ajar ing kulem,
mwang cakrawaka an papasah lawan priya.

10. Tangeh angascarya wisesa wastunen,
Tan warnanen lwirnya tinon Sang Arjuna,
Dateng sira adan makire manembaha,
Ginyakening camara kon umanjinga.
Swandewi
OOO/OOO/OOO/OO
1.Prihen temen dharma dumaranang sarat
Saraga sang sadu sireka tutana,
Tan artha tan kama pidonia tan yasa,
Ya sakti sang sajjana dharma raksaka,

2.Sakanikang rat kita yan wenang manut,
Manupa desa prihatah rumaksa ya,
Ksayanikang papa nahan prayojana,
Jana nuragadi twin kapangguha

3.Guha peteng tan mada maha kasmala,
Mala diulannya mageng maha wisa,
Wisata sang wruh rikanang jurang kali,
Kalinganing sastra suluh nikang prabha.

4.Prabhanikang jenyanan susila dharma weh
Maweh kasidhian pada mukti nirmala,
Mala millet tan pamantuk mangkin maring
Maring wisesang yasa sidha ta pasa.

5.Pasang putih tulya niking mala angliput,
Luput sirang sadhu yaken pasang tuju,
Tujung sukangke mamunuh taman mulih,
Mulih maring moksa lepas rikang mulih.
Aswalalita
OOO/O-O/-OO/O-O/-OO/O-O/-OO/OO = 23
1.Athari mulih nirang nakula salya rancakari sukskang hati tenyuh,
Umarih arih gupenira nareswari, prihatin osahange salume,
Swang agigu tan saka wedi nireng pati, sedenga sang narendra pejaha,
Hela hela tan wareg silihasih, dumeh drawa niluh nira nara wata.

2.Hatining akung rika tanalaran tumona rinaras niran milu lenggeng.
Putus sariris marang gana sumar tenyuh salahase gelung nira mure.
Anusupa paksaning kadang awas.
Wurung hali halin liring nira nalek.

3.Atharipejah nisang prawara somada tatanayan tekep sinisutha.
Mangkin aparek Jayadrata tekap sang Arjuna Wrekudara ngurek amuk.
Irika Sakorawa ngrebut angembuli saraware sang Arjuna nase.
Maka muka sang Dwijendra Krepa Salya Karna guru putra len kurukula.

4.Pada teka saha sang udanaken warastra para yoda ring kurukula.
Maka hulu sang Srutayuda pejah dinanda rigada Wrekodara nasa.
Mapulih ikang Srutayu lawan Ayutayu dirga ring ayu.
Ya ta dinuman warastra pada mati denira sang Arjuna pamanahi.

Sikarini
O--/---/OOO/OO-/-OO/OO = 16
1.Kurang sang wang nisreyasa,
Sira ta tan sidhi riwlah,
Ndatan puja tan yoga,
Rigenep ira nis bawa sada,
Luput saking bawa krama

2.Acintya numpak ring taya
Matapakan baskara wulan
Ika lwir sang lina dika sama
Lawan moksa karana
Nda sang sipta sing solah
Ya juga lamun nirmala sada
Prasida moring tanana
Kaluputing wahyu wibawa

IV. Ngurugin layon
Sronca=Guru-Lagu tan manggeh
1.Hanung putusen matapeng pratiwi,
Saksat pireng jroning garbha hibunta,
Ri huwus diwasa siram tu,
Kopakara pinra tisteng sadhaka.

2.Hanung sirang ngetwang muliha,
Pepengen swagatinta kottama,
Sangkanta huni yeka hulati,
Parama sunya suksma nira sraya.ADRI

1. Widyadara prasama tumurun, Mapagin atmane, 
Watek Nawa Sanga sami,
Tetabuhane gumuruh,
Suling rebab mwah calempung,
Pareret warapsarine,
Gong gambang angalun-alun, Guntang kumaricik karengwan,
Curing munia kaklentingan.

2. Sinambut atmane sang putus,
Inunggahang mangke,
Ring jampana tuhwa ngrawit, Maringring sutrane wungu,
Arahab bang ijo murub,
Kalasanya sutra jingga,
Asamir papatran alus,
Cinarangcanging kamala,
Kumurub kenyar komala.

3. Widyadara prasama angrubung,
Amumundut kabeh,
Pada papandon rimihin,
Tatabuhane anglangun,
Sopacara munggwing hayun,
Angresing hati polahe,
Swaraning gumpit anglangun,
Curing rebab kacapnia,
Guntang muni kaklentingan.

4. Sampun munggah sang atma rinubung,
Ring jampana mase,
Adulur lampahe aris,
Prawatek hyang maring hayun,
Gerebegan denia laku,
Kancit prapta maring swarga,
Tumurun akweh mangrubung,
Munggah maring meru wetan,
Agagenteng mas komala.
SWANDEWI
1.Niking pasambat rikita dulur lumuh,
Cihnan asih ksamaken yadin salah,
Matangnya tan wruh ri asojara dama,
Amoga sigra teka lingku ring kita.

2.Manut sakarmanta kitastu rahayu,
Mulih ngusir sunya taman alengenu,
Luput rikang papa samukti nirmala,
Dateng alungguh rikanang sura laya.

Belum ada Tembang
Kungkungan raga punika mungguh
Makawit tanahe
Mewali ke tanah malih
Rilepasnya atma iku
Wang mur pwa ne kawuwus
Jatinya Ida Hyang Atma
Kari urip wantah iku
Ngangge raga kaniskalan
Nglanturang uripnya ika

2.   Sadurung nyidayang nunggal iku
Ring Hyang Siwa reke
Punarbhawa pacang malih
Ngangge panca maha bhuteku
Panca tan matra puniku
Saha selanturanya
Jantos sida nunggal iku
Ring Ida Hyang Widhi Wasa
Pacang nlasang punarbhawa

MENDEM MEKINGSAN - NGURUGIN

1.   Om Awighnam sembahing hulun
Hyang pretiwi reke
Sang sedahan setra malih
Nunas lugra Hyang Sinuhun
Rumaksanen sawa iku
Saksana manunas lugra
Age amreteka iku
Tan nyantos wates tahunan
Tityang jagi amreteka

2.   Nugraha rahayu atman ipun
Tan keneng papane
Nerakane tan kepanggih
Tekan hana gawe iku
Irika ulun anebus
Ring Bathari pretiwya
Lan Bathara dalem iku
Muwah panguluning setra
Rawuh ring sedahan setra

3.   Aywa nanda Bathari pukulun
Lan watek bhutane
Rumaksa setra tan lugrahin
Wantah titiang nunas rahayu
Nunas ica dewa ratu
Doning hulun labda karya
Om sidhi pangestun hulun
Sweca ratu manugraha
Titiang manyurupang sawa.V. Ngentas layon

ADRI

1. Ongkara ngurakang santun,
Krepu kanakane,
Mwang dupa dipa sumirit,
Watek gandarwane parum,
Kadi tinuduh denia rum,
Dadya sinawuran puspa,
Prasida amoring cupu,
Dadya lukat tanpa mala,
Amuji Rahaden Bima.

2. Sri Dewi Kunti mwang Darma sunu,
Prasama ta mangke,
Nararya Arjuna sireki,
Nakula Sadewa iku,
Samya musti sekar harum,
Wus siniratan maka rwa,
Dene hyang amerta iku,
Sanjiwani pangarania,
Puput kang yoga malukat.


VI. Ngeseng sawa

A. PRHARSINI
---/ooo/o-o/-o-/o

1. Kala Hyang Ratih anangis bramanta citta,
Sanghyang Rudha sira mulat ri puspitangsa,
Wruh yan matya madanagarini tan imba,
Icca Sanghyang i sira lantaran subada.
2. Tunwan manmata dumilah wineh pradipta,
Saksat asta manasija ngawe saharsa,
Donya ngambila ri sirang susatya dewi,
Agya ngajwa turida raga harsa ri twas.

3. Sang satya girang umulat maring sasoka,
Yan ton rupanikang apuy katon sameru,
Swamingkwiki dateng aweh kalina margan,
Ling dewi ri hatinira adan angkas-angkas.
SRONCA
1.Awtan denta pageh sira matapeng hapuy,
Teling juga tapan ta haywa lenga,
Hikid ngersalo kanku ri kita,
Hapan kita janma henget janmanta.

2.Ah haywa hakweh ujar wong rengenta,
Denta pnedta panta ring hyang apuy,
Hapanca ya kukus marganta purna,
Hangungsi hasalta duk dadi janma.

3.Sampun Hyang madan apjah msat hyang atma,
Sadyot ngrenti pinaka marganing pralina,
Nistresna tarya hinidep tayan kapanggih,
Swang lampwa ambeki rikawalya Bhawacakra.B. AJI KEMBANG

1. Sang atapa sakti bakti,
Astiti purwa sangkara,
Yan mati mahurip malih,
Wisesa sireng buwana,
Putih timur abang wetan,
Rahina tatas apadang,
Titisning jaya kamantyan,
Mapageh ta samadinira.

2. Ngulun angadeg ring natar,
Kama jaya cinitania,
Sang atunggu paraweyan,
mawungu makarab-karab,
Ilanganing dasa mala,
Ametang gangga asuci,
Pamunggel rwaning wandira,
Pinaka pernahira.

3. Yan sampun sira arahup,
Isinikang kundi manik,
Anut marga kita mulih,
Yan sira teka ring umah,
Tutugaken samadinira,
Sapangruwat sariranta,
Isinikang pangasepan,
Kunda kumutug samidania.

4. Wawangen dadi tambaga,
Rurube kang dadi emas,
Arenge kang dadi wesi,
Awune kang dadi slaka,
Kukuse kang dadi mega,
Yeh ika manadi hujan,
Tumiba ring mreca pada,
Yeh iku manadi amreta.

5. Kukuse Sanghyang Iswara,
Lalatu Hyang Mahesora,
Wawangen Batara Brahma,
Kamaligi Batara Rudra,
Rurube Hyang Mahadewa,
Awune Sanghyang Sangkara,
Arenge Batara Wisnu,
Awone Batara Sambu.

6. Ring kunda Batara Siwa,
Sarining kukus Hyang Guru,
Pangleburan dasa mala,
Lara roga winasaya,
Purna jati suci nirmala,
Luput maring papa krama,
Sadya manggih swarga luwih,
Satya barata mangarcana.

7. Yan Manis marep angetan,
Astuti Batara Iswara,
Yan Pahing marep angidul, Astuti Batara Brahma,
Yan Pon marep angulon,
Astuti Hyang Mahadewa,
Yan Wage marep angalor,
Astuti Batara Wisnu.

8. Keliwon marep ing tengah,
Astuti Batara Siwa,
Angadeg angeka pada,
Regep ikang pancendrya,
Sila tatakeping kembang,
Saluiring kembang kangin,
Sinrang saking awaking wang,
Mrebuk harum gandanira.

9. Batara Siwa pinuja,
Telenging gangga nirmala,
Anuta watek dewata,
Kang pinuja ring manusa,
Mareng sira pernahira,
Pinuja rahina wengi,
Awuran tang kadewatan,
Pangucapku sakti bakti.

C. MANDAMALON
ooo/o-o/-oo/o-o/o-o/oo

1. Ata ri tedun nirang parama satya ri sang hyang apuy,
Nda tan ageseng manah ning umulat juga sirna geseng,
Salah asa deniangen-nangenirang Ragu putra salah,
Kadi ginetes ikang twas umareng mata luh tumiba.

2. Pada ta mulat rikang apuy purwa dilahnia murub,
Katamapi moga yan padem aho tuhu satya sira,
Temahan ikang apuy kanaka pangkaja tunjung emas,
Kadi dala tang dilah kukus harum temahania sari.

3. Metu ta batara Bahni purusa 
kreti dibya katon,
Mangadegi madyaning kanaka pangkaja sabinaya,
Janaka suta matimpuhi samipa
nira tisaya,
Ciha-ciha dibyaning brata
susatya maha saphala.

4. Dadi mawarah hyang Agni ri nareswara Dasarati,
Nrepa suta he Ragu tama taman katamana tamah,
Apata kitat sasangsaya ri sang garininta suci,
Kadi rare arda mohita hatinta
salah panaha.

5. Kita malawas pwa nguni 
makuren teka ri satahun,
Wruha ta kite sulitnira salek pwa katona nika,
Kimuta kitan tekeng rwa telu pat tahun ta tatut,
Tat inget-inget tatah tenga-tengani manah rasike.

6. Nia ta ya pangawruhe hayuni cita nirar wulati,
Sakala batara Sangkara nihan sira ring gagana,
Maraha kite ri awakta ya ta don niran panurun,
Marata tutur tatad walui sangsaya sucia lana.

7. Tuwi sira rama sang nrepa nihan sira wed wulati,
Milu manurun sirang Dasarata
prabu nata sira,
Masila sireng wimana manapel 
ri Batara Siwa,
Maka juru sang hyang Indra sira mitranireng sakala.
MAS KUMAMBANG
1.Om Yama
Surya putra yukti sakti
Om Hyang Mahakala
Pangemban atmane sami
Mogi ratu sweca lugra

2.Om Yama
Suryatenaya luhur suci
Om Yama digjaya
Atma niki pedek tangkil
Sweca ratu ngampurayang

3.Uduh ratu,
Dewa Hyang Yamadipati
Oh para Kingkara
Mangda sweca tresna asih
Ring atman semeton tityang

4.Siwa Rudra,
Mahadewa tuhu sakti
Nglebur sarwa papa
Picayang margine becik
Mogi atma polih moksha

5.Om Yama
Dewaning sang atmapati
Icen tatimbangan
Ssarwa karma sang dumadi
Ampura Dewa ampura

6.Om Yama
Ampurayang tityang mangkin
Tityang bhakti dahat
Tityang bhakti pedek tangkil
Om Yama Dewa Utama

NUDUK GALIH

SRONCA
1.Menget sireng ngaran wahu purnna,
Ping sad sira pwa beda nama,
Tunggal wahu purnna rwa camara,
Katri nimareng smasana,

2.Kacatur tinibaken wang lepas,
Kaping lima risdeng taginseng,
Ri pamkas sumala hing apuy,
Yeka kengetakna haywa lupa.

3.Nguni sireng gunung malihawan,
Sinung boga sira de sang sadaka,
Ning jnana misrayeka motama
Ngka pamkas kardi hasti Wedana.

4.Kapralina sira de kang mutusa,
Tinujwaken paran sang kanta nguni,
Margeng byomantara sunia malilang,
Tkeng hunggwanan musuka sada.


VII. Ngreka, pacang nganyut

AJI KEMBANG

1. Ring purwa tunjunge putih, 
Hyang Iswara dewatania,
Ring papusuh prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange petak, 
Ri tembe lamun dumadi,
Suka sugih tur rahayu, 
Dana punia stiti bakti.
2. Ring gneyan tunjunge dadu, Mahesora dewatania,
Ring paparu prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange dadu, 
Ri tembe lamun dumadi,
Widagda sira ring niti, 
Subaga sireng bhuwana.

3. Ring daksina tunjunge mirah,
Sanghyang Brahma dewatania,
Ring ati prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange mirah,
Ring tembe lamun dumadi,
Sampurna tur dirgayusa,
Pradnyan maring tatwa aji.

4. Ring neriti tunjunge jingga,
Sang hyang Rudra dewatania,
Ring usus prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange jingga,
Ring tembe lamun dumadi,
Darma sira tur susila,
Jana nuraga ring bumi.

5. Ring pascima tunjunge jenar,
Mahadewa dewatania,
Ring ungsilan prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange jenar,
Ring tembe lamun dumadi,
Tur sira sura ring rana,
Prajurit watek angaji.

6. Ring wayabya tunjunge wilis,
Hyang Sangkara dewatania,
Ring limpa prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange wilis,
Ring tembe lamun dumadi,
Teleb ring tapa brata,
Gorawa satya ring budi.
7. Ring utara tunjunge ireng,
Sang hyang Wisnu dewatania,
Ring ampru prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange ireng,
Ring tembe lamun dumadi,
Sudira suci laksana,
Surupa lan sadu jati.

8. Ring ersania tunjunge biru,
Sanghyang Sambu dewatania,
Ring ineban prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes ta kembange biru,
Ring tembe lamun dumadi,
Paripurna santa darma,
Sida-sidi sihing warga.

9. Tengah tunjung manca warna,
Sanghyang Siwa dewatania,
Tumpuking ati prenahira,
Alinggih sira kalihan,
Pantes kembange manca warna,
Ring tembe lamun dumadi,
Gung prabawa sulaksana,
Satya brata tapa samadi.
SRONCA
1.Mula janma sara kita manresthi,
Nawa winddhu tkaring nawa chandra,
Sapta masa dadi manusa gatra,
Nda kitekin sarapung pinaka atma.

2.Tulya kita sarati tan hana yatna,
Nipcala ngadeg irengganing angga,
Wruh ri duhka hayuning ratadiha,
Bhawa cakra tiklania ri naksa.

3.Panca tapa kapwa pada kabukti,
Wyapakeng sari srepa buta,
Nghing kiteng bhuwana karana langgeng,
Wruh ri lina wtuning dadi janma.

RIKALA MRUCUT GALIH
Sronca= Guru - Laghu tan Manggeh

Ah pitara hamwita ring gyanta ginseng,
Kaping ro ring wang sanak ta kabeh,
Kaping tri ring Hyangning smasana,
Yan wus mangkana henget gagacanta.VIII. Nganyut

A. SIKARINI
o--/---/ooo/oo-/-oo/oo

1. Kunang sang wang nisreyasa sira tatan siddi ringulah,
Ndatan puja tan yoga rinegepira nisbawa sada,
Luput sakeng bawa krama pati urip tan pangawara,
Apan saksat sangkan paran nika sira acintya bhawana.

2. Acintya numpak ring taya matapakan Bhaskara Wulan,
Ika lwir sang lina dhika sama lawan moksa karana,
Ndan sang siptan sing solaha juga lamun nirmala sadha,
Prasida amor ring tan hana kaluputing wahya wibhawa.

SIKARINI
                                               
1. Hyang Iswara maring Purwa
    Sarwa pinge bhusananira
    Tunjung petak puspanira 
    Lembu putih wahananira
    Babahan Sang Kala Wisesa
    Atunggu saha senjata
    Linggihira munggwing sarira
    Ring papusuh padmasana.

2. Hyang Mahesora ring Ghneya
    Sarwa dadu Bhusananira
    Tunjung dadu puspanira
    Angsa maka wahananira
    Babahan Sang Kala Jaya
    Sang atunggu saha sanjata
    Stananira ing sarira
    Haneng peparu pernahira

3. Hyang Brahma maring Daksina
    Sarwa abang bhusananira
    Tunjung abang puspanira
    Lwir gadharba wahananira
    Babahan Sang Kala Mandi
    Sang atunggu saha sanjata
    Stananira ing sarira         
    Tungtunging ati pernah ira

4. Hyang Rudra maring Neriti
sarwa jingga bhusanannira, 
tunjung jingga puspanira              
 liman agung wahananira
babahan sang Kala Cakra,
sang atunggu saha sanjata, 
 stananira ing sarira  
ring jejaring  pernahira

5. Hyang Mahadewa ring Pascima
sarwa jenar bhinusanan,
tunjung jenar puspanira 
Nagapasa wahananira,
babahan Sang Kala Swarna
sang atunggu saha sanjata,
stananira ing sarira
haneng ungsilan pernah ira.

6. Hyang Sangkara ring wayabya 
sarwa ijo sinandangira,
tunjung ijo puspanira
kuda maka wahananira,
babahan sang Kala Badra
sang atunggu saha sanjata,
stananira ing sarira
haneng limpa perna ira.


7. Hyang Wisnu maring utara 
sarwa ireng sinandangira,
tunjung nila puspanira
sang garuda wahananira,
babahan sang Mandi Guru
sang atunggu  saha sanjata,
stananira ing sarira
haneng ampru pernahira.

8. Hyang Sambu haneng ersanya
sarwa biru sinandangira,
tunjung biru puspanira
warak maka wahananira,
babahan sang Kala Mraja
sang atunggu saha sanjata,
stananira ing sarira
ring usus agung pernahira.

9. Sang Hyang Siwa haneng madya
sarwa warna sinandangira,
tunjung warna puspanira
sang Wimana wahananira,
babahan sang Kala Sana
sang atunggu saha sanjata,
stananira ing sarira
haneng ineban padmasana.

10.    Hata ri wus ngastungkara
watek Dewata Nawa Sanga,
Dukuh Suladri kelawan kang istri
mekek sanga dwara,
angde sang tri kama rupa
manas budhi lawan sang atma,
moksa umoring acintya
tumilaring ikang Bhur loka.

11.    Karmawasana kelawan Prana
        haneng lingga sarira,
        lawan Panca Maha Bhuta
        sumuruping ibu pertiwi,
        matemahan Nagapasa
        kelewaran ing Kama-Loka,
        gineseng geni ropata
        linebur semala petaka.

12.    Swasta tan ketaman mala
Sang Pitara umoring Widhi,
mungsir maring Kedewatan
sukhasana ing Budha-laya,
lumepet sakeng kurungan
lwir urangka manjinging duwung,
tumoning angga sarira
yaya tampak kuntul anglayang.

13.        Semu rimrim Sang Hyang Atma
mesat miber haneng Nirbana,
diptaning damar kurungan
anyuluhi kang marga sanga,
mesat sireng Maha Para
Nirwana haneng Sapta Loka,
umanjinging swarga dibya
sang niskalatma nungkap sadyuh.

14.        Punang laywan rinuruban
Dukuh Suladri mwang dayita,
wibukti lineng sarira
sinuksema adnyana sidhi,
kastawa kejana loka
Sanghyang Ongkara ngepet pati,
marmaning kreta semaya
byakta mulih sangkaning dadi.

PUPUH ADRI
1.Sinambut atmane sang putus,
Inunggahan mangke,
Ring jampana tuwah ngrawit,
Marurub sutrane wungu,
Arahab bang ijo murub,
Kala sanya sutra jingga,
Asamir papatran halus,
Cinarang canging kambala,
Kumelap kenyar komala.

2.Widyadara prasama angrubung,
Amemunduk kabeh,
Pada papandon rimihin,
Tata bhuwana anglangun,
Sopacara munggwing hayun,
Angresing hati polahe,
Swaraning gumitit anglangun,
Curing rebab kacapya,
Guntang minu kaklentingan.

3.Sampun munggah sang atma,
Ring jampana mas’e
Aduluran pahe aris
Prawatej hyang maring ahyun
Gerebegan denya alaku
Kancit prapta maring swarga
Tumurun akweh mangrubung
Munggah maring meru wetan
Agagenteng mas komala

B. ASTI
Aji Kembang

1. Ring wetan hana talaga,
Rika ta hulun adyusa,
Asalah raja busana,
Anglebur awak tan porat,
Hilanganing dasa mala,
Sebel kandel ring sarira,
Sakwehing mala pataka,
Kalebura ring tan hana.

2. Ring kidul hana talaga,
Rika ta hulun adyusa,
Asalah raja busana,
Anglebur awak tan porat,
Hilanganing dasa mala,
Sebel kandel ring sarira,
Sakwehing mala pataka,
Kalebura ring tan hana.

3. Ring kulon hana talaga,
Rika ta hulun adyusa,
Asalah raja busana,
Anglebur awak tan porat,
Hilanganing dasa mala,
Sebel kandel ring sarira,
Sakwehing mala pataka,
Kalebura ring tan hana.

4. Ring lor hana talagas,
Rika ta hulun adyusa,
Asalah raja busana,
Anglebur awak tan porat,
Hilanganing dasa mala,
Sebel kandel ring sarira,
Sakwehing mala pataka,
Kalebura ring tan hana.

5. Ring madya hana talaga,
Rika ta hulun adyusa,
Asalah raja busana,
Anglebur awak tan porat,
Hilanganing dasa mala,
Sebel kandel ring sarira,
Sakwehing mala pataka,
Kalebura ring tan hana.

6. Sampun ta sira abresih,
Anambut raja busana,
Binurating sarwa sari,
Mrebuk harum gandaning wang,
Matur sira ring Hyang Guru,
Sinung wara nugra sira,
Kasunganing mandi swara,
Paripurna tur yowana.

IX. Nyekah

WIRAT
o-o/oo-/o-o/oo-/ooo/ooo/-o-/

1. Ikang wukira paksa pajarana basma limut adalwang kukap magong,
Petungnia tumakul mareng lwah anyawuk banyu parengatekes macamana,
Kayunia kayikan pasaji sarwa pala tinemuning macangkrama,
Atangkiladawa mure titir anganjali sulurika ri anyar dateng.

2. Alas katemu sanggraheng tamuy ana malaku jawuh i tanggaling kapat,
Lirangnia alengis huwus makatirah yata dunungani tinghaling mara,
Ata saji sekar suhun kayu seno umaturaken awaknia sumpanga,
Wungu mwang asana ruhun-ruhunaken sekarana api raganing mulat.

X. Mabakti

MERDU KOMALA
---/oo-/o-o/oo-/o-o/oo-/ 

1. Om sembahning anata tingalana de triloka sarana,
Wahya dyatmika sembahing hulun i jengta tan hana waneh,
Sang lwir agni sakeng tahen kadi minyak sakeng dadi kita,
Sang saksat metu yan hana wang amuter tutur pinahayu.

2. Wyapi wyapaka sari ning parama tatwa durlaba kita,
Icantang hana tan hana ganal alit lawan hala hayu,
Utpati stiti linaning dadi kita ta karana nika,
Sang sangkan paraning sarat sakala niskalatmaka kita.

RERAMON

A T M A
(ginanti)
1.Sang Hyang Atma ne kawuwus
Wenten ring sajroning urip
Ida dahat mautama
Kadi suksman Sang Hyang Widhi
Tan kahanan panca bhaya,

2.Emban antuk budhi luhur
Kahyun suci dahat hening
I tri kaya parisudha
Maka jalarane luwih
Anggen bekel Sang Hyang Atma
Mantuke ke jagat suci.

KARMA PHALA
( adri )
1.Maka bekel Sang Hyang Atma tuhu
Sarin pagawene
Ento sangu bekel mulih
Boya ja ipangan kinum
Miwah panganggene murub
Ento tuwah sangu dilemah
Makejang sing milu nutug
Disubane cening matinggal
Kasugihan kecag jumah.

2.Pianak somah nyama braya liyu
Ngateh kasemane
Pada mekelin baan eling
Disubane pada mantuk
Cening lawut pati entul
Tuwara tepuk baan margane
Angen angen ngelah liyu
Sane jati tan pa saja
Bas banget ban ngamomoang.

3.Duaning keto jalan jani ruruh
Dabdabang bekele
Ane utama kardinin
Kotaman bekel mantuk
Ngawe kasukan satuwuk
Da bas ngulah sekalane
Sekala niskala ruruh
Dasarin ban kanirmalan
Kadi ling ning Hyang Agama.

SAMSARA
(sinom)
1.Punarbhawa panumadian
Mula pakardin Hyang Widhi
Malarapan Karma Phala
Ne tuara dadi kalidin
Samsarane manumitis
Indriane sanget degul
Tan sengeh ring katatwan
Karuruban budhi paling
Tuara ngitung
Panes barane dilemah.

2.Jani cening jwa dabdabang
Apang tatas teken indik
Talin panugelan lekad
Kamoksane jati luwih
Awor ring Ida Hyang Widhi
Sepi sunia jagat luwung
Manggih kasukaan satata
Malingga ring genah suci
Terus tumus
Suka tan pawali duhka.

MOKSA
(sinom)
1.Yan sampun sida kamoksan
Tan pacang numadi malih
Tan kaiket punarbhawa
Dening sampun maraga suci
Suksmane jati luwih
Sampun rawuh ne katuju
Kasukane diniskala
Dahat langgeng kapuponin
Sawen ipun
Mamangguhang suka.

2.Yaning sampun pakayunan
Saking pituduh Hyang Widhi
Pacang manegdegang jagat
Sajroning jagate kali
Raris kautus numitis
Nabdabang mangda rahayu
Mangda krtha raharja
Sadaging jagate sami
Ne kawuwus
Awatara mautama
Puh Rare Kadiri
1.                  Lingira sri paramiswari
Ala ipen ingsun uni
Sira katon anunggang palwa
Sek ata grahira
Karem madyaning pasir
Sampun patikutu dera ajurit
Sri narendra asawur semite
Tur angol kanta yayi
Arare sire tan mangkata
Yen ingsun paratra
2.                  Punapeng ngungsi dening prawira
Nging mati ya ajurit
Apan swarga dinunung
Tur awetning
Ucaping wong kari
3.                  Sampun mangrasa sang katong
Yan antaka nira
Sarire marlesu
Sengire lutur
Sampun anglong sanghyang urip
4.                  Anangis sri parameswari
Sang nata mimisiki
Sarwi angusaping luh
Meneng atma jiwan ingsun
Dentulus sanggup ireng pakasutan
Anut akena kapitan ingsun
Ping sapta anjadma
Sire pangeran rowangan ingsun
Pejah awor
Sakarwanang pendem sumirang
5.                  Sinambut raden dewi
Denira sri narapati
Katuon nini tuwuira
Anangis tuan galuh
Tumuli ahias sri bupati
Adestar sutra dadu rinukmi
Asubeng pelik asupang cempaka
Apinggel kana kalih
Kemitan cawininnire
Tiningkah bot sabrang
6.                  Alancingan gringsing pandawa jaya
Lelenginganire mlecut
Sire parameswari
Amulat
Tan tresneng hati
7.                  Lingira sira sang katong
Lah padakarya sira
Tur pinekul
Ingaras aras sira
Para ranten aji
8.maring sri parameswari
Angiling-ilingi sang katong
Sarwi amekul pakenan
Asemu semu luh
Duh anom rangka sira atmejiwa
Sang onana sapah reko manira
Margan ingsun swarga
Apan pakanira estari
Pati brata alaki
Edanan sipakan ira
9.anginang sri prameswari
Tinarima ring latih
Tur sinambut astannira
Ingusapa kening luh
Kantun tuan sampun tan asih
Sirang anakira kari, kawelas asih
Sri parameswari angusap
Keris sira kaprabon
Karekne margan ingsun
Kapanggih lannira
10.henti welas ira sang katong
Lah mangko aken kadga
Ngarasing malih-malih
Lah kantun pangeran
Ingsun mijil
.11.lunga nrepati
Maring sang luir
Hyanging kusuma
Wontenning pamargan
Alinggih sang narapati
12.sarwi ngucap nabda manis
pukulun sang luir ratih
kantun ingsun met pangeran
niscaya ir ingsun
mulata ring sira malih
manawa pejah sang pinaran anangis
munggah neher angineb lawang
nrepati kerangan
tur angucap
lah sakerap ira lamun katawan
13.ken bayan anyawurin
duh dewa sukan ingsun tan sipi
andadi ajarahan
angarepaken mulih
maring bumi kadiri
endan sri narapati nuli mijil
kasandung sira ring arata
sri paramiswari anyerit
lan rabi ajinnira
nrepati anolih tan panangsaya
14..linud sinamber dening paksi
mutah marus
lor wetan sangkan ipun
mangkin suradiranira
sri narapati
15.lingira ih sang nilapaksi
wus weruh ingsun
mangke pasurupan ingsun
balik tuduh akena
swarganing mati ajurit
16.prapti ring yawi nrepati
sesek syuh penuh punang wong
taba tabehan gurnita
bindi gubar asimban
sang nateng lasem angling
yayi sada mangkata
puniki bala sawaneh
rumunuh tumili mangkat
senjatane lumarap
punang adadap tan kene winilang
17.sira tumenggung rimihin
lan sira demung mataram
babekelannya ginar
lampahe lumurug
nrepati munggahing asti
muang bangga kakyati
pada wani jaga kumusuh
krapeking rangin mapagut
lan kraceking watang agatik
kaget keri ing payudan
.18.mangkat nrepati
sama atunggalan
samaja saha jajuluk
pinanding lawan dwaja
semunira ajrihi
19.kang awa hana atewon
pangriking turangga
amalingi karna
kaya karungguing widat
luir bubul ka pretiwi
20.dauh ro rawuning payudan
kawuwusa sira panji
sampun atingkah gelar dwirada
mata raden prabangsa
maka gading pangiwa
kalawan sira undaka
nirang ta para ksatrya
kang mungguing tengen
sira haji melayu
pinaka dadi yogya tanggehaning bala
21.tulale wong saking keling
kbo tanmundur angukuhi
lawan kbo prekasa
sira panji ring sirah
pinaka buntut mantri gegelang
sri narendra kari soring wandira
asregep punang bala
tuminggal ing lawan tuan duta
katon saking doh
luir kusuma salak
22.ndan sira tumenggung mataram
matur ring nrepati lasem
punang lawan pukulan
ageglaran
wus dadi dwirada

ADRI JAGAT KARANA

Nisu praba pua lalita
Dening sindung
Meling maring putra
Malala lungsir sutra kuning
Makawaca mesat mabur
Ngumbara rampak andarung
Ngungsi maring martya loka
Tan hana wong dinulu
Ngumambang lampahira
Ni supraba lan gandarwa

Ke Pilpil Antuk  Gede Sandiasa
Tidak ada komentar:

Posting Komentar