Minggu, 17 Februari 2013

GEGURITAN PUYUNG SUGIHKasurat olih:
Ida Pandita Sri Mpu Sampurna

Pengater lan pemahbah

Niki sang penyurat, sampun nagingin piteket indik kewajiban lan anggah ungguh daging hidup lan kehidupan sane asah asih asuh. Becik lan akeh pikenoh ipun rawuh saking pengugun ida dane, entegang ring rasa soang-soang. Duaning yen ten manut ring pikayunan utawi pengugune kirang pesurat puniki tanpa guna. Ri tatkala ida dane kengin uning sejangkep ipun, ngiring rauh ring Sang Guru agama sane sampun cumawis uning. Ring jagat Bali akeh kasengguh guru, rarisan ajaran semadi utawi trah mangkine meditasi  dados tincakapang ajaran puniki dados  dasar nincapang ratenging semadi. “Ampura ring nabe Empu Sampurna, boya titiang aja wira ring pepelajahan, wantah kengin titiang mangda sejagat Bali uning ring tatwek agama sane becik puniki, jagi kaggen nincapang Ajeg Bali” dumugi tan keni sodsod upadrawa, lamakane titiang nemunin kawon ring jagate.
Wantah suci manah titiang mangda semeton, alit-alit para sisia sami uning melajahang dewek, tur wenten penuntun ritatkala ngemargiang pekaryan, ngaruruh merta ring jagat sekala, sane becik, bertuah lan kalugrahan sarining amerta ring Hyang Kuasa. Dumugi jagat Bali lan Indonesia Rahajeng Stata “Gemah rimpah Loh Jinawi”.  Ring galahe puniki titiang nunas ampura, sampun janten pisan doh ring pengartian, tur menawi wenten salit saking aslin ipun, titiang nunas geng sinampura.
Malang, 17 Pebruari 2013
Saking titiang
Penyalin dados sastra latin
TTD
Geguritan Puyung Sugih
   
Pupuh Ginada
1       Tutur wawu kaunggahan ia anyar wawu kagurit ne kari becik kejadma roro, wawu nganten istri kakung, munggah ipun saking sangsara, mangguh becik dumadine katemukang.
2       Duke kuna tempal pisan, naring ida Sanghyang Widi, mengulurin idep momo, mangkin ipun wawu ngugu, indik ida Sanghyang darma kasungkemin, lintang unggul naring jagat.
3       Lanang istri nabdabang awak, slid sanja siang dalu, tingkah laku lintang ngasor, jadma ika naring kubu, panesayan nyane kocap, lintang spi, karang suwung kang inucap.
4       Naring tutur kaunggahang, mewasta ni Wayan Sugih, I Puyung ne lanang reko, kudang tiban sampun ipun, lawas nyane pebantenan, kancit mangkin, wawu ngidan kalih bulan.
5       Dane puyung lintang rna, ring rabine mangarbine, ne lanang mamunyi alon, nyai Wayan aja tuyuh, aget jani sinampura, ring Hyang Widi, pasuecanan agung pisan.
6       Pinunase kalintang, pocol suba kasingkuhin, ayua surud ngalap kasor, mangastawa siang dalu, dumadak mangguh sampurna, kasempolih kertine dadi sayuban.
7       Wayan Sugih mematutang, melaksana solah luih, nigang dina ya magentos, banten tetep sampun, asep menyan mawor dupa, lankastanggi, nyuda malaning belingan.
8       Lamine tan kaucapang, bobotane sampun mangkin, nuju purnamaning kapat, kebles ngoweng sampun metu, I Puyunh nyaup ngimangang, kaget istri, ayune mengayang-ayang.
9       Sampun puput negesin, dapetan sampun cumawis, lacure solah ring jaba, sok ipun pada maninut, nganutin manusa yadnya, roras malih, rare sampun tigang ulan.
10    Puyunh Sugih kaketahang, pianak dane sane mangkin, luih ayu lanus reko, wong desane pada rawuh, sami olas merarapan, lemah wengi, kadi warsa tan surudan.
11    Bekele dumadi melah, punika ne ngawinin, mretane ngalih manusa, tlas asih pada rawuh, uli ditu ne manyiriang, sampe kelih, ni Puyung Sugih punika.
12    Sampe jani matlimtiman, pianak nyane mengabanin, lacur tutug aget reko, mula ya nyakan ngatelun, kancit jani sampun bajang, ayu luih, wayahe limolas tiban.
13    Kasub sami mengantenan, trunane jrih mamunyi, geger umung ring pakubon, anggurane rame ditu, ring karang suwung punika, mangedanin, antuk ayun nya Ni wayan.
14    Lintang ayu luih maguna, Ni Luh Wayan Puyung Sugih, bapannyane raris mawos, nuturang lacure dumun, Nyai Wayan mas ibape, uduh cning, tatasang Wayan mirengang.
15    Batun tinggal titiang idewa, luih maguna tanpa tanding, sadia bape ngadakang I dewa, dumun lacur jani durus, saking kawit hujang titiang, pireng jani, lacure ngawinang sadia.
16    Sane malu dini dewa, ring jagat puyung niki, ada dukuh lintang kawot, hajar Sampurna kawuwus, lintang sakti luih gunawan, kasub ririh, ngebek antuk asta guna.
17    Nyeneng dane kudang abad, nora keneng tua sakti, ring jagat dane kasohor, kawianjanan lintang putus, tutur kandane tan kirang, tatua aji, telas dane mangumpulang.
18    Wung suwunge telas samian, lanang istri agung alit, rawuh sami ngalap kasor, maguru ring jro dukuh, kancan tatua telas kehajar, indik pingit puputang daging kedarman.
19    Duaning nanang kari truna, ngilis demene tua abesik, kapin luh saduk ento, nunas jodo ring jro dukuh, temu sane madan melah, kalugrahin, memen cening katudingang.
20    Tumuli sajayang bapa, katuwonin sampe keni, makrunan wus makelo, ilih wenten kutus tahun, tusing dadi ngelah pianak, pedih hati, nengguh patemune melah.

PUPUH GINANTI
1.          kagentosin tembang ipun, muputang tutur puniki, solah I Puyung punika, nuturang indike nguni, kapin dane Ni Luh Wayan, Seken dane nampi munyi.
2.         Sajaba pasigug punggung, ngalih gawe masi tusing, ngugu patemuane melah, kambene gremeng atebih, saban minggu mara nyakan, momo mayus katindihin.
3.         Kambene magenti nyaluk, tetambelan jahit merakit, asing jumah matlenjang, umah bapa tuduh sami, raab tebu masih kanggoang, diujane uyut sai.
4.         Bilang peteng bape uyut, tusing pules bape ngilgil, kaget hujan nuju lemah,memen cening luas makuli, pasinoman jahil pisan, mapengarah ya ngelurin.
5.         Nanang jengah lintang ibuk, metu kaya mrejani, suba ngenah menyautang, sang ngarah teges nasekin, nunden pesu apang tatas, bapa di balenen ngilgil.
6.         Nanang nyongkok tur mapayung, nyaruwang awak kabilbil, nangkejutang mangrakgak, dija cai manepukin, anak aget kadi nanang, mepayung dimeten sai.
7.         Solah nanang alah agung, nyaru anake terus mulih, bah jlene keto wayan, tahu dihati ngrikgik, besinanggeh patemuane melah, dadi bape salah tampi.
8.         Suecan dane jro dukuh, iwang antuk bapa nampi, solah mayus kauluran, kadi sengkok majejengking, keto cening solah bape, warege metahang sahi.
9.         Len buin jeleke katutur, benehe lantarin pelih, kancan teka nyama braya, ngawe gawe patulungin, apin keto bape nyautang, kekadoang sahi sahi.
10.      Dadi sebet ia mamusuh, wong desane makasami, suud ngajak mabraya, saking bape mangiwangin, nyekaanang ajak makejang, duang lacur buin ngunjukin.
11.      Seduk entog  rasa ditu, punggung kalahang urati, mara Makita mlajah, ngugu kapin anak ririh, mahorta jro dukuh ida matutur ring sisian sami.
12.      Memen cening bareng ditu, nuju peteng bapa sedih, dija laku jani mlajah, osah bapa nujuwengi, jengah kimud ring wong desa, maguru solahe becik.
13.      Patuh rukun solah adung, adesa saling sundangin, naring karang suwung dewa, nganggon tutur anak lingsir, aketo awinan bapa, mejadma lacur maniri.
14.      Sampe jani wawu mangguh, sukat cening ade jani, nyampolihang lacur bape, teges bape manuturin, naring unduk cening ade, menanang lacur buka jani.
15.      Kakuburang dane dukuh, naring tegal prana patti, terang orta dingeh bape, adung bape raris nyingid, ngastawa ring sang adihyang, pageh pisan bilang wengi.
16.      Sue bape miasa ditu, meh asasih pitung wengi, mapinunas ring adihyang, sadia pisan bape cening, rawuh dane nyalantara, dukuh hajar sampurna luih.   
17.      Srenggara ngandika alus, nguda puyung kasep mai, doh sampun bape luas, dadi cening jerat jerit, ape jati kabuatang, bilang wengi teka mai.
18.      Raris nyumbah bape ditu, nylempoh ceceh ngebakti, agung sinampura titiang titiang, singgih ratu sang adi luih, iwang antuk titiang dewa, sane tunas tan uningin.
19.      Duaning durung titiang adung, napi tunas titiang mangkin, gameng dane sang katuran, mesem mangandika aris, nora kena bape lama, ngrawos ngajak cening dini.
20.      Cutet jani kemu mantuk, adungang di jumah cening, ajak kurenane jumah, ape sane tunas jati, asepe ditu lipukang, manunas ditu kawitin.
21.      Dadi nunas tuah ping telu, plihe dadi jumunin, tuah tatelune dadi tunas, wilang cening besik besik, pertama nunas kagungan, kaping dua kasukan gumi.
22.      Kaping tiga nunas kaweruh, mangda adung sareng kalih, pragat suba jani bapa, kemu mulih puyung jani, sang hadi hyang asta lina, ditu bapa raris mulih.
23.      Karing semeng bapa rawuh, enu pules memen cening, kanten bape ngimangang, manundunin memen cening, bape age nuturang sadia, aget krawuhan widi.
24.      Memen cening lintang gupuh, natak lima nagih ngidih, napi beli pican ida, paicane yadin pingin, saut bape tusing ade, ape ape masih tusing.


Puh Durma
1       ditu bape tan mari manuturang, wecanane sang adi, sambil ngenjit dupa, ping telu mapinunas, pilih jani memen cening, yadin ke salah, ping telu dadi jumunin.
2       Memen cening kedat kedut mangucapang, jejeh ye pesu munyi, yan kagungan tunas, sukeh beli nampi base, yadin manibakang munyi, mula tos panjak, patilesang awake beli.
3       Yen kasukan ija jani lakar pejang, yen pade pejang dini, umah tusing ngelah, sinah pandunge galak, jani sugih nyanan mati, dustane galak, rawuh nyane pade ngitik.
4       Karirihan patuh masi yang hitungang, akudang anak ririh, masih tuah apinggan, uling suba tepuk tiang, yadin ririh masi mati, tong ade lana, pamupute mangemasin.
5       Suka duka bilang semeng tuyuh nyakan, dadiannya bape pedih, ningeh munyi tempal, munyin bapane banggras, tabuh ngambul dadi misi, lali ajahan, pade tleb nirang hati.
6       Mekejang boya ne tatiga katulakang, ape ne demenin sugih, necengge tuake doing, isep amah onyangang, memen cening menyaurin, tuin nyane saje, ngutang umah rame bibi.
7       Tan pangkeyan paican dane duk punika, pangucape sidi mandi, magegrentengan, papuruse rupadandah, bilang sandi pagulanting, lintang ring domas, ngon bape sareng kalih.
8       Gisu bape tahu kapin salah ucap, nunas iwang sareng kalih, picane mangda ical, asep menyan kalupukang, nunas ica mangda gelis, kaget makejang, kemulane ye magedi.
9       Buin makesiab dunaing bape kaicalan, memen ceninge sedih, kicalan kemulan, ngemalihin mapinunas, dadi mapinunas malih, malih apisan, nyumbah-nyumbah sareng kalih.
10    Tunas bape tuah gelah bapane doang, ledang ida hyang widi, gelah bapane teka, rawuh nyane tanpangkeyan, saget suba mangulanting, memene jirna, rawuh kemulan sakti.
11    Tusing kalah tusing menang ditu bape, pikolih nanange sapih, tuah kembali asal, pikolih bapane wayan, keto pedum manumadi, tong dadi tulak, tusing kapo dadi tagih.
12    Ento makrana bape menerima tekaning karma, mangelarang idep suci, yogia dini dipade, memanjakin kranjang padang, metape lacur pang sai, dumadi jadma, ngalih amah sai-sai.
13    Keto wayan kancit tumbuh tuah idewa, kasisi lamun jani, okan nyane mirengang, pitutur anak tua, nyusup pituture sami, bengong mirengang, kangen dane maminehin.
14    Sareng tiga meme bape lan Ni Wayan, bapan nyane ngemalihin, unduke pakelingang, sareng kalih mangucapang, ring Ni Wayan Puyung Sugih, indik bisame, suduk meme beling.
15    Kene dewa munyin bapane nyawang, ring sane tan uningin, yen panak titiang lanang, pacang antenang ping solas, sadia titiang tumbuh istri, taler ping solas, nanging mangda bajang sahi.
16    Keto saja uduh dewa wayan nyamplah, ayune kadi ratih, lawut dewa tanggal, ne pragat tuah sawutang, srenggara kenyung manis, ni Wayan nunggal, nylempoh awot sari.
17    Singgih titiang misinggih yayah rana, medaging luir inapti, gampang antuk titiang, mungguing pretijenyane bape, meme sampun walang hati, yan sampunang masa, nyandang mejatu krami.
18     Durung mendru  jati manah titiang, sampun reke nampi wengi, dewase punika, puputne kabaosang, tan ucapang siang menampi, sampun endag surya, Ni Wayan wus mabersih.
19    Kawuwus naring pondoknya punika, Nyai Wayan Puyung sugih, tumuli nandang payas, kadi sesangka purnama, ayune kadi ring tulis, rambute samah, alah mega ngemu riris.

Puh Sinom
1.       sinom angentosin tembang, nutugang tutur puniki, ngalem ayunnya ni Wayan, masumpang cempaka putih, magegandan sarwa wangi, tarjane tajep nyalikur, rage luwes mamedang-medang, mengasorang tiying gading, gading lumlum, tangan luwir busung amputang.
2.       Slendang mayang sasulaman magatra susune gading, nakane panjang pakradap, mros jrijine gading, bungkung inten pakurining, asing solah nudut kayun, jaja widang mangurangka, tayungane ngembat miring, cingak balut, landep alah taji mangan.
3.       Lambene nyalang ngatirah, untun nyane renik lancip, isite ngembang rijase, pangucape manis landrih, seleb uingwangsit, mawastra sutrane halus, betek batise mamudak, ngenjot sukune lumaris, ngawe lulut, mrake ngilo kekasorang.
4.       Ayune mengayang-ayang, asing nyingak pada asih, rage gemuh adeg lanjar, kasor I gadung mulati, watek istri sami lilih, ka pondoknya rawuh  nganggur, gadak uyang ring jumahnya, iseng nyane sampe ngipi, makulangun, ngajak dane nil uh Wayan.
5.       Gegawane tuah manyulam, nunun nyongket lemah wengi, watek daha katah prapta, wenten tuah sane megajih, miwah sane mlajah sahi, ngulangunin pada ditu, trunane nganggur katah, ade ngenggong ade nyuling, karang suwung, alah suarga Sanghyang Indra.
6.       Ade nutur miwah nyatua, makidung mace kekawin, wenten malih mabebasan, dewasa wariga malih, kancan kanda kebaosin, tatua aji sane puput, nyai Wayan  manerima, sami pada ketandakin, luih metamiu, sahi idep nyane sukla.
7.       Tatua aji kasusupang, lemah peteng sai-sai, dadi pradnyan ni Wayan, ririhe buka  tumpukin, mula bekel anak ririh, kancan tutur sami masuk, trunane sengka pisan, manyingse jaga mamunyi, sami ibuk, yan memadik keweh pisan.
8.       Pekardine laris pisan, Ni Luh Wayan Puyung Sugih, ade len mancerin jinah, pang dumunan mapikolih, kandugi saling agungin, kalulut pang sai pangguh, katah mangkin yan ucapang, tekan anake nganggurin, ye mewantun, pan puyung sugih punika.
9.       Inggih mangkin kaucapang, bape Wayan Puyung Sugih, tumben sugih lintang kober, smeng wawu dauh kalih, ngambil ayam biying kuning, pesu kerurunge nganggur, mabombong ngajak teruna, maid kancut nyunglit keris, kampuh luwung, mabikas poleng pandalan.
10.     Pegatem kueh ngucapang, bapan puyung tumben sugih, ade jahil guyu ngendas, sareng katah ye mebalih, aguyu saling tambungin, saja icing tusing nepuk, yadin dangsah tusing ade, digumine dija alih, wirya nulus, idep kadi bape wayan.
11.     Nenten kirang sandang pangan, sukat ade nil uh sugih, rauh merta kadi hujan, raja brana mangepungin, wenten malih menyaurin, saja bekel anak luwung, yadin dija kesayuban, widine sai me saing, ye masaut, pan puyung metabuh getar.
12.     Menyambuakang ring pangguran, munyin nyane nekeng hati, nah kene cai mekejang, apang tahu uling jani, ane truna doang ye dadi, lakar anggon bape mantu, kewala nu pade pade bajang, de je lakar buin mapadik, saking aluh, pragat kaping bape doang.
13.     Keto jati idep bape, alihang dewa samalunin, sane jati madan melah, bebanten malu sediain, upekara apang musti, pesakapan tuah angiu, guling aji limang atak, tusing dadi buin longin, aji satus, ringgit sing dadi tawah.
14.        Puput kaning dewasa, lantasang natab prejani, juang jani nora sangkean, tusing bape mamilihin, goban anak bagus ririh, yadin bocok burik capuh, tiwas sugih tong ngitungang, lamun teka saha ringgit, satus cukup, kanggo dadi mantun bapa.
15.     Agung panjak satekan, yadin menak belog ririh, trunane pade kagiat, tleb guyu tan uningin, ditu sami pade nengil, wenten sane sahur guyu, sajeke to bape wayan, pan puyung raris nyaurin, apang ngudug, apang gondong muatayang.
16.     Bener tidak boleh tawar, yan satus pragat aji, bape ngidih pade terang, sadu arep lanang istri, ke jumah bape tekain, apang de repot melaku, melpeme muat bantul, nyama braya tusing sakit, pangde rikuh dadi solah beblakasan.
17.     Ring jagate mangkin katah, kalungalung ane mangkin, munyin pan puyung punika, osah trunane mangkin, ndugi kumpul ia pabisik, teleb guyu blun tentu, indayang jani tegarang, kaget eda nekeng hati, kang sinebut, ngaran dane Wayan Negara.
18.     Truna saking gagana, desan nyane ring pasisir, mapiorah ring memena, nuturang demene ngilis, ring Ni Wayan Puyung Sugih, saking desa Karang Suwung, magenah ring pakubonan, tegarin meme mepadik, haja kimud, mamunyi terang terangan.
19.     Saking sukeh makruna,inab ipun sampun ganjih, duaning nenten wenten embang, anake rauh manganggurin, sadia pade pesanggupin, sampunang menawah ditu, yadin kapo aji kuda, durusang meme tatingin, mungpung kantun, meme ngelah karang linggah.
20.     Carik karang miwah tegal, malih sampi pitung akit, motor titiang duang pasang, nyandang meme ketaoulanin, goba bikas durung manggih, dangsah kaping wayan puyung, wikan kadi kawi raja, memenya lege ring hati, lintang ngugu, ature Wayan  Negara.
21.     Memennya ngambil penarak, tumuli gelis memargi, nyaru ngadol mas masan, nyaru nyaru dane nyingid, bajeg surya padidiin, ngojog pondok karang suwung, tan ucapan gelis prapta, asune men puyung ngingking, brag hangus, asune lue brag mecakal.
22.     Pan puyung sugih ring natah, mabombong saling suakin, anggurane ditu katah, trunane manimpalin, nyambut ayam pade gelis, matolihan nampat asu, ngawasang tamiune teka, pan puyung raris majinjin, wih jro tamiu, jro tamiu saking dija.
23.     Tamiune mesaur dabdab, saking gagana sujati, men Negara wantah titiang, perlu ngadol mas manik, kalih mangda uning dini, naring genah karang suwung, macihna bawane rusak, semune ulat kabilbil, manglicur, Pan Puyung jadig angucap.
24.     Tusing pelih tarka nanang, men Negara teka mai, tusing lenan upitayang, Bungan camplung nedeng miyik, raris ngaku kadi jati, inggih sadian titiang rawuh, pan puyung malih angucap, mahal tusing dadi longin, aji satus bayah jani juang nyanan.
25.     Rurung elah lintang gampang, sampun malih ngalemesin, men Negara jalan singgah, sayu arep jani panggih, tamiune raris mangiring, manegak sapa ditu, antuk dane niluh wayan, men wayan kasub ninggalin, kaget rawuh, pan puyung sareng manegak.
26.     Munyi getar cingak galak, laut jani tuah lemesin, awak perlu lakar muarang, kutang kimude mamunyi, lamun terang kadi jati, ane keto suba luwung, men Negara megat kruna, jejeh ngasor pesu munyi, ngusud usud, ngalemesin ia I wayan.
27.     Katah rawos yan ucapang, ni wayan cutet nyaurin, lamun bapan titiange ledang,   memen titiang mangrunanin, pan puyung menganggutin, manolih ring men puyung, nah nto tafsir memene, ngelah demen suba icening, jani durus, haje pesan metawahan.
28.     Satuse doing jua pagehang, jalan dum piak barih, ne skeet lakar adokang, matetajen sane mani, puput pemadike mangkin, dinane kaitung ditu, pan puyung ngitungang dina, buin telun dinane becik, sukran lulut, tanggal dase sasih kapat
29.     Upakara kepabosang, pesakapan antuk guling, aji siyu tan longan, prangkatan sanguine malih, indik upakara sami, bebaose sampun puput, tamiune mepamit budal, tan ucapan ring margi, rawuh sampun pabuncingan.

Puh Smarandana
1          kocap endag surya mangkin, wayan Negara ucapang, tumuli menganggo anggo, kancing jinar baju masulam, maudeng cacototan, batik tuban sane halus, rawuh kamben sesawitan.
2          Maglang mas manting anting masesocan manik mingmang, bungkung masoca gede, hana ring tujuh di kanan, rupa bagus solah dabdab, puput pakirene sampun, kadang wargan nyane prapta.
3          Makire dane memargi, motore patpat mepayas, miwah upakara reko, rawuh guling pesakapan, sami pade mamotoran, ringgit panuku satus, lampah nyane gaglisan.
4          Karang suwung ne ka ungsi, pan puyung sampun sedia, naring pondok sami age, tamiun nyane raris prapta, pan puyung nyapa ngimangang, welkompobatku rawuh, sami haja kasitangan.
5          Lintang gupuh pade gipih, bapa puyung nganggo korab, manyungklit danganan togog, mekampuh poleng pandalan, mudeng batik mahebelan, tindak gancang tabuh pangus, silah kanduduk makejang.
6          Mantune kesambut gelis, naring kursi kalinggihang, warangane masih awot, tamiunnyane atap negak, bapan puyung ajum ngucap, wayan nyamplah enggal pesu, pegamyasin medabdaban.
7          Kocap wayan puyung sugih, puput sampun nandang payas, suah krun masesocan, baju sutra selendang langah, kancing rante pinggel mas, wastra sutra songket biru, palannyane sasulaman.
8          Puput sampun kepayasin, ayun nyane kadi gambar, raris medal sada alon, kadi gelap makerembiak, macebuah kadi sesangka, bengong kagok sang mandulu, idep nyane kesiab kesiab.
9          Tamiune kesapa sami, smu tabah cingak pangan, tumuli malinggih dane, naring korsi marep arepan, hajar kenel kasih tangan, beli wayan wau rawuh, ya manggutan kaherangan.
10        Reramane pada nyanding, miwah nganten pesakapan, malih runtutan gulinge, tetep daging upakara, asep menyan kalepukang, penauran ringgit satus, nganten nyane ke tatabang.
11        Puput natab makekalih, nyai wayan raris ngucap, marep naring muanin nyane, inggih bli bli wayan, atur titiange pirengang, mangda ke heling satuwuk, solah adung makerunan.
12        Mangda tepet saking mangkin, rarangane hujang titiang, bilih bilih nenten kanggo, titiang sanggup mamudalang, sekatah  ikarugian, nyai wayan atur kenyung, napine pacing janjiang.
13        Durus wayan hujang sami, ni Luh Puyung manguningang, mungguing pinunas titiange, ne tuara nyandang jalanang, nenten seneng mamirengang, kancan solah nora patut, punika rarangin titiang.
14        Uli mangkin beli tandakin, masolah tan wenten rubah, mokak bobab lan mamotoh, memaling miwah mamitra, tusing dadi luas minepan, munyi banggras nora patut, munyi kasar miwah nyadcad.
15        Malih nenten dados demit, kapisaga nuturang anak, mangucapang becik kawon, nika sami nora wenang, posong naler masuk rarangan, mayus kapin gawe ngagu, ngekoh hati iwang pisan.
16        Yadin ngadu daya lengit, mamisuna lan mamunyah, ngutang-utang solah momo, ngadu mauk mikas anak, punika sami rarangan, angdeyang anak mamikul, abot dangan pada rasayang.
17        Yan raga tusing nemenin, anak taler tan sumandang, ring raga wantah sikute, nika daging dasa sila, amongan jati manusa, anggen bekel lunga mantuk, dados bekel madan karma.
18        Ring tuture wenten malih, punika ngiring tepetang, kecaping samara gamane, solah anak pengantenan, patut mabrata kemitan, solas dina mangda kukuh, tusing dadi nyamah titiang.
19        Nyukla idep lemah wengi, mangastawa hyang samara, mangda tumus babratane, masentana mangda melah, seturunan wekas nemuang, yening purud mamurug, ditu titiang ngiring palas.
20        Upakara jinah malih, nenten kengin wiwarayang, saksinin atur titiange, bape beli nyaman titiang, meme malih imbok titiang, manggeh nora dadi hapus, cai wayan menyanggupang.
21        Gampang sida beli natingin, rarangan kadi inucap, bapan puyung naggal reko, madak madak dewa madak, katurunan sentana melah, bape dadi juru empu, ngelah cucu edot pisan.
22        Puputang ambul nto cening, bapa imang mabranangan, duaning suba lingsir sore, maka sami miwah warang, yadin makejang pianak bape, koja suba buin manuturang, gulinge dini sahagang.
23        Bisahang awake dini, bape imang jani luas, men puyung ayua hedoh, mai dini maitungan, ne satuse bagi dua, pade nyeket jani edum, pan puyung raris mejalan.
24        Ayam sangkur biying kuning, undit dane sada imang, nganggo jambul dimpil karo, babotoh katah ngiringang, sambil ngitung tatempuran, kocap mantun nyane ditu, ketamyu rauh I kadang.
25        Puput sampun ngajeng sami, okannyane kepamitang, tumuli anunggang motor, magriung pada ngimangang, tan ucapan naring jalan, rawuh jumah nyane sampun, ane ring desa Negara.
26        Sore rauh kawuwus mangkin, sampun masan ngenjit damar, kocap reke ngantene, wengi sampun jam ping dase, sane lanang lintang osah, Ni Luh Wayan matur halus, engsek beli sangkan uyang.
27        Saje kadi munyin adi, ne jani kujang menyaruang, anggon nyalimurang isenge, madesek tong dadi ngujang, tuturin beli satua melah, isenge apang eda bangun, lantaran tangkis megadang.
28        Sumaur ni puyung sugih, tutur ape ketagihang, sane masuk ring idepe, wayan Negara dane nanggal, kekawine nyai wayan, saronce tembang ipun, adi masenin beli mace.
                                             
Saronca
Tutur kadi wahyan  nirang         = medaging luir piteket ida
Mahamuni                                = sang luhing kapanditan
Lulut lawan asih                       = demene miwah tresnane
Megawe elik                             = manguangunang sebet
Sahananing sarwa bawa           = skancannya punika watek mauripe
Jati temungkana                       = sujati manggih wentene punika
Asing kalulutan                         = asing sane kademenin
Duh kapalania wekas                = pamuput duhkita pikolih nyane

Puh Kumangbang
1.     sane lanang raris sirep sampun wengi, niwayan bangun nyakan, ajengan sampun cumawis, tumuli nundun kurenan.
2.     Beli wayan durus bangun pagelisin, surya sampun ndag raris bangun napet sagi, dane ngajeng sinarengan.
3.     Sane lanang wus ngajeng gelis memargi, tragia bebaktayan, ngambel motor dane nyetir, menambang ngalih buatan.
4.     Nyai wayan sirep sampe lingsir, sorene jam lima, metangi raris mabersih, medal mapagin kurenan.
5.     Duk punika sane lanang raris prapti, motore asukang, mesalaman saling sukanin, ngranjing dane sinarengan.
6.     Masang damar sampun ngajeng sareng kalih, magelendeng pulikan, ping kutus sampun nampi, raris dane kapemreman.
7.     Sane lanang ngemalihin mangda tuturin, punika pelutang, bebasane ibi wengi, terangang jua apang tinggar.
8.     Sane nyandang laksanayang nto tuturin, Ni Wayan manyatua, luir piteket pranda lingsir, mangda eling beli ring awak.
9.     Ngempu raga keto beli lemah wengi, nika pilih morat, tuah raga sayangang sahi, yadin anggoin sarwa melah.
10.   yadin dahar patut dahar sarwa becik, miwah solah melah, kasolahang kemo mahi, sane rahayu stata.
11.   Sapunika yadin ngrawos sane becik, ne tuara ngawinang, anake sebet ring hati, yadin ngaletehin anak.
12.   Timbang-timbang beli wayah sahi sahi, kadi nimpug anak, musti sakit ia ngrasanin, raga patuh ngrasayang.
13.   Wengi jam ping empat menampi, sane lanang nindra, kaliwat pules mangipi, hanyudang manis sarkara.
14.   Nyai wayan magadang jejeh ring hati, matenging toya, nyakan dane sade gipih, puput semeng sampun tragia.
15.   Cai wayan wau bangun napet sagi, ngimangang medahar, kebawos sampun tengahi, ngambil montor raris nambang.
16.   Tan cerita sore rawuh sane laki, wengi sampun nanggal, ring paturon ngaledangin, ring jaba telas kahuyak.
17.   Wicaksana sane istri manuturin, tingkah mawiweka, yogia selawase maurip, tan purud kapiwelasan.
18.   Teges punika sane lulut lawan asih, senenge punika, miwah ne kapritresnahin, mengawinang sebet manah.
19.   Ne sayangang ngannguang kita tur manying, ento bakat sebetang, barang maya nika jati, mangawinang imanusa.
20.   Sapunika ngawinang mautang pelih, dadi tuyuh state, mamuat sebet sai sai, dadi ngimuh, ngawag-awag.
21.   Yadin punyah patikacuh mamisuhin, dadi kamusuhan, yan tresna pati sayangin, waluya tresna ring blabar.
22.   Amunika tuture sampunang lali, ngrok pules I wayan, sane luh kari manulis, sampe lemah raris nyakan.
23.   Gelisang cerita pitung dina tetep sai, bilang wengi mesatua, ne muani teges nagihin, napi madan sarwa bawa.
24.   Suka skala ngarannyane punika beli, anem maka katah, wilang titiang besik besik, wong sato manuk mina.
25.   Kalih punika taru bukune kekalih, nto luwun jagat, prebutin sai-sai, lantarin antuk mekarya.
26.   Mengawinang rajah tamah nyane mentik, dadua mamurka, marebat saling rebutin, sapunika ne ngawinang.
27.   Kancan jadma dahat meled mamuponin, dadi awak lupa, lali ring kasukan jati, kekawin beli katinggarang.
28.   Nampi melah sane lanang lintang arip, ni wayan menyakan, tetep kadi solah dibi, sampun lemah endag surya.
29.   Habis makan sane lanang nambang malih, runtuh karusakan, motore kasukang bingkil, dane wayan mainepan.
30.   Lintang jengah dohe kalud wengi, lali ring ubaya, yadin nginep kararangin, sane istri jumah rengas.

Puh Pangkur
1.     Gadak uyang nyai wayan, pati takon ceceh dane, krurunge makta lampu, ne takonin tuara nawang, pedih hati, nyai wayan duk punika, matur rng dane matua, gantin titiang wantah mangkin.
2.     Okan meme beli Wayan, mamurug rarangan kadi janji, benjang semeng titiang mantuk, luir ubaya manggehang, titiang pamit, budal naring karang suwung, ngalih meme bapan titiang, caplas titiang mamelasin.
3.     Punika manggehang titiang, satia ujar sampun malih nyuminin, dane matua ngusud usud, munyi manis mengandegang, antos dumun, rabin wayan mangda rawuh, ni wayan mesaur mindah, tatas lemah terus mamargi.
4.     Tan ucapan ring jalan, lampah dane ni wayan puyung sugih, mangojog kekarang suwung, meme bapan nyane imang, manyagjagin, nyai wayan enggal rawuh, napine makedadalan, ni wayan halus nyaurin.
5.     Kadi patut kesaduang, lintang rena meme bapannyane nampi, wayan Negara kawuwus, naring desa gagana, sampun sore, wawu dane kocap rawuh, ngejang motor mangimangang, rabine nora kapanggih.
6.     Memennyane dabdab ngucap, duh wayan sampunang pedih hati, rabin wayan sampun mantuk, tong dadi ya andegang, iwang wayan, mahinepan tan mitahu, kadi janji sane suba, tepet tong dadi wehin.
7.     Bengong dane wayan Negara, cengah cengeh tahu kapin awak pelih, kangen dane sedih ditu, toyan aksine mecapcap, maminehin, agete mapuara lacur, nyen anake jua selselang, puput dane maminehin.
8.     Ne mangkin kalungang lungang, sujati pasar pina saran orti, indik dane wayan puyung, dane luas mulih jaya, sampun palas, saking nganten bajang kantun, trunane pada osah, umung rawuh menganggurin.
9.     Akueh sane ibuk manah, tanpa jinah demene tong dadi duri, mangucapang lacur laluk, ape jani sandayang, awak kored, matetajen kaon dumun, ngutik utik masih kalah, gumine masanda sami.
10.   Betawah mangkin yan ucapang, geger umung sang lacur mabudi, kocap mangkin bapan puyung, sumingkin manyambuakang, tidakk akan, jadi tawar harga dulu, sratus keto raknu sudah, barang nanang tong susud sai.
11.   Kocap ring dina punika, wenten anak lintang sugih, dane saking desa luwus, me parab gede awas, pencad ririh, tubuh getar semu pangus, kasub dadi botoh kembar, adeg lanjar nyandat gading.
12.   Adung amngkin pawilangan, ngajak meme muang bape kadang wargi, pacang mamadik wayan puyung, puput sampun wilangan, benjang semeng, lunga mareng karang suwung, wengin nyane tan ucapan, semeng mijil sanghyang rawi.
13.   Sayaga dane ngireang, muang upakara pesakapan guling, nunggang motor dane sampun, meme bape lan kadang, tan jantosan, kocap dane sampun rawuh, ring karang suwung punika, pan puyung kagiat ninggalin.
14.   Mecebur nyapa ngimangang, badah jro jrone saking punapi, tamiune ninggarang ditu, sekadi kabuatannya, krarisang, tamiune malungguh ditu, malinggih maring pakebat, pan puyung ngawag mamunyi.
15.   Aget deweke ngawinang, bari itelun wayan nyamplah prapti, kaget jani suba payu, nganten nyane teka luas, men ipuyung, impeh dane nyuguh tamiu, saling sungked kume nyama, rarapane ketatasin.
16.   Wau sami megat kruna, pan puyung agelis dane manyawis, sampunang ja mablabad liyu, putus harga jangan tawar, bayah jani, juang jani aji satus, sakapang jani puputang, tamiune raris manyawis.
17.   Titiang nyadia nunas dangan, pan puyung mangrakgak mamunyi, ngawut rawis semu kenyung, tangane manguayang, ane keto, amen bape saking dumun, lawutang jani tatabang, perlu nanang manepukin.
18.   Dening suba lingsir sanja, bape imang matetajen ne jani, mamunyi ring ipianak ditu, nah nyai wayan saying, sadian bape, mengadakang duh sang ayu, rukman titiange idewa, dumadak maputra luih.
19.   Jemetang dewa memanjak, ngiring dane igede uli kangin, sadia wayan rendah ditu, bisa mangertiang awak, bape nyadia, madak enggal ngempu cucu, ngutang umah meme bape, I gede ditu ayahin.
20.   Jele melah ditu wayan, lakin nyai ajumang ya ambulin, ya pangentos yayah ibu, ajak bareng jele melah, mapekardi, kadi jukung olah ipun, ngamudi lan ngamong layar, laju asing kang inapti.
21.   Sapunika upaminnya, mapekardi selawase kari urip, ngelantarin mertane rawuh, tan obah yadin marebat, marebutin, iwange sampe ke pangguh, yen suba bakat sulurang, patuh patuh aja puik.
22.   Puput dane makruna, kari dini bape imang ninggalin, ringgit seket kejabut, terus dane mabranangan, nyai wayan, puput dane natab ditu, sareng dane sane lanang, ni wayan matur aris.
23.   Beli gede rabin titiang, ledang beli nyangket I lacur mangkin, munyi manis amelas kayun, ngarepang maubaya, matur singgih, beli gede luir sang guru, yening beli tong nyidayang, karugian titiang naurin.
24.   Ngemargiang kadi rarangan, urungang beli jaga ngalap rabi, gede awas gelis sumawur, kadi napi rarangan, sane istri, mangujangan sami ditu, pireng beli apang tatas, mangda sampun nyelsel kori.
25.   Brata kemitan solas dina, nenten dados bobab mayus memaling, gemes mokak lan mamisuh, minepan lan memitra, ngemaduang, miwah nyapa kadi aku, mamotoh mangutang utang, sane lanang manyaurin.
26.   Mamotoh naweg pisan, tan dados antuk beli memegatin, tetamian saking dumun, menadi juru kembar, wayan puyung, menyaurin sabda alus, metetajen wantah yogia, ne lanang sanggup nandakin.
27.   Bantas keto sida gampang, sadu ajeng sareng sami menyaksinin, raris ngajeng pade ditu, lingsir sampun sanhyang surya, sareng sami, mamitang ni wayan ditu, raris mantuk gagelisan, maring gumi luwus kangin.
28.   Solah nganten tan ucapan, lemah peteng brata kemitan malih, ne lanang ngidih pitutur, ne istri manuturang, sane patut, dagingnya kadarman ditu, gede awas tui maboya, kawitin adi nuturin.
29.   Tutur adi sami ngambuang, durung ngojog ne jati kademenin, sane sanget nudut kayun, nto tetajene doing, pituturin, yen mekembar apang kasub, dabdabang nto patibakang, sampun wayan mangebangin.

Pupuh Mijil
1.     Ni Puyung Sugih sumawur aris, sampunang mamotoh, yen kasalan ngetohang pipise, miwah artin gagocekan malih, solah mocol sami, ngelebang ayam elih nyambut.
2.     Artin nyane maplalian malih, asal polih metoh, mapikoli ngadokang jinahe, solah tetajen beli jalanin, nika plajahin, najinin ayam pang tahu.
3.     Atur titiang sapunika beli, taji bulang among, pidabdab punika sami madue, solah solah makembar mangda beli ngarti, leban ayam malih, tatempuran kalakuwuk.
4.     Nempur bulu taler mangda uning, solahe memotoh, mangden kauntung pegawene, ngurung ayam beli pelajahin, ne nyandang tekepin, mangda purun mabuat liyu.
5.     Niki tutur pireng beli mangkin, tutur ana katong, ne mungguh, ring pangayam ayame, nika ayam biying grungsang kuning, papak biying kuning, ne bang karna ngganggo jambul.
6.     Biying biru sandeh jambul beli, nganggo dimpil karo, godeg drupe panca penganggene, biying biru dimpil karo malih, nika jua tekepin, mangda ipun sangkur jambul.
7.     Wantah catur sane biying beli, ne biyik pakpak wok, buik matah ne sandeh dimpil aneh, inggih punika kawantah kekalih, malih brumbun kuning, dimpil karo prangat jambul.
8.     Malih ayam sane brumbun kuning, ne bang karna polos, mangda ipun mategil palet, malih brumbun nganggo genep sami, matak pangan kalih, tatiga punika puput.
9.     Klau biru sandeh godeg putih, mangda drupe lekong, klawu kuning polos bang karnane, klawu ikuh nyapu jagat malih, jambul ipun putih, godeg arang suku mumuh.
10.   Wangkas kuning godeg arang malih, sane nganggo wok, malih wangkas pakpakdase, mangda sangkur mabulu bang karna tui, punika wantah beli, nanging mangda jangar rumpuk.
11.   Sesame melik nika wilangin, kedas dimpil tengen wok, sesangkur sandeh pinganggene, kewala bang karna makekalih, ijo kocap malih, nganggo biru sangkur jambul.
12.   Mategil mangda nengen asiki, punika empu kawot, kuenten ipun mangda dimpil aneh, ijo kuning sane bang karna malih, mumbul-umbul putih, nika sawung nyandang kurung.
13.   Ayam srawah bulu telu becik, sandeh jambul wok, srawah kedas jambul bang karnane, godeg drupe mangda ipun dimpil, karo prangat jati, amonika beli puput.
14.   Gede awas jati maninutin, ayame masohor, dahating katah, kurungane, bilang ngadu dane mapikolih, ayam sami becik, pitung dina duk puniku.
15.   Gede awas matetajen kangin, ngadu ayam wok, pagehing brata kemitan, seneng dane manungkulang sai, ayam dane molih, kabuatin pitung puluh.
16.   Dase dina suene nganten mangkin, I gede uyang reko, nora wenten ortan tetajenen, ical dane saking semeng melali, lingsir durung mulih, sagin nyane kado ngagut.

Pupuh Dangdang
1.     Gelising satua tuturan puniki, lingsir sanje, Ni Wayan ngantosang, rebut buyung reke daharane, sebet dane ring kayun, nguda raga hokum nasi, nyantos ne tuara teka, krurunge menyaru, ke pasar numbas jangan, tur katingal, ditu lakine, matruwi, ngorongang saling walekang.
2.     Gede awas dane nora uning, ketangehan, duk rabine teka, olih mangungkurin dane, nyai wayan gelis mantuk, urung dane numbas napi, mapi orah ring matua, jumah lanang wadu, ni wayan mangucap dabdab, inggih titiang, mangkin wantah jaga pamit, sampunang bape salit arsa.
3.     Ujar ring rarangan sane nguni, inggih punika, manggehang titiang, mamurug okan memene, matrui titiang mangguh,naring pasar sampun jati, ne mangkin titiang palas, ni wayan lumaku, tan dados malih andegang, saha surat, mepamit naring laki, beli wayan selamat tinggal.
4.     Surup surya I Gede dane prapti, saha surat, memen nyane ngucap, alapin kardine gede, demene tan pahitung, okan dane ditu sedih, tahu naring raga iwang, saling selsel ditu, hobahe malih a lemah, ne pagehang, dase dina saking nguni, iwang solahe buktiang.
5.     Kocap dane wayan puyung sugih, naring pondok, karang suwung punika, bapan nyane nyapa aga, slamat datang anaku, sarwi kenying ngualek mangkin, duh dewa emas titiang, slakan titiang ratu, ngetel tan pegat slama, durus dewa, ucapang kadi jati, okane tatar ngucapang.
6.     Sadian titiang ngadak I dewa istri, nora aluh, karo sesaman, indikan karang suwunge, tan critayang ditu, jengah dane sane laki, kimud kedekin anak, awak sugih bagus, nyama braya lintang katah, yadin wikan, becik neluh miwah nesti, seher banggruk bebajangan.
7.     Kocap naring desa Luwus mangkin, gede awas, dane ngalih balian, tukang banggruk miwah pangeger, manumbas aji satus, wayan puyung kepasangin, masengker solas dina, ngamah dane ditu, wayan puyung raris uayng, kancit buta, pati gabag ya memargi, sane lanang mangualekang.
8.     Dadi sedih bapannyane mangkin, ana ring wenginnnya, okane punika, lintang abot penyakite, ni wayan aduh aduh, memen nyane bareng sedih, mitungan ring kurenan, duh beli pan puyung, kujang jani mangitungang, kangen titiang, miring aduh anti cening, kenyel titiang madingehang.
9.     Ngurut entud pan puyung mangeling, kujang jani, jani suba kadoang, saking kren penyakite, ngawinang sakit inguh, kujang jani mangubadin, ngitungang ngalih balian, pamugpug pemancut, memene luas enggalang apang gancang, usadane seket alih, memen nyane medabdaban.
10.   Aduh aduh ni wayan saha tangis, tur manegak, sambil mamirengang, raris ngucap ring I meme, meme bape nguda inguh, awak tuara bareng sakit, ngujang nyakitin anak, suakain ngidih tulung, tunden menambanin titiang, duh sampunang, jaga inguh pati sadian, menyagerang bayun anak.
11.   Bacak itung bape beten langit, kancan balian, sinah tong sumandang, ngilangang kancan sakite, tanpa wak jatin ipun, nora wenten bangken sakit, sampunang bapa rengas, mengalih patulung, sakit titiang patulungang, salah jalan, anake bakat sakitin, beloge bakat indengang.

Puh Pucung
1.     Awak puyung, bape kadi kaki puyung, puyunge indengang, kapisage nagih ngidih, ngaba puyung, anggo natak legan anak.
2.     Yening adung, anake matresna luwung, yening kejailan, bacin panyuh kapenpenin, apang tahu, jati bape mawak getap.
3.     Pan puyung, sigsigan mamilus cunguh, tengese tan pegat, toyan tinggal kesadsadin, cening ayu, blog bapane ngawinang.
4.     Wayan puyung, aduh aduh sambil nutur, bape kodag getap, kemu mai kategakin, nyungsung takut, krana jani bape osah.
5.     Takut iku, mengawinan awak linyun, linyune saking mokak, mokake umahin iri, patuh bingut, budi angkara ngapak ngapak.
6.     Sang kawuwus, mangarepang blog sigug, mayus kauluran, tusing kimud kakedekin, budi mayus, nora liyan kadi bape.
7.     Bape puyung, sigsigan ngidih pitutur, jati luir inucap, nora simpang tutur cening, bape ngaku, mondong blog uling suba.
8.     Apang susud, sesangine sane dumun, ngantenang ping solas, lawut lacur buka jani, cening ayu, bahang bape ngalih balian.
9.     Gelis masaur, dane wayan sugih puyung, titiang tong terima, depang sakit kadi mangkin, apang susud, nawur utang kesangsaran.
10.   Bape inguh, blog bape kirang tutur, mara sakit epag, date dukun tagih alih, sakit pikul, anak tunden mangilangang.
11.   Saking purun, titiang ngojah bape bingut, luir rare wau mrangkang, asing anyar lakar tagih, bengkung sigug, mungil tusing dadi dampat.
12.   Apang tuhu, pireng titiang mangkin nutur, solah imanusa, sane patut kelampahin, ukud ukud, idepe ujangang titiang.
13.   Momo bengkung, idepe state inguh, nika wau truna, ngawa idep apang eling, agal agul, sitenge sai andelang.
14.   Sakti aku, aku weruh wanen aku, munyi tong jangkayan, ngadu sigug kemu mai, ngadu purun, ngasen siteng ngipak ngipak.
15.   Malih ipun, kaping tigane kawuwus, kadi solah anak, ngelah oka miwah rabi, wau ipun, uning nimbang beneh iwang.
16.   Jatin ipun, tau uning anggah ungguh, solah mawiweka, makruna nibakang munyi, solah adung, mapisaga menyama braya.
17.   Teges ipun, saking manah wiwit ipun, nika pinih jaba, ne dalem malih alapis, cipta iku, amongan sang wau truna.
18.   Bape tuhu, ngamong manah agal agul, wantah tigang njekan, manah cipta angen malih, tigang susun, ditu idep bape magenah.
19.   Bape ibu, sayan odah bayu lungsur, dadi meme bape, eling bape lamun jani, gamang rikuh, idepe state kambang.
20.   Angen iku, dadi ibuk inget liyu, bape jani tua, ngabe bayu sahi paling, krunan ipun, lintang mayus jemet melajah.
21.   Duhur iku, budi ngarannya punika, nika nyandang ungsiang, asukang angene jati, apang suwud, gede takut memanjakang.Pupuh Adri
1.     Sedeng matutur ring karang suwung, nugi mawantun reke,  kocap ring ambara prapti, wangsan dane sang puniku, sang nur ajine kawuwus, ring wengi puput wilangan, sareng tiga yayah ibu, sampun sedia upakara, jinah satun pesakapan.
2.     Sareng tiga semeng jaga rauh, puput wilangane, dase raina sampun mangkin, wayan puyung sampun bangun, mabersih ke taman sampun, meme bapannya nandanang, puput nyane raris mantuk, rauh naring pondokan, malinggih ring kursi anyar.
3.     Memen nyane mangresiakin ditu, miwah suah petete, saha apun lenga wangi, kangen ngaton oka ditu, rupa anom lintang ayu, cedan nyane kari buta, penyakite tangsah kantun, sampun mijil sanghyang surya, tamiun nyane kaget prapta.
4.     Tang kejut pan puyung gupuh, menyapa tamiune, sareng tiga tanpa wangsit, katetes tamiune ditu, pangakune kadi patut, pan puyung ibuk ring manah, kebilbil ngandegang tamiu, jro tamiu enden antosang, titiang jumah medabdaban.
5.     Tamiunnyane sue ngantosang ditu, bapan ipuyung age, sambil dane mangulimlim, pocol jani sane satus, tong tulus ngetohin sangkur, kampike dane nesekang,ngarep ring Ni Wayan ditu, tengkejut kendel ngatonang, sungkan ilang tanpa sangkan.
6.     Atma jiwan titiang duh sang ayu, matinggal sakite, tanpamengan hilang sakit, sanget bape salah sengguh, tamiu madik wau rawuh, ring jaba kari ngantosang, takut ngajak pacang pangguh, dening dewa kari sungkan, ledang dewa pekayunan.
7.     Baktin titiang bape mangda tumus, kadi bisamane, tamiune bape aturin, ngadubug pan puyung pesu, sang ade silahkan masuk, napi malih upakara, miwah guling aji siu, satus bentet nora kirang, panukune nya I Wayan.
8.     Sang Wayan ngandika nggih sampun, kadi pangundange, nora purud mangirangin, sang tiga raris malungguh, ni wayan raris manyuguh, manis renggara angucap, durusang dewa malungguh, sami pada sukacita, mengarepin pesakapan.
9.     Ni Wayan nugi dane mawuwus, nggih dewa sang ade, mungguing merane mangkin, mangda dewa sai adung, ring solah penganten baru, manggehing brata kemitan, miwah solah darma sadu, muang rarapan dase sila, sampun gamang dewa nerima.
10.   Sang ade teges ngidih pitutur, napi artin nyane, wilang adi besik-besik, wayan puyung raris matur, pireng dewa titiang matur, mangujangang dase sila, iwang saking solah metu, ngemademang lan makrida, nyakitin ngambil dudu gelah.
11.   Malih iwang saking idep metu, mayus ngekoh atine, punggung kaping awak sai, hujang titiang saking tutuk, iwange sai mawetu, pari ceda misuh anak, mamisuna banggras nabuh, puput sami dase sila, nora kumpul solas dina.
12.   Yen dewa nepetang kadi wau, sesanan jadmane, sadia madue putra luih, yan lanang dados pesayub, yen istri listu ayu, kasub luihing maguna, sapunika kengin puput, punapi nyidayang dewa, yang tan kasidan urungang.
13.   Mungguing panelah upakara sampun, karugian dewane, titiang mengaturang sami, sang wayan dane mesanggup, kapulut ring istri ayu, abot dangan tan bawosang, puput bebaose ditu, sambil ngiring ngrayunang, bebaose sami ledang.
14.   Makejir tur srenggara pan puyung, wih memen wayane, lawut juang duman nyai, dening sanja nyalah ngadu, mani nanang kasemeru, ngadokang ne biying pakpak, okan nyane wus kalungsur, memennyane manyesanghyang, dumadak dewa maputra.
15.   Nyadia titiang dadi juru mpu, manjakin okane, tunggun titiang kari urip, punggelin ceritane sampun, sang kawi mangujang tutur, sang nganten punika budal, kocap dane sampun rawuh, ring jagat ambara madya, tegeg antuk pangubaya.
16.   Kocap mangkin sang ade ditu, buat pangidih dane, panyelimur kalaning wengi, iseng nyane manden buntu, dane wayan matur alus, karyane dewa baosang, sane mantuk maring kayun, sang ade raris ngandika, jawining pacul kewala.
17.   Ni puyung ngaturang indik macul, nggih gawen tanine, mapengancan tambah arit, penampad miwah waluku, nika dewa mangda cukup, banteng patekap akitan, bulu padi jajar pantun, lintang tis anggen petekap, werdi sekancan tanduran.
18.   Banteng sane nora nyandang ubuh, ngrusak tandurane, tuyuhe tan mapikolih, banteng sane lengar ikuh, nora ane bulun ipun, inggih plak ikuh ngaran, koos dadas jatin ipun, ngawinang wantune rusak, tuyuhe dados selselan.
19.   Malih sane nyandang dewa gaduh, dewase pacule, matetanduran marginin, yening nandur pala gantung, ring sukra kajeng urukung, malih nandur pala bungkah, nuju soma kajeng maulu, mangda ngimpasin gumarang, nuju beten nuju urda.
20.   Sarwa kembang dewa sane tandur, ring buda patute, mangda purnama manujonin, mupu daun patut tandur, ring anggara sesa pitu, kunang agawe pepagran, ring wrespati patut ipun, miwah pager wesi yogia, jerih pandung muang wewalungan.
21.   Saniscara ayu nanceb turus, eling penandure, ring ngalap ika marginin, dina ngajang miwah ngunduh, yadiapin nyimpen ring lumbung, mangda tunggal ring dewase, wus limang peteng matutur, saduk dewase punika, sang ade malih ngandika.
22.   Dina sane ringkes icen nyaluk, nimbal pade age, dane wayan puyung sugih, wenten dina lintang aluh, teges ipun ayu manerus, wantah dina pamijilan, bakta saking wawu metu, wasuk wetu iku ngaran, gagelaran tunggun gesang.
23.   Sane lanang seken ngidih tutur, ni kalintang angel, mangda tan kari nguilangin, sane ringkes jangkep iku, mangke numbeg mangke nandur, nika wantah paicalang, mangda tan rikuh mangitung, ni wayan raris ngaturang, puput ring ragan idewa.
24.   Ne lampahin jangkep sami adung, indik manusane, ne ajagat ring lemah wengi, pateh ring sirep turu, ika ngaran panca dauh, miwah ngaran panca sanak, utikalima taler patuh, dauh wantah akijapan, nunggaling dewase ngaran.
25.   Lintang sukeh dewa antuk aluh, luir gegamelane, lalima ipun mamunyi, sane dadua gebug ipun, makebyar suarane puput, ndang, nding, ndung, ndéng, ndong ngangselang, Ni Wayan pantes manutur, sampun nampi ndas lemah, dadi rusuh kabingungan.

Puh Gambuh
1.     Luir gambuh dane ngipuk, sang ade kasmaran bingung, kagelut Ni Wayan Puyung Sugih, ring paturon sampe uyut, pade sebet saling oros.
2.     Ni Puyung saur gangsul, duh sang ade itungang dumun, dina janjine dumun wilangin, wawu mangkin asia dalu, inab bingung dewa mawos.
3.     Sang nur aji mawuwus, solas dina wilang mangke dalu, sampun wilang ring melah wengi, jangkep mangkin, solas dalu, krana purun jegjeg nyangkol.
4.     Sang kalih pade negguh, pada malungguh ngitungang unduk, kawilangang saking pangambilan nguni, pade ngitung ukud ukud, sanga wengi mangkin cocok.
5.     Ne lanang jengah inguh, kebatek antuk samara dudu, cutet nayane dane sang nur aji, dugi malih dane mangelut, saha kose raris ngoros.
6.     Meh katuronan ditu, luih gunan dane wayan puyung, nangkan pakeweh pasti kesayubin, mtu sabda lintang nyunyur, mengawinang idep lemproh.
7.     Smara nala enduh, wicaksana ngawinang lipur, Ni Wayan munyine alus ngasih asih, duh dewa sangha bagus, kesatria lintang kawot.
8.     Nguda dewa jeg ngukut, tan jantosan duh sang ha bagus, tan wikan dewa ring sipta jati, indik titiange ulangun, solah wadu mula sewos.
9.     Nyadia titian aturu, ngiring dewa mangke adalu, wantah cihna tunas titiang mangkin, polih sang jati kesadun, ngalebar brata kawot.
10.   Nunas icenin metu, ajahan titiang areraup, mangda bersih patemune nekeng hati, becik wantah sulur ipun, sentanane mangda katong.
11.   Titiang ngiring matemu, makelemah mangda tan purug, nyadia wantah menandakin, sane lanang ngicen nganggut, kasuen dane ngantos bengong.
12.   Ni Luh ngaligas pesu, ngambil caratan dane nyaru, terus dane maninggalin pade gati, sampun nampi pukul welu, dane kari bengong.
13.   Tatas semeng dane rawuh, ana ring pondok karang suwung, nogtog lawing dane wayan mangelunin, kagiat memen nyane metu, bapannyane pesu nomplok.
14.   Lujeng rawuh anaku, apa kabar pagi pagi rawuh, makejit ngambil oka menakonin, okan dane kadi patut, mengaturang solah kawon.
15.   Sigsigan semu rengut, tan suka titiang kekosa ditu, bapan nyane lagas nakonin, bakat ajarin ditu, kapo jati bape pocol.
16.   Dagangan sai laku, luas mancerik amed alus, kamben dobol anggon jani mulih, cening keempet luas luwung, tekane wug de bolong.
17.   Ni Wayan raris matur, mungguing dalem jaya ring jabe wug, puput sampun bebaose mangkin, sang ade mangkin kawuwus, kari ngantos naring jero.

Puh Demung Kulang Kaling
1.     Sampe semeng ngantosin, ring meten ngundap, ngupkup entud maglebug, kapupungan pesu, pati taken pati dalih, nangis kapisaga, rabin titiang duh sang ayu, lalis ninggal titiang, kapuargan majinjin, sira mandung rabin titiang, biang dane kagiat umetu.
2.     Ening ade sapunapi, naring pamreman, rabine ajak mejangkut, saking dewa bingung, ngon meme anak takonin, ditu dane rengas, nulia maguyang gelar gelur, angame melas prana, ah uduh wayan sugih, atman titiang emas I dewa, eling titiang ring ni ayu.
3.     Sudukin titiang adi, sampunang lupa, nyangga antuk susu gemuh, patemuning irung, magoten inab nutunin, padem ratu titiang, lintang renyuh tanpa ratu, sawane kumambang, wijang anggen mangebatin, kanin titiang jampi dewa, antuk adung lancip lemuh.
4.     Iring dewa ne manis, dahating pangan, renyuh atin titiang ayu, disampun titiange puput, yeh aksi anggon manyusin, tirtain antuk ludah, makumkuman toya panyuh, rambut anggen sad sad, payasin ketaki merik, antenge jua anggen bidak, anyud ring segara mayu.
5.     Siang dalu dane sedih, ngamenin wayan, kasuen dane nandang buduh, tan jenek malungguh, ngarak arak maring margi, sakuehing wong desa, wenten kangen ngucap ditu, ade jahil mangucapang, saking doh mangelunin, sang ade ngiring simpang, munyin nyane jahil guyu.
6.     Singgih katah yan wilangin, tan kaucapang, polah sang ade ulangun, kocap ring karang suwung, pasar pinasaran orti, ni puyung malih jaya, tan mari kaucap ditu, agetne ngelah pianak, ping telu nganten mulih, dagangane mulih bajang, nampi jinah tigang atus.
7.     Kaucap ring pengawi, wong istri utama, rarapane sarwa ayu, manumadi luwung, gunanyane menyayubin, slampahe kaembonan, yadian keweh patut pesayub, diastu ring jurang sengka, pasir dalem jurang sripet, yadiapin maring paperangan, sang maguna tanpa kewuh.
8.     Lintang pan puyung sugih, sukaning manah, lintang asih ring sang ayu, pangucape alus, badah dewa wayan luih, alah sinar bulan, ngasorang kancanin wadu, hyang samara kasoran, kaimud sampe nyilib, inab mengkeb sampe benjang, ulangun kabilbil ibuk.
9.     Okane menyaurin, saha manyumbah, salah hujar bape ajum, ayu kadurus, luir ngayunang anak alit, yatna bape odah, titiang nora getem ajum, dudu luir ucapan, nguda iwang tindihin, ne katiba ring titiang, titiang nora munjuk lungsur.

Puh magtruh
1.     Nampi walen bapannyane minta luput, ledang wayan manuturin, indik dewa buta dumun, kewala ngon bape cening, nangkan sakit kahelong.
2.     Wayan Puyung manuturang teteh tuhu, pireng bape apang jati, lamun seneng miring tutur, indik titiang sane nguni, gede awas masang moro.
3.     Kabisenan sakit titian sane dumun, buta titiang amah desti, bapan nyane natak saur, nguda tong dadi tambanin, jati bape babar engon.
4.     Wayan nampat seduk bape ngalih dukun, sakit manah bape cening, memen cening sedih ngunggun, dening dewa nandang sakit, banten meluasang kado.
5.     Wayan Puyung maninggarang indik iku, jatin anak ne sakit, jadmane ajagat sampun, saking sampun kena sakit, nika bekel becik kawon.
6.     Kala sakit warase tan mari ngepung, warase tutugin sakit, bekel jadma saking dumun, kancaning watek maurip, hala hayu nora edoh.
7.     Saje ririh manusane masang banggruk, ngawe sakit taler ririh, nyalaning masang manuju, bekel anak ganti nampi, dumadi nganutin kawon.
8.     Mangagorin anake ririh maneluh, awinan anake sakit, ditu ajum sang arusuh, ngangken bisa menyakitin, jatin nyane tusing keto.
9.     Awas bape sangkan paran sakeng sampun, nora ana rupan sakit titiang nora nahen mangguh, rupan ipun bangken sakit, sampun bape gugon tuwon.
10.   Kadi rare kapetakut aru-aru, awag jumah suba ngili, sepan mineh suba ngugu, tulung tulung ngidih urip, sira sanggup jaga ngentos.
11.   Ne tunasin ngelah urip tuah acukup, patuh kapin awak sakit, tunggun urip pade mukud, kujang lakar mahang ngidih, kujang nyemak dija nongos.
12.   Mula patuh ngelah urip pada mukud, kujang nyemak dija asukin, angkab angkab sampi ngipuh, sahi bingung pati kelid, mesayub ring taru logor.
13.   Nora ade tambe lara jaga hidup, tamba hidup nora panggih, pati urip nora pangguh, sukeh bape yan bawosin, bapan nnyane nimbal mawos.
14.   Telah dewa nayan bape daging katur, napi tamban dewa nguni, krana dewa waras mampuh, jati ngon bape cening, wayan puyung ngucap alon.
15.   Tamba gampang lantarin darma sadu, kewala nyerah lemah wengi, angga jiwa srahang ditu, naring jagat sane ririh, sakit waras ditu amor.
16.   Ditu tamba miwah wesia mapunduh, rage urip mondong sami, suka duka lara mampus, awake sai natingin, nandang sakit arod arod.
17.   Sane luput idep jati nora kengguh, awake kabelenggu sakit, saha naring awak mukum, idepe malumbar sahi, ala ayu nora ngagor.
18.   Badih badih upamine kadi ayu, kebanda antuk letek besi, idep nyane sai nganggur, atiban sama awengi, medem bangun bisa ngongkong.
19.   Banding ipun prayogia andap luhur, abot pangkate nganggonin, idep nyane masi nganggur, lalu ajak kemo mai, yan ucapang saje abot.
20.   Gelising tutur ceritane wayan puyung, inab nora na putusin, tuture mangkin mesambung, kocap wenten anak madik, ampura truna banyol.

Puh Semarandana
1.     Saking gunung kedas mangkin, abiseka kompiang ganal, ubuh padidian reko, wenten kekaren anak odah, maisak kebo kalih kandang, adol dane sampun durus, mapengaji samas leyar.
2.     Ringgite ke bakta sami, maring kubunya I wayan, jati anak belog banyol, tan kocapan sampun prapta, jeg memunyi lelagasan, naring ampik negak ditu, pan puyung kasep menyape.
3.     Bape wayan kadi mangkin, ledang bape nuduk titiang, mungpung becik dewasane, wayan puyung tunas titiang, buat anggon titian kurenan, titiang mengaturang puput, mebantang slaka samas.
4.     Puputang sami iriki, upakara pesakapan, tataban titiang nganten, sareng dane okan bape, ni puyung sugih punika, dini titiang nganyudin luh, lacur titiang tanpa bape,
5.     Pan puyung sugih nyaurin, badah sadia tampi wayan, miwah nyai memen ceninge, awas ento ne abongkos, dewa teka ento adane, pade nyatak jalan edum, pade pade eda longan.
6.     Awas nanang sane mani, jani raja di sabungan, makembar udenge ngebel, natad kancut sampun, saha sungkeli togog mas, ngembar ayam biying sangkur, nganggo jambul dimpil prangat.
7.     Puput adung ditu sami, men puyung maneragianang, ngawe banten dane epot, raris natab pesakapan, wayan puyung raris ngucap, bli kompiang titiang jujut, tahen beli makurenan.
8.     Kompiang ganal menyaurin, ape kaden mekurenan, ni wayan enteng hatine, malih dane manyujutang, ngajak luh mecakepan, tusing beli nawang luh, kedek anake mirengang.
9.     Ni Wayan guyu nakonin, matumpuk ngajak luana, kompiang ganal semu bongoh, tusing nawang matumpukan, tumpukan di sawah tawang, nangken tahun bilang ngampung, uyut ditu magulgulan.
10.   Bape matua menyaurin, kandik paras kompiang ganal, mantun nyane bangun age, nagih kandik jaga lunga, pan puyung kedek ngrakgak, cai mantu lacur laluk, lego dadi mantun bape.
11.   Macebur pan puyung sugih, kenatahe nyeluk kurungan, menyaruang raris mabongbong, rahinane tan ucapan, satingkahnya dipondokan, wengi sampun pukul kutus, ni wayan nanjen medahar.
12.   Beli kompiang bareng dini,  sareng ngajeng ajak titiang, ngambil nasi beten nyongkok, tusing lagu beli medahar, negakin kursi meyegan, yen di kubu kadong caluh, jangkak jongkok ngesop dahar.
13.   Wayan Puyung manguangsitin, mahi dini matiduran, sumaur lakin nyane, arah tong kebian matimpal, kadong tuman padidian, pules onyah lingkah lingkuh, ring ampik dane nyelempang.
14.   Neng akene suene mangkin, nganten sampun tigang ulan, pan puyung kocap reke, mabian mondokang kurungan, doh saking padunungan, ngandel mantu ngijeng ditu, ring karang suwung punika.
15.   Gupuh anteng sane laki, juru pacul dadi panjak, sarwa dandah tandurane, kocap mangkin santerang, masan ongkeb sasih kapat, who wohane nedeng ditu, poh manggis wani manas.
16.   Wayan Puyung raris mamunyi, ring lakine kompiang ganal, beli kompiang ngabe poh, kapondok negenang ibape, rarapin poh limolas, saha surat mungguh ditu, puput sampun mewadah kisa.
17.   Nora tulak sane laki, inceg dane jage kabian, kisane kaundit reke, bajeg surya ya mejalan, peluh sitah maring marga, tengah jalan mereren ditu, nyanggelang baju masayuban.
18.   Bedak nyane tidong gigis, mahilih antuk don jarak, sambilang ngambil kisane, ape anggon ubad bedak, nyeluk poh naring kisa, pelut dane wantah abungkul, hilang bedak tur mejalan.
19.   Sambil dane gendang gending, pemargine mangincegang, matembang dangdang gulane, nyambut kancan memanisan, lintang jangih, manembang, ngawilangin pala gantung, puput demung katembang.

Puh Demung
1.  Poh wani manggis, Langsat salak buah nyambu, buluan duren nangka ceroring, sumaga lawan sentul, kali asem belimbing manis, kapundung saba sotong.
2.  Yeh imban tuak manis, mesanan antuk tebu, gula ental gula pasir, agorin gula batu, manis nyane tan kadi kadi, aturang titiang kapondok.Pupuh Ginada
1.     Dane matua kapupungan, mecebur raris ke sisi, sakeng natah dane ninjo, mantun nyane kaget rawuh, ngundit kisa peluh sitah, ketanggapin, cai mantu ape kabe.
2.     Saha surat ngagah kise, ngupak surat maca tulis, sambilang ngewilang poh, kirang poh ditu mungguh, munyin surate limolas, menakenin, cai mantu nguda kirang.
3.     Pakirime nyai wayan, nguda bina kadi tulis, mantun nyane ngaku reko, tunas titian ne abungkul, dane matua raris ngucap, ngemunyinin, tusing dadi cai bobab.
4.     Dadi sub acai budal, koja nganggon daya lengit, bape tusing demen keto, mantune nggih menganggut, bangun dane raris budal, tanpa pamit, tan kocapan naring jalan.
5.     Kemak kemik naring jalan, mapineh unduh kapelih, badah sanget saje engon, surate ngorahang ditu, anak mendep dadi nawang, mangelimlim, tusing bakat ban ngitungang.
6.     Sore sampun rawuh jumah, kompiang ganal napet sagi, wayan puyung nyapa alon, beli kompiang wau rawuh, durusang munggah medahar, naring korsi, mesaut I kompiang ganal.
7.     Kadong biasa uling suba, singkuh beli menyalinin, arah melahan suba nekor, busan busan dane mimbuh, jangkak jongkok naring natah, nampi wengi, tetep tidur mesanehan.
8.     Benjang semeng kawuwusan, pinih wenten dauh kalih, wayan puyung ngawe surat, ngirim manas ya ka kubu, beli kompiang kemu luas, nah ne jani, gapgapin I bape manas.
9.     Pitung besik saha surat, dane kompiang raris ngundit, lingsir sampun sanghyang surya, naring jalan lintang kebus, ditu raris mararian, ring genah dibi, bedak dane ngambil manas.
10.   Ngambil surat ditu negak, ngomong dane padidiin, surat nyane kajak ngomong, dibi celang bisa ngaku, bisa iba menyaduang, awak memaling, tusing nawang awak bedak.
11.   Awake jani ngelah naya, wake jani pesu ririh, awak bedak dini membon, apang tusing iba tahu, salah ibane ngorahang, masin jani, kujang iba mangenotang.
12.   Tumuli menanem surat, kajekjek malih urugin, manase raris kahempos, melut manas camus camus, ne abungkul suba telah, gagah malih, surat manas buat mejalan.
13.   Gendang gending mengarepang, tembang demung munyi manis, sarwa masem kujang reko, inceg tayungane nyingkuk, ne mebungkul ngundit manas, tampek mangkin, pondok dane jro matua.

Puh Demung
1.  Makidung munyi manis, dibi tonden telah, kancan manisne kasebut, juet badeng tenggulun, sumangka katimun guling, matuane mamirengang, kenatah mendakin mantu, badah bes nyeng edan, bape nampi uli dibi, gending rarapan manisan, pemasemin, cai imantu.
2.  Gelis magentos gending, asem aseman, kalimoko miwah sentul, yeh incukan ipun, poh nyane kuma ruak, kali asem lunak, ceroring kuning kucalcil, sarwa masem idam idaman, punyan bongkot sanan ipun.

Pupuh Pucung
1.     Matuan ipun, engkel icene katundun, sarwi manis ngajumang, rarapane ketangkepin, dane mantu, masila ana ring natah.
2.     Bapan ipun, ngambil manas nem bungkul, raris ngambil kaca, nulia dane mace tulis, tahu ditu, manase kirang sinunggal.
3.     Matuan ipun, ngandika asemu guyu, manase nguda kuang, mantun nyane menyaurin, tur mengaku, nunas anggen ubak bedak.
4.     Bape puyung, manguelang mantun ipun, munyin nyane banggras, nanging boya nekeng hati, mantun ipun, nguntul dane madingehang.
5.     Engsek ditu, maminehin surat ipun, badah ririh pisan, suba tanem masi uning, kitak kituk, surat tanem masih nawang.
6.     Bengong ditu, matuannyane kawas nutur, nganggon kaca emas, nugi dane narka pelih, tusing buwung, kacane ngawinang celang.
7.     Kranan ipun, surat tanem bisa ngaku, kujang tuara celang, nawang yadin nora panggih, anggon ditu, tuara bisa mangundukang.
8.     Bape puyung, nguduh mantun nyane mantuk, bangun imang budal, lingsir kauh sanghyang rawi, rawuh ipun, mangojog dane ke pasar.
9.     Lingak linguk kompiang ganal manyelupsup, raris numbas kaca, tan ketawah pitung ketip, sore sampun, raris budal ngidih dahar.
10.   Sampun dalu, ngampik dane pules ditu, semeng endag surya, ndugi pradang dane mandi, semeng nganggur, nuju raris ka sekolah.
11.   Ganteng bagus, nganggo jas kain biru, sampun pukul sanga, dane kompiang wau prapti, nyadsad peluh, maca surat uli diwang.
12.   Sambil ipun, nyingak murid mace ditu, magenta ke papan, gurun nyane mameriksain, ade bangun, matudingang salah mace.
13.   Dadi nyaut, I kompiang nyacadin ditu, sami sastra lepas, tuara bisa ya mamunyi, tusing adung, bilang ujang ye mendepang.
14.   Dane guru, raris medal ya manundung, muride mabriag, uyut sami mangedekin, anak buduh, ajum nganggo kaca mata.
15.   Mangedungklung, kebilbil I kompiang ditu, misuh ngawag awag, kacane raris ke dalih, iba punggung, wake nganggon tusing enyak.
16.   Medih kayun, kacane pantigang ditu, kabiak suba bencar, pati selsel ia di margi, tuara tahu, awak punggung tong melajah.
17.   Sampun rawuh, kepawon ngambil sangu, rabin dane ica, lunga kija saking tuni, dauh telu, tan wangsitan beli teka.
18.   Raris ngaku, badah adi wayan puyung, titian ka sekolah, ngeton murid ngitung pipis, mace hurup, maca sastra sami salah.
19.   Dadi inguh, beli milu mace ditu, ne munyiang tong tawang, sastrane tong bisa nyautin, ngusud usud, ya I Wayan kedek ngrakgak.
20.   Beli jugul, bloge pojol papak ruruh, kemo luas mablanja, ke pasar memakta pipis, numbas jaum, lakar anggon titiang nyulam.
21.   Masrap bangun, ngambil jinah tindak bunuh, ceceh mangingetang, nyambat jaum kmak kmik, tomplok asu, I kompiang tangkejut kepar.
22.   Engsap ditu, ape alih dija ruruh, raris dane tulak, jinah hilang make sami, sampun rawuh, mengaturang awak engsap.
23.   Wayan puyung, manerima semu kenyung, kangen ring sang lanang, antuk belog tidong gigis, aget ipun, manumadi dadi jadma.
24.   Kompiang jugul, ngambil tambah jaga macul, nelokin tetanduran, maring sawah padidiin, kumuh macul, sampe sanje tusing tawang.
25.   Krug agung, masriok hujane tedun, balese nora same, gentuh agung mangembahin, magrudug, toyane mengancab ancab.
26.   Sami lulus, tandurane lancah banyu, pedih dane kompiang, raris nulung menyampetin, masih anyud, duaning kagengan toya.
27.   Ngambil batu, tambahe katinggal anyud, jaga ambil ical, rengas jengah tidong gigis, jeg makrebiuk, awake ditu tambengang.

Puh Ginanti
1.     Kocap sampun tengah dalu, wayan puyung kocap mangkin, uyut dane naring umah, pati takon pesu mulih, nenten wenten anak nawang, elingang sorene nguni.
2.     Dane kompiang negen pacul, sinah ipun luas ke carik, nika krana nye I wayan, gisu dane memapagin, kalud wengi tan patimpal, mangimangang makta sundih.
3.     Kocap sampun dane rawuh, maring carik mangruruhin, kepanggih ring tanggun sawah, dane wayan raris nyerit, kacingak rabi rebah, gupuh ngambil kasundang gelis.
4.     Mapokoh manyundang ditu, lemet legglog lintang etis, luh wayan mangusap muka, lambene gelis kabitbit, menangis masesambatan, manulame saghyang widi.
5.     Dewan sawah dewan suwung, dewan peteng dewan sepi, ngadeg ratu cingak titiang, sanghyang wisnu minakadi, cingak lakin titiang pejah, sueca ratu nulung urip.
6.     Pati ame nora putus, lintang bara naring hati, sementara jam tiga, wengine ngalintang mangkin, lesu dane nye I wayan, ngabin sawa sambil nangis.
7.     Nyukla idep dane tumus, eneng ening bayu siddi, panca bayune ardana, panca butha maha siddi, panca sunia sampun embak, ngrangsuk ring ni puyung sugih.
8.     Kontak bayunnya ni puyung, manyusup maring lelaki, kompiang ganal inget melah, bayu premana ngeranjing, raris dane macengehan, mangucapang awak dingin.
9.     Katah pangucape ditu, wayan puyung sareng kalih, nulia dane ngajak budal, lakin nyane kauntunin, kocap sampun rawuh jumah, nuju semeng sampun mangkin.
10.   Naring pondok geger umung, mangortayang dane mati, nyama braya pade teka, rawuhnya pade majinjin, merarapan sarwa dahar, sami ledang mengeleganin.
11.   Tan ucapan suene ditu, murid nyane tetep sai, nunun nyongket miwah nyulam, selid sanje miwah wengi, dane kompiang juru ayah, genti mare mangulgulin.
12.   Wayan Puyung seken ditu, menakenin sane laki, lakin titiang beli kompiang, nguda pojol lengeh gati, sane lanang raris nimbal, rarapan titiang numadi.
13.   Sapa sira kayun mikul, bekel titiange timbalin, tong dadi ban titiang ngutang, Wayan Puyung menyaurin, yening beli seneng melajah, lukat bekel beline sami.
14.   Lakine raris mesaur, sida pacang keles sami, ririhe ulian melajah, anggon nyupat panumadin, dadi sadia sengeh carcang, Wayan Puyung menyaurin.
15.   Dados pisan nyandang gugu, ngalih bekel luas jani, besok nangkan raga budal, guna ika mengatehin, yadin luas malih menjadma, guna ika sanguang dini.
16.   Beli kompiang belog mayus, wau munggah sakeng prani, aget manumadi jadma, iring titiang beli merabi, yan jati seneng melajah, kawitang ragane jani.
17.   Kompiang ganal jagetinut, uli jani beli ajahin, guna naya miwah sastra, apang ririh wanen gati, niru solah kesatrian, aget beli jani muani.
18.   Mauruk I kompiang ditu, lemah peteng sai sai, ngawit dasar ya melajah, sastra dumun ke ajahin, ngitung nulis mace sastra, kasuen dane sampun uning.
19.   Makruna anggah ungguh, mlaksana sai-sai, miwah ngadu sasebengan, I Kompiang sai ninutin, Luh Puyung teges mengajar, sisia istri menyarengin.
20.   Sambil nunun nyongket ditu, Ni Wayan sami tandakin, indik anake kesatrian, tabuh getar semu manis, nah kene pade makejang, dadi jadma manumadi.
21.   Yadin lanang yadin luh, sami patuh pade jadmi, bayu sabda idep ngelah, tangan suku karna nulati, soca irung miwah dada, bisa kimud bisa ngidih.
22.   Ayua takut melajah patut, patute nyandang tindihin, yadin dija ktog lara, anggon paying sai-sai, asing lupa ke sangsaran, yadin lucu tulus bengil.
23.   Solah anak nyungsung patut, upa renga solah becik, idep melah munyi getar, ne tatiga adung sai, magrenain nyama braya, asing solah angawe asih.
24.   Selid sanje sai hitung, mangda tan memurug pelih, yening adung neka melah, tri naya tuah menadi, tiga sakti tri adnyana, nika ngaran tri murti.
25.   Nika bekel jadma hidup, tri jata sanguang dini, anggon ngalih duang prakara, bekel hidup bekel mati, hidup ngalih luwun jalan, sane tusing bekel mati.
26.   Hidupe mamondong tuyuh, mrebutin isin gumi, peteng lemah ya hitungang, pamuput kalahin mulih, yening sugih arta brana, dusta pandung maka kanti.
27.   Punika kasukan hidup, anggon bekel luas melali, yadin anggon mapedana, lataran hidupe jani, mitra puja dewa puja, mutha yadnya melajah sai.
28.   Bina kapin bekel mantuk, nto kesukan tanpa tanding, sanguang mulih yadin luas, ageman pandita luih, nika wed agama tirta, sayuban manusa ririh.
29.   Nika soca pinih luwung, nyandang kemit lemah wengi, asing ngemit ya kagebag, saling sangga saling kemit, manusane kesatrian, darma sadu kagugonin.
30.   Asing manggeh ngugu patut, kena goda sai-sai, goda tumbuh kadi padang, pablusbus kanan kiri, saking duri muang arepan, marebut maperang sai.
31.   Kasor yuda saling amuk, luir prajurit ngamong bedil, ngamong yuda ring sekala, saling amuk saling ungsi, mungguing yuda sang pandita, lemah peteng sai metanding.

Puh Durma
1.  Pade nengil sisiannyane mamirengang, tutur Ni Puyung Sugih, menarka kajroning manah, duaning sami semu kenying, raris mangucap, Ni Wayan semu manis.
2.  Beli Kompiang wiadin nyai para sisia, kenyir iku ngerenain, yen pikolih lepas, doh pare makenyiran, murid nyane matur singgih, yadin I Kompiang, pada getar menyaurin.
3.  Ngugu titiang tri kang sinanggeh satria, tunggal ring lanang istri, duaning sami mamuat, sane mawasta tri jata, dane Kompiang menyaurin, kadi beli lanang, kesatria lintang wani.
4.  Napi malih sane pacang kakobetang, patut ngebekin gumi, tui beli ngugu pisan, I patut pesayuban, sasuen hidup wiadin mati, boya beli ampah, ring urip ngawa pati.
5.  Wayan Puyung mangendingkaring ne lanang, yening jati munyin beli, pacang ujang titiang, idepe kesatrian, ngugu pati mondong urif, kles slanting jalan, beli tunden titiang mati.
6.  Kompiang Ganal kayun dane tan sangkeyan, Luh Puyung ngawe tulis, mungguing munyin surat, pademang nemuat surat, duaning jadma rusuh jati, tan nyandang uripang, bajingane ring gumi.
7.  Puput nyurat inggih sampun katutupan, katur ring Prabu Dur Bumi, ne munggah ring jaba, puniki katrangannya, inggih Ratu Sri Nrepati, mungguing surat titiang, ledang ratu maosin.
8.  Dauh kalih Kompiang Ganal kauduhang, muat surat ka Dur Bumi, surate wus ke tanggap, age dane memarga, pemargine nuju kangin, tan kaucapan, lawas dane ring margi.
9.  Kocap mangkin Sang Nrepati mawibawa, manpetang wet gumi, nora ida hobah, ring gama manu punika, sakeng sampun kagugunin, akudang abad, sampun ida nepasin.
10.   Teduh landuh jagat nur bumi punika, nora ana wong maling, sami panjak ida, melaksana kepatutan, kancan corah pada wedi, asing terang ipun memaling.
11.   Tigang dina kompiang Ganal naring jalan, nampi semeng prapti, dane tan rerenan, medaga tur megadang, rupan nyane kecud kuning, muang cingak nguda, luir anak kesungkan missing.
12.   Kompiang Ganal manuju dane ke pasar, praya manumbas nasi, basing dane layah, nglicak ngawas ring pasar, saget wenten anak panggih, saking gunung kedas, pisagan nyane nguni.
13.   Mapungkusan sang inucap Wayan Bandah, jadma kalintang rusit, solah tan jangkayan, tukang baak muah megal, tabuh getar solah pangid, raris nengsekang, ngambil tangan menyapatin.
14.   Tumben tepuk badah cai Kompiang Ganal, ne jani kija cai hilang uling lawas, dija jani megenah, kadi anak ngebus dingin, gobane kembang, I Kompiang menyaurin.
15.   Bape Wayan mungguing pagenahan titiang, ring karang Suwung jati, inggih kabuatan titiang, wantah memakta surat, rawuh titiange meriki, inggih prayan titiang, ring Ida Sri Nrepati.
16.   Dadi banggras Pan Bandah mangucap kasar, wuh bregah keto cai, tusing nawang adat, solahe matetangkilan, yadian pitata ring puri, kalintang sengka, yan Kompiang lakar tangkil.
17.   Nden malu dabdabang cai dabdabang, anggur nasine beli awake tegtegang, pan bandah ngambil, nyeluk jinah petang ketip, duh Kompiang Ganal, mahinab kasreb cai.
18.   Basing cai malu jani betekang, dane kompiang mepamit, tiang suba muat jinah, pamit tiang bape Wayan, pan Bandah kedek ngicenin, eda kimud kompiang, mungpung bape ngelah pipis.
19.   Pocol pisan yang seduk mecarikan, plajahin ngangsan kelih, keto apang tawang, tusing patut kimudang, pan bandah manyuksukin, raris katrima, katehang meli nasi.
20.   Dini cai Kompiang Ganal gelengang medahar, surate abe mahi, bape mengaturang, maring ida sang nata, dane Kompian mangenjuhin, sampun ketanggap, pan bandah raris ka puri.
21.   Tingkah ajum tindak jengkrak nyabit surat, sapute nyrebet kuning, tangkil ring sang nata, sampun rawuh ring purian, kapanggih I sawung galling, ring jabe tengah, pan Bandah mengaturin.
22.   Surat nyane sampun dane manerima, Pan Bandah kajak tangkil, kacunduk ring Sang Nata, sedeng becik wawu medal, tulise sampun kambil, sampun kebaosang, sawong galling mangiring.
23.   Suaraning tulis ne mangkin kaujangang, inggih asapuniki, titiang sang mamuat surat, durus titiang pademang, lintang titiang mangletehin, ana ring jagat, dadi pandung sring memaling.
24.   Lintang mayus med titiang dados jadma, akudang jiwa ngemasin, wus pademang titiang, branan ipune juang titiang, adokang titiang maceki, yadin tateboan, pademang titiang mangkin.
25.   Puput Ida Sang Prabu ngewacen surat, nah lawutang Sawong Galing, mangke juga matiang, duang terang tukang baak, parikosa Sawong Galing, ngejuk Pan Bandah, rengas ipun pati kelid.
26.   Sampun koros Pan Bandah kajak ring jaba, olase ketaman sisip, sampun kepademang, nika woh pala karma, nenten yogia tulak tagih, menampi duman, kepaksa kapikulin.

Puh Pangkur
1.     Durus padem Pan Bandah, nora ana nyama braya majinjin, Kompiang Ganal raris mantuk, ulian rarapane melah, nenten uning,  naring unduknyane ditu, nulia dane raris budal, tan kocapan ring margi.
2.     Sampe sore dane prapta, ana ring pondok Karang Suwung mangkin, age dane Wayan Puyung, nyapa dane I Kompiang, slamat datang, beli Kompiang Panjang umur, masalaman kasih tangan, syukur hidup nora mati.
3.     Mesem dane Kompiang Ganal, dewek sugeng angga jiwa mayungin, mangsegan dane malungguh, sane luh awot nyagiang, nulia ngajeng, sareng kalih sarwi nutur, indik nyane makta surat, Wayan Puyung nabdab aris.
4.     Sampun beli mengecapang, solah patut tan joh ne nyayubin, sane lanang nimbal atur, duh dewa kadi bulan, titiang nunas, paweweh masolah patut, sane istri mangujangang, pireng beli apang pasti.
5.     Pertama masolah darma, teges ipun kukuh idep ngugunin, kaping dua teges ipun, mapretiare ngaran, matek bayu, ring ulu tengah makumpul, kutang panjang duduk  bawak, matek bayu sada aris.
6.     Budi adnyana mautama, teges ipun ring pinggel mangranjing, solah diana teges ipun, genah nunggalang cipta, sampun tiga, kaping empat yogan ipun, megeng awak nora ginggang, bayu sabda idep nunggil.
7.     Kaping limane ucapang, semadi ngarannya ngarep ring widi, medaksina idep alus, madupa idep sukla, canang sari, ngaran idep sane putus, miwah solah mengayabang, suduk suari lintang pingit.
8.     Dane Kompiang sampun nerima, solah patut sampun sami marginin, wus krasa ring dewek ipun, dumilah ngabar abar, bawa agung, bebawose manis nyunyur, uduh adi dewan titiang, ledang adi titiang pamit.
9.     Lunga titiang meyoga cara, masolah biksuka masemadi, maninggalang ala letuh, mara ring wanantara, panjang umur, balik titiang malih pangguh, kapo cendek kapugutan, sinah titiang terus mulih.
10.   Ngemanggehang brata sukla, brahmacari manyusup ring Wanagiri, dane Wayan sahur alus, ledang beli pekayunan, kewanten eling, eling eling den pitutur, raris ngawe surat pamegat, mapegat palas merabi.
11.   Nampi ndas lemah mejalan, nyusup gunung kudang biksuk panggih, nunas ajaran maguru, tan ucapan ring alas, kocap mangkin, dane Wayan Sugih Puyung, sareng truni makatah, nunas tutur ngemalihin.
12.   Durung waneh manah titiang, waluya katibanan tis tis ning, mrasa ning idep satuwuk, durus I solah bajang, kadi titiang, napi krana obah inguh, bina kadi ragan dewa, kadi gunung jejer sahi.
13.   Dane Wayan mangandika, uduh nyai sami melid ring aji, kandan bajang apang tahu, sane ngempu ring awak, pitung lapis, jiwa kocap wastan ipun, gurun emboke ngandikanyang, mabiseka resi buddi.
14.   Saking kawit kaucapang, manusane ajagat lanang istri, jiwan nyane mamikukuh, tuwuh nyane mengajak, saking mijil, sampe ipun solas tahun, jiwa jiwa granyam manyusup raga, krana rare sigug mungil.
15.   Yusan nyane ngamenggahang, saking solas sampe pitulas kelih, truna truni dewek ipun, mara ditu nandang jengah, momo sigug, kimud obah luih aku, pesu bikas ngapak apak, ngambul ngambul paticarenin.
16.   Jiwa samara krangsukang, kranan ipun pati sedih sedihin,tidong gelah tagih jujuh, agung demene ngawinang, sane lanang lintang momo sakti aku, siteng awake andelang, ngalempasin tutur lingsir.
17.   Kemo mai ngaduang awak, tan piorah mendep mendep magedi, minab tuara mutang tuyuh, lali kapin anak tua, saying kangen, tan krasa antuk ipun, kamunyinin dadi tempal, purud kapin rame bibi.
18.   Solah truni sama juga, sayan kelih kesayangang sayan manying, nganggo anyar pupur pupur, cingak tiang sampun bajang, artin ipun mangedengang demen ditu, apang liyu anak nawang, dewek ayu keadanin.
19.   Saget suba pade kontak, demennyane matemu ngajak laki, sane luh dadi inguh, grebiag-grebiug di pedeman, bayu runtag, bencah dadi waspa metu, kaluabang ring samara nala, dadi buduh senga-senga.
20.   épek nembang kapitresnan, dini ditu keneh nyane tong pidenin, inget kapin bape ibu, tresnan nyane kalintang, yan tinggalin, tuyuh ngempu tong metebus, yang jumah tunggu I bape, anak bagus dija ngalih.
21.   Turing dane mangawinang, dadi cenguk gelar gelur mageling, pisagane ditu uyut, mangucapang kejahilan, kena lengis, kena bangkruk ujar ipun, len ngucapang bebaianan, ngalih dukun kon nulungin.
22.   Tusing tahu awak lepas, sigug tempal ring tutur anak lingsir, sapunika jatin ipun, lepas deweke ngawinan, sisian ipun, nutugang nunas pitutur, limang lapis durung ojah, nika jiwa sapunapi.
23.   Wayan Puyung raris angucap, mapidarta ring sisiannyane sami, dening jadma tanpa tutur, yadin matuwuh wayah, sampe ipun, tuwuh nyane tigang likur, jiwa punggung mangempuang, ngingetang ne kasebetin.
24.   Jiwa ajum kaucapang, seneng nuturang awak uning, sampe umur tigang puluh, sampe umur petang dase, jiwa ukur, bisa nimbang ala ayu, mekardi asing wangunang, masering saling takonin.
25.   Yusan jadma seket tiban, guna jiwa kawastanin, sampe umur enem puluh, jiwa putus adannya, jadma lingsir, tulang balung idep lungsur, yening jadma kasusastran, hebeking kagunan luih.
26.   Nunggu sampe satus tiban, yen ucapang kancan jiwa ring jadmi, nanging jadma sane punggung, tempal tong demen melajah, nika sami, patuh kapin jiwa punggung, miwah ajum ika ngaran, tuna ipune ngawinin.

Puh Sinom
1.     Dasar ipun wit melajah, nika nyaruk makesami, nora ngitung tuwuh jadma, guna jiwa mangumahin, aget ipun manumadi, kaludan mabekel luwung, katututan palakarma, dadi umah, idep buddi, lintang aluh, sing wangunang tong kaciwa.
2.     Katah mangkin yan ucapang, indik nyane sareng murid, tutur nyane kasambungang, bisa manpan Puyung Sugih, okane palas rabi, mekabar ring gumi ditu, kocap bagus sang mewangsa, saking desa tani kangin, bangsa bagus, bagus tembekang inucap.
3.     Sugihe mengonyang-ngonyang, burik capuh rambut kuning, ngamong dokar paliat sengat, tuwuh wayah tanpa rabi, kancit dane miring mangkin, makesiab idepe anyud, matur maring sang ayu biang, meme ateh tiang mangkin, saking aluh, titian jaga manglayatang.
4.     Tong kebeyan lamun apa, ngulah aluh tanpa padik, puput antuk pesakapan, bebantene wantah kedik, maruntutan antuk guling, nggih punika aji siu, mungpung mangkin dina melah, sami adung tanggal sasih, ringgit satus, boya raga mangewehang.
5.     Sumawur sang ayu biang, badah nto Ni Puyung Sugih, dewa ratu duh sampunang, rarangane boya dugi, kojarannya panes cening, sesapian sampun ping catur, macundangang anak lanang, boya dugi ngalipetin, yening bagus, kedeh pacing mamuatang.
6.     Sinah ipun kaping panca, macundangang wong laki, raga ondo kirang naya, lintang tuna maka sami, bagus tembe menyaurin, tategere kaget mukup, ringgit satus anggen bantang, andeyang kaon maceki, mangden tulus, taen titiang makerunan.
7.     Sang ayu biang mangendika, dahat kedeh cening mangkin, boya dados ampetin biang,  meme sanggup ngateh mani, epot dane dane saduk wengi, nadang guling aji siyu, banten pesakapan adulang, nampi semeng puput sami, pradang ditu, kalih dokar wus mecadang.
8.     Dane lunga sareng lima, dokar nyane make kalih, sahe muat ukara, mecut kuda sade gelis, tengtong laju tur masruwit, tatumbragan pade gisu, tan cerita naring jalan, tampek sampun kang inungsi, pangguh ditu, pan puyung sugih ring marga.
9.     Kacunduk pade ngawasang, jaga lunga dane mangkin, ring diwang buka pajogang, pade age nyungklit keris, grantim nyane emas kuning, iringane juru pikul, sami pade negen ayam, akutus sareng kekalih, ngadu sawung, maudeng ebel-ebelan.
10.   Pan Puyung tabuh getar, ngeriyinang ipun mejinjin, inab jro ka jumah titiang, upakarane maciri, cocok sami kadi nguni, tamiune mesaur patut, Pan Puyung matur durusang, sampun malih mangantosin, titang ngadu, repot tuara polih mangrunuang.
11.   Pinak titiang sampun nyak, mangimangang gelis mepamit, tamiunnyane mengarepang, kudannyane kapecutin, gelising tutur sampun prapti, naring pondok Karang Suwung, Wayan Puyung sedek nyulam, makidung munyine manis, nomplok ditu, tamiune rawuh tanjantosan.
12.   Gupuh nyapa mangimangang, dane Wayan Puyung Sugih, memennyane lan isisia, ngambil kursi pada gipih, tamiune sampun malinggih, cutet pemadike ditu, sami adung pade ledang, manyungken saling tunasin, puput sampun, upakara ka dadarang.
13.   Nganten nyane ke tatabang, semu alep manyukanin, puput sampun kasodayang, ngajeng dane sareng sami, ulam guling gede nyegir, sang ade mameset ditu, camus camus cingak sengat, lintang pedes daas diis, milus cunguh, tenges nyane tan pegatan.
14.   Ni Wayan ngujang rarangan, dase sila kadi nguni, muang solah brata kemitan, ne lanang gabeng nyaurin, nora uning abot kuri, tanis seken nampi tutur, ringgit satus ke aturang, rabine pamit gelis, paceburbur, sami dane nunggang dokar.
15.   Masruit lampah siandana, norner ceceh manguangsitin, tan crita maring jalan, sampun prapta ring tani kangin, sagrehan ngranjing ring puri, wengine raris mewantun, ditu dane masubaya, pade pageh sanggup pasti, sarwi guyu, damar galang mangelap meja.
16.   Bagus tembe raris ngucap, durus Wayan pumunahin, demen beli kapin Wayan, tuturin jua nah ne jani, gawene masuk ring hati, ne ngawinang sugih durus, jani mare limang dokar, kudannyane pitung siki, saking sampun, guna kaya padewekan.
17.   Wayan Puyung manis nanggal, punika nyandang wewehin, katur anggan kuda melah, mangawinang sugih singgih, titiang olih sane nguni, bacak kuda nyandang ubuh, katuturan anak odah, durus bagus pireng mangkin,  kuda iku, patut anggen ngedeng dokar.
18.   Nika lintang mautama, kuda ireng mata putih, bagawan sat mata ngaran, dadi kuda manumadi, malih ngaran Wisnu Murti, kuda selem lintang mulus, pemati tanpa unyengan, punika kalintang becik, yening ubuh, lintang ayu sandang pangan.
19.   Yening kuda bulu barak, bulu kuncirnyane putih, miwah tegep jajar wana, dukun sandi manumadi, kuda bulu bang malih, unyengan mekati juru, lalima ring amben basing, gedong simpen kawastanin, becik ubuh, mertane tan pegatan.
20.   Malih kuda gendi kocap, unyengan ring tunggir duri, satria pinayu ngaran, inggih malih kuda gendis, jajar wana tegep sami, maunyengan naring entud, ring kiri suku arepan, satria mawibawa luih, nyandang ubuh, panjang umur mangguh lana.
21.   Blang panca kudane kocap, panca pandawa kawastanin, katah merta karya membah, kuda panca laham patut sami, ring purus matimpal putih, yadin maring gidat ipun, panca merta iku ngaran, nyandang ubuh lintang becik, teduh landuh, kaya jinah sugih merta.
22.   Kuda putih mate ireng, patunggangan sang bupati, terus putih purnama sada, tunggangan pandita luih, malih kuda bulu gading, maunyengan ring papurus, becik tunggang ka payudan, musuh nyane kasor sami, ngunggul ditu, padidian mangumpulang.
23.   Kuda dawuk kaucapang, ikuh bungsel nyapuh siti, merta ngembeng iku ngaran, jajar wana panca sami, malih kuda skar gambir, unyengan ring kuping muncuk, anak nyewa nora pegat, buatane mrebutin, kanti gupuh, anak nyewa nora kirang.
24.   Kuda rajeg kaucapang, suku arep naring kiri, entud nyane maunyengan, unyengane suku duri, ring kanan ia medaging, kahadmara wastan ipun, panyewane tan pegatan, kuda pamomote  malih, nyandang ubuh, sane wadon kaucapang.
25.   Kuda lue mabulu barak, unyengane ngapit teli, dukun masumping pun ngaran, mertane teka ngepungin, sane ngubuh sugih singgih, nyama braya asih rauh, bingung ngejangin rarapan, kuda becik mengawinin, nyandang ubuh, mengawinang suka bungah.

Puh Mijil
1.     Dahat  ledang Bagus Tembe mangkin, tinut dane reko, kuda sane becik becik reke, limolas katahe maka sami, megajihang ngarit, tukang arite papitu.
2.     Dokar sewa pitung siki sami, wiakti untung reko, I Bagus makusiran reke, nyabran dina dane nambang sai, tetep rawuh wengi, lintang emer sirep aturu.
3.     Sampe lemah wawu dane metangi, Wayan Puyung reko, sai megadang nyulam muang nyongket, lintang kuru megadang pang sai, das lemah sirep ngipi, kedalon I Wayan ditu.
4.     Das lemah sirepe pang sai, sirepe kedalon, bajeg surya kantun mesare, dane Bagus kaget rawuh mangkin, nambang nenten polih, kaludan wetenge seduk.
5.     Rawuh dane ring jro sampun lingsir, Ni Wayan kari ngerok, budi ngajeng nugi kado dane, pati ungkap tong ade nasi, I Bagus nugi pedih, cawan pinggane kapug pug.
6.     Lintang bendu nugi dane nigtit, Ni Wayan kaoros, kari sirep dane ring sesaren, rawuh ke natah dane ninjakin, mukul kanan kiri, Ni Wayan raris katundung.
7.     Pitung dina indike katigtig, sebet ngawe kado, Wayan Puyung sampun mulih reke, tan ucapan lampahe di margi, saget sampun prapti, rama ibu nyapa ditu.
8.     Ngualekang sang ayu biang mangkin, apine agrombong, masi durus dewa pacebure, kaping lima macundangang laki, katah yan bawosin, pasel sel pade ditu.
9.     Ujar para mangempengin kuping, Pan Puyung kocap reko, kali egel di hatinnyane, ngualekang sumbar dane ninglis, tong bisa kapencil, mula entikan Karang Suwung.
10.   Aku panjak aku raja pipis, gadah putri anom, begak begak kauntungan kune, syukur laku harga satus ringgit, panjang aku urip, umpiuh cening Wayan Puyung.

Puh Kumambang
1.     Wenten jadma kesamaran sakit hati, wandu uling suba, kaludan ia ngebus dingin, ceceh pisan ngentah entah.
2.     Lintang lawas nandang lara sampe kiris, wastannyane ketah, Gede Elog saking alit, saking banjar pangungangan.
3.     Raris ngawag Gede Elog masesangi, inguh menyaudang, sakit lama munyi paling, madak seger dewa titiang.
4.     Titian nyadia nuduk I Puyung Sugih, mungpung mangkin palas, lakar bayah satus ringgit, malih guling pesakapan.
5.     Jati sadia kenjekan tinggalin sakit, seger nyane nanggal, sesangine ketaurin, jaga madik Nyai Wayan.
6.     Mapiorah naring memennyane mangkin, malih ring I bape, titiang seger kadi mangkin, sesangine mangawinang.
7.     Meme bape atur utang titiang mangkin, ambil Ni Luh Wayan, antenang titian ne mangkin, upakarane puputang.
8.      Nengkejutang reramannyane mamunyi, uduh badah dewa, kujang Gede manyukanin, anak luh di pengantenan.
9.     Uling suba kaden Gede nandang sakit, wandu sakit rahat, inab gumi sampun uning, ulian pepes maubadang.
10.   Muacakang duan ping slikur sane nguni, masih tong kasidan, kudang bebanten miwah pipis, sakit tileh tong meraradan.
11.   Duh percuma waluya ngurug pangkung cening, keto yan rasayang, patempuh ragane jani, unduke mayah kurenan.
12.   Sakit bape ngutang pipis satus ringgit, carike sandayang, mantuilang medih hati, bape tua tulus makenta.
13.   Luir sinonggan sengkoke anggon menyangkil, saja kaden anak, tangane rurus sujati, tulen ngawe kedek anak.
14.   Raris nanggal Gede Elog sane mangkin, jati kadi ujar bape, titiang perlu kapin urip, satus angel panebusan.
15.   Jinah gampang banding teken ngalih urip, memennya punika, kaslek jaga nyaurin, saja wining beli durusang.
16.   Nggih dadakan mekarya upakara gelis, semeng nyane benjang, sagarahan naring semeng memargi, mesarengan kulawarga.
17.   Kacrita Pan Puyung Sugih mangkin, sareng pinak somah, ngitungang jinah pikolih, jangkep sampun domas leyar.
18.   Kekatonang saking doh ring margi, katahnya sagrahan, mrerod lanang istri, bapan Puyung matudingang.
19.   Raris ngucap badah aget titiang mangkin, durus Nyai Wayan, durus aji satus mangkin, durus ne mani makembar.
20.   Yan itungang domas satus mapikolih, nanging suba kalah, ngaleganin demen hati, tuak labuh kujang ngitungang.
21.   Ndugi prapta tamiunnyane makasami, epot Nyai Wayan, sisia nulung pada gipih, Pan Puyung gupuh menyapa.
22.   Kalinggihang tamiunnyane maka sami, raris katunasang, weh jrone saking napi, tamiune imang ngaturang.
23.   Inggih titiang saking pangungangan kangin, tlas kauningang, sarat nyane rawuh mangkin, wantah madik Nyai Wayan.
24.   Raris naggal pan puyung sade kenying, jrone titiang lagas, kapo kanggo nahne mangkin, Ni Wayans apian ping lima.
25.   Lacur titiang bajang luas tileh mulih, cucu nora ngelah, tamiune menanggal aris, cutet guru kanggo pisan.
26.   Dane warang saur manis manulurin, diastu nye ping kuda, anggen titian mantu jati, jolot titiange nagwinang.
27.   Maguyon Pan Puyung nyaurin aris, mangucapang dedabar, titah girah tabuh amin, laku sai tuara telah.
28.   Katatabang nganten nyane sareng kalih, saksi saha kadang, puput ngajeng sareng sami, Ni Wayan ngujang rarangan.
29.   Kacutetang dase sila kadi nguni, sami kaujang, brata kemitane malih, sore puput raris budal.

Pupuh adri
1.     Gelising tutur sampun sami rauh, kapangungangan reke, kasuan dane polih orti, Gede elog kocap wandu, Ni Luh Puyung nora ibuk, ndugi manglegar prana, lemah peteng dane ditu, tingkah manying klas kelas, sampun tutug solas dina.
2.     Magulgulan bilang peteng ditu, luir solah ngantene, ring paturon saling kilit, sane luh madeduwun, tangane tekepang susu, sane lanang jengah manah, masih ngedep suryan ipun, pukul lima manguntul duan, bilang wengi sapunika.
3.     Sane lanang mamunyi sada halus, ngembeng yeh aksine, duh Wayan Puyung Sugih, lintang lacur brli tumbuh, panumadi dadi wandu, napine napi ne ngawinang titiang, napi iwang sane dumun, upakaran anak odah, punika dewa tuturang.
4.     Wayan Puyung ngawisada halus, bekel wastannyane, ring tutur panumadian beli, iwang duk numadi dumun, sigug tempal tanpa tutur, tulak kaping tutur odah, smara turane ngeliput, salah maro sih ne suba naring anak durung bajang.
5.     Iwang sane dumun mangkin pangguh, ring hidupe mangke, sane lanang gelis nyaurin, uduh adi Wayan Puyung, lintang sayang adi ayu, cutet jani Wayan ucapang, sesangine sok metawur, aget beli suba nganutang, kraman anak makurenan.
6.     Eling ring tutur sang lingsir dumun, kecap agamane, tan pisan kengin nyakitin,  ana ring sesaman hidup, kangen beline mamuput, mengenein nyai Wayan, solah iseng ring paturu, kenyung Ni Wayan angucap, iseng titiange kalintang.
7.     Ngutang umah muang rama ibu, ngalih beli Gde, kaget mangguh kadi mangkin, bilih bilih titiang buduh, kebus bara lintang ibuk, masukin smara turida, sane lanang segu segu, sedih kangen nyelsel awak, duh ampura Nyai Wayan.
8.     Sangsarane dadi anak wandu, napi panyupate duaning adi kena babit, Ni Wayan lega ring kayun, upayane sampun nuwuk, sampunang ke maselselan, niki patitahing pedum, ala ayuning menjadma, wawu mangkin maselselan.
9.     Ngemalihin ne lanang mawuwus, bli madue iwange, sampun adi salit tampi, yadin pocol tan kaitung, upakara ringgit satus, lamen idep Wayan melah, kari bajang adi mantuk, tutlung beli mayah utang, ngidih tutur kamenusan.
10.   Jani beli luas mabekel puyung, wekas dibudale, apang ade bekel mulih, manyupat solahe letuh, taurin antuk pitutur, legan idepe melah, dumadine ala ayu, punika sami tuturang, kancan dumadine iwang.
11.   Lintang kangen dane Wayan Puyung, dewan titiang Beli Gede, tutur titiang pirengang mangkin, engker nasi wastan ipun, tutur titiang mangkin katur, dumadine suka duka, solah iwang sane dumun, inggih mangkin katemokang, kancan alane ring jagat.

Puh Megatruh
1.     Karma ika enem soroh wastanipun,  preta matunggekan jati, kaping kalih katinggal wawu, kaping tiga kardinin, kaping empat mangke kawon.
2.     Kaping lima ngaran karma jagat uwug, kaping enem sang bupati, nguduh raga magegebug, mayuda ngemasin pati, puput sampun enem soroh.
3.     Tunggekan mateges ambu matre iku, utang tunggak tan taurin, naur upeti luir ipun, mautang ring sang bupati, nunggek langkung kaping pindu.
4.     Karma pala inggih mateng wastan ipun, utange wawu tinggalin, kadi naur pajek iku, sampe tutup tahun mangken, nika karma mapala reko.
5.     Karma pakreti woh nyane mangkin pangguh, kadi pandung pun memaling, duk nyorah keni kahejuk,  mahukum ipun ngemasin, sapunika yan kebawos.
6.     Ne dadakan karmane mangkin kawuwus,  saking jumah dudu ungsi, pagrerehe mangda pangguh, maring jalan lian panggih, idepe mantuk kawon.
7.     Pangrebah jagat karmane jua kawuwus, nora uning napi-napi, kancit mangemasin lampus, nika karma kawastanin, nika nenten keni bawos.
8.     Malih ipun karmane kaprentah ratu, nenten uning pati urip, awake katuduh ngamuk, enem katrangan mangkin, sulur karmane kebaos.
9.     Ujang titiang karmane tuggekan iku, sekancan ala luas numadi, sane abot tegen suwun, seda anggan manusa sami, kulit daging balung otot.
10.   Buat ipun saking mijil sampe mampus, tan kening tambanin malih, sepat widi lintang kukuh, boya dados obah malih, plapanin menadi wong.
11.   Gede Elog rum manis natak saur, inggih ngarti titiang mangkin, karma salah ujang durus, mangda titiang tatas uning, piagemen pinih kawot.
12.   Wayan Puyung ngemalihin ngujangang tutur, indik pala karma mangkin, sang dumadi sane mikul, ala ayuning penyakit, miwah goda raga mondong.
13.   Jrone uning uling alit sampe duhur, mangguh goda miwah sakit, karma pala wastan ipun, penyakite saru sami, sang wiku uning memawos.
14.   Karmapala penyakite dados ulung, titiang ngujang lamun jati, pisarasang abot nikul, miwah aget ne nulungin, krana sakite magentos.
15.   Ujang titiang mala sakit ukud ukud, yening anake keskes gudig, iwang ipun sane dumun, ring adegan mandung pari, solah ipun ngalinyok.
16.   Yan bulenan lan genitan dewek ipun, anyorah beras sane nguni, yan ngrijep pun andulu, dadi telik juru intip, ngantinin I corah ngagor.
17.   Yening lengar muang majuljul tendas ipun, nika salahe memaling, sasuhunan dumun, yen tegenan pun kepaling, bahu duri pun gondong.
18.   Yening cungik miwah kancan sakit bungut, mamisuna sane nguni, miwah tuli tan pangrungu, nangpagang tong memanggihin,  wong sengkala manggih kawon.
19.   Yening buta saking mijil pangguh ipun, maksa ngambil sane nguni, ngambil dudu glah ipun, yening mala gondong malih, tampag dumun naha pecor.
20.   Malih rastu mekancan sakit naring cunguh, iwang ipun sane nguni, ganggu culig sane dumun, guyu teleb apang sahi, ngaran anak juru empok.
21.   Yening kolok saking mala ipun metu, melog melog sane nguni, solah ipun tan paitung, yening sakit busul malih, dumun gemes nigtig wong.
22.   Sakit ledeh malih beseh kancan ipun, gemes ngompas sane nguni, sakit ngrapa malih pangguh, ne malu gemes ngaplagin, sakit kulit patros.
23.   Yen kahangan tumbuh sakit naring purus, jadma nakal tanpa tanding, samara dudu ngeliput, ipun maksa manuronin, ngejuk ngapus idep nyolong.
24.   Yening wandu saking purus lintang kimud, ngambil anak durung kelih, nika iwang sane dumun, inggih kadi ragan beli, engsek dane Gede Elog.
25.   Kancan mala gudug basur perot rumpuh, miwah sane jriji lebih,  sengkok darih sakit parung, borok tan keneng tambanin, polih upahne apecor.
26.   Sakit panes beteg mejen miwah ketug, ngacuh inguh lengeh malih, ngebus ngetor dingin nguhguh, iwang ipun sane nguni, nyakitin sekancan buron.
27.   Ujang titiang narane sakit buduh, sane dumun mutat matit, ngemademang tan pahitung, maak megal ngemaling, miwah solahnya ngagendong.
28.   Malih buduhne ujangan tur mamiut, masang tuba miwah cetik, masang desti leyak neluh, mirat dane mlog mlogin, turun kelas dadi buron.
29.   Iwang iku nora kena malih tebus, wet jagat manepasin, nika bekel tuun nganggur, dini jani pasingkuhin, miwah penyakite gandong.
30.   Krana kadustan raga dustan sane dumun, kaculigan culig nguni, krusuh anerusuh dumun, wantah dadua pikul jani, pasingkuhin muang sakit pondong.Puh Demung
1.     Demung anggen nyambungin, dane Gede mami tuhu, nulia dane nyabda aris, malihin adi ayu, indik dana tulung urip, punika jua dewa baosin.
2.     Ni Puyung nyaurin, solah dana atulung, naring kadang kulo wargi, solah balian tiwas punggung, nika beli jua marginin, nika solah dukun polos.
3.     Durus beli tampi, dane Gede mamuun, solah anak malianin, miwah ipian uniku, pirasat manusa malih, tunas titiang tigang soroh.
4.     Anggen matresnain, nyama kadang kapungkur, icen titiangne jati, sumasat adi nganyud, pang suud wekas numadi, sangsarane pacing pondong.
5.     Nugi katuturin, ring Dane Wayan Puyung, uduh beli awas jati, tekaning anak rawuh, ngalih balian ngelah sakit, yadin dangan miwah abot.
6.     Awas rasaning jati, linuhing bongkol gunung, iring gunung kanan kiri, ayua lunga matulung, ala temahing pati, pingit tehakena apang tuwon.
7.     Rawuh pun majinjin, solahe nyangkeling bahu, malih ngusap rerai, sampunang jaga nulung, kojar nyane mangguh pati, nora kena beli gageson.
8.     Candra kepadasin, muang awas ring sasuluh, yening katon peteng jati, ayua pacing anulung, gantin lacur temah pati, yadin wewayangan sondoh.
9.     Cocokang ring hati, ring wewarangan maungguh, dina wage pun majinjin, dengen milara iku, rauh ring dina pahing, kala buta pun manyompot.
10.   Dina pon  majinjin, pitarane malungguh, yening teka nuju manis, dewannya mapisendu, bisamane tan ke taurin, irika kalaku ngalukon.
11.   Nuju kliwon malih, anak atakon rawuh, bekel menyakitin, pala karmannyane rawuh, catur gumine carunin, pangantebe nyatur polu.
12.   Dados beli dulurin, mungguing tetamban ipun, miwah japa mantra malih, ring tutur sampun mungguh, ring kecap buda kecapi, adungang irika cocok.

Puh Ginanti
1.     Kancaning balian putus, ginanti anggon nyambungin, nutugang tutur puniku, ne katur ring ragan beli, indik ipan titian uningang, pireng tatuannyane ngipi.
2.     Yen pandita ngipi pangguh, punika kalintang becik, yen musuhe teka ngrusak, mertane tunan kanin, yen anake ngipi memitra, sida karya manggih bati.
3.     Yening anak ngipi buduh, penyakitin maninggalin, yening kasuargan, umur panjang ayu panggih, yen ngipi mesalin goba, rabine maoka luih.
4.     Yen masumpah kawon pangguh, yen sedih jroning ngipi, manggih seneng sang nyumpena, yening anak ngipi mati, nemu sadia jadma iku, sandang sai panggih.
5.     Jrone ngipi pun matutur, naring anak sampun mati, karyannyane tan purudan, mangipi dadi bupati, preta kejana manyumbungang, tan mari ngucapang becik.
6.     Memarekan ngipi luwung, nika pacing sugih pipis, yening ngipi makoratan, kelangan jaga kepanggih, yen ngipi dados pandita, manggih pangkat sane tinggi.
7.     Rambut panjang ipian ipun, tanda pacing polih rabi, yening ngiber ring pangipian, walesan ida hyang luih, yen ngipi tatunin anak, olih arta miwah rabi.
8.     Yening ngipi buta ipun, cendek tuwuh jaga panggih, yening ngipi kutang timpal, katah laba jaga panggih, yening ngipi jenggot panjang, kasukane jaga panggih.
9.     Yan megunting ipian ipun, utang bunta sami, yen metali ring pangipian, nika anak genda widi, nugel rambut ring pangipian, jaga palas pun merabi.
10.   Yen ipun ngipi melalung, kancan keweh telas sami, yening ngipi awak bawak, pocol sami sing kardinin, yening ngipi lempag anak, sakit bara jaga panggih.
11.   Ngipi buta matan ipun, kaludan bongol ring kuping, sangsara pangguh stata, sapunika kapuput mangkin, beli Gede tutur titiang, pirasat jaga nyambungin.

Pupuh Pangkur
1.     Tembang pangkur mangucapang, indik pirasat mangguh ring lalaki, yening bang carman ipun, bedohos tan jangkayan, pelung ireng, jadma ika kulit ipun, jadma jahat lintang bobab, nora nyandang kagugonin.
2.     Yening carman anak nyandat, semu dadu lintang jemet mepekardi, kulit putih tan rahayu, muang rambut ireng akas, lintang becik, solah ipun nyandang gugu, rambut hitam semu bang, turin ingel solah becik.
3.     Yening rambut hitam pisan, nika jadma lintang pageh sujati, geles langah rambut ipun, nika wang kesakitan, rambut ingel, semu bang rupan ipun, jadma beler turin bobab, blog yang rambut kriting kuning.
4.     Malih tendas gede kocap, halus budi bebaos taler becik, yening sedeng tendas ipun, becik wantah punika, yening duri, tendas ipun wastu jantuk, jadma belog iku ngaran, kantuk kaap iku becik.
5.     Tendas cenik tuna akal, gidat linggah ririh memaos miwah mikir, yening gelel gidat ipun, nika wong kapitresnan, tanpa wat, gidat linggah bedoos iku, ngawe ieg ia state, gidat cenik belog mamunyi.
6.     Gelgel cupek naring gidat, sakit hati muang sigug ye mamunyi, yening gelgel wat nyane liyu, wong iri pariceda, yening tegeh, naring tengah gidat ipun, jadma bedoos tan jangkayan, alis lumbang cepet ngarti.
7.     Alis hitam asedengan, lintang cukup jadma ika mengarti, alis lantang wera bingut, bulun alis samah panjang, nagkeb mata, ika jadma lintang mauk, alis lantang bulu samah, nutur samah tan pedaging.
8.     Alis atep ring lelata, kereng misuna turing tempal mamunyi, alih tegeh bongkol ipun, ajum nyane tan perah, alis bawak, pariselsel pati sadu, panjang nyelikur alisnya, jadma wera malih lengit.
9.     Amunika ujang titiang, indik pirasat puputang ne mangkin, bekel jadma ala ayu, nguda raga nguerayang, nora patut, nyeda anak miwah ngajum, ring sacor ring kuta manga, inggih sami nika kari.
10.   Gede Elog lintang ledang, pametang sorohing pengarti, nulia Gede matur halus, duh Wayan dewan titiang, durus mangkin, lanturang idepe mantuk, lunga jaya mantuk jaya, ampura beli nundungin.
11.   Kanten ngambil rarapan, sarwa sutra kamben baju pesalin, bungkung inten manik katur, membeh slake limolas, pada nyukanin, Ni Wayan nampi pitutur, dauh kalih mangireyang, mepamit raris memargi.
12.   Tan ucapang ring jalan, lampahnyane nugi rawuh ne mangkin, naring pondok karang suwung, meme bape menyapa, slamat dating, nyai Wayan sugeng rawuh, musnan dewa kadi jirna, widine asung nyayubin.
13.   Okan nyane raris nanggal, lintang sadia inggih bapane mangkin, indik titian mangguh ayu, ana ring pangungangan, lunga jaya, yadin mantuk olih sangu, rarapan limolas leyar, bapane kendel nanggapin.
14.   Wayan Puyung wawu negak, duk punika ring dinannyane mulih, kancit wenten anak rawuh, dadianya luir pajogang, sang brahmana, saking kota saha samun, parab Ida Komang Suang, karya nyudagarin sampi.
15.   Rawuh ida tanpamengan, tabuh getar srenggara sai manis, adeg lanjar turing bagus, manyentekang kawidagdan, ring margi memanggih arti.
16.   Mengasorang anak lanang, kabiyaya, antuk pencane mamunyi, ujar katah sampun pangguh, ngawinang jengah manah, jani raga, tos brahamana kasub, ngandel rupa yadin naya, yadin munyi tong kapijig.
17.   Lintang sugih alap-alap, paribasa katah iraga uning, ida punika mangkin rawuh, ngawas goban Ni Wayan, mateteger, antuk ringgit liamang atus, ka gunung ida mapikat, Pan Puyung gisu nyagjagin.
18.   Nyapa saha sasampuran, mapitaken durung pisan titiang uning, sang brahmana nimbal muwus, tosh yang brahmana wangsa, Komang Soang, kabiyaya saking sampun,   saking asamungara, katuran raris malinggih.
19.   Wayan Puyung raris imang, manyuguh saha ngaturang palinggih, epot dane namiu ditu, maling malinggih ngarepin meja, dane wayan, seken manunasang ditu, netes mungguing linggih ida, tatar sami kebaosin.
20.   Ida Komang ngon pisan, ngawas dane Ni Wayan Puyung Sugih, cocok mantuk naring kayun, ngulangunin ring manah, pan ni Puyung, mapitaken sada guyu, napi ratu kadi gata, Ida Komang menyaurin.
21.   Hyang dadi sudagar besar, naring kota sah sampun naring dibi, nuku banteng terus ka gunung, tedunang kebahita, nora mangguh, kaget dini mangkin labuh, tulungin hyang manyorotang, guyu pan puyung nyaurin.
22.   Titiang ngadol banteng luana, tinggal muda berharga seratus ringgit, tetep harga saking dangu, boten kengin ipun tawar, I sudagar, ngardi ida jroning kayun, cutet jani bape wayan, tinggarang jua lamun jati.
23.   Wayan puyung kimud jengah, mamirengang nulia dane mepamit, ke pancoran menyangkil jun, sambil dane makramas, kawantunin, bebawose kocap ditu, bape Puyung manguningang, kadi indik lamun jati.
24.   Pianak titiang sesapian, kaping nem makurenan budal mulih, kari bajang titian purud, yadinke kasumpahan, Ida Komang, kayun ida kadi nudut, lamun jati idep bape, Ni Wayan lamun ngenyakin.
25.   Bape puyung mageluran, uduh Wayan keblesang awake gelis, dane Wayan nabdab pusung, mesalin sarwa anyar, magegandan, sarin ketaki merik ngalub, raris medal nampa canang, tur nyelempoh menangkilin.

Puh Sinom
1.     Solah nunas lugra, anteng langah carma kuning, durus ratu ke mecanang, Ida Soang menanggapin, Ni Wayan munyine manis, untu sentak semu kenyung, cingak natit lintang pangan, renoh Ida Komang mangkin, kadi dudut, lebur luir pasepan timah.
2.     Ida Komang lintang osah, menek tuwun mangulingling, raris ida mangendika, uduh Wayan buka jani, tulung sang idepe sudi, duduk beli ajak ngubu, ayahin beli ring pamereman, yadin dahar sahi-sahi, aja takut, mebantang limang atus leyar.
3.     Upakarane puputang, makesami puput dini, dane Wayan kenyung nanggal, titiang ngiring uling mangkin, Pan Puyung epot ne mangkin, nguling kucit aji siyu, anggurane pade teka, ngawe anyang manulungin, miwah tum, lawar getih tuak wayah.
4.     Sore puput upakara, ngantene tatabang mangkin, olih men Puyung punika, miwah paleluar sami, anggurane pade ngiring, nunas rayunan dane ditu, mesadegan tuak wayah, tepuk tangan lan nyuryakin, pada nginum, meset guling miwah lawar.
5.     Dane Wayan dabdab ngucap, ratu ida Komang mangkin, durus pireng atur titiang, dase sila katur mangkin, rarangane makesami, solah nganten mangda adung, brata kemitan solas dina, iring titiang uli mangkin, solah patut patemune luir pandita.
6.     Wayan sampun manggehing brata, samara gama lintang luih, nganut kecaping agama, teges nyane ngaran becik, agaman pandita luih, sadian titiang aget ratu, ngadakang putra sesana, yadin lanang miwah istri, lintang ayu, maputra sayuban jagat.
7.     Ne lanang bengong mirengang, emeng beli durung ngarti, napi dangingnya punika, durus Wayan mangaturin, ujang sami wiji wiji, Wayan Puyung nulia matur, pireng ratu sami tatasang, sampun gawang menampenin, yening bingung, kapungkur ratu ngabotang.
8.     Tatiga lawange lepas, saking solah idep munyi, punika rurunge lepas, ngalindeng ring gumi dini, adase sane ngentasin, empat saking tutuk metu, tiga metu saking manah, tiga saking solah mijil, among ratu, selid sanje nika elingang.
9.     Teges nyane iwang ngucap, mauk banggras mamisuhin, mapisuna rawos kasar, nika iwang saking lati, mayus tempal iri hati, iwang saking manah iku, iwang solahe ujangang, maak megal menyakitin, ngadu sawung, ngemaduang mangutang utang.
10.   Sane lanang raris nanggal, yening manggeh ngemarginin, napi pacang pikolihang, Wayan Puyung menyaurin, kecap samara gama luih, ageman penganten baru, solas dina mabrata, mangastawa jirna murti, mangda mangguh, putra luih mautama.
11.   Sampun langkung solas dina, wawu kengin ngalap rabi, taler manggeh solah darma, dase sila mangda eling, nika payas sang adi luih, selid sanje siang dalu, ratu mijil naring kota, bilih ratu wikan sami, kancan ipun, pidabdabe kamanusan.
12.   Yasa kerti brata tapa, drana yoga lan semadi, weda sruti japa mantra, inab ratu sampun uning, Ida Komang menyaurin, brek tusing beli tahu, yadin magenah ring kota, kadong dudune demenin, saking sampun, nyudagarin wewalungan.
13.   Wenten waneh sasenengan, bebasan kidung kekawin, yadin kancan paribase, mangembat prekara malih, solah satria lintang wani, ring payudan nora kengguh, Ni Wayan mesem angucap, uning mawos nika becik, inggih ratu, solah sang brahma nawangga.
14.   Naring tutur panggih titiang, iwang ida nyudagarin, turunan saking pandita, inggih patut olas asih, kedarmane sane jati, amongan sang mraga wiku, weruh ring daging japa mantra, kancan kanda taler uning, dados guru, anggen patirtan jagat.
15.   Ida Komang raris nanggal, krana iwang nyudagarin, duaning beli kari ulaka, inab tusing ada pelih, durusang adi saurin, wiji wiji wilang dumun, Wayan Puyung raris nanggal, bawos ratu saking aris, naring kayun, ring raga banding bandingang.
16.   Yening ratu pet adola, becikang ratu bawosin, napi ledang pekayunan, rasayang ring kayun mangkin, yadin tong uning mamunyi, manah ipun nora dudu, inab patuh ring manusa, jiwane singidang sai, apang hidup, kari ipun noltol uyah.
17.   Malih sinah antuk titiang, watek dagang mauk sami, mangunjukin antuk puata, solah nyane ngalih bati, Ida Komang ngaku aris, iwang jati saking dumun, ngalih laba ngadu daya, antuk solah ngalih bati, nugi uyut, sambil ngajeng masadegan.
18.   Atayub minum inuman, wenten punyah dangklang dingkling, ade ngacuh ade mencak, wenten ngigel kasuryakin, katah mangkin yan bawosin, solahe ring karang suwung, wengine tan kaucapang, tatas semeng sampun nampi, duk puniku, sampun mijil sang hyang surya.

Puh Dang Dang
1.     Glising tutur kocap ne mangkin, Wayan Puyung, epot meratengan, iwak sambel miwah jangane, kacang goring lan tum, sesayuran pencok pangi, puput dane meratengan, lan masoda sampun, inggih ratu jua durusang, sinampura, aturane sok maciri, srenggara mengaturang.
2.     Ida Komang Soang kenak ne mangkin, mengajengang, iring dane Wayan, mesanding reke linggihe, ah gusti saha kenyung, inab nora manggih wici, wedange tan tandingan, manying solah guyu, puput sampun mangrayunang, tan ucapan, wengine sampun ngentosin, Ida Komang mangendika.
3.     Duah Wayan sambungang jua malih, inggih durusang, anggon tangkis megadang, mangda lipur ke isenge, Ni Wayan mapitutur, manimpalin kadi yukti, inggih ratu Ida Komang, indik ratu tulung, mangemban prekaran anak, taler iwang, mangubuhin corah lengit, ngaraning guru droaka.
4.     Upayan ratu ngalih pipis, sang tulungin, hajar mawi kanda, lintang maok pikolihe, miwah sane bawos ratu, sura dira ring hajurit, satria tan kepangpangan, uyah jatin ipun, singgih ratu mangasorang, nugi banggras, ujang daging maka sami, ujang Ida Komang Soang.
5.     Sumawur Ni Wayan Puyung malih, solah dabdab, kenyung nulur cingak, saha manis ujar dane, yen ngamejahin musuh, uning ratu megawenin, punapi anggen jiwa, ngurip sane mampus, ngentos napi anggen lakar, yadin iwang, wenten patut saking nguni, punika ne bekel jagat.
6.     Banget pisan titiang mamoyanin, anak wanen, bisane ngematiang, napike binan uripe, jiwan raga tan dudu, jiwan anak buron malih, lamun tan uning mekarya, duh sampunang ratu, tulen bani ring hukuman, nika ngaran, anak getap manumadi, rihinan ngilidang jiwa.
7.     Tri punika ngaran tiga sakti, punika ene, sinanggeh satria, juru natingin yudane, selid sanje ngelawan musuh, lemah wengi pun metanding, kaucapang ring jagat, wani ngelawan musuh, nika musuh naring awak, ripu dalem, nika jati mula ketil, yan jadmane ke pademang.
8.     Iwang wantah titiang mamidenin, nyandang pisan, sad ripu punika, tegul geseng ring anggane, sabilang mentik puspus, ngaran legaweng ajurit, turah mangkin ngaran letnan, menandingin musuh, muang sol dadu gada gada, mangalamat, ring sekala silih ungsi, parikosa metandingan.
9.     Nikel tuwi keweh satryeng jurit, naring awak, bandingang ring sekala, tuah tatiga sanjatane, jeg ngagem nora tuyuh, ngran tumbak panah bedil, mamunyi tan uduhang, yadiapin lumaku, lan makeneh padidiana, nika ngaran, bayu sabda idep jati, solah munyi manah iwang.
10.   Punika anggen sikepang sai, patitisang, solah mawiweka, yadin memanah, ayua age, makruna semu luwung, tindak idep adung sami, kadang wargane ledang, nyingak miwah ngrungu, kapulut adung nuwutang, yadin corah, sigug tempal pun mamunyi, menganutang solah darma.
11.   Nika anak satria jati, mawibawa, luih ana ring jagat, ngejuk musuh sarwa enteng, ne galak ipun manuh, mula rengas eboh sai, muang ne maupas pangan, nulia ipun buntu, musuhe tumuli kadang, kapi tresnan, ngambah pencar olas asih, tumbak bebaru ngaran.
12.   Limang peteng suene sampun mangkin, sampe semeng, Ni Wayan mesatua, ne lanang sirep kelalen, puput meratengan sampun, mangan nginum tan bawosin, wengine kawuwusan, nampi pukul kutus, ipenalikan masuara, inab ngadokang, maglendeng pun manitir, gagesah nganten anyar.
13.   Ida Komang ngucap saha jengis, uduh Wayan, yening jati pradnyan, maguna kadi ortane, ne jani suba adu, luih kawisesane nyai, jani suba centokang, koja suba nutur, tani idong pati babat, pada terang, sadu arep ngajak beli, kagunane adokang.
14.   Aguyu Wayan Puyung nyaurin, ratu titiang, inggih manegarang, nagingin kayun ratune, kadi luir karsan ratu, wantah nuut luir inapti, ditu pada maubaya, telung wengi siang dalu, janjin nyane Nyai Wayan, asing obah, makta raga jroning janji, asing kalah mangda nyerah.
15.   Jam kutus tibakang mangawitin, yening titiang, pade pet kandapan, keni guna pangasrene, raris obah kapulut, dase sila puah sami, miwah brata kemitan, ngiring sami apus, nyerah titiang angga jiwa, muang kodagang, ledang ratu titiang ngiring, diastu mangemasin pejah.
16.   Kasor ratu nora mamintulin, inggih kuciwa, guna muang pangiwa, ngingsir titiang premangke, ubaya adung ditu, angguran katah nyaksinin, saduk ring dina punika, wengi nanggal sampun, pukul kutus mengawitang, luir ubaya, pada matek guna sandi, pada meneng selat meja.

Puh Durmanggala
1.     Lintang umung suaran cekceke magrebiuk, Ida Komang mangkin, magimeh matekang, aji samara tantra, guna sampun mikolihin, ne sampun liwat, tong tahen mamindehin.
2.     Pangrong bayu malih kanggen magorogang, nawut Ni Wayan Puyung Sugih, ping tiga milehan, miwah rambute amputang, luih pangiwa aji wegig, masuku tunggal, nguncar mantra kemik kemik.
3.     Wayan Puyung ring paturun manerima, meneng ngincep ring hati, manyuklayang manah, wasuk wetuning adnyane, temun adnyane resuari, suci dumilah, langgeng Ni Puyung Sugih.
4.     Ida Komang ngawewehin manibakang, pamugpug guna malih, lan panangkeb jagat, duang wengi duk punika, Wayan Puyung taler kalis, tan kasengkalan, luir gunung tempuh angin.
5.     Wayan Puyung lan angkuh mangucapang, ngujang base sasimbing, kruge ring ambara, krugkrug lakar mangujang, sampi ngipuh mangenggotin, tui angkab angkab, solahe ngeresing hati.
6.     Saja nempuh ane keto pidan pidan, ne jani ape melurin, angina uli kota, ka gunung ngodag odag, Ida Komang lintang sengit, nampi das lemah, nguncar mantra ngualinin.
7.     Pasuakan sekar putih anggen sarana, ngrangsuk ratna menggali, pangeger piolas, punika katibakang, buntu sami tong mintolin, telas matah punah, luir ula mangimbuhin.
8.     Kala ditu Wayan Puyung ngualekang, pangringkes guna sandi, agelis katibakang, luir minab embah pencar, gindil manunggal ne mangkin, jeg manyerah bayune kauyup sami.
9.     Luir ipun ular senduk kasatan upas, simbuhang telas sami, luir batu timpugang, nempuh gunung malih tulak, sane nimpug kalipetin, kras manimpugang, saget ia menatunin.
10.   Dadiannya kantu linggih Ida Komang Soang, ngutang raga a wengi, benjang endag surya, metangi kadi edan, ucapane kadi panji, magegambuhan, ni galuh karum rumin.
11.   Manesekang ngusud usud tur mangaras, kagiat Wayan Sugih, wawu tinepakan, raris ngampak lawanan, tulung tulung kakepungin, ring sane lanang, Pan Puyung nedeh ngepungin.
12.   Sareng katah mangejukin Ida Komang Soang, ada ngumad ngerebutin, gelis kemem ring tibuan, kembarin sareng katah, kasuen dingin wawu eling, naring raga, ring Ni Wayan melaku pelih.
13.   Wayan Puyung nora dane manerima, netepang kadi janji, Ida Komang kagiat, premangke tan sangkean, matinggal sambilang sedih, slanting jalan, pari sel sel lintang sengit.
14.   Peteng lemah Ida Komang mangupaya, jalan ngalih desti, raris budal ke kota, tan mari kaduhkitan, wantunin tuturemangkin, seyos ucapang, saking pebengan gari.

Puh Demung
1.     Kocap crita mangkin, satrya lanang, Ngakan Gede Sunia iku, gawene maburu, mapikat kancaning kedis, saking banjar embang, polih bati ringgit satus, labane madolan, paksi titiran becik, kudang tiban manutupang, ngadol titiran ngatengkung.
2.     Ring pasar olih orti, klintang mender, mangrungu Ni Wayan Puyung, wetu idep ajum, nulia budal sada gelis, mengaturin desa kebyang, jaga madik Wayan Puyung, pupating rarimbayan, nujuang dewase wengi, biang dane Tanana panjing, upakara sampun puput.
3.     Endag suryane mangkin, nabdabang dokar, mamuat guling aji siyu, miwah ringgit satus, tigang dokar gelis rumaris, pemargine matetumbragan, rawuh naring karang suwung, nulia gelis kesapa, antuk Pan Puyung Sugih, raris nyungked manunasang, sami tinggar tui matur.
4.     Puput natab mejanji, kancan rarangan, sampun ngagem pada sanggup, Luh Puyung kajak mantuk, sagrahan budal sami, naring banjar embang, kocap mangkin sampun rawuh, wengi sampun nanggal, puput mangan agoti, ngakan gede mangandika, naring rabi Ni Luh Puyung.
5.     Duh adi Puyung Sugih, anggen pamurna, solah nganten bilang dalu, ne Luh nglasin susu, napine dewa upadi, kewala ne ring luar, lega titiang ngusud usud, yadiapin mengaras, du kapan titian pingit, sampun dewa mangimudang, susun titian anggen panyelimur.
6.     Mabelat bantal gaguling, ngedil dane ngisep susu, ngawas menek tuwun, tong sumandang tigang wengi, antuk katuridan, kebus bara urat kaku, geseng samara tura, pageh dane minehin, sinampura Wayan Puyung, sakeng pongah beli pesadu.
7.     Gelisan titiang ngemasin, pacang antaka, kebatek hatine linglung, jati kadi dudut, winaluya nonton sasih, agete kasundaran, sumasat ngunggahin gunung, dekah blak layah, luir mekane pebalih, angganing nyangkutin lawat, glis titiang mangguh ibuk.
8.     Melahan suba jumunin, masangin daya, sepalan Ni Wayan asung, tumusang matutur, ne jati masuk ring hati, beli pacang mangungsiang, Ni Wayan Puyung sumawur, duh punapi dewa, ne nyukanin ring hati, titiang nyadia mengaturang, bilih dewa pacang ngugu.
9.     Sane lanang mamunyi, durusang Wayan, katur anggan paksi luwung, sane jaga lungsur, jolot pisan manah beli, nika saking lawas, adol titiang krana untung, nora lian ring manah, gawe masuk ring ahti, saking dangu kari bajang, karyan titian ngadol manuk.
10.   Ni Wayan matur aris, durus pirengang, carcan paksi sane luwung, yadin munyin tengkung, niyan titiran nyandang pilih, ne makukup petak, sida karya sang mangubuh, bulun selem ring blinbinan, malih ireng ring sisik,  wisnu wisistra ngaran, sang miara mangguh rahayu.
11.   Ingon ingon preyayi, paksi titiran, bulun nyane semu biru, malih nyandang ubuh, matan paksi semu biying, masorot luir mirah, alep jagat sane ngubuh, yening paksi titiran, masebun naring siti, punika paling utama, janji sugih sane ngubuh.
12.   Sebum nyane taler becik, keanggen tamba, rawuhing tain tanah ipun, anggen tamba inum, kancan penyakite lilih, muang paksi titiran, mata kuning lintang ayu, tan kirang sandang pangan, muang sane bulu putih, mustikan paksi punika, ingon igon nata ratu.
13.   Niyan paksi wisnu murti, ireng saking mata, terus naring blimbinan ipun, miwah kukun ipun, dadi anak sugih pipis, dahating makaya, dadi tumbal paksin ipun, muang jambul petak, mengaran pucak manik, dadi anak sugih beras, inggih nika nyandang ubuh.
14.   Bulun bawongnya kuning, sri ngembe ngaran, sugih pantun sang mangubuh, Ngakan ledang mangrungu, sampun sami keni kagisi, benjang semeng lunga, mapikat luas  ka gunung, sregeping takilan, muang engket gandek malih, pemargine sada imang, munyi manis nembang demung.
15.   Sundarine masruit, klangen pisan, menabuh ya gendang pitu, pangrebabe luwung, centakane menambungin, digung neme sawat, manyulingang mapepetuk, puwuh edipadang, crukcuk manguci, kedis curik kelangen pisan, kempul titirane ngatengkung.

Pupuh pucung
1.     Sampun rawuh, naring genah mikat kutuk, munyin nyane ngalgal, Ngakan Gede mapikatin, wawu tedun, pangelebne lintang katah.
2.     Maren ditu, sane masuara ngatengkung, kaget sampun ngambah, sareng patpat pagulanting, kendel ditu, Ngakan ngambil mangenggalang.
3.     Raris tedun, paksine kagrondot sampun, kendele kalintang, raris budal ngundit paksi, engket ipun, pa cingcing miwah papikat.
4.     Sampun rawuh, lintang kendel raris nutur, ngedengang pebaan, Ni Wayan menanggapin, cocok ditu, sri tumpuk ni yang.
5.     Lintang luwung, niki paksi nyandang ubuh, nanging nagih timpal, mangda adung naring kucing, sane luwung, mengawinang sugih rendah.
6.     Kala ditu, Ngakan Gede sunia muwus, lawutang Nyai Wayan, tuturang kancan kucing, nyandang ubuh, apang sida beli nawang.
7.     Kucing luwung, bulu item nyandang ubuh, suku empat petak, ikuh nyane bundel becik, lintang ayu, sane ngubuh kaya jinah.
8.     Lian ipun, kucing item naring lambung, nika nyandang piara, mangda buntel ikuh becik, nyandang ubuh, widine state ica.
9.     Putih terus, nanging belang tendas ipun, krama braya olas, ikuh buntel sami becik, tuara ngitung, kancan bulu yadin rupa.
10.   Wenten luwung, ngaran pandita lalaku, putihe nyalebat, manerus ring tulang giying, sampe ikuh, terus kacunguh miwah tendas.
11.   Kuning luwung, sangga buana ngaran ipun, becike kalintang, ikuh buntel belang ring gigir bunder luwung, mangda selem bulune lianan.
12.   Kucing bisu, bulune nora kaitung, ngembahin kasukan,  yening bulu item malih, taler bisu, wisnu murti dados tumbal.
13.   Belang telu, watek dagang nyandang ngubuh, batine tan pegat, nika kucing lintang becik, dadi inguh, rawuh pada matumbasan.
14.   Yening mangguh, unyengan kucing ring punggung, yandin naring tendas, naring dada taler becik, pilih luwung, ngawinang sugih sane ngelah.
15.   Malih ipun, maka ciri kucing tidur, diastu naring bantal, pengangangge dastar lan topi, lintang luwung, kalugrahan widi wasa.
16.   Pukul kutus, puput ngajeng sirep sampun, benjang tatas galang, mapepikat dane malih, dahat untung, sore sampun dane budal.
17.   Kabelinguh, sane lanang lali ngitung, dina pengantenan, Wayan Puyung mangaturin, sawur guyu, doh antuk nyanyimbingang.
18.   Dadi ditu, gumine ganti mepalu, nguda tonden tanggal, kepangan patut ne mangkin, lindu agung, kecag lait ngelungang likah.
19.   Smu guyu, sane lanang ngidih tutur, eda jua mabladbad, yasayang beli ngalih kedis, apang mangguh, kedis putih masuara melah.
20.   Sirep nuwus, dane ngipi makulangun, sambilang mapikat, anyudang blabar getih, raris bangun, mupu kembang terus mejalan.
21.   Doh sampun, pemargine manyelupsup, memanggih taru kowang, duwur parung jurang trengis, epak luwung, carang nyane matigehan.
22.   Ditu mangguh, paksi titiran ngatengkung, raris masang pikat, pacingcing nitir mamunyi, agelis tedun, masingidan ring umputan.
23.   Saling sautin, wang lebane maren sampun, dewa gede ngewalekang, nui bakol jijih, sada gisu, ngambil paksi raris munggah.
24.   Sue ditu, mitbit paksi miwah bulu, negak dane nyadah, naring carang kayu ganjih, adah untung, durus antuk limang leyar.
25.   Sami hitung, ane jumah pitung ukud, adol sane benjang, yening durus nigang ringgit, gebod ipun, slikur kapin lalima.
26.   Anem likur, nyandang anggon atetuku, anggon numbas ayam, pitung puluh anggon bibit, ne papitu, ayam jago panglumbahan.
27.   Taluh ipun, nigang senti pun durus, sami mataluhang, dase ringgit keni ngesasih, tigang tahun, tigang atus nem dase.
28.   Ditu aku numbas kuda Sumba luwung, pacang pategakan, luas mapikat ngalih kedis, luas ka gunung, micig icigan.
29.   Kendel agung, Dewa Gede Sunia ajum, lali kapin raga, manegakin camping ganjih, ngeyeg ditu, cara manumplakang jaran.
30.   Makrebyuk lung, mangenjotang terus maglebug, pejah sapisanan, tuara ada manulungin, tulus lung, jiwan nyane sampun lunga.Puh Gambuh
1.     Ibuk manah Wayan Puyung, telung dina lakine durung rawuh, pati takon sing jalan majinjin, nora wenten anak mangguh, ditu dane bengang bengong
2.     Agelis dane mesadu, maring matuannyane lanang wadu, lintang ingut saha semu tangis, okan dewa durung rawuh, kaludan siptane kawon.
3.     Luas dane mikat burung, tigang dina mangkin durung rawuh, tan pisan dane dados ampatin, mapepikat kadong buduh, yan kapo dane kapingon.
4.     Matuan dane manutur, kawon ipian bape nguni dalu, umahe kocap geseng makasami, telas nora sida katulung, sedek dane mabebawos.
5.     Kancit untudan rawuh, dewa Gede Sunia seda runtuh, makesiab Wayan Puyung manyerit, ibuk ajin dane kantu, braya kadang sami gesu.
6.     Kulkul di banjar bulus, banjare sami tedun mangeruruh, miwah kadang warga sami, genah runtuh sampun pangguh, layon raris kegawot.
7.     Tan kocapan sampun rawuh, pinunggel critane sedih ngungun, prestakaning sawa puput sami, kapendem sampun ring kubur, nye I Wayan balu renoh.
8.     Nyolasin dane sampun, nyasihin dane wantah puput, Ni Puyung matur dane mepamit, ring matua jaga mantuk, biange sedih doho doho.
9.     Kalugrahan jaga mantuk, dewan bape Nyai Wayan Puyung, wiadin Wayan mulih ayua lali, lacur anggon bape mantu, tong nutugang dini nongos.
10.   Ni Wayan segu segu, sandangane kitcen makta mantuk, katunas mepamit gelis memargi, rawuh naring karang suwung, meme bape nyapa encol.


Puh Ginada
1.     Napi krana dewa teka, semeng rawuh kadi sedih, Ni Wayan angucap alon, mangda bagia titiang ditu, lakin titiang runtuh pejah, ngalih paksi, asasih pitung raina.
2.     Bapan nyane nanggal ngucap, nguda Wayan sedih kingking, amonto Wayan majodo, tapayang awake lacur, masa kirang anak lanang, baya ganti, sesangin bapane puputang.
3.     Lamine tan kaucapang, dane Wayan Puyung Sugih, ring karang suwung mamondok, kaget wenten bangsa canggu, parab dane Komang Lawang, sampun jati, saking desa wanantara.
4.     Meme bape miwah kadang, sampun adung ajaga memadik, wengi puput mabebaos, benjang semeng jaga rawuh, ringgit satus upakara, miwah guling, pemargine sampun pradang.
5.     Wenten sareng kalih desa, medahat lampahe sami, pemargine saking doh, sampun lingsir wawu rauh, asune raris mecakal, mangelunin, wih jrone ngelah umah.
6.     Pan Puyung sedek di natah, mongbong ayam biying kuning, mualekang megeguyon, ngajak anggurane ditu, cingak tamiu sareng katah, menyagjagin, jro tamiu saking dija.
7.     Sambo dana Komang Lawang, inggih titiang rawuh meriki, bangsa senggu saking doh, inggih sarat titiang rawuh, nora lian saratang titiang, rawuh meriki, Wayan Puyung tunas titiang.
8.     Sampun tegep upakara, pesakapan muang guling, tuna liwat malih bawos, panukune ringgit satus, Pan Puyung kedek ngrakgak, cocok sami, gelis ka meten mesalinan.
9.     Mudeng batik mahebelan, kampuh poleng peluntur kuning, nyungklit keris dangan togog, ngangkabin tindakane pesu, kadi patih tindak jangkrak, manguangsitin, jro mantu durus menekan.
10.   Sareng sami raris munggah, kesapa ana ring ampik, Pan Puyung lagas magrawos, rarapan dadarang dumun, puput sami tinureksan, miwah ringgit, gulinge gede nyegagag.
11.   Unduk nyane katuturang, jro tamiu sareng sami, pianak titiang mulih anom, nganten kaping kutus sampun, rawuh mangkin sampun ping sia, sampun jati, polih jinah sanga leyar.
12.   Bilih kanggo juang durusang, peakapan ambil mangkin, de anglayang nimbal alon, titiang nyadia mangelungsur, Pan Puyung ludin pianak, aja isin, Wayan bulan mesakapan.
13.   Jangan takut nerima waledan, pri satus keluar jani, bape ngadu ayam wok, jengah kalah ane sangkur, kadong nutug kekalahan, sane dibi, gantas Nyai Wayan Medal.
14.   Wayan Puyung dabdab payas, masekar ketaki merik, miwah sekare magempol, slendang mayang manteng alus, makulambi sasulaman, wastra malih, sutra wili sasongketan.
15.   Puput dane nandang payas, nampa canang raris mijil, tamiune kesapa alon, canange sampun ke atur, malinggih marep arepan, sareng laki, namping banten pesakapan.
16.   Nganten puput natab, tamiune majengan sami, Wayan Puyung raris mawos, rarangan kaujangang ditu, muang solah brata kemitan, pireng mangkin, lakin titiang Komang Lawang.
17.   Saking Wanantara Desa, nyadia titiang menandakin, kancan rarangane abot, sane lanang matur puput, Wayan Puyung raris nanggal, wenten malih, luir amongan sang bujangga.
18.   Getap dadi panjak sangsara, liyu anake mangapin, tulen anggona babonggan, ngalapin woh ne rahayu, demen loba inget ingetang, mangrebuti ngawinang awak ke sasar.
19.   Ninutin papineh kasar, becike ngatut akidik, waluya itukang tembang, dueg ngawe suara adung, ngamong raga sampun obah, pituturin, anak bingung katunayan.
20.   Pade tusing menganutang, I  bingung nyandang ejohin, jawat nundun antuk momo, yadin sugih lamun bingung, winaluya milu buta, yan tinutin, nuluh rurung ke sangsaran.
21.   Ne tuara hidup state, ke bagusan jegeg malih, ke sugihan hidupe reko, kakodagan yadin agung, kapitresnan miwah kasukan, yan pinehin, tuara pageh mangodagang.
22.   Waluya bikase bajang, toya membah saking adri, kagungane yening bawos, waluya buk naring suku, kasukane yang umpama, yan pinehin, toya putek makewelan.
23.   Sapunika beli komang, umure sama ring tatit, uripe ring jagat bawos, kadi toya membah manerus, boya malih jaga tulak, luir urusin, umur membah tan pegatan.
24.   Komang Layang raris nanggal, jolot kapin tutur adi, jati beli lintang ngon, brata semadi beli ngelungsur, sapunapi luir rarangan, kesaurin, Wayan Puyung manuturang.
25.   Pretama matetimbangan, nora nyandang katempalin, suka duka kaping pindo, katrima kancaning rawuh, tan waneh ring daging jagat, sampun katrini, ping empate ngala ala.
26.   Kaping lima mengaksama, male manah sai sai, yadin memangguh kawon, kaping enem laksana patut, kaping pitu nyama braya, katresnain, sumur hidup tan purudan.
27.   Kaping kutus pageh manah, nora telag ketandakin, kaping sangane kebawos, tan sah ulat manis harum, miwah manising pangucap, dase malih, takut ngekoh nora nyandang.
28.   Malih wenten katuturan, tatiron ana ring gumi, padana pretama bawos, kaping kalih mangda tuhu, pitra rejan dewa yadnya, tiga malih, solah pageh tepet pisan.
29.   Ngastiti siwa tepetang, kaping empat ujang sami, kaping limane kebawos, maweh eling satuwuk, enem amunggeling indria, pitu malih, idepe luihang state.
30.   Kaping kutus galang awak, kaping sanga meneng sahi, sang bujangga sane ngamong, kaping dasane kawuwus, ping tigane araina, ye mabersih, nepetang solah pandita.

Puh Semarandana
1.     Bebawose puput mangkin, Wayan Puyung kepamitang, tedah sampun saking pondok, rawuh naring wanantara, wengin nyane tan ucapang, bilih wenten pukul kutus, sane lanang raris ngucap.
2.     Tuture malih sambungin, kadi sampune inucap, lintang adi meled beline, iseng nganten mangda punah, yen Wayan sida nyanggupang, indik kasuniatan iku, sane jati madan pragat.
3.     Turunan bujangga luih, sujati anggen titiang, nika wayan mangkin bawos, solas undag tunas titiang, apang beli lantas mediksa, yadin upakara puput, enun titiang ring kotaman.
4.     Madak adi sida nuturin, titiang sanggup mamudalang, tumuli jua kari anom, Ni Luh Wayan raris nanggal, indayang titiang negarang, Wayan Puyung mapitutur, nyulurang indik mayoga.
5.     Tatuan yama sapuniki, momo angkara ketalinan, kancan karep sane kawon, nempah ring suka sekala, ring watek kancan majiwa, tembahang idep rahayu, tulung kapin ke sangsaran.
6.     Ne ngaran niryama malih, di ping kalih kaujangang, asing gugu ring manahe, punika ngaran agama, naring meru sanggah pura, smu citan idepe mangugu, yadian lantarin upakara.
7.     Nyukla idep mangastiti, hana ring sanghyang suksma, sampingang indria lobane, yadin  kapin kasugihan, raja druwe kasenengan, tresnan idepe suci manerus, nganutang maring pangartian.
8.     Kaping tiga asana tui, caluh solahe margiang, yadin lami masang manahe, ngadeg lungguh muang menjalan, yadin ngangge upakara, melaksana lamun caluh, ne mabukti pikolihang.
9.     Kaping catur ngaran mangkin, tali prana punika, raga jegjeg duk manongos, sarodresti lannung suarya, wasuk wetuning adnyana, rupa tiga solah laku, nuduk ngutang masedenan.
10.   Kaping lima ujang malih, pretiara ngaran punika, ring wulu tengah wus nyimpene, ditu lawut jang mekejang, isin jagate lupayang, I goda magenep bulu, nundun demen getap murka.
11.   Enem solah drana jati, pemugehan talin awak, tunggeng jati pangugune, kecaluhan budi manah, tangkisin kasukan jagat, ne ngawinin sedih ngunggun, pangugu anggen ngasorang.
12.   Pitu Diana kawastanin, pungsed idepe nora ginggang, nunggaling ikang pangugon, kahanan purusa tunggal, meditasang cara budda, maka ngaran solah iku, kadangan bacakan yoga.
13.   Bli Komang durus pinehin, tingkah yoga pitung undag, laksanayang yadin abot, Komang Layang matetegar, ngelaksanayang luir ajaran, biasa sampun kadi pitutur, rasaning pawisik warah.
14.   Komang Layang matur singgih, wus krasa luih panugrahan, malih adi yadin yadin abot, durung waneh manah titiang, luir tibanin maha pawitra, suci idep titian nulus, kasunganing sasupatan.
15.   Ditu Wayan Puyung malih, undag kutus kaujangang, semadi niki wastane,resi budda mepaica ida wantah gurun titiang, katunas ring karang suwung, mungpung sepi galang pajar.
16.   Idep sinang masuking buddi, semadi punika ngaran, luih suksman pageraksane, budi luwung iku ngaran, manusa siyu sinunggal, arang sida sampe ditu, naring pucaking pagrasa.
17.   Yang ucapang naring bumi, nora ana bebandingan, duaning jati dudu omong, duaning sampun kaomongang, yan rasayang dudu rasa, kadik midik bakat ambu, kadi manis bakat kecapang.
18.   Rupan nyane tong kepanggih, yadin panggung nora tawang, sane ngucap ya mangomong, sane dingeh madingehang, sane ngambu kehadekang, sulit boya keneng pelut, yadin nyingak kacingakan.
19.   Mawa krasa buin rasanin, anak mengkeb suba ngenah, digedene lintang coloh, dicupeke suba nyandang, lintang sukla nguwung jagat, alite kalintang saru, jagate tuara menawang.
20.   Jadma tong ada nyanggupin, manuturang sane tawang, doning tong ada tampake, yadin munggah ring aksara, angganing patinggal ula, metampak ring tanah etuh, tuara cepeng anak narka.   
21.   Yaning alih tong ke panggih, anak suba ada jumah, alih jumah suba diwang, delodin suba dajanan, bedajanin ia blodanan, bedanginin ia bedauh, alih kauh bedanginan.
22.   Anak beten beduurin, alih tuwun beduuran, anak tusing bakat cokot, ngawas kuping yan upama, lindrin tuara krambang, anak dini alih ditu, habis tempo yan tuturang.
23.   Komang Layang kasungan mangkin, luir pucaking pangrasa, jagat nora ana tepine, jati luir kadi pawarah, kasukane tan tandingan, maputur kapin Luh Puyung, manyocokang luir pangerase.
24.   Adung bebaose mangkin, petang dina kang dewase, Komang Layang ngucap alon, encen ne madan prelina, Wayan Puyung raris nanggal, tigang soroh katah ipun, mangkin titiang mengaturang.


Puh Megatruh
1.     Pireng mangkin ujang titiang indik pageweruh, ujang titiang saking pengawit, kaping arep wastan ipun, katrangan madan uppeti, yadin becik miwah kawon.
2.     Enem soroh ne uppeti wantas ipun, bina rupa makasami, wit wong mina sato manuk, taru buku enem sami, bina rupa sane bawos.
3.     Tigang soroh kemulane wawu tumbuh, lekad naluh miwah mentik, petang soroh babon ipun, geni banyu bumi langit, patemune lintang kawot.
4.     Damuh suci wetun nyane raris runtuh, nem soroh dados sami, bekel nyane kasar alus, ne meundag andap nginggil, tunggal jiwa miwah babon.
5.     Nggih punika kaupti  wastan ipun, sane panca kodag sami, kamertayang pangan kinum, anggen kasukan ring bumi, alep ajum dadi momo.
6.     Ne ngodagang manusa ne pinih luwung, dewa betara natakin, panumadin pinih luwung, kaya akal sugih budi, manumadi dadi wong.
7.     Nomor kalih kang stiti  wastan ipun, dening jadma luhur buddi, dadi wakil sanghyang luhur, nandakin pangrasan widi, mangodagang limang soroh.
8.     Sato mino yadin taru buku, makesami titah widi, ngadakang magenep bulu, sekancaning daging gumi, manusane pinih kanggo.
9.     Tukang olah tukang aduk kakuasan ipun, ngala ayu lan matenin, beli Komang apang tahu, asal usul kancaning urip, Komang Layang mapitakon.
10.   Napi krana manusane pinih luhur, pada up uning mati, sapunika titiang mangguh, durusang malih katurin, Wayan Puyung nimbal mawos.
11.   Babekelan manusane pinih alus, banding kapin watek urip, pedum bekelan ipun, ke sasar nora ke sami, bina ipun kapin wong.
12.   Petitisang mungpung aget dumadi luhur, babkelan lintang luih, melaksana solah sadu, mangda ya tan runtuh malih, kasar dumadi buron.
13.   Beli Komang eling eling den pitutur, elingang bekele tunggil, sampun congah ngaku aku, ngangkenin dudu pekardi, warisan saking tan katon.
14.   Dapet ade kancan urip miwah tumbuh, kakodagan tong uningin, sangkan paran tuara tahu, napet sampun tegep sami, kamertayang miwah anggon.
15.   Kasugian antuk sami saking dumun, dija bakat tong minehin, awake rasayang malu, tempuhang pangrase jati, ditu mare bengong kagok.
16.   Jadma tempal pati begal nyalah angkuh, kaden kuasa padidihin, memademang tan paunduk, kancan urip daging gumi, nika jadma hati buron.
17.   Tuara tahu kawitane tunggal dumun, takonang malu pedasin, sangkan paran watek idup, irika laku majinjin, mematutang ring sang katong.
18.   Manusane ngrasayang awak tuhu, takut kaping Sanghyang Widhi, ne sugih dana satuwuk, nika ngaran solah stiti, takut kapin tulah kawon.
19.   Nomor dua prelina  kang sinebut, sandang pangan tunas sahi, memademang watek hidup, prelina jroning hati, budalang ring mraga katong.
20.   Ngamong raga idep buddi mangda patut, lemah wengi eling sahi, mematutang ring sang patut, nika ngaran jadma eling, katurunang ring sang katong.
21.   Stiti sahi prelina  jroning kayun, nika hidup jroning patti, ngaran patti jroning hidup, luir sawong manjingang keris, abot repot dadi wong.
22.   Sapunika solahe eling satuwuk, mangke hidup esok mati, mangke mati jroning hidup, apa ne prelina sahi, nto suba madan keto.
23.   Poma poma makeduman manusa luhur, ayua obah ngamong budi, watek urip sami buduh, dadi merta mangepungin, ring jadma dumadi katong.
24.   Puput sampun mapitutur dase dalu Komang Layang mangugonin, mangecapang daging kaweruh, luir kasungan panji cani, durung waneh nunas rawos.
25.   Uduh Wayan tulung sang mapitutur, kalih pawos ne kari, wiwit babekelan ipun, punika jua lugrahin, miwah bukti sane polos.

Puh Adri
1.     Semu manis Wayan Puyung muwus, alus pangucape, beli Komang pireng mangkin, babekelan watek hidup, pamulih anem puniku, jadma sato miwah iwak, paksi miwah taru buku, ne padem tunggal adina, dadi bakal karatengang.
2.     Bulan surya miwah jagat iku, dados pekakas nyane, dados geni saha banyu, ucapang apah punika, umpama prabot jambangan, maka wadah ngrateng iku, nawa sanga maka jantra, ngulig sang padem adina.
3.     Surya nogong bulan iteh ngaluluk, mapiteh jagate, manginderin nemus sahi, nawa sanga talin ipun, titah sang kuasa iku, kancan jiwa daging jagat………………dekdek alus tan tandingan.
4.     Endag surya ngawit ngardi sampun, pragat mupu kembange, kaping pitu kesaringin, saking sor sampe duhur, embang gumine lapis pitu, pinih sisi ngaran apah, genah kardine panyumu, punika ne paling kasar, mesaring wawu apisan.
5.     Rupa dua ampase kasar alus, munggah ring akasane, dados bintang pakurining, nika ngarang bintang damuh, wekasan tumuli runtuh, raris mentik naring tanah, taru buku dados ipun, dados bun miwah padang, kasar alus rupa rupa.
6.     Jroning apah embang wastan ipun, nyaring sarin nyane, wus ping kalih kakaryanin, sarin nyane kukus alus, rupa kalih ampas ipun, kasar alus dados bintang, ring akase ngaran nur, tiba dados kancan sata, naring jagat rupa-rupa.
7.     Kaping tiga sarngane kawuwus, suwung arannyane, ngardi babakalan sahi, ampase taler kasar alus, bintang damuh dados ipun, wekas naring jagat, dados mina naring banyu, lekad nyane rupa endah, nagingin jagat makejang.
8.     Ujang titian saringan ping catur, sepi ngaran nyane, ngardi babakal kasar becik, rupa kalih dados nur, ring langit ampas mapupul, tumiba ke madya pada, dadi buron weton ipun, rupa endah ngebek jagat, wenten naluh wenten lekad.
9.     Kaping lima sunia wastan ipun, menyaring sarine, ampasnyane rupa kalih, dados kasar kapin alus, dados planit bintang nur, tumiba ka madya pada, dados jadma kasar halus, suka duka suarga neraka, pada ngaba papikulan.
10.   Limang pangka yang numadian bawur, ceceh mayah utange, busan-busan manumadi, asing soalh nora patut, nagih utang maglebug, dadi jadma mondong utang, ngaran karma phala iku, iwang marga tedun kelas, tui ninutin solahnya.
11.   Ping enem taya ngaran saringan ipun, wong sadu dadose, nunggal ampas nyane becik, anak satria dados ipun, ring langit sareng mapupul, nika bakal sang metriya, dados jadma ika runtuh, sasih tunggal nuju melah, manumadi buin apisan.
12.   Kaping pitu saringane puput, tan ana ampase, jagat licin kewastanin, manutugang malih tedun, nutugang dumadian ditu, kanda bang prekerti melah, katiru ring jagat agung, kabiseka sanghyang buda, mantuk ida nganirwana.
13.   Aluh mantuk taline maclamput, kasunia margane, metapakan surya sasih, nungkap taya licin manerus, nunggil dados sanghyang ayu, puput nora buin menjadma, sapunika luih pemantuk, Komang Layang manunasang, indik pancane bawosang.
14.   Wayan Puyung malikin pitutur, alon pangucape, sane panca ujang malih, babakalan sane runtuh, saking langit ikang nur, tedun wawu mupu kembang, nibanin watek tumbuh, naring ebun taru padang, kancan mentik naring tanah.
15.   Panca maha merta wastan ipun, nyusup entikane, sane catur ngulayanin, jadma mina sato manuk, ngamet merta naring taru, kari damuh tan katonang, asing nadah merta iku, wareg situh weruh lumampah, munyi manah mabinayan.
16.   Panca mahabuta wastan ipun, nyusupin awake, krana bisa kemo mai, sama kapin ngerem taluh, sayan lama wayah kumpul, mabinayan ring entikan,  kaenggon ika ring damuh, krana tusing ya mejalan, hidupnyane jati mula.
17.   Komang Layang seken ngidih tutur, napi kranannyane, nora patuh rupa munyi, petang soroh bacak ipun, jadma sato mina manuk, Wayan Puyung raris nanggal, nika karsa sanghyang ayu, bina rupa bina solah, miwah munyi mabinayan.
18.   Gurun titian rsi Buddi dumun, saduk ida ngicen, kocap sapuniki beli, mina buron miwah manuk, tunggal rupa munyi adung, sami sane manuk kadang, nangken kesanga buang ipun, kama mertane ngawinang, kari damuh ring deweknya.
19.   Suennya a tahun wawu dados taluh, mentik indriyane, wayah dadi demen mijil, Komang Layang naggal matur, bina sanget buron iku, banding kapin imanusa, nanggal dane Wayan Puyung, sapuniki katatuannya, indik manusa mabinayan.
20.   Manusane kitcen pinih luhur, ngodag daging jagate, ngolah kancan maurip, kancit ipun momo agung, mangulurin basing seduk, tong ngitung kancan larangan, kanggen bukti sane catur, lali kapin bibit tunggal, sane catur bakat bakta.
21.   Bibit panca maha butha taluh, meteng ring burone, raga ngelah kaunjukin, gebog ipun petang taluh, ring manusa ya mapupul, raris lekad pun mekejang, panca indria wetun ipun, lekad nyane tan putusan, dadi demen dadi lobha.
22.   Dadi murka takut lan buduh, kabuat ring jadmane, ngodagang satunggun urip, tan pemasan buah ipun, krana abot ya mamikul, mayah utang ngalih utang, wekan sukeh jaga mantuk, duaning ipun abot utang, krana gelis buin menjadma.
23.   Patut jani mamilihin laku, eling ragane, tuture sahi ngalihin, duaning beli seneng nutur, ulah sadu nyandang ruruh, indriyane jua tinggalang, seneng ngema ngerusak hidup, hidup sato manuk mina, ngawinang momo angkara.
24.   Puput titian ngaturang pitutur, indik dumadine, anggen sangu wekas mulih, jani mai luwas menganggur, nodya jagat ala ayu, genah sakit maselselan, …….mangobah ngajak neraka, mengawinang tuwun kelas.

Puh Kumangbang
1.     Lintang ledang Komang Layang menampenin, sami kasusupang, solah patut munyi manis, weda sruti kepatutan.
2.     Mapodgala lakarnyane jagat gelis, ageman bujangga, adung encep ring hati, dewasa sampun cawisang.
3.     Sasih kapat budan landep kamarginin, tanggal ping dase, adungan pretiti becik, sampun karyan wuwusan.
4.     Ngudang ngudang dadi dane lintang sugih, puput upakara, bebanten jaga mabersih, Wayan Puyung ngabet karya.
5.     Kadang warga nyama braya ngerauhin, saha tulung karya, tamiyunnyane tan kikitan, makasaksi mapodgala.
6.     Pukul dase kawuwus sampun malinggih, kancaning hebatan, hebat patung munggah sami, pala lawuh sajeng arak.
7.     Ni Luh Wayan Puyung puput dane mengarepin, jati anak pradnyan, nyapa tamiyu munyi manis, cingak balut munyi getar.
8.     Tindak lampia solah adung manyukanin, luihing maguna, sami kagok manyingakin, jati ayu muang maguna.
9.     Wicaksana pradnyan ring tatwa aji, linggih sampun bungar, sore dewase nampi, Komang Layang mapodgala.
10.   Nyai Wayan ngapotgala puput sami, linggih sang bujangga, kabiseka ne mangkin, bujangga suniata angalayang.
11.   Solas dina ramene siang latri, katah sasolahan, gong pencak gambuh baris, calon arang makelemah.
12.   Sang bujangga ngemanggehang tatwa aji, anggan pandita, raris nyukla brahmacari, puput abulan pitung dina.
13.   Mangandika ne bujangga harum manis, uduh Nyai Wayan, asung Wayan lamujani, luir asung widi ada ring domas.
14.   Ledang Wayan uadin mantuk sane mangkin, mulihe kadeha, Wayan Puyung matur singgih, benjang semeng titian budal.
15.   Tan ucapan bawose saling langkungin, dinaksinan satak, motor dos malih asiki, pengaji satur leyar.
16.   Sarwa sutra sandangane emas manik, haji satus leyar, endag surya raris memargi, dase motor mangiring.
17.   Glising kocap sampun rawuh dane mangkin, naring papondokan, karang suwunge kaungsi, pan puyung lintang jirna.
18.   Manerima pianak nyane jaya mulih, katah mararapan, pan Puyung klintang sugih, kasub pisan naring jagat.
19.   Saka wirya idepne Pan Puyung Sugih, angkarane libak, ngurung ayam tan kikitan, liamng atus rupa endah.
20.   Saslikan juru kurung pitung diri, sami pegajihan, tigang ringgit kang sediri, ngesasih nampi pelaban.
21.   Kalungang lungang ortane suba jati, Ni puyung maguna, muang palas pada nyukanin, saking pradnyan wicaksana.
22.   Jati kabar tempo kari buin ping kalih, nganten makurenan, geger trunane sami, miwah agung bahudanda.
23.   Sami muatang apang sida nganten ugi, nyadia ngawarisang, kasukane Wayan Sugih, duaning putung tanpa kadang.
24.   Mengacepang trunane lemah wengi, manyelikang dewase, di agete mapikolih, gelar satus acangklongan.
25.   Kaden sadia masang satus polih istri, ayu luih maguna, kasukane kawarisin, jangkak jongkok dadi raja.
26.   Singgih bawak yan uningang make sami, sang momo angkara, buddi aluh ngalih bukti, tuara nolih paundukan.

Puh Mijil
1.     Kocap mangkin I penganggon kambing, mumpung ipun anom, I Wayan Kerud bisekan nyane, saking desa abiantara jati, miring orta mangkin, luh maguna Wayan Puyung.
2.     Kocap sore budal ngateh kambing, munyi ngalap kasor, uduh bape, kaping kalih meme, demen tiang tong dadi pejang kori, kapin anak istri, kambinge jua adol dumun.
3.     Meme bape gelis nyaurin, siapa wayan anom, sane manut ring idep wayane, Wayan Kerud ya menanggal gelis, Wayan Puyung bibi, anak ayu sugih putung.
4.     Meme bapan nyane adung mangkin, sanggupe duk ento, ne mani sami adol kambinge, mula seket dados satus mangkin, honyang maka sami, anggon nuku anak luh.
5.     Nyadia meme ngalih mantu ririh, meme mula belog, ngangsan odah sayan tong dadine, dadia sirep kocap sampun wengi, semeng benjang nampi, palimunan sami bangun.
6.     Sareng tiga ke pasar ngadol kambing, nyaruk durus reko, agung alit samian kambinge, durus aji karobelah ringgit, ditu nunas sami, miwah guling aji siyu.
7.     Saking pasar noris motor mangkin, telung ringgit telung benggol, pigi balik sarwan motore, miwah sareng upakara sami, ngancab motor gelis, tan ucapang naring enu.
8.     Gelising tutur kocap rawuh mangkin, rawuh tan pejantos, Pan Puyung nginyah ring natahe, mabong bong sareng juru kurun sami, wawu nolih kori, tamiun nyane saget rawuh.
9.     Nyapa tamiu kalintang aris, puput mabebawos, sampun ketampi pemadike, mebanten sampun puput cumawis, adung lanang istri, pesakapan tatab ditu.
10.   Puput natab ni Puyung mamunyi, janji nora sewos, kadi nguni luir rarangane, puput ngayab ngelungsur sareng sami, jinah ketanggapin, sesarine ringgit satus.
11.   Pahilehe sampun puput sami, tuture magentos, prabu luih puput sakirene, sayaga jaga rawuh memadik, kabar sampun jati, istri maguna lintang ayu.
12.   Puh Demung
13.   Wuwusan bupati, naring jati la kasub, ngaran prabu sasang carik, parikosa saking dangu, ring satru tanpa kering, presama mangkin rawuh, mairingan tanpa jantos.
14.   Tan jantosan prapti, ring pondok karang suwung, ngebel uyut ngewangsitin, rengas Pan Ni Puyung, macebur nyapa digelis, ngencolang lanang wadu, tamiun nyane tedun saking motor.
15.   I kerud imang magedi, sareng Ni Wayan Puyung, ngancab motor sada gelis, kabiantara manuju, kocapan prabune prapti, naring pondok Pan Ni Puyung, sang prabu nuli metakon.
16.   Wih Pan Puyung Sugih, aku wawu kacunduk, istri ayu kadi ratih, matinggal kadi gisu, tuturin manira jati, Pan Puyung raris matur, ipun sampun nunggang motor.
17.   Ipun sampun ke ambil, nganten karowang jalu, inab ratu memanggihin, duaning sampun durus, mapengarga satus ringgit, kasep ratu rawuh, sang prabu ditu bengong.
18.   Kueh limang atus ringgit kaicen Pan Puyung, pianake ayu tan sipi, gelah nyuang maksa ne jani, raris medal Sang Prabu, nulia ida nunggang motor.
19.   Sambat Pan Puyung sedih, mulisah gelar gelur, sudi ratu Sanghyang Widi, payungin madak hidup, pianak titiang Puyung Sugih, miwah memen Ni Puyung, pada ngeling doho doho.
20.   Lintang ibuk sami, hana ring karang suwung, genjong tanpa jiwa sami, sumasat gumi wuug, Pan Puyung bantat bintit, sukane pangguh pakewuh, melantaran mangguh kado.

Puh Durma
1.     Ketug linuh kalud ocak wening sagara, preciri ngegaokin, gagak masliweran, asune magulungan, mangulun saling tambungin, kocap sang nata, miwah waduane sami.
2.     Magriyungan motor nyane pada imang, ngetut Ni Puyung Sugih, raris katutugan, motore katubruk rusak, Wayan Puyung raris kambil, ditu kabegal, kasambleh ikerud mati.
3.     Supir nyane nulia ketes mangedampal, Wayan Puyung kerit jerit, di jalan krarianang, kacunduk luir pajogang, maring Prabu Sundang Bumi, saking antah krana, mararian saling takonin.
4.     Prabu jatila nulia atanya, siapa kita angalangin, te kita wong paran, muang siapa kang ngaran, Sang Sundang Bumi nyaurin, wong Antah Krana, aku iki mrabonin.
5.     Nyadia aku memadik Suwung Desa, madik Ni Puyung Sugih, Sang Jatila nanggal, kaya apa arep mua, yaning kamu wanen mati, aneng paprangan, mepagut temuh ne jani.
6.     Yan Ni Puyung olih aku mangrampas, lakin nyane wus mati, yan kita arep ngalap, preyatna juga kita, yan durung rempak aste kalih, sambawa kita, olih ngalap wong istri.
7.     Sumiuk tang sara wara luir warsa tiba, irika gelis metanding, saling ungsi maperang, pada katahing wadua, ngalih ngepung len manyuligi, lian saling punggal, akueh ngemasin mati.
8.     Sampe dalu mayuda kuat tan rerenan, saling ungseng saling ungsi, maperang mahideran, Wayan Puyung tan lingua, pati purug pati ungsi, tingalin maperang, pada sengit metanding.
9.     Nglaku laku nora weruh ring pejagatan, dane ngalas duk wengi, doh saking payudan, tiba naring wanantara, tan pairingan memargi, nampi das lemah, ring tabih kayune ngepil.
10.   Yuda sapih pada mati medagan, panjak nyane pade jerih, melayu sisan pejah, wenten nandang sangsara, daah duuh nandang kanin, tinggalin braya, nyelsel awak padidiin.
11.   Meh rahina semu bang sanghyang surya, kauban gungnam tipis, luir rudi rakta, masrorot kadi membah, Sanghyang Surya inab sedih, nyingak pejah, Luh Puyung kocap mangkin.
12.   Mangreremih tengahing alas lintang sunia, sesambate ngasih asih, aduh meme bape, dong cingak nguda titiang, mangguh lacur kadi mangkin, meh ngemasin pejah, sira olas manulungin.
13.   Dewan alas dewan taru tulung titiang, sangsara kasih asih, miwah buron alas, yadin sang gruda singa, yan tan olas manulungin, durusang bakta, apang kai mangemasin.
14.   Tigang dina tigang dalu nyusup alas, muang pangkung jurang trebis, sampun kaliwatan, kenas nyane pabrasat, paslenguk inab nyapatin, ring sang kesangsaran, munyin sugem mangurugin.
15.   Manyelempoh gepu dane nyusup alas, ne mangkin dane eling, maminehin awak, agete tutug sangsara, suka duka sahi panggih, nto mula gelah, nyongkel kar tikulin.
16.   Mula gelah tekain gelah tuah gelah awak, awak jani mengangkenin, mamondong sangsara, nah ne jani tahanang, sane nguni melah tepukin, lega ring manah, dadua gelahe sahi.
17.   Uduhe awaknya ne jani sambut sambat, nyen sih buin lakar sadian, awak nyambat awak, tuah idep awak sukla, ditu dane masila tiding, ngingkinang mangastiti.

Puh Magatruh
1.     Masidakep astannyane kalih sampun, mangrena sika mamusti, Diana yoga sampun puput, ana ring jroning semadi, anyerah angga jiwa polos.
2.     Sawatara wengin nyane madya dalu, nora liang kang inisti, resi buddi guru agung, jroning buddi nirbana luih, sakedap nulia katon.
3.     Sabda jati ring mantara tui karungu, Wayan Puyung aja lali, separan memangguh kewuh, kewala rarapan eling, tan tulus memangguh katon.
4.     Kancan keweh naring alas pangkung hanyut, embah agung kilap tatit, ring paperangan lintang ribut, panah kadi hujan angina, masih dewa polih membon.
5.     Keto jati rarapan nemu ayu, rarapan dewa numadi, nandur patut sane dumun, patute sahi nyayubin, yadin dija dewa nongos.
6.     Sampun durus dewa mangkin mantuk, mangka sabda resi buddi, Wayan Puyung nuas sampun, manyipta ring jroning hati, nrima nugraha bebawos.
7.     Lepas bayu eling dane tengah dalu, naring tengah alas sepi, nulia ngadeg Wayan Puyung, manyingak polahe aris, irika nulia ngaton.
8.     Teja galang ngabar abar endih murub, guruh nitir manulurin, inab matudingang rurung, Wayan Puyung nyipta memargi, galang katon masorot.
9.     Panjang galang kadi lemah kanten ipun, nika raris kemarginin, manuju kekarang suwung, agelis lampahe ring margi, kocap tiba maring pondok.
10.   Wawu bangun ditu bapannyane ditu mangguh, memennyane kagiat ninggalin, nyaup nyangkol ngukut ukut, lintang kendel dados tangis, lanang wadon doho doho.
11.   Tarkan ipun pianaknyane sampun lacur, okane ngaturang indik, bagia matemahan lacur, ring indike makasami, naring  margi manggih kawon.
12.   Singgih bawak ucape sang tiga iku, sampun lingsir sanghyang rawi, puput mangan pada ditu, Bapan Puyung pada rim rim, nampi wengi mabebaos.
13.   Sinah pisan aget wake tutug lacur, hitungan Pan Puyung Sugih, kujang nanang tuara inguh, kadong sangka telanjur pelih, jalan suba jani stop.
14.   Ayo ah eh memen Puyung jani suwud, I cening de bange ngalih, bilang nganten rahayu, kadong benye suba sugih, onyang temokang di pondok.
15.   Uling jani pamesuane jalan tutup, apang eda anak nganggurin, yadin madik apang takut, dening raga suba nyepi, Ni Wayan nanggal bebawos.

Puh Ginanti
1.     Yening keto bapa mauk, winaluya anak cerik, duaning sampun madan ketah, sesangine saking nguni, jagat minab sampun nawang, bapa kari mutang munyi.
2.     Ping dase sampun ketahur, malih apisan ne kari, tanggun rawos semu dos nya, di alane eda nolih, nika ngaran nika ngaran anak bobab, mutang ala ring hyang widi.
3.     Tulusang idepe nawur, sampun bapa walang hati, baktin titian naring bapa, mangda mangda nyusudang sesangi, dados titiang sareng mutang, nawur sosot anak lingsir.
4.     Tuah sang kuasa srahin puput, angga jiwa srahang sami, becik aturang apisan, naur utang aja makelid, meme bapa aja tulak, yadin mamrih merih becik.
5.     Karam pakerti wastan ipun, yening pade tan taurin, wekas dados karma pala, dados bekel manumadi, malih tawur ring wekasan, bapannyane menyaurin.
6.     Bapa jati belog sigug, karma ika apa cening, Wayan Puyung menyatuayang, ala ayu solah jani, hidupe jani nguanguahang, abe mati buin numadi.
7.     Krana mangguh ala ayu, punika ne menagihin, luir anak matetanduran, nandur kayu mabuah pahit, pahit poh nyane kalap, yadin ngalap wohnyane manis.
8.     Dening raga nandur dumun, state raga ngalapin, nika ngaran jadma neraka, kardi ayu suarga panggih, ala ayu wantah dadua, temokang ajak agumi.
9.     Bengong bapannyane ditu, sumawur lamun majinjin, yening keto katuturan, bape minab liyunan pelih, nandur solah naring jagat, Wayan Puyung menyaurin.
10.   Iwange katah mamurud, solah iwang muah mamunyi, uning titiang saking suba, katah sane salah indik, koh titiang mamirengang, dening bapa suba lingsir.
11.   Upami anggen pitutur, rawos kutang badih badih, luir anak nongosin umah, wewangunan sane becik, umah melah wewarisan, patut among apang becik.
12.   Payasin apang luwung, seneng ragane nongosin, sarwa asri katinggalan, apang nau manyelepin, pesu mulih selid sanje, apang makelo dini tongosin.
13.   Umah waris dapet luwung, tuara karuan ne ngicenin, upayane luih arepang, apang makelo bakat tongosin, demene manunggu umah, manguasayang ku ne jani.

Pananggal 2-3-1966 Saniscara Tambir (puput)

  


Tidak ada komentar:

Posting Komentar