Jumat, 06 Januari 2012

NITI SASTRA


NīTI ÇĀSTRA

Dalam Bentuk Kakawin


Dikumpulkan Oleh :
PGAHN 6 Thn. Singaraja
Di Ketik dan Publikasikan oleh Gede Sandiasa


Milik Pemda Tingkat I Bali
Proyek Bantuan Lembaga Pendidikan
Agama HinduNīTI ÇĀSTRA
( NīTI SĀRA )
KATA PENGANTAR

Om Swastyastu
Kami mengucapkan syukur Kahadirat Hyang Prama Kawi Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya untuk menemukan naskah Nīti Çāstra (Nīti Sāra), yang diterbitkan dalam tahun 1955 oleh R. Ng. Dr. Poerbatjaraka dengan salinannya dalam bahasa Belanda (Bebliotheca Javanica 54 No. B 1483) dan naskah Niti Sastera dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka (BP No. 1630).
Naskah ini kami pandang sangat penting untuk membina mental – motal – budi pekerti dan meningkatkan keyakinan umat beragama khususnya umat beragama Hindu. Karena Nīti Çāstra berisi nasehat-nasehat serta angan-angan tentang kesusilaan yang besar artinya dalam pembentukan pribadi.
Semoga naskah ini dapat membantu dalam kita membentuk karakter dan bangsa Indonesia, untuk menuju Manusia Panca Silais sejati. Berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945.
Om Canti – Canti – Canti Om ...........................

Singaraja, 12 Desember 1971
PENDIDIKAN GURU AGAMA
HINDU NEGERI 6 TAHUN
SINGARAJA

DAFTAR ISI

Halaman
NīTI ÇĀSTRA
Sargah        I ........................................................................................................................1
Sargah        II .......................................................................................................................6
Sargah        III ....................................................................................................................11
Sargah        IV ....................................................................................................................15
Sargah        V ......................................................................................................................25
Sargah        VI ....................................................................................................................27
Sargah        VII .................................................................................................................. 29
Sargah        VIII .................................................................................................................30
Sargah        IX ...................................................................................................................33
Sargah        X ....................................................................................................................35
Sargah        XI ...................................................................................................................36
Sargah        XII ..................................................................................................................37
Sargah        XIII ................................................................................................................38
Sargah        XIV ................................................................................................................42
Sargah        XV ..................................................................................................................45
NĪTI ÇĀSTRA ( NĪTI SĀRA )

Awighnam Astu
Sargah I

Cardūla wikridita        - - - / o o - / o – o / o o - / - - o / - - o / o //
1.   Sêmbahning hulun ing Bhatara Hari sarwajnātma bhuh nityaça,
sang tan seng hrêdayantikta tulisen ngke supraptisthenamer,
ring wahyā stuti sembahing hulun i jöng sang hyang sahasrāngçumān,
dadya prâkrêta nīticāstra hinikêt lambang wināktēng prajā.

1.      Sembah saja kehadapan Betara Hari. Yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa selama-lamanya. Karena Beliau selalu bersemayam di dalam hati, disini digambarkan, agar seakan-akan terwujudlah Beliau itu agaknya. Keluar sembah saja tertuju ke bawah duli Sang Hyang Seribu sinar (Betara Surya), supaya isi Nitisastra yang saya karang ini menjadi terkenal oleh semua orang.

2.   Ring wwang tan wruha ring subhāsita mapunggung mangraseng sadrasa,
tan wruh pangrasaning sêdah pucang adoh tambūla widyāsêpi.
Yan wwantên mawiweka çāstra nirapeksa byakta monabrata.
Yan wwang mangkana tulyaning rahinikā lwirnyan guwekā hidêp.

2.      Orang yang tidak mengetahui bahasa, tidak bisa berkata tentang rasa yang enam (manis, asam, asin, pedas, pahit dan sepat); orang yang tidak mengetahui rasa sirih dan pinang, jadi orang yang tidak suka makan sirih, tidak berpengathuan pula. Jika berkumpul dengan orang-orang yang membicarakan ilmu pengetahuan, tentu ia tidak akan memperhatikannya, ia akan diam saja seperti orang yang membisu. Orang yang semacam itu pada perasaan saya adalah seperti gua.

3.   Ring widyā wisa tulya denikang anabhyāsālasang sampênêh.
Yan tan jīrna tikāng bhinojana hatur wisyātêmah wyadhaya.
Ring hinārtha daridra tulya wisa gostinyātêmah manglare.
Ring kanya wisa tulya ring jada pikun, tanpāmrêtangde wingit.
3.      Bagi orang yang segan dan malas pengetahuan itu sebagai racun. Makanan yang tidak bisa dicernakan, sehingga menjadikan orang sakit, juga dapat disebut racun. Bagi orang yang bodoh dan miskin berkumpul dengan orang banyak juga sebagai kena racun, karena bertambah tidak enak rasa hatinya. Orang tua renta bagi anak perawan muda juga racun, karena tidak menyenangkan hati, hanya mendongkolkan belaka.

4.   Ring janmādhika meta citta rêsêping sarwa prajāngenaka.
Ring strī-madhya manohara priya wuwustangde manah kūng lulut.
Yang ring madhyani sang pinandita mucap tatwopadeça prihên.
Yang ring madhyanikāng musuh mucapakên wāk-çūra singhākrêti.

4.      Orang yang terkemuka harus bisa mengambil hati dan menyenangkan hati orang; jika berkumpul dengan wanita, harus dapat mempergunakan perkataan-perkataan manis yang menimbulkan rasa cinta berahi; jika berkumul dengan pendeta, harus dapat membicarakan pelajaran-pelajaran yang baik; jika berhadapan dengan musuh, harus dapat mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keberaniannya seperti seekor singa.

5.   Krura ng sarpa wisanya somya têkaping mantrāmrêtākarsana.
Singhā wyāghra hilang galaknika têkapning stambhana-mantra ya.
Matta ng kunjara yangkuçāngrubuhakên dadyātēmah mardawa.
Krūrāning ripuçesa durjana gêlêngnya yweki tan wiçwasān.

5.      Bisa ular dapat ditawar dengan mentera untuk mengeluarkan air penghidupan. Singa dan haraimau hilang buasnya oleh mentera yang dapat melumpuhkan binatang buas. Gajah mengamuk dapat ditundukkan dan dapat dijinakkan dengan cis. Akan tetapi amarah seorang penjahat, musuh yang masih ketinggalan, jangan sekali-kali engkau abaikan.

6.   Jroning wwe parimāna nāla gaganging tunjung dawut kawruhi.
Yan ring jātikula pracara winaya mwang cila karmenggita.
Yan ring pandita ring ksamā mudita çāntopeksa ris mardawa.
Sang çāstrajna wuwusnirāmrêta padanyāngde sutusteng prajā.
  1. Jika engkau akan mengetahui dalamnya air, cabutlah batang tunjung untuk penduga. Kebangsawanan seseorang nampak pada tingkah-laku, tabiat serta geraknya. Tanda pendeta ialah kesabaran, keikhlasan, kehalusan dan ketenangan budi. Tanda orang yang sempurna ilmunya : bahasa yang sebagai air penghidupan dapat membikin tenang dan girang orang.

7.      Wwantên wwang artha hina sabhinuktinyālpa ring bhūsana.
Wwantên wwang gunamanta çila naya hinānūt rikāng durjana.
Wwang dirghāyusa wrêddha hina tan arêp ring dharmaçāstrolahen.
Yeku ng janma nirarthaka traya wilangnyoripnya nir tanpa don.

7        Orang kaya, yang makanannya tidak baik dan berpakaian tidak selayaknya; orang ‘alim, tetapi rendah tabi’atnya dan suka berkumul dengan orang-orang jahat; orang tinggi umurnya, tetapi rendah kelakuannya dan tidak mengamalkan ajaran suci; ketiga macam manusia ini, adalah orang yang hidupnya tidak berarti dan tidak berharga.

8.      Yan ring paksi tinucca kāka hinaran pāpātmaka ng candala
Ring sarwāmrêga gardabheka hinaran tuccātmaka ng candala
Ring buddhiki tinucca candala si kopāngde hilangning ksamā
Ring durmitra cinandaleng jana kasor tang candala trinucap

8.      Diantara jenis burung, burung gagak dianggap hina, terkenal buruk hatinya. Diantara jenis binatang berkaki empat, keledai tersohor nista hatinya. Tentang watak tabi’at suka marah rendah sekali, karena tidak kenal belas kasihan. Yang paling rendah, melebihi ketiga hal di atas, ialah orang yang tidak menetapi janji kepada sahabat.

9.      Ring dyun alpa banunya kampita kucak, yapwan hibêk wwe sthiti.
Yan ring go rawa ghora çabdanika göng alpa ksiranyākêdik.
Yang ring janma kurūpa cestitanikākweh bhāwa solahnika.
Ring janmālpaka çāstra garwita têrêh çabdanya tanpāmrêta.

9.      Buyung yang tidak penuh air, jika dikelek, kocak jika penuh, tenang airnya. Lembu yang keras dan besar suaranya, sedikit air susunya. Orang yang jelek rupanya, tingkah-lakunya banyak dibuat-buat. Orang yang tidak berpengetahuan, kasar bicaranya, keras dan tidak menarik hati.

10. Singhā raksakaning halas, halas ikangrakseng hari nityaça.
      Singhā mwang wana tan patūt pada wirodhāngdoh tikang keçari.
      Rug brāsta ng wana denikang jana tinor wrêksanya çirnapadang.
      Singhānghöt ri jurangnikang têgal ayūn sāmpun dinon durbala.

10. Singa adalah penjaga hutan, akan tetapi juga selalu dijaga oleh hutan.
      Jika singa dengan hutan berselisih, mereka marah, lalu singa itu meninggalkan hutan. Hutannya dirusak binasakan orang, pohon-pohonnya ditebangi sampai menjadi terang. Singa yang lari bersembunyi di dalam curah, di tengah-tengah ladang, diserbu orang dan dibinasakan.

11.    Ring wwang haywa nirāçrayeka gawayên tekang mahā n āçaraya. tong tang nāga mengāçraye  sira bathāra tryambakāngarcana. Sangke Bhaktinikāpagêh dadi sawit dehyang trirājyāntaka. Prāptekāng garuda prasomya mulating nāga pranateng ruhur.

11.  Manusia tidak boleh tak berkawan, wajib mencari pelindung yang kuasa. Lihatlah ular naga yang mencari perlindungan kepada betara bermata tiga (Betara Siwa) seraja sujud kepadanya. Karena baktinya seteguh itu, ia lalu jadi kalung betara yang memusnahkan tiga negeri (Betara Siwa). Burung garuda, seteru naga, melihat naga itu, sujud dari udara (karena hormatnya kepada Siwa).

12.  Tingkahning suta mānuteng bapa gawenya mwang guna pindanên.
       ton tang matsya wihanggamekana si kurmenaknya noreniwő.
       ring mineka rinakṣaṇeka dinêlő ng andanya tan sparcanan.
       ring kūrmekana ng aṇḍa yeningêt-ingêt tan ton tuhun dyānaya.


12.  Seorang anak lelaki harus menurut jejak bapanya, meniru perbuatan dan kecakapannya. Lihatlah kepada ikan, burung dan kura-kura; tidak ada diantaranya yang mendidik anaknya. Ikan menjaga telurnya hanya dengan dilihatnya, tidak pernah dirabanya. Kura-kura hanya mengingat tempat telurnya, tidak dilihatnya, hanya ditunggu dengan bermenung-menung.

13.  Yapwan hantiganing wihanggama hinasparçanya tan niṣṭura.
       mengêt ring samayānya sangka ri kanang koca swayam-putra ya.
       byakta mwang bapa rakwa rūpa guna len kāryanya tan bheda ya.
       tan mangka ng jana-putra winwang iniwō tan sah rinaksenamêr.

13.  Adapun burung, betul ia meraba telurnya, tetapi tidak keras-keras; jika tiba saatnya, anaknya keluar sendiri dari kulit telurnya. Walaupun begitu, rupa, kecakapan dan kelakuannya tidak berbeda dengan induk dan bapanya.
Tidak demikian hal anak manusia, sungguhpun ia mendapat didikan, dipelihara baik-baik, dan selalu dijaga serta dimanjakan.

14.  Sang wedajna phalanya homa wangunên byaktāmrêteng rat kabeh.
       çilāwrêtti phalanua ring çruti pagêh ring buddhi tan cancala.
       Bhogānindya phalanya yan kinahanan ring artha dāneng prajā.
       Ring stri putra pahalanya ring surata len çardūla wikriḍita.

14.  Orang yang faham kepada Weda, perlu mengadakan sasaji (kurban), agar mendatangkan keselamatan bagi segala orang.
Watak yang tetap dan hati yang teguh, tidak guncang-guncang, adalah kesenangan hidup yang suci dan sedekah kepada orang lain.
Buat orang perempuan anak laki-lakilah yang menjadi buah kesenangan percintaan.
Sargah II.

Wangcapatrapatila –oo/-o-/ooo/-oo/ooo/oo//
1.      Bhuṣaṇa wastra mukya têkaping para jana mamilih.
muḵyanikāng bhinojana minak dwijawara mamilih.
stri gêmuhing payodhara minukya hinamêr ing akūng.
çastra wiçesa mukyanira sang muniwara pilihên.

1.      Pakaian dan permiasan badan itu dianggap orang biasa sebagai sesuatu yang mulia.
mentega adalah makanan yang disukai sekali oleh para pendeta.
perempuan yang subur dadanya disukai sekali oelh orang laki-laki.
adapun yang disukai oleh orang pandai ialah buku yang bagus.

2.        Uttamaning dhanolihing amet prih-awak aputêran.
madhyama ng arthaning bapa kanista dhana saking ibu.
niṣṭanikang kaniṣṭa dhama yan saka ring anak-êbi.
uttamaning hinuttama dhanolihing anuku musuh.

2.      Kekayaan yang terbaik adalah uang yang diperdapat sendiri dari kerja berat. Yang baik adalah uang dari Bapak. Yang tidak baik uang pemberian ibu. Adapaun yang sangat tidak baik, yaitu uang pemberian bini. Tapi yang utama sekali adalah rampasan dalam peperangan.

3.        Dhāna wiçeṣa ring catur upāya kênakêna kabeh.
ring sama bheda danḍa tayaning dhana tan ana kêna.
sang maharêp musuh catur upāya juga kênakêna.
byakta kasoraning ripu, balanta magalak ing ayun.

3. Dari keempat macam “alat” uanglah yang paling berguna. Jika tiada uang, akan sia-sia penyelesaian perselisihan dengan damai, maupun dengan usaha memecah-belah atau dengan perkosa. Mereka yang pergi perang harus menggunakan “keempat alat” itu juga.*)
Pasti musuh akan ditundukkan oleh serdadu-serdadumu, jika mereka maju dengan gagah berani.

4.    Haywa kaciryan ing para yadin hana kinatakutan.
Dhairya juga prihên galakaning balagana malaga.
Tan hawamāna rin ripu musuhta mawuwuh agalak.
Bahni manahnirānggêsêngi tan hana pangucapira.

4. Jika engkau merasa ketakutan, janganlah diperlihatkan kepada orang lain. Ikhtiarkan saja, supaya tentaramu bertahan dan menyerang dengan gagah berani.
Jangan menghina musuh, kerana sikapmu itu akan menambah amarahnya. Nyala-nyalakan hatimu; akibatnya akan dapat menghanguskan.
*) Yang dimaksud, “empat macam alat” yaitu : sama, beda, dana, danda (damai, memecah belah, beramal dan memaksa musuh). Dengan tidak mengucapkan apapun juga.

5.  Nora ‘na mitra manglêwihane wara-guna maruhur.
Nora ‘na çatru manglêwihane gêlêng ana ri hati.
Nora ‘na sih mahānglewihane sihikang atanaya.
Nora ‘na çakti daiwa juga çakti tan ana manahên.

5.      Tidak ada sahabat yang dapat melebihi pengetahuan yang tinggi faedahnya.
tidak ada musuh yang berbahaya dari pada nafsu jahat dalam hati sendiri.
tidak ada cinta yang melebihi cinta orang tua kepada anak-anaknya.
tidak ada kekuatan yang menyamai nasib, karena kekuatan nasib itu tidak tertahan oleh siapapun jua.

6.    Kokila ring swaranya maka-rūpa kinalêwihakên.
stri maka-rūpa diwya kapatibrata linêwihakên.
ring çruti dharma-çāstra guruwaktra kinalêwihakên.
ring ksama rupa sang prama pandita linewihaken.


6.      Burung murai itu dihargai karena dari nyanyiannya. Orang perempuan dipandang tinggi, jika ia dengan keyakinan yang suci setia kepada suaminya.
Adapun teladan dan pelajaran yang dihormati sangat ialah pelajaran guru.
Orang-orang suci yang ‘alim sekali memberikan penghargaan yang tertinggi kepada sifat suka mengampuni.

7.    Nemani sang mamukti dumadak tika tan ana guna.
yowana rūpawān kula wiçāla tika pada hana.
denika tanpa çāstra tan ateja wadana makucên.
lwir sêkaring çami murub abāng tan ana wanginika.

7.      Sangat disayangkan, jika orang kaya tiada mempunyai kepintaran.
Biarpun muda, bagus, turunan bangsawan dan kesehatannya baik, jika tiada berkepandaian, tentu mukanya kusam, tiada bercahaya, seperti bunga kapuk hutan, yang merah merang tetapi tiada semerbak baunya.

8.      Tingkah-laku sopan adalah tanda keluarga yang baik.
Tanda makanan yang baik ialah membuat badan gemuk.
Tanda persahabatan yang baik ialah sifat ramah-tamah yang berlebih-lebihan.
Sifat suka memberi ampun dan sifat redla adalah tanda orang yang suci.

9.      Makṣika çirça taṇḍasika wiṣyanika tan ana len.
mrêccika pucca buntutika wiṣya katinêngêtaken.
sarpa ri dantra rakwa wisa huntunika taya waneh.
durjana sarwa sandhinika wisya mamepek ing awak.

9. Lipan mempunyai bisa hanya dikepalanya.
Bisa kala hanya terdapat di ujung ekornya.
Ular hanya giginya yang berbisa, akan tetapi orang jahat itu seluruh badannya adalah bisa.

10.  Çaktinikāng rarre rudita mogha tinulung inamêr.
mina balanya ring banū magöng maputêran adalêm.
çaktinikāng kaganglayang ing ambara lêyêp aruhur.
sang ratu çakti yan pêpêk ikang bala-gana catura.

10.Kekuasaan anak menangis terletak pada harapan akan ditolong dan dimanjakan. Kekuasaan ikan terletak pada air besar lagi dalam yang bergolak.
Kesaktian burung : terbang melayang-layang tinggi di udara.
Adapun kesaktian raja terletak pada tentara yang lengkap keempat bahagianya.

11.  Hinganikāng sayojana salaksa dêpa widhinika.
yojana hinganing bhahiri-çabda lêpasika kabeh.
dwādaça yojananya kupaking gêlap angawang-awang.
çabdani sang sujāna mêpêking bhuwana pada ngalêm.

11.Menurut penetapan : seyojana sama dengan sepuluh ribu depa.
Suara gong terdengar sampai seyojana.
Suara guntur di udara sampai dua belas yojana.
Akan tetapi kemasyuran orang baik memenuhi dunia, setiap orang memujinya.

12.  Haywa mamukti sang sujana kasta piçita tilarên.
kacmalaning çarira ripu wāhya ri dalêm aparêk.
lwirnika kaṣṭa-mangsa musika çrêgala wiyung ulā.
krimi kawat makādinika pāpahara hilangakên.

12.Orang baik-baik tidak boleh makan daging yang tidak suci.
Ia harus menjauhi segala yang mengotorkan badan dan segala yang mendekatkan seteru lahir-batin kepadanya.
Adapun yang termasuk daging yang tidak baik yaitu : daging tikus, anjing, katak, ular, ulat dan cacing : semua itu makanan yang terlarang, sebab itu elakkan.
13.  Haywa maninda ring dwija daridra dumadak atêmu.
çāstra tininda denira kapātaka tinēmu magöng.
yan kita ninda ring guru patinta maparêk atêmu.
lwirnika wangça-patra tumibeng watu rêmêk apasah.
13. Jangan mencela berahmana; perbuatan itu dapat mendatangkan kecelakaan bagimu.
Jika kamu mencela buku-buku suci, kamu akan mendapat siksaan di neraka.
Jika kamu mencela guru-guru, akan segera kamu menemani ajalmu seperti piring hancur jatuh dibatu.
_______________________
Sargah III
Padmakeçara / Kalengenngan
o-o/oo-/o-o/oo-/ooo/ooo/-o-/oo//

1.      Têgal tan ananing dukutnya tinilar têkapi paçu taman hanānglawad.
Nadi tan ana toya suṣka matilar sarasa hiku dumeh padāsêpi.
Ikang purusa hina dina kasihan tinilarakênikang warāngganā.
Narendra na-parikṣa nirghrêna dumoh balanira matilar manginggati.

1.      Lapangan tiada berumput ditinggalkan oleh binatang; tidak ada binatang yang suka datang kesitu.
Sungai yang kering, tiada berair, ditinggalkan oleh burung kuntul; itulah sebabnya menjadi sepi.
Orang laki-laki yang hina dina dan miskin diletakkan oleh kaum perempuan.
Raja yang kurang periksa dan kejam, ditinggalkan oleh rakyatnya; mereka itu lari dari padanya.

2.      Surudnikanang artha ring grêha hilangnya tan ana winawanya yan pêjah.
Ikang mamidara swa-wandhu surud ing pamasaran umulih padā nangis.
Gawehala hajêng manuntun angiring manuduhakên ulah têkan.
Kalinganika ring dadi wwang i sêdêng hurip angulaha dharma sadhana.

2.    Jika orang meninggal dunia, harta-bendanya tinggal di rumah, tidak dibawanya.
Orang yang melawat dan keluarganya hanya mengantarkan sampai kekubur, lalu pulang sambil menangis.
Hanya kejahatan dan kebajikan yang mengikuti dan menunjukkan jalan keakhirat.
Oleh karena itu selama hidup ini kita hendaknya selalu beramal saleh sebagai bekal (untuk mencapai surga)

3.    Anitya tikanang hurip nwam i wayah kasugihan atilar nda tan sthiti.
Ikāng surata sanggameka kadi langgêng apuhara wiyoga lanā.
Adharma kalawan sudharma guna mūda wêdi-wêdi kaçūran utama.
Sadardha hananing carira tumuwuh tekani pati manut nḍa tan hilang.
3.      Hidup ini tidak kekal, sifat-muda dan kekayaan meninggalkan kita, tidak awet. Kesenangan bergaul terasa seakan-akan kekal, tetapi nyatanya menyebabkan perceraian, jadi tidak abadi.
Kehidupan tidak teratur dan kehidupan saleh, kepandaian dan kebodohan, rasa takut dan keberanian yang tiada taranya terdapat berdampingan dalam tubuh manusia, sampai mati tidak terpisah dan tidak akan hilang.

4.    Ikāng dumadi janma rūpa maka bhūṣaṇanika sumilih têkeng sabhā.
Surūpa maka bhūsananya kula çuddha piniliha merêk ri jöng haji.
Suwastra maka bhūsane kula minukya sira têka ri madhyaning sabdhā.
Suçastra maka bhuṣaṇa kṣama mahangrêsêpi manahi sang maharddhika.

4.      Orang yang rupawan nampak bersinar dalam pergaulan.
Orang yang rupawan dan berdarah bangsawan dapat menghadap raja.
Dengan pakaian yang bagus, dapat kita berlaku gagah dan dalam pergaulan kita dianggap terkemuka.
Orang yang terpelajar suka mengampuni dan dapat menawan hati orang-orang terkemuka.

5.      Caturtha pamariksaning puruṣa deça kula guṇa gawenya kawruhi.
Suwarna pamarikṣa purwa dinadar pinalu hinaluban cinedana.
Pamidanani sang mahājana caturtha dhinik inujaran ndä tan hade.
Pinidananing artha tan wawa-rêngên wêksasn ika dinaṇḍa ring pati.

5.    Empat hal harus diperhatikan untuk menyelidiki seseorang bangsanya, keluarganya, kecakapannya dan pekerjaannya.
Menguji emas : diasah dulu, lalu ditempa, dibakar dan dibelah.
Menghukum seseorang dilakukan dengan empat jalan : dinasehati dan dimarahi. Jika tak menjadi baik karenanya, lalu didenda. Jika tetap tidak mengindahkannya, akhirnya dihukum mati.

6.    Caturtha wilanging masuk suka ri purwaka mamuhara duhka tan hade.
Ikang wwang ahutang lawan çrêgala-maithuna suka ri sêdêng minangkana.
Salah-salahanekanang wwang atitusta wêkasanika duhka tan hade.
Wineh suka sêdêng sinanggama magarbha wekasanika duhka tan hade.
6.      Ada empat peristiwa, dalam mana kegembiraan selalu diikuti oleh kesedihan, jadi tidak baik, yaitu :
Orang utang; anjing gandeng; orang yang bersenang-senang melebihi batas penghabisannya mendapatkan kesusahan; orang perempuan yang bersenang-senang dalam pergaulan dan akhirnya berduka hati, jika ia menjadi hamil.

7.    Kapetanikang artha duhka linakon tang adagang alayar mapet dhatu.
Huwus katêmuning dhanātiçaya duhka hinayam-ayam ing durāt-maka.
Hilangnikanang artha tan sipi maweh prih-atin alara duhka kāsyasih.
Kalinganikang artha bhājanani duhka tilarakêna de mahājana.

7.    Mencari kekayaan itu susah; orang berdagang dan berlayar akan meletakkan dasar untuk itu. Akan tetapi jika sudah terkumpul kekayaan itu, kesusahan pun datang, sebab pencuri selalu mengintainya. Jika uang itu hilang, orang berduka-cita, menyesal dan jadi melarat. Pendek kata : uang itu hanya mendatangkan kesusahan saja. Maka dari itu orang yang tinggi budinya menjauhi uang.

8.    Prayoganikang artha kāncana tulūngakena ng alara duhka kāsyasih.
Karakṣanikang artha tan hana waneh dana pinaka pagêr surakṣaka.
Wwayāgêng atiwega tambakana bengkungên upamaning artha setuha.
Têmahnika hilang bêdah nirawaçesa kahili kadawut lajêrnika.

8.      Faedah harta-benda ialah bahwa kita dengan itu dapat menolong orang-orang yang dalam kesusahan dan kemelaratan. Jalan yang sebaik-baiknya untuk menjaga harta-benda itu ialah dengan memberi sedekah; itulah pagar yang kokoh. Harta benda yang ditimbun itu sama dengan arus yang besar dan deras, biarpun ditambak dan dialirkan ke jurusan lain, akan hilang hanyut dengan tiada meninggarlkan sisa apapun jua.

9.        Warāmrêta mawor lawan wiṣa tang āmrêta tika ng alapên têkapnira.
Ikāng kanaka len puriṣya mapulang, kanaka juga kapeta kumbahên.
Gunottama waropadeça yadi tucca kahananira yogya yan prihên.
Adhasstha wêtuning wadhūttama surūpa halapênira sang mahājana.

9.      Jika madu tercampur dengan racun, kita harus dapat mengambil madunya.
Dari campuran emas dan kotoran, harus diambil hanya emasnya, lalu dicuci.
Layak kita menuntut kepintaran dan pelajaran yang baik-baik, biarpun kepada orang kecil.
Perempuan berasal dari kalangan rendah, asal ia cantik dan kelakuannya baik patut diambil oleh orang besar.

10.  Bhatāra haricandanātiçaya tisnira lumêwihi tejaning wulan.
Satisnira kinālihan kalêwihan têkapi wacana sang mahardhika.
Ikêng dahana bahni tikṣṇa mapanas lumêwihi sira tejaning rawi.
Panasnira kinālihan kalêwihan têkapi wacannaning durātmaka.

10.  Betara Hari Candana itu dengan perbawanya, melebihi sinar bulan.
Walaupun demikian, kata-kata seorang berilmu ada dua kali itu dinginnya.
Api menyala itu panas, melebihi panas sinar matahari.
Akan tetapi panas kata-kata penjahat ada dua kali lipat.

11.    Swabhāwanikang lalêr maharêpang braṇa purihika darpaning kanin.
Ikāng wayasa kāka darpa harêping kunapa midêring ambarāng-layang.
Ikāng kujana dadyaning kalaha kahyunika mulati duhkaningpara.
Ksamā mudita kahyuning sujana dharmanira mulata tuṣṭaning para.

11.  Tabi’at lalat ialah suka kepada luka, akan menambah sakitnya.
Meskipun gagak biasa melayang-layang di udara, ia suka sekali kepada bangkai.
Orang jahat suka menyebabkan orang berselisih; ia gemar melihat kesengsaraan orang.
Sifat suka mengampunkan orang lain dan sifat lemah lembut disukai oleh orang baik-baik; kebahagiaan orang lain dihargakannya tinggi sekali.

Sargah IV
R a g a k u s u n a

- - -/oo-/o-o/oo-/ooo/ooo/-o/oo//
1.        Sang hyang candra tarāngganā pinaka dipa memadangi ri kāla ning wêngi.
Sang hyang surya sêdêng prabhasa maka dipa memadangi ri bhūmi mandala.
Widyā çāstra sudharma dipanikanang tri-bhuwana sumênë prabhāswara.
Yan ing putra suputra sādhu gunawān memadangi kula wandhu wandhawa.

1.      Bulan dan bintang memberi penerangan di waktu malam. Matahari bersinar menerangi bumi.
Ilmu pengetahuan, pelajaran dan peraturan-peraturan yang baik menerangi tiga jagat dengan sempurna.
Putra yang baik, saleh dan pandai membahagiakan kaum keluarganya.

2.    Sang çūrāmênanging reṇānggana mamukti suka wibhawa bhoga wiryawān.
Sang çūrāpêjahing ranangga mengusir surapada siniwi ng surāpsarī.
Yan bhiru n mawêdi ng raṇānggana pêjah yama-bala manikêp mamiḍana.
Yan tan mati tininda ring parajanenirang-irang inanang sinorakên.

2.    Pahlawan yang menang perang dengan puas merasakan kekuasaannya, keuntungan dan keberaniannya.
Pahlawan yang mati di medan perang, mendapat tempat dikediaman dewa-dewa, dikerumuni oleh bidadari-bidadari.
Si penakut yang tak berani perang, jika meninggal dunia, ditangkap dan disukai oleh anak-buah Betara Yama. Jika tidak mati, ia dicerca, diolok-olok, ditawan dan dihina oleh musuh.

3.      Haywāgyāngaku çūra paṇḍita widagdha ri harêpani sang maharddhika.
Sang yodheng raṇa sora denika satus wilangika sira tosni sang wani.
Sakwehing wwang apakṣa pandita sahasra pupulakêna sora denika.
Yekin paṇḍita nama yogya gurun ing sabhuwana sira tosni sang wiku.

3.      Jangan tergesa-gesa mengaku berani, suci dan pandai di muka orang-orang besar.
Barang siapa dapat mengalahkan seratus orang pahlawan, baru noleh ia dinamakan pahlawan sesungguhnya.
Kumpulkanlah seribu orang yang terkenal sebagai orang suci.
Barang siapa dapat mengatasi kesucian seribu orang-orang suci itu, barulah ia boleh disebut suci; ia patut disebut guru orang seluruh dunia; ia adalah seorang biku yang terutama.

4.        Mangke wwang pulungên salakṣa paḍa pakṣa bisa kalaha ring wināyaka.
Yekin wāgmi ngaranya niti-nava-wit pada-pada ‘kalawan wrêhaspati.
Sangsiptanya kaniṣṭan ing mangaku, tan gawayakêna têkap mahājāna.
Yekin mānawa-tantra yogya pituhun têkapira sang inuttameng prajā.

4.      Kumpulkan sejumlah sepuluh ribu orang terkenal pandai, barang siapa dapat melebihi kepandaian mereka itu, bolehlah ia disebut orang pandai yang faham kepada pengetahuan politik, sama dengan Sang Wrehaspati.
Pendeknya : hina orang yang mengaku dirinya pandai; orang-orang yang terkemuka harus menjauhi sifat ini.
Inilah hukum Sang Manu, yang patut diindahkan oleh orang-orang utama.

5.    Haywa ng wang cumacad, samasta-jana nora tan ana cacadanya ring prajā.
Hyang towin sira sang hyang indra bahu-locana, wrêṣaṇanireki tan gênêp.
Sang hyang candra cinihnaning çaça, bhatāra rawi sira mahoṣṇikaprabhā.
Sang hyang çangkara nilakaṇṭa, paçu-pāla cacadira bhatāra keçawa.

5.      Jangan sekali-kali mencela orang lain; setiap orang mempunyai cacat.
Betara Indra, sekalipun beliau itu dewa, juga mempunyai cacat, yaitu banyak matanya dan kelaki-lakiannya tidak sempurna.
Bulan cacatnya karena ada kelincinya (gambar; matahari panas sinarnya).
Betara Siwa pada lehernya terdapat titik biru. Dan cacat Betara Kresna : ia menjadi seorang penggembala.


6.    Wwang dinātithi yogya yan sungana dāna têkapira sang uttameng prajā.
Mwang dewa-sthana tan winurṣita rubuh wangunên ika paharja sêmbahên.
Dina preta sangaskaran-ta-pahayun lepasakêna têkeng çmaçana ya.
Byaktā lābhaning açwamedha-krêtu lābhanira siniwi ring surālaya.

6.      Orang terkemuka patut memberi sedekah kepada tamu yang miskin, membangunan kembali candi yang sudah roboh dan tidak terpakai lagi, lalu menghiasinya supaya dapat dipergunakan lagi sebagai tempat bersembahnyang.
Ia patut mengadakan korban bagi jiwa-jiwa yang sengsara, supaya jiwa-jiwa itu terlepas dari kubur.
Dengan jalan begitu ia berjasa seperti orang yang mengadakan kurban aswameda. Ia akan dimuliakan di Suralaya.

7.        Singgih yan têkaning yugānta kali tan hana lêwihan sakeng mahādhana.
Tan wāktan guna çūra paṇḍita widagdha paḍa mengayap ing dhaneçwara.
Sakwehning rinahasya sang wiku hilang, kula ratu pada hina kāsyasih.
Putrādwe pita ninda ring bapa si çūdra banija wara wirya panḍita.

7.         Sesungguhnya, bila jaman Kali datang pada akhir Yuga, hanya kekayaan yang dihargai.
Tidak perlu dikatakan lagi, bahwa orang yang saleh, orang-orang yang pandai, akan mengabdi kepada orang kaya.
Semua pelajaran pendeta yang gaib-gaib dilupakan orang, keluarga-keluarga yang baik dan raja-raja menjadi hina papa.
Anak-anak akan menipu dan mengumpat orang tuanya, orang hina dina akan menjadi saudagar, mendapat kemuliaan dan kepandaian.

8.        Menggung rāt bhuwanāṇḍhakāra ratu hina-dana dinananing dhaneçwara.
Sang widw angga wana-prawecana sa-mudra gati manut i lāmpahing kali.
Çūdrāsampay i wecya, wecya mawalepa ri sira naranātha nin dita.
Rājāsampay i sang dwija, dwija sirālêmêh angulahakên çiwārcana.


8.      Dunia guncang dan diselubungi kegelapan, raja-raja tidak lagi memberi sedekah, tapi disedekahi oleh orang-orang kaya.
Pelaku-pelaku sandiwara dengan kemauan sendiri pergi bertapa kehutan-hutan, sambil melakukan gerak-gerak mudra, sesuai dengan suasana jaman Kali.
Orang hina-hina menghina goloengan wesya, dan wesya tidak menghargai lagi kepada raja-raja, sebab memang tidak pantas dihargai lagi.
Raja-raja menghina para berahmana. Dan berahmana segan menetapi syara agama Siwa.

9.    Nirwa hyang prêthiwi tang osadhilatahilang i gunaniramrêteng jagat.
Wipra-kṣatriya-weçya-çūdra pada sangkara sama-sama paksa paṇḍita.
Sampunyān maka-weçapaṇḍita wiçesa kaharêpika nora sangçaya.
Nindeng çāstra samādhi yoga japa, tungga tanunika paninda çūnyata.

9.    Dunia hilang kesuciannya, sandilata*) yang berfaedah kepada dunia hilang kekuatannya.
Berahmana, ksatria, wesya dan sudra hidup campur dan masing-masing menganggap dirinya pendeta.
Dan jika rupanya sudah seperti pendeta pula, lalu nyata kelihatan apa yang dikehendakinya; dihinanya kitab-kitab suci, samadi, yoga dan mantera;
Dirinya ditinggi-tinggikan seakan-akan badan mereka sudah sama dengan “Kesunyian”.

10.    Pangdening kali mūrkaning jana wimoha matukar arêbut kawiryawān.
Tan wring rātnya makol lawan bhratara wandhawa, ripu kinayuh pakāçrayan.
Dewa-drêwa wināçadharma rinurah kabuyutan inilan padāsêpi.
Wyartha ng çapatha su-praçāsti linêbur têkaping adhama mūrka ring jagat.

10.  Karena pengaruh jaman Kali, manusia menjadi kegila-gilaan, suka berkelahi, berebut kedudukan yang tinggi-tinggi.
Mereka tidak mengenal dunianya sendiri, bergumul melawan saudara-saudaranya dan mencari perlindungan kepada musuh.
Barang-barang suci dirusakkan, tempat-tempat suci dimusnahkan, dan orang dilarang masuk ketempat suci, sehingga tempat itu menjadi sepi.
Kutuk tak berarti lagi, hak istimewa tidak berlaku; semua itu karena perbuatan orang-orang angkaramurka.
11.    Wwang mahyun ri kawehaning dana daridra, krepana dumadak dhanecwara.
Wwang duratmaka dirgha-jiwita, sirang sujana dumadak alpakamreta.
Wwang duccila sucila, durnaya wiweka, kujana sujanawibhagana.
Sang rajasiwiteng susena ta ya, sang madum-amilih ulah wiparyaya.

11.  Orang-orang yang suka memberi sedekah jatuh miskin, orang yang kikir jadi kaya-raya.
Penjahat-penjahat panjang umurnya, akan tetapi orang-orang baik lekas mati.
Tingkah laku hina dianggap utama, dan kebodohan dinamakan kebijaksanaan, orang yang rendah budinya disebut mulia; sungguh suatu anggapan yang aneh !.
Raja menurut kepada menteri-menterinya, dan orang yang harus mengurus segalanya bertindak salah.

12.    Rug tang campaka cūta candana wungū bakula surabhi nāgapuspita
Sakwehnyān winadung tinor tinutuhan pinagêrakên i pung lawan pilang.
Bhrāsta ng hangsa mayūra kokila hiningsa pangariwuwu kākalen bango.
Tuṣṭekāng çrêgaleniwë winarêgan rudhira dagingikang warānggaṇā.

12.  Pohon cempaka, cuta, cendana, bungur, tanjung yang harum baunya dan nagasari dirusak, ditebang untuk memagari pohon pung dan pilang.
Angsa, merak dan murai dibunuh dan dimusnahkan untuk memanjakan burung bangau dan gagak.
Anjing yang dipelihara orang senang hiduonya sebab ia dilimpahi dengan darah dan daging wanita yang cantik-cantik.

13.    Sang hyang prāṇa lawasnirā niyata sātus iwu tahun i kāla ning krêta
Ring tretā pwa ya sangsaya kṣaya ḍatêng sapuluh iwu tahun sirerika.
Sewu ing dwāpra ring yugānta çata warṣa têmahika sahasra candramā.
Yan ring sandhyanikāng yugānta tahuning yuṣa cataliṣa hinga ning hurip.


13. Di dalam jaman Kreta umur orang sampai 100.000 tahun. Dalam jaman Treta jumlah itu berkurang menjadi 10.000 tahun. Dalam jaman Dwapara tinggal 1000 tahun. Pada penghabisanjaman Dwapara (pada permulaan jaman Kali) hanya tinggal 100 tahun, dan akhirnya hanya tinggal 1000 bulan. Pada penghabisan jaman Kali 40 tahunlah batas umur manusia.
*) Tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat obat.

14. Sang hyang prāna yan ing krêteka tahulan kahananira ri māja nityaça.
Ring tretāsthi sirān pratiṣṭha rumakêt kahanani huriping jagat kabeh.
Yan ring dwāpara mangsa len snayu lawan rudhira kahananing hurip sthiti.

14.    Hidup itu ketika di jaman Kreta tetap bertempat di dalam sumsum tulang, di jaman Treta di dalam tulang, waktu itu kehidupan di dunia kokoh sentosa. Di jaman Dwapara tempat hidup di daging, urat dan darah. Di dalam jaman Kali hidup bertempat di kulit, di bulu dan di dalam makanan.

15.    Ring stri sangkanikang wirodharing asit, krêta-yuga sira dewi reṇukā.
Ring tretātiçayeng prang ādbhuta nimittaning alaga ta dewi jānaki.
Ngūnidwāpra bhāratāyudha sirang drupada-parama-putrikāngdani.
Sakwehning waniteng yugānta kaharêpnya maka karananing prang ādbhuta.

15.Sejak dahulu kala, perempuan itu menjadi pangkal persengketaan. Dalam jaman Kreta Dewi Renuka, dalam jaman Treta : Dewi Janaki (Sita) yang menjadi sebab perang hebat. (Rama melawan Rawana). Dalam jaman Dwapara puteri Drupada yang ternama itu menyebabkan perang Barata.
Pada penghabisan Yuga (Kaliyuga), semua orang perempuan ingin menjadi sebab adanya perang yang dahsyat.

16.    Lwirning tan rêju ring jagat tri ganitanya tan abênêr ulahnya kawruhi.
Stri odwad kalawan lwah ārêju wilut lakunika pada tan wênang tutên.
Yan wwantên kumudācukul saka rikang watu, mabênêr ulahning angguna.
Sangsiptanya wuwusku yatna sira sang sujana siniwi ring wandhū jana.

16.       Ketahuilah , bahwa di atas dunia ini ada tiga hal yang jalannya tidak lurus, yaitu : wanita, akar dan sungai. Semua berbelok-belok jalannya, tidak dapat diturutkan.
Jika sudah ada bunga kemuda tumbuh dibatu, barulah laku wanita bisa benar.
Pendeknya pesanku : awaslah engkau jika bergaul dengan wanita, hai orang yang baik-baik.

17.    Yan wāgmika wināyakāsta-gunanên ng anak-êbi têkaping mahājana.
Ring bhuktinya tikāṣṭabhāga têkaping purusa kêlarikāstabhā ganên.
Yan ring sanggama sang mahāpuruṣa kāṣṭaguna têkaping wadhūjana.
Ring stri tan kahanan warêg purusa ling drupada-parama-putri kāngucap.

17.       Adapun kepandaian bicara dan kebijaksanaan wanita delapan kali diatasi oleh laki-laki yang baik. Dalam hal makan wanita harus mendapat seperdelapan dari laki-laki, sebab kekuatannya hanya seperdelapan kekuatan lelaki. Akan tetapi tentang hal sahwat, kekuatan lelaki hanya seperdelapan wanita. “Wanita tiada puasnya pada lelaki”, demikian kata Dewi Drupadi.

18.    Ring wwang haywa manūt i buddhinikanang parajana matêmah wināça ya.
Yan stri buddhi tinūtakên pati têmahnya hinirang-iranging parampara.
Yapwan sātmaka buddhi tusta têmahanya mangangên-angêneka pūrwaka.
Byaktā manggihakên wiçeṣa kita yan lumêkasakêna buddhining guru.

18.  Jangan sekali-kali menurut pikiran sembarang orang, agar jangan binasa.
Jika kita menurut pikiran wanita, kita akan menemui ajal kita, dan akan diperolok-olok orang buat selama-lamanya.
Jika kita menggunakan pikiran sendiri sebelum berbuat apa-apa, akan merasa senang.
Adapun yang tentu akan baik akibatnya ialah jika kita menurut pikiran guru.

19.    Lwirning mandadi mādaning jana surūpa dhana kula-kulina yowana.
Lāwan tang sura len kaçūran agawe wêrêh i manahikāng sarāt kabeh.
Yan wwantên sira sang dhanecwara surūpa guṇa dhana kulina yowana.
Yan tan māda maharddhikeka pangaranya sira putusi sang pinanḍita.
19.  Yang bisa membikin mabuk, ialah kindahan, harta-benda, darah bangsawan dan umur muda.
Juga minuman keras dan keberanian bisa membikin mabuk hati manusia.
Jika ada orang kaya, indah rupanya, pandai, banyak harta bendanya, berdarah bangsawan lagi muda umurnya, dan karena semua itu ia tidak mabuk, ia adalah orang yang utama, bijaksana tak ada bandingnya.

20.    Tingkahning sutaçāsaneka kadi rāja-tanaya ri sêdêng limang tahun.
Sapta ng warṣa wara hulun sapuluhing tahun ika wuruken ring akṣara.
Yapwan ṣoḍaçawarṣa tulya wara mitra tinaha-taha denta miḍana.
Yan wus putra suputra tinghalana solahika wurukên ing nayenggita.

20.  Anak yang sedang berumur lima tahun, hendaknya diperlakukan seperti anak raja.
Jika sudah berumur tujuh tahun, dilatih supaya suka menurut. Jika sudah sepuluh tahun, dipelajari membaca. Jika sudah enam belas tahun diperlakukan sebagai sahabat; kalau kita mau menunjukkan kesalahannya, harus dengan hati-hati sekali.
Jika ia sendiri sudah beranak, diamat-amati saja tingkahnya; kalau hendak memberi pelajaran kepadanya, cukup dengan gerak dan alamat.

21.    Haywānglālana putra sang sujana dosa têmahika wimarga tan wurung.
Akweh sang sujanātilar swa-tanayanya pisaningu tikang waranggana.
Yapwan dikṣita tāḍanenulahakên têmahan ika suçila çāstrawān.
Nityenarcana ring wadhūjana sirang wara sujana lulut mangastuti.

21.  Jangan memanjakan anak; anak yang dimanjakan akan jadi jahat dan pasti ia akan menyimpang dari jalan yang betul.
Bukanlah banyak orang bijaksana yang meninggarlkan anaknya (perlu bertapa), apalagi istrinya!.
Jika kita dapat menggunakan peraturan ketertiban dan hukuman dengan saksama maka anak itu akan menjadi baik perangainya lagi berpengetahuan.
Anak yang semacam itu akan dihormati oleh wanita dan disayangi serta dihargai oleh orang-orang baik.
22.    Haywaweh guṇa çakti ring kujana bhangga, sujana juga yogya sanmatān.
Ton hyang bahni hinungsining wêsi hinogha tamunika winor sinanmata.

22.  Jangan diajarkan pengetahuan atau kesaktian kepada penjahat. Ajarkan itu kepada orang-orang yang baik.
Lihatlah api, jika bersentuh dengan besi, amka besi itu lalu menjadi pijar, karena bersatu dengan api.
Jika besi sudah merah seperti api sendiri, panasnya akan melebihi api besar.
Akhirnya besi ditimpa hingga patah, dan ini berarti datangnya kesusahan dan kesengsaraan.

23.    Wrêkṣā candana tulya sang sujana, sarpa mamilêting i sor mangāçraya.
       Ring pāng wānara, munggu hing cikara paksi, kusumanika bhrêngga mangrubung.
Yan pinrang winadung sugandha pamalêsnika mêlêk ing irung nirāntara.
Mangkā tingkahi sang mahāmuni maropahita satata citta nirmala.

23.  Orang yang baik hatinya sama dengan pohon cendana; ular mencari perlindungan padanya dengan melingkari kakinya.
Cabang-cabangnya ditempati kera, puncaknya didatangi burung, dan bunganya dirubung kumbang.
Jika kayunya diparang, maka sebagai balasan ia memberi bau yang sedap buat hidung, terus-menerus tiada hentinya.
Begitunya pula laku orang keramat, ia selaku berikhtiar guna keselamatan orang lain dengan hati yang selalu bersih.

24.    Yan lajjerang ikāng wadhū ganita wecya kajaliranikatemah hilang.
Nirlajjerang ikāng wadhūttama têmahnya mari hinaranan warangganā.
Nissantoṣa sirang pinaṇḍita hilang, têmahanika pinucca ring sarāt.
Yan santoṣa sirang nareçwara hilang jajahanira pinet mareng musuh.

24.     Jika perempuan jalang jadi merasa malu, tentu akan berkurang jumlahnya, dan laku jinah akhirnya pun akan lenyap.
Akan tetapi jika wanita utama tidak tahu akan malu, tidak lagi ia disebut wanita utama.
Akan tetapi jika wanita utama tidak tahu akan malu, tidak lagi ia disebut wanita utama.
Jika pendeta tidak mempunyai kesabaran lagi, ia akan dipandang rendah oleh dunia.
Akan tetapi jika raja bersifat sabar dan rela, daerah kerajaannya akan habis dirampas musuh.

Sargah V
K u s u m a w i c i t r a.
ooo/o- -/ooo/o-o//

1.    Taki-takining sewaka guna widya.
Smara – wiṣaya rwang puluh ing ayusya.
Têngah i tuwuh san-wacana gêgön-ta.
Patilaring atmeng tanu pagurokên.

1.      Seorang pelajar wajib menuntut pengetahuan dan keutamaan.
Jika sudah berumur dua puluh tahun orang harus kawin.
Jika sudah setengah tua, berpeganglah pada ucapan yang baik.
Hanya tentang lepasnya nyawa kita mesti berguru.

2.    Dhana phalaning mona tan angucap wwang.
Ikang agalak ring waca nêmu duhka.
Ikang umênêng lyab dhana ya matumpuk.
Damar uga himpêrnikang açabda.

2.    Harta adalah buah dari pada berdiam diri, tidak bercakap-cakap.
Barang siapa yang terlampau hebat cakapnya, akan berduka-cita.
Sifat yang pendiam, akan mendapat harta-benda bertimbun-timbun.
Orang yang tidak suka bercakap-cakap adalah sebagai pelita.

3.    Waṣita nimittanta manêmu laksmi.
Waṣita nimittanta pati kapangguh.
Waṣita nimittanta manêmu duhka.
Waṣita nimittanta manêmu mitra.

3.      Oleh perkataan engkau akan mendapat bahagia.
Oleh perkataan engkau akan mendapat kesusahan.
Oleh perkataan engkau akan mendapat kesusahan.
Oleh perkataan engkau akan mendapat sahabat.

4.    Masêpi tikang waktra tan amucang wwang.
Masêpi tikang wecma tan ana putra.
Masepi tikang deca tan ana mukya.
Sêpinikanang try āpupul ing anartha.

4.    Sepi mulut yang tiada memakan sirih.
Serba sepi rumah yang tiada kanak-kanaknya.
Serba sepi desa yang tidak ada kepalanya.
Tiga “kesepian” itu dijadikan satu terdapat pada orang yang tiada beruang.

5.    Lwiring awalā tinggalakêna denta.
Krêpana daridreka rêsêb awaknya.
Swaranika māwor drawa kamadhatri.
Agalak açabdāghrêṇa ya mapunggung.

5.Orang perempuan yang tidak layak diperistrikan ialah : yang miskin, yang berbau badannya, yang parau suaranya, mengeluarkan darha putih, tidak ada ucapannya, tidak berperasaan dan bodoh.

6.    Lwiring awalā yogya pinaka patni.
Wara-guna rūpādhika kula dhāni.
Mapes ikang ambêk ghrêṇa ya suçilā.
Kadi panedengning kusumawicitra.

6.Yang pantas diambil jadi istri ialah orang perempuan tinggi budinya, elok rupanya, keturunan orang baik-baik, lemah lembut hatinya, halus perasaannya, baik perangainya seperti kusuma wicitra yang sedang kembang.

______________________
Sargah VI
A ç w a l a l i t a
ooo/o-o/-oo/o-o/-oo/o-o/-oo/oo//

1.    Sira sang aweh sudāna ri sirang dhanādhipa pasungnya niṣphala tika.
Ikang uwus warêg sungana bhojanātiçaya nisphalanya marika.
Kadi hudan iang samudra papaḍanya nisphala hilang banūnya mapahit.
Ikang upakāra katriṇi taman prayoga paḍa niṣphalāywa tuladên.

1.    Barang siapa memberi sedekah kepada orang kaya, sedekahnya itu tidak akan berguna sedikitpun jua.
Memberi makan kepada orang yang kenyang itu tidak akan ada faedahnya.
Begitu juga halnya dengan air hujan yang jatuh di laut, karena akan hilang belaka menjadi asin.
Ketika macam pemberian ini tidak berguna, jangan ditiru.

2.        Tan ana sudharma manglêwihane kasatyan usirên têkap parajana.
Tan ana kawah mahānglewihanerikang mresa tilarkenekang alênok.
Hyang anala sūrya candra yama bāyu satya sira sakṣyaning bhuwana.
Mara ninamaskara hyang içanekanang bhuwana matya satya wacana.

2.      Tidak ada kesanggupan yang lebih baik dari pada cinta kepada kebenaran; wajiblah orang berusaha menepati kebenaran itu.
Tidak ada kawah yang lebih mengerikan dari pada kawah tempat menghukum pembohong; dari itu jangan bohong.
Betara Agni, Surya, Candra, Yama dan Bayu menjadi saksi tiga jagat, agar Pangeran tetap disembah oleh seluruh dunia dengan menepati kebenaran, biarpun sampai mendatangkan ajal.

3.    Mrêṣa kita ring triyak daçani warṣa pāpa linakonta kājaring aji.
Sama-sama mānuṣeka çata warsa durgati bhinukti yan mrêsa kita.
Yadi kita mithya ring widhi sahasra warṣa lawasing kapātaka kita.
Guru lininok-linok tan ana hinangning tahun ananta-pāpa katêmu.

3.  Jika engkau berbohong kepada binatang, engkau akan mendapat hukuman sepuluh tahun lamanya; begitulah bunyi buku pelajaran.
Jika berbohong kepada sesama manusia, akan disiksa seratus tahun lamanya di neraka.
Jika engkau membohongi Yang Mahakuasa, akan mendapat hukuman seribu tahun.
Jika engkau berbohong kepada guru, siksaan bagimu akan tiada hentinya.

4.    Lima wilanging mreseka gawayen taman pamuhareka papa wangunen.
Ri sedeng angutasawathawa wiwaha-kala ri karaksaning wijuga.
Athawa muwah karaksani hurip nanarma masiwo-siwo mresa kita.
Lyana saka ring limeka kawaweng kawah kita tekapning acwalalita.

4.      Ada lima macam kebohongan yang dapat dilakukan dengan tidak ada hukumannya; di waktu sedang berpesta, waktu pertemuan pengantin (waktu pengantin lelaki dan perempuan pertama kali bertemu), guna menjaga harta-benda, guna melindungi nyawa dan di waktu bersenda-gurau.
Di luar kelima macam ini, engkau akan dibawa ke kawah (neraka).

__________________________

Sargah VII
B h r a m a r a w i l a s i t a
---/-oo/ooo/oo

1.    Hulwanta ng supta juga hilingakên.
Ngwang mājar lingning aji pituhunên.
Yan ring pūrwāyuṣanira madawa.
Yapwan ring uttara dhana katêmu.

1.      Perhatikan tempat letak kepalamu waktu tidur beginilah pelajaran dari buku-buku : Jika letak kepalamu di timur, akan panjang umurmu, Jika di utara, engkau akan mendapat kekayaan.

2.    Paçcāt kulwan hulu, patining asih.
Mitrantelik ta ya karaṇanika.
Yapwan ring dakṣiṇa pati maparêk.
Mangde çoka bhramarawilasita.

2.      Jika letak kepala di barat, akan mati rasa cinta padamu; engkau akan dibenci sahabat-sahabatmu. Jika membujur keselatan, akan pendek umurmu, menyebabkan rasa dukacita.

_________________________
Sargah VIII
R a g a k u s u m a
---/oo-/o-o/oo-/ooo/ooo/-o-/oo//

1.    Tikṣṇa hyang rawi ring prabhata magawe ksayani tanu halanya manglare.
Yan sore sira manda-teja hatur āmrête pan raming angga durbala.
Dhumojjwālaning anggesêng cawa mareng awak anurudaken kayowanan.
Prāyaçcitta mayajna homa wangunên pangilanganira pāpa kaçmala.

1.    Cahaya matahari pada waktu pagi-pagi merusakkan badan; akibatnya tidak baik, karena menimbulkan penyakit.
Pada waktu sore cahaya matahari yang tiada begitu panas lagi itu adalah seperti air penghidupan yang menyiram badan yang sudah kehabisan kekuatan.
Jika panas nyala api pembakaran mayat mengenai tubuh, maka ia akan mengurangkan tenaga kembang tubuh itu.
Maka sebaiknya adakanlah sesaji untuk menghilangkan kehinaan dan kekotoran.

2.    Sakṣāt dagdha gêsêng tikang wadana yan kita tan anginangerikāng sabhā.
Sakṣāt dagdha gêsêng tikang muka yadin prihawak anginangerikang sabhā.
Sakṣāt dagdha gêsêng tikang wwang anwan i wayahnya dumadak ika hina kāsyasih.
Sakṣāt dagdha gêsêng tikang huwus jada pikun dumadak anêmu bhāgya wiryawan.

2.      Seperti terbakar dan hangus mukamu, jika dalam perkumpulan engkau tidak makan sirih.
Seperti terbakar dan hangus mukamu, jika engkau makan sirih sendiri saja dalam perkumpulan itu.
Seperti terbakar dan hangus orang yang sudah tua renta, lalu mendapat keuntungan dan kemuliaan.

3.    Ring rāt pitrê ngaranya pānca-widha sang matulung urip i kālaning bhaya.
Mwang sang nitya maweh bhinojana taman walês i sahananing huripnira.
Lawan sang pangupādhyayān bapa ngaranya sira sang anangaskare kita.
Tan waktan sang amêtwakên ri kita panca-widha bapa ngaranya kawruhi.

3.      Di dunia ini yang disebut Bapak ada lima, yaitu : orang yang menolong jiwamu waktu kamu dalam bahaya; orang yang memberi makan selama kamu hidup, dengan tiada menerima balasan apa-apa; orang yang mengajar kamu; orang yang mensucikan dirimu; dan tentu saja; orang yang menyebabkan kamu lahir; ingat-ingatlah itu semua.
4.    Artha stri magawe wirodhanira sang sujana tuwi manahnira geleh.
Tan manggatika kaciwambekira ring rwa karananing akol pada buteng.
Sihning mitra kadang suputra bapa len guru hilang atemah manah geleh.
Anghing sang wiku nisparigraha, wadhujana dhana kadi losta tanpa don.

4.    Harta-benda dan wanita itu sering menyebabkan perselisihan antara orang-orang baik; hati menjadi jahat karenanya.
Orang hendak mengecap kenikmatan dari keduanya dengan tiada batasnya, sebab itu orang berkelahi mati-matian memperebutkannya.
Cinta kepada sahabat, sanak-saudara, anak, bapak dan guru, hilang; hati orang menjadi busuk karenanya.
Hanya sang pendeta yang terhindar dari penyakit itu. Bagi pendeta harta-benda dan wanita itu hanya sebagai segumpal tanah yang tidak berharga.

5.    Wwang murkātika duṣṭa hinganing umahnya angalêm ing awaknya ngastuti.
Yan sang pārthiwa hinganing swa-pura ngarcana wara guna wirya wikrama.
Yapwan sang prabhu ring swa-pora pada ngastawa sa-lêbani bhumi maṇḍala.
Sang yogiçwara sarwa bhūmi pada ngarcana ri sira mananya sādara.

5.      Orang bodoh dan jahat, hanya mendapat penghormatan dan pujian di dalam rumahnya sendiri.
Pembesar negeri disebut ternama, cakap, berani dan berkuasa, hanya dalam daerah yang dibawah perintahnya.
Raja dipuji hanya di dalam lingkungan negerinya. Akan tetapi orang suci dihormati dan dipandang tinggi dimana-mana.
6.    Tan mitran tikanang durātmaka, sirang sujana jūga minitra sewakan.
Tan lupteng yaça dharma punya gawayên rahina wêngi taman hêlên-hêlên.
Ewêhning pati tan kênenaku, ng uripta suka wibhawa nora sacwata.
Yatna sewaka ring mahāmuni sipat siku-siku patitis tanakêna.

6.      Jangan bersahabat dengan orang-orang jahat, bersahabat dan bergaullah dengan orang-orang baik saja.
Jangan abaikan pekerjaan baik, kerjakanlah keutamaan dan berilah derma siang- malam; jangan sekali-kali hal itu kau pertangguhkan.
Yang mengesalkan kita tentang hal kematian ialah, karena kita tidak tahu kapan datangnya. Hidupmu bisa penuh dengan kesenangan dan kekayaan, tetapi hidup itu tidak kekal.
Oleh karena itu bergurulah dengan rajin kepada pendeta yang utama. Tanyakanlah jalan mana yang baik, mana yang tidak, supaya dapat mencapai tempat tujuanmu.
_____________________
Sargah IX
S m a r a d a h a n a
oo-/o-o/oo-/ooo/ooo/-o-/oo//

1.    Kadi sang hyang indra sang amukti suka wibhawa bhoga wiryawān.
Sira sang wiweka guṇamanta paḍa-paḍa lawan hyang içwara.
Atiye wanātuha sudharma padanira bhaṭāra keçawa.
Ikanang wimūdha paçu tulya manahika mabhoga sanggama.

1.      Orang yang hidupnya mewah, berkuasa, kaya lagi dhormati orang, sama dengan Betara Indera.
Orang yang sangat berhati-hati dan sangat pandai, sama dengan Betara Iswara.
Orang muda yang sikapnya sebagai orang tua dan saleh hatinya, sama dengan Betara Wisnu.
Orang bodoh sama dengan binatang, yang dipikirkan hanya makan dan sanggama.

2.    Kramaning dadi wwang ana ring bhuwana pahutanganta ring prajā.
Ri sirang munindra nguniweh sang atithi gamaneka sambaraman.
Athawā muwah swa-pita rahyang āmara rêna yogya kingkingên.
Panahurta ring pitara potraka luputakêning yamālaya.

2.      Manusia di atas dunia ini mempunyai kewajiban terhadap sesamanya.
Orang yang suci, apalagi tamu, wajib diperlakukan dengan hormat.
Terlebih-lebih kewajiban kita terhadap orang tua, orang-orang suci dan dewa-dewa, harus selalu diingat.
Sebagai anak kita berkewajiban melepaskan nenek-moyang kita dari tempat kediaman Betara Yama.

3.    Kretu panca yajna gawayenta panahura hutangta ring widhi.
Sahuren n upadhyaya samasta hutang ira ri sang resicwara.
Wara gorawe sira sang abhyagata taman ayogya sambhraman.
Iti casaneng dumadi tan pale-paleha ri dharma sang wiku.

3.      Lima macam kurban harus diberikan untuk menebus dosa terhadap Yang Maha Kuasa.
Dosa kepada orang-orang suci harus ditebus dengan “upadhyaya”*).
Kata-kata hormat harus digunakan kepada tamu yang tiada harus dijamu.

4.    Yaca kirti karma kena denta tan elem-elemeka cighranen.
Gawajen tikang talaga tunggal amada magawe sumur satus.
Magawe ‘ki talaga satus wilang ika pada pinra sakrama.
Mapadeki labhaning aputra sawiji gunamanta sadhana.

4.      Jasa dan nama baik harus dituntut dengan cepat; jangan sampai dipertangguhkan.
Jasa orang yang membikin sebuah telaga sama dengan membikin seratus buah sumur.
Jasa orang yang membikin seratus telaga sama dengan ............ (pinra sakrama).
Ini sama dengan keuntungan seseorang yang mempunyai putera yang baik budinya sebagai alat untuk mencapai surga.
*)Upadhyaya, artinya : guru, disini artinya : sebangsa sarat buat jual-beli (keterangan Purbatjaraka).
 ____________________________
Sargah X
P r a w i r a l a l i t a
-oo/-o-/ooo/-o-/ooo/o//

1.    Lwirnikang sinêmbahaken ing prajā t-ingêt-ingêt,
Arthaka len ikang wara wadhū sudharma linewih,
Ring swami janggut inganira yan praṇammya siniwi.
Sang ratu tungtunging ghraṇa namaskaranta marêka.

1.      Ingatlah akan siapa yang wajib dihormati :
Orang kaya, perempuan yang ternama dan baik budinya harus dihormati.
Kepada suami orang menyembah sampai tangan menyentuh pada dagu.
Sembah kepada raja dialkukan sampai tangan menyentuh pucuk hidung.

2.    Pitrê ri madhyaning halis inêmbah aywa malupa,
Lalata ring pangajyanira çāsananta marêka,
Mūrdha ri sang gurunta pasangaskaran kramanika.
Panca welang nikang praṇama çasaneng widhi tutên.

2.      Sembah kepada nenek-moyang : sampai kedahi, antara kening. Sembah kepada guru yang membuka pikiranmu : sampai ke kepala. Ketahuilah ilmu sembah yang diwajibkan itu; kerjakanlah dengan tertib.

3.    Bhrêtya pariksa pūrwaka sinorakên tinitihan,
Bhakti tumungkulāmra pinariksa ring dhana luput,
Stri pamariksa tan kêna tinogning aprang atahên.
Yeka ngaranya bhrêtya saphala prawira lalita.

3.      Bujang harus diuji secara begini : dihinakan dan diberi pekerjaan yang berat.
Jika ia tetap setia dan hormat, ............. maka kesetiaannya itu harus dicobai dengan urusan uang.
Jika tidak guncang hatinya, cobalah dengan perempuan.
Jika masih tahan, cobalah majukan ia ke medan perang.
Jika kelihatan keberaniannya, maka sesungguhnyalah ia itu seorang bujang yang berguna lagi perwira.
________________________
Sargah XI
Cardula Wikridila
---/oo-/o-o/oo-/--o/--/o//

1.    Ring bhogeka gunanya kasta-guna dening pista mangde keral.
Kralning pista ya kastabhaga tekaping pehan tahap nityaca.
Ring pehan ya tikastabhaga tekaping sarpis sada bhaksana.
Kralning sarpis inastabhaga tekaping mangsottama ng uttama.

1.      Kekuatan makanan biasa hanya seperdelapan kekuatan tepung.
Kekuatan tepung hanya seperdelapan kekuatan air susu, jika kita terus-menerus meminumnya.
Kekuatan air susu hanya seperdelapan sarpis (semacam mentega, dibikin dari air susu kerbau) jika kita terus-menerus menggunakannya.
Kekuatan sarpis hanya seperdelapan khasiat daging itulah makanan yang terbaik.
_____________________________
Sargah XII
S m a r a d h a h a n a

1.    Paḍaning ku-putra taru çuṣka tumuwuh i ri madhyaning wana.
Maghasagêrit matêmah agni sahana-hananing halas gêsêng.
Ikanang su-putra taru candana tumuwuh i ring wanāntara.
Plawagoragā mrêga kaga bhramara mara riyā padaniwi.

1.      Anak yang jahat sama dengan pohon kering di tengah hutan.
Karena pergeseran dan pergesekan, keluar apinya, lalu membakar seluruh hutan.
Akan tetapi anak yang baik sama dengan pohon cendana yang tumbuh di dalam lingkungan hutan.
Kera, ular, hewan berkaki empat, burung dan kumbang datang mengerubungnya.


_________________________
Sargah XIII
C a r d u l a W i k r i d i t a
---/oo-o-o/oo-/--o/--o/o//

1.    Wwang tan wring çruti rūpa lingga mangucap çāstreng sabhā manḍala.
Himpêr wwang manikêp matangga magalak ngkāneng alas durgama.
Tambangnyeki bêsarrikā gagangikang tunjung talinyāmikut.
Durān sambhawa teki yan kawênangāngde hasyaning wwang mihat.

1.    Orang yang tidak mengenal adat lembaga, jika hadir dalam rapat yang membicarakan ajaran-ajaran, sama saja dengan sebuah tugu. Ia dapat disamakan dengan orang yang hendak menangkap gajah liar dalam hutan lebat, hanya dengan memakai tali sebesar gagang tunjung untuk mengikatnya; mustahil usahanya itu akan berhasil; malahan ia akan ditertawakan orang yang melihatnya.

2.    Wwanten durgama wiṣṭining bhuwana din tan prayatneriya.
Ring go yan malungid sungunya magalak, ring wwang maweng sanjata.
Wwang tang rājakulān mawāni gulungeng cardūlawikridita.
Têkwan lwah madalêm asantêr amulêk, stri rakṣakān bhiṣana.

2.    Di dunia ini ada bahaya-bahaya besar yang harus kita hadapi dengan hati-hati sekali, yaitu : banteng yang bertanduk panjang lagi runcing yang sedang mengamuk; orang yang membawa senjata; anggota keluarga raja yang berani bertanding dengan sardulawikridita (singa buas); sungai dalam yang deras arusnya lagi banyak pusaran airnya; dan lagi wanita.
Awaslah, semua itu berbahaya.

3.    Sang bwat sewaka ring wwang uttama-jana mwang sang wiçeṣeng jagat.
Kadyanggāni malintanging tasik iwêh mombak magöng bhiṣaṇa.
Sāksāt wwang dumilat ri landêpi têwêk, sarpenaras kādbhuta.
Himpêr wwang mamêkul çariranikanang çardūlawikriḍita.


3.    Orang yang mengabdi pada seseorang ternama atau mengabdi pada seorang raja sama dengan berlayar di laut yang bergelombang besar, penuh mara bahaya. Sama juga ia dengan orang yang menjilat mata keris, atau mencium ular berbisa, atau memeluk singa buas.

4.    Yang ring deça taman haneki sira ng angdon sanja munggweriya.
Tan wwantên kula wandhu warga nguniweh tang mitra tapwan hana.
Sang wijneng aji tan haneriya tuhun tistis tan iṣṭālaya.
Tan yogyāmbahên ing sarāt, jagat ikāngde sangçayeng wwang mara.

4.      Jika suatu daerah tidak pernah dikunjungi atau didiami orang, dan disitu tiada terdapat sanak-saudara, apalagi sahabat atau orang-orang suci, maka daerah yang sepi dan tidak menarik hati orang untuk mengunjunginya itu tidak baik diinjak manusia. Tempat itu terlalu berbahaya bagi orang yang mengunjunginya.

5.    Ring wadhwādhika ring swawarga yan anūt karmeng ulah sang tuhan.
Yogyān kawruhaneki kāsihana de swāminya tan giṇḍala.
Mangkā mitra sêdêng manêmwa lara yogyāninditān kawruhi.
Lawan stri suruding dhana nda huningan de sang kakungnyawelas.

5.      Jika pegawai yang terkemuka dan termasuk sanak-keluarga sendiri tidak menyalahi kebiasaan dan kelakuan tuannya, patutlah ia dihargai dan disayangi, oleh tuannya; hendaknya jangan sampai pegawai itu dilepas.
Begitu juga kita harus menghormati dan memperhatikan sahabat yang sedang menderita kesengsaraan.
Begitu pula halnya dengan bini (yang tetap setia), di waktu si suami kehilangan kekayaan; suaminya itu harus menunjukkan perhatian dan rasa kasihan kepadanya.

6.    Nāhan hetuni sang widagdha puruṣāngambil ri kanyottama.
Yadyan sora ri rūpa yan gunawati çuddha ng kulanyobhayān.
Mwang stri sor guṇa, rūpa dibya manulus pantês wruheng sasmita.
Tan hopên sira sang su-rūpa guṇawān mwang kanya janmottama.

6.    Selayaknyalah lelaki yang bijak memilih wanita utama. Biarpun seorang wanita kurang elok rupanya, asal ia cakap dan berasal, patut dipilih juga.
begitu juga halnya dengan wanita yang kurang kepandaiannya akan tetapi indah parasnya dan mengerti akan kehendak lelaki.
Dengan sendirinya tidak menjadi soal : perempuan yang cantik, berpengetahuan lagi pula keturunan orang baik-baik.

7.    Mangkā tāmrêta sangka ring wiṣa ya towin yogya rakwālapên.
Mwang tang rukmi sakeng awidya tuwi tan milwālayanyagêlêh.
Ring çāstrādi sakeng açuddha-kula towin yogya rakwālapên.
Stri ratnān mêtu ring wwang alpajananā yogyālapên çobhita.

7.    Layak kita mengambil madu dari dalam racun, atau emas dari orang bodoh, sebab barang itu tidak jelek karena tempatnya.
Juga ajaran yang baik harus kita ambil, sekalipun dari orang yang rendah asalnya.
Wanita indah jelita, biarpun asalnya dari orang biasa, patut juga diambil; wanita itu bukan tak suci.

8.    Ring stri yan pinakottamā dwiguna ring bhuktinya sangkeng pumān.
Lāwan buddhinikā caturguṇa mapês jatinya tan karkaça.
Sangkeng sāhasa ṣaḍgunānggêhika tan krūra ng manah mardawa.
Yan ring sanggama kāṣṭabhāga sira sang swāminya kokteng aji.

8.      Wanita yang dianggap utama ialah yang makannya seperdua makan orang lelaki, kehalusan budinya empat kali budi priya*), lagaknya hanya seperenam priya, jadi tidak kasar, melainkan lemah-lembut; adapun tentang sanggama melebihi delapan kali priya. Begitulah bunyi ajaran.

9.    Ring wwang wastu ing iweh hinuttama hane dehanya nityeneneb.
Sangkeng lobhanikangalap guna muwah ring harsa tan kagraha.
Yekangde hilanging sakawruhika ring purwatemah wigraha.
Nda tan kagraha rakwa teki wekasan cirnabalik nirguna.


9.    Pangkal kesulitan yang terbesar bagi manusia tersembunyi dalam dirinya sendiri. Nafsu loba menyebabkan orang tak dapat mencapai kebaikan yang dicita-citakannya. Itu pula yang menyebabkan semua pengetahuan yang dikumpulkan sejak lama jadi hilang dan akhirnya habis sama sekali.
Karena tidak bisa mencapai cita-cita tadi, budi yang baik pun berbalik menjadi keburukan.

10.    Wwang mūrkāmbek anêmwakên phala magöng sangkeng kaduṣṭakraman.
Siddhe sādhyanika nda tan kataman ing lajje dukāning para.
Tan tolih ri sadoṣa len kaluṣa tan ketung wimohāngliput.
Bheda mwang muni-pakṣa rakwa satatāngdohi ry ulah mangkana.

10.     Orang tamak merasa mendapat untung besar dari pada perbuatannya yang jahat.
Jika tercapai tujuannya, ia tidak sekali-kali merasa malu melihat kesengsaraan orang lain. Ia tidak memperdulikan dosa atau ketidaksucian, sebab hatinya sudah tertutup rapat.
Lain sekali sikap orang suci; mereka itu selalu menjauhi perbuatan jahat.

11.    Ring wwang çakti mabhoga ṣaḍ-rasa lêwih tān campur ing bhakṣaṇa
Çakteng maithuna tan saheng wara wini manggêh surūpahalêp.
Lāwan yan sêdênging dhanecwara wibhuh nang dana nityolahên.
Yekā kājar i purwakarma phalaning sthirāpagêh ring brata.

11.     Hendaklah orang yang berkuasa itu makan makanan yang suci yang berisi keenam rasa; hendaklah ia mengecap kenikmatan pergaulan dan selalu dilayani isteri yang patut baginya serta indah rupanya. Karena kekayaannya menjadilah ia berkuasa, maka hendaklah selalu memberi sedekah dan berbuat kebajikan. Itu semua, menurut ajaran karma, adalah buah dari pada laku yang teguh jujur (dalam kehidupan yang sudah-sudah).

__________________________
Sargah XIV
K u s u m a w i c i t r a
ooo/o--/ooo/o-o//

1.    Ika hulahên ring çiçu ya ta sikṣān
Pagêha ri kābhyāsaning aji tan len.
Apan ikanang yowana wiṣayābwat.
Ya tika sêḍêngning tuha muni wrêtti.

1.    Yang harus kita perbuat kepada anak-anak ialah melatihnya dalam hal menuntut pengetahuan, lain tidak. Sebab nafsu anak-anak itu memang susah ditahan-tahan. Hal ini berubah, jika orang menjadi lebih tua dan tulus hidupnya. *) priya = lelaki.

2.    Kunang i ḍatêngnya ng mrêta têpêt ambêk.
Atutura ring yoga tayaning ātma.
Taki-taki tosön pakêkêsa sang wruh.
Wêkasanikāng tan hana juga toson.

2.      Jika maut sudah mendatangi, kita harus berhati teguh. Ingatlah di dalam tafakur tentang ketiadaan jiwa. Hal itu hendaklah difahamkan dengan petunjuk dari orang yang mengetahui. Kita wajib mengerti, apa sebenarnya mati itu.

3.    Satata musuhing mangarêki widya.
ṣaḍ ika wilangnyengêtakên denta.
Ulahing alêswa malanika māgöng.
Apituwi sang wyāsana ya ri duṣṭa.

3.    Musuh orang menuntut ilmu itu ada enam macam banyaknya; camkanlah : kelalaian; ini adalah cacat yang besar. Kebiasaan melakukan hal-hal yang buruk.

4.    Nguni-nguni yan wwang gêring atirukṣa.
Pituwi sêdêng rāga taruṇa manwam.
Kimuta yadin wwang satata daridra.
Lawang ing ulah dyah ta saha nitādi.
4.      Penyakit atau kelemahan badan;
Buat orang muda : gila asmara;
Kemiskinan yang terus-menerus;
Berzinah dan berjudi, dll.

5.    Kuang ika yan wwang mana ya kênewêh.
Manahika pakṣa druhaka sadarpa.
Taman agawe çobhita ring awaknya.
Kasih-arêpi lwir kusumawicitra.

5.      Jika orang yang sembrono terlibat dalam kesusahan, timbullah nafsunya yang buruk dan iapun menjadi bertambah sembrono.
Yang dijalankan bukannya yang memberi manfaat kepada badannya yang mestinya harus dicintainya sepertiu bunga yang indah warnanya itu.

6.    Pangawasaning ṣaḍ-ripu ya ta mangde.
Pamurung i çāstrāgama yan apingging.
Ingêt-ingêtên rehnya ya ta gêgönta.
Apuwara çirṇā hilanganikang twas.

6.    Kekuatan keenam musuh*) itu apabila kurang diindahkan, menjadikan orang mengabaikan peraturan tata-hukum. Dari itu perhatikanlah sifatnya serta kekanglah teguh-teguh, agar jangan sampai menghilangkan pikiran yang sehat.

7.    Catur angilang cakti ta yan awak tan raray,
I sêdêngning mangaji tan erang.
Nara kasih-arṣa mri (h) rebut i bhukti.
Lawan ing ulah dyah ta saha nitādi.

7.      Ada empat hal yang meniadakan kekuatan (pengaruh) :
1.      Badan yang sudah tidak muda lagi;
2.      Jika orang di waktu belajar tidak mempunyai rasa malu;
3.      Jika orang di dalam kemiskinan berkelahi berebut makanan;
4.      Jika orang suka sekali bergaul dengan perempuan dan suka berjudi
8.    Nara mapacārārêbut apapakṣan.
Alah-amênang tan rinasan irangnya.
Sadulu-dulurnyātiçaya paḍākral.
Huwus ika rehnyeti kajar ing çastra.

8.    Rang-orang yang jelek wataknya suka bertengkar dan selalu berselisih.
Biarpun menang atau kalah, mereka tidak memikirkan akan keaiban pekerti mereka.
Bergaul dengan siapapun juga mereka itu berkelahi.
Itu memang sudah sifatnya, demikianlah tersebut dalam buku ajaran.
_________________________
Sargah XV
W a s a n t a t i l a k a
--o/-oo/o-o/o-o/-o//

1.    Lwirning purohita wiçesa ri sang narendra.
Sang wruh ri çāstra putusing paramādhi-kāwi.
Ring widya-sāra sarasāhuwusan kagêgwan.
Sakteng çiwārcana sadāgama tan kaluptan.

1.    Pendeta istana yang utama harus memenuhi syarat-syarat ini : ia harus tahu akan buku-buku ajaran, faham benar akan syair-syair yang indah lagi penting isinya, mengenal betul akan inti dan arti ilmu pengetahuan; ia harus menyembah Siwa dan menjalankan agama dengan patuh.
*) Keenam musuh itu ialah : keinginan, kemarahan, kegila-gilaan, kelobaan, kesombongan dan kemabokan.

2.    Mwang modi dikṣi wêdihanya tekes linakṣan.
Wijneng samādhi japa hūti ginöng sadarpa.
Mekṣawa ring naya karaksanirang narendra.
Manggêh purohitā tikā ta ngaranya ring rāt.

2.        Lagipula ia harus bertabiat periang dan sopan, ia harus memakai pakaian dan destar sepadan dengan pangkatnya. Ia harus dapat samadi (tafakur) dengan sempurna; ia harus dengan sungguh-sungguh mengucapkan mentera dan memimpin peralatan sasaji (kurban). Ia harus selalu dengan saksama menjaga keselamatan raja.
Pendeta istana yang semacam itulah dapat disebutkan pendeta istana yang sejati di atas dunia ini.

3.    Tingkahnikang prabhu sumiksa ri bhretya sanggya.
Sakwehnya kottama kamadhya lawan kaniṣṭa.
Yeka warah-warahaneka ya karma yukti.
Sangkeng kutāra gêlarên têkaping sumikṣa.

3.    Jika raja akan memberi pelajaran kepada segenap rakyatnya, yang utama, yang madya (tengah) dan yang nista, ia harus mendidik mereka berkelakuan baik dengan jalan membentangkan “Kutara”; dalam hal inilah ia harus mengajar rakyatnya.

4.    Nang wadwa tan kaparêking nagarāryakênta.
Wwang bwat maçabda lêmêhan mapi-tuwi langguk.
Nityeki yan pamêng-amêng manutindriyanya.
Buddhinya durjana katungka papā nicāra.

4.    Hamba raja yang tidak mencintai negerinya, harus disingkirkan. Begitu juga mereka yang banyak omong, tidak suka menurut atau sombong, yang selalu bersenang-senang dan melakukan kehendaknya sendiri. Demikianpun yang perangainya jahat, lancung, rendah budi dan tidak beradat.

5.    Krureka tan hana kasomyanika wuwusnya.
Tan hantuṣa ng kêdi-kêdik ya ‘ti-moha garwa
Tan bhakti matwang i ṭuhan titir sampe sênghit.
Yeku ng balācêmer ulahnya ya dohakênta.

5.      Begitu juga mereka yang buas, dan yang tiada kehalusan dalam kata-katanya, yang tidak mempunyai sifat penyanyang, yang angkuh dan serba kasar. Yang tidak hormat dan cinta kepada tuannya , yang suka menghina serta membikin sakit hati orang lain. Mereka itu adalah hamba yang kelakuannya buruk sekali; mereka harus dienyahkan.

6.    Mwang wadwa tinggalakêna pwa têkap narendra.
Kopa pragalbha tuwi tan hana mardawanya.
Nityeki lālana taman hana mātra denya.
Sakteng pirak kanaka ngiṣti dhana pwa tansah.

6.    Hamba lainnya yang harus dilepas raja, yaitu : mereka yang suka marah, dan terlampau berani serta tiada mengenal kehalusan; yang suka menuruti hawa nafsu dengan tiada batasnya. Dan yang terlalu suka kepada uang dan emas dan senantiasa menghasratkan kekayaan.

7.    Lawan malih wwang angupêt ri tuhanya nitya.
Dudwāti-mūrka kuhakānika göng sadarpa.
Çabdanya tan rahayu nityaca wākparusnya.
Tan yukti karyanêniradhipati ng swa-sena.

7.    Selanjutnya : mereka yang selalu mengumpat tuannya, yang serakah, bodoh, cerdik serta berlagak, yang perkatannya tidak baik dan menusuk hati. Hamba yang semacam itu tidak pantas diangkat menjadi pemimpin tentara.

8.    Lwirning narādhipatining bala ring swa-sena.
Pāt kwehnya rakwa huningan pwa rêngönta mangke.
Bwat krūna sāhasa, krêpāna sudhira malwat,
Len warṇasangkara kunang mamati tapaswi.

8.    Pemimpin tentara hendaknya mempunyai empat sifat ini : ganas (bertindak dengan keganasan), kikir, tidak mengindahkan adanya kas-kasta dan mempunyai hasrat membunuh orang yang bertapa.

9.    Ring bwat krêpāna ya kasora ring ardha kopa.
Ring warnasangkara lêhêng juga tang krêpāna.
Yapwan krêtaghana kalêhêng juga tang mānampuh.
Yekā gatinya pilihên têkaping sinewa.

9.    Pemimpin tentara yang ganas lebih baik daripada yang tidak mengindahkan perbedaan kasta. Adapun yang suka melanggar peraturan kasta itu lebih baik dari pada yang tidak tahu membalas budi. Raja harus dapat menentukan mana yang dipilih menjadi pemimpin tentara.

10.    Yan sājna sang prabhu pakaryanirang amatya.
Tri pwekanang phala kabhuktya anuteng swa-rāja.
Swargādi len ika dhanagama tang kapangguh.
Sangkeng kaçaktining amatya maweh kasiddhanan.
10.     Jika menteri kerajaan selalu menurut perintah raja, maka dia akan mendapat pahala tiga macam. Dengan mengikuti raja ia pertama-tama akan mencapai surga; lain dari pada itu kekayaan dan kenikmatan agama. Dalam kecakapan menteri itu terletak kesempurnaan hasil pekerjaan (raja).

11.    Pathyā tigolahên ikā mapatih wiçesa.
Lêngkp wruhing guna samāpta lawan kaçūran.
Dharmārthakāma kawênang ya kaniçcayeng twas.
Yan nirguṇeku tilarên pwa têkap narendra.

11.     Tiga macam yang pantas menjadi tabiat raja besar, yaitu : ia harus tahu mana-mana yang berguna, ia harus gagah berani dan mempunyai keyakinan dapat mencapai sesuatu yang halah, berguna dan layak. Apa yang tiada berguna harus ditinggalkan raja.

12.    Salwirnikang guṇa mijil saka ring munindra.
Ring doṣasanghya mêtu ring kuhakāti-mūrka.
Ring mūrka sewu kasêlan ya sujanma tunggal.
Yogyālapên tang ati-çuddha suçila tunggal.

12.  Segala yang berguna berasal dari orang yang suci. Segala yang buruk keluar dari siangkara-murka yang bodoh. Jika terdapat seorang orang yang baik diantara seribu orang-orang bodoh, hendaklah seorang yang baik dan suci itu dipisahkan.

Iti Nīti Çāstra /
Nīti Sāra Samapta


____________________________


Tidak ada komentar:

Posting Komentar